Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ipari Park cím
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2012
Tárgymutató:
cím, ipari park
Pályázhat:
jogi személyiségű gazdasági társaság,
helyi önkormányzatok társulása vagy
helyi önkormányzat
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"IPARI PARK" CÍM VISELÉSÉRE
I. A pályázat célja
Az Ipari Parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a nemzetgazdasági miniszter pályázatot ír ki az "Ipari Park" cím elnyerésére.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon az "Ipari Park" cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek vonzó befektetési környezet megteremtésével a vállalkozások versenyképességét növelik korszerű telephely kialakításával, és emelt szintű szolgáltatás nyújtásával, valamint olyan területnek, amely megfelel az előírásoknak.

II. A pályázók köre
Az "Ipari Park" cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó
jogi személyiségű gazdasági társaság,
helyi önkormányzatok társulása vagy
helyi önkormányzat
(a továbbiakban együtt: Pályázó), amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő telephelyekkel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel, a hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben megfelelő befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.
Nem pályázhat az "Ipari Park" cím elnyerésére olyan szervezet, amely
a) az adózás rendjéről szóló törvény szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;
b) saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok társulása);
c) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét - a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül - nem teljesítette.

III. A pályázati feltételek
III. 1. Az "Ipari Park" cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:
a) az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületből, vagy törzsterületből és fejlesztési területből áll;
b) a törzsterület: legalább 10 hektár nagyságú, a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselő-testületének határozata szerinti iparterület, amely rendelkezik a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termőföldnek minősül, mely használat szerint lehet:
ba) betelepített, ez esetben a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) nyilatkozattal csatlakoznak az ipari park megvalósításához, vagy
bb) betelepíthető, ez esetben a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja annak per- és igénymentességét;
c) a fejlesztési terület: szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy tartalékterületként lehetséges a megvalósítás során jelentkező további fejlesztési igények kielégítéséhez. Ez olyan terület lehet,
ca) amelyet a hatályos településrendezési terv vagy az önkormányzat képviselő-testületének határozata iparterületté nyilvánított,,
cb) amely rendelkezik a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel, ha a terület vagy annak egy része termőföldnek minősül,
cc) amelynél a Pályázó a - 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett - tulajdonosok nyilatkozatával igazolja a terület ipari park megvalósítására irányuló hasznosításának lehetőségét, d) amennyiben az ipari park valamely területét korábban iparterületként hasznosították, a Pályázó rendelkezik a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentációval;
e) amennyiben a d) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, akkor a Pályázó rendelkezik az elsőfokú környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési programmal.
III. 2. Az "Ipari Park" cím elnyerésének egyéb feltételei:
a) a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;
b) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipari park területén működik, és a vállalkozások által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fő;
c) a Pályázó vállalja, hogy fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma együttesen legalább 500 fő lesz;
d) a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;
e) a Pályázó rendelkezik a területfejlesztés térségi feladatait ellátó, területileg érintett szervek ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával,
f) a Pályázó vállalja, hogy a cím elnyerését követő két hónapon belül létrehozza az ipari park honlapját és gondoskodik annak folyamatos működtetéséről.

IV. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az "Ipari Park" cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt "Ipari Park" cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
V. 1. Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapokon és formanyomtatványon, valamint az előírt kötelező mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.
V. 2. A pályázati útmutató és a pályázati adatlapok az NGM honlapjáról (http://www.ngm.gov.hu) letölthetőek. Az adatlapok és a formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.
V. 3. A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, forma-nyomtatványt és az "E" melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton az alábbi címére kell beküldeni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
(Ipari és Építésgazdasági Főosztály)
1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
A pályázatokat egy kötetben, összefűzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján "E" megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefűzést nem teszi lehetővé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történő benyújtása.
A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerűen kell aláírni. Aláíró csak az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták.
V. 4. A Pályázónak a pályázat benyújtásakor 50 000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számlaszám javára átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a "Közlemény" rovatban "#310 Pályázati díj" jelölést kell alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítő hitelesített másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja.
V. 5. A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.
V. 6. A pályázatok beadási határideje: 2012. december 31. (A pályázatok elbírálásra folyamatos.)
V. 7. A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari és Építésgazdasági Főosztályán dr. Tüske Rita osztályvezető a rita.tuske@ngm.gov.hu e-mail címen, valamint Kálmán Albert vezető főtanácsos az albert.kalman@ngm.gov.hu e-mail címen ad információt.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató
Pályázati űrlapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum