Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ipari Park cím
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2012
Tárgymutató:
cím, ipari park
Pályázhat:
jogi személyiségű gazdasági társaság,
helyi önkormányzatok társulása vagy
helyi önkormányzat
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"IPARI PARK" CÍM VISELÉSÉRE
I. A pályázat célja
Az Ipari Parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a nemzetgazdasági miniszter pályázatot ír ki az "Ipari Park" cím elnyerésére.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon az "Ipari Park" cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek vonzó befektetési környezet megteremtésével a vállalkozások versenyképességét növelik korszerű telephely kialakításával, és emelt szintű szolgáltatás nyújtásával, valamint olyan területnek, amely megfelel az előírásoknak.

II. A pályázók köre
Az "Ipari Park" cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó
jogi személyiségű gazdasági társaság,
helyi önkormányzatok társulása vagy
helyi önkormányzat
(a továbbiakban együtt: Pályázó), amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő telephelyekkel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel, a hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben megfelelő befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.
Nem pályázhat az "Ipari Park" cím elnyerésére olyan szervezet, amely
a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;
b) saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok társulása);
c) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét - a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül - nem teljesítette.

III. A pályázati feltételek
III. 1. Az "Ipari Park" cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:
a) az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületből, vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll;
b) a törzsterület: legalább 10 hektár nagyságú, a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselő-testületének határozata szerinti iparterület, amely rendelkezik a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termőföldnek minősül, mely használat szerint lehet:
ba) betelepített, ez esetben a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) nyilatkozattal csatlakoznak az ipari park megvalósításához, vagy
bb) betelepíthető, ez esetben a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja annak per- és igénymentességét;
c) a fejlesztési terület: szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy tartalékterületként lehetséges a megvalósítás során jelentkező további fejlesztési igények kielégítéséhez. Ez olyan terület lehet,
ca) amelyet a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselő-testületének határozata iparterületté nyilvánított,,
cb) amely rendelkezik a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termőföldnek minősül,
cc) amelynél a Pályázó a - 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett - tulajdonosok nyilatkozatával igazolja a terület ipari park megvalósítására irányuló hasznosításának lehetőségét, d) amennyiben az ipari park valamely területét korábban iparterületként hasznosították, a Pályázó rendelkezik a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentációval;
e) amennyiben a d) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, akkor a Pályázó rendelkezik az elsőfokú környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési programmal.
III. 2. Az "Ipari Park" cím elnyerésének egyéb feltételei:
a) a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;
b) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipari park területén működik, és a vállalkozások által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fő;
c) a Pályázó vállalja, hogy fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma együttesen legalább 500 fő lesz;
d) a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;
e) a Pályázó rendelkezik a területfejlesztés térségi feladatait ellátó, területileg érintett szervek ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával,
f) a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követő két hónapon belül létrehozza az ipari park honlapját és gondoskodik annak folyamatos működtetéséről.

IV. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az "Ipari Park" cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt "Ipari Park" cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
V. 1. Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapokon és formanyomtatványon, valamint az előírt kötelező mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.
V. 2. A pályázati útmutató és a pályázati adatlapok az NGM honlapjáról (http://www.ngm.gov.hu) letölthetőek. Az adatlapok és a formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.
V. 3. A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, forma-nyomtatványt és az "E" melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton az alábbi címére kell beküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
(Ipari és Építésgazdasági Főosztály)
1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
A pályázatokat egy kötetben, összefűzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján "E" megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefűzést nem teszi lehetővé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történő benyújtása.
A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerűen kell aláírni. Aláíró csak az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták.
V. 4. A Pályázónak a pályázat benyújtásakor 50 000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számlaszám javára átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a "Közlemény" rovatban "#310 Pályázati díj" jelölést kell alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítő hitelesített másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja.
V. 5. A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.
V. 6. A pályázatok beadási határideje: 2012. december 31. (A pályázatok elbírálásra folyamatos.)
V. 7. A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari és Építésgazdasági Főosztályán dr. Tüske Rita osztályvezető a rita.tuske@ngm.gov.hu e-mail címen, valamint Kálmán Albert vezető főtanácsos az albert.kalman@ngm.gov.hu e-mail címen ad információt.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató
Pályázati űrlap
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek