Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások
Kiíró:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Határidő:
08/31/2012
Érvényes:
08/31/2012
Tárgymutató:
állattartó telepek korszerűsítése
Pályázhat:
mezőgazdasági termelők
A kiíró(k) adatai

A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. állategység: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet] 5. számú melléklete szerint meghatározott egység azzal, hogy egy állategység 10 darab nyolcvan napnál fiatalabb malacnak, vagy 50 emunak, vagy 100 galambnak, vagy 5 darab termelő méhcsaládnak felel meg;
2. állattartó telep: a Magyarország területén egy vagy több földrészleten elhelyezkedő, a földfelszínen azonosítható állandó mesterséges tereptárgyakkal egyértelműen lehatárolt, az állategészségügyi nyilvántartásban egy elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó helyként vagy tojáskeltetőként megjelölt, állatok tartására, illetve keltetésre szolgáló gazdasági épületek és kiszolgáló létesítmények együttese, ideértve az állattartó létesítményekkel egy technológiai egységben működő körbekerített legelőket és kifutókat, továbbá a trágyatárolásra és a méhészeti beruházások tekintetében a méhcsaládok kaptáros elhelyezésére használt területeket;
3. ÁTK I. jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: ÁTK rendelet) alapján 2007. április 23. és 2007. május 23. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
4. ÁTK II. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2007. augusztus 13. és 2007. szeptember 17. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
5. ÁTK III. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
6. ÁTK IV. jogcím: e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtási időszak;
7. BaTeK jogcím: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet (a továbbiakban: BaTeK rendelet) alapján a 2011. szeptember 1. és 2011. szeptember 30. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
8. kisértékű beruházás: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem jóváhagyott támogatási igénye maximum 25 millió Ft;
9. megvalósítási hely: az állattartó telep, a 3. § (2) bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában foglaltak esetében a beruházás helye;
10. szintentartási kötelezettség: a művelet megvalósításától az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig a beruházással érintett állattartó telep állatlétszámának - az 1. melléklet alapján számított állategységben kifejezett - éves átlagos állatlétszámként való fenntartása;
11. támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez e rendelet elvárt műszaki tartalmat határoz meg;
12. tevékenységtípus: azonos jellegű tevékenységek összessége;
13. vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló kivitelű technológiai elem: olyan tulajdonságú technológiai elem, különösen beton, amelynek anyaga tömör, vízzáró kivitelű és kémiai tulajdonságai alapján tartósan ellenáll a trágya korróziós bontó hatásainak (pl. szulfátálló), vagy amely olyan felületre felhordott, vagy felületre rögzített szigetelő réteggel, vagy lemezzel kerül kialakításra, amely biztosítja a trágya (átmeneti és tartós) tárolóira előírt 20 éves élettartam alatt a trágya híg fázisa elszivárgásának megakadályozását.
(2) Ha a támogatási kérelemben több megvalósítási hely szerepel, akkor az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 20. § (3)-(4) bekezdésében és az e rendeletben foglalt feltételeket megvalósítási helyenként kell alkalmazni.
(3) E rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (3) bekezdés e) pontjában, 9. § (2) bekezdésében foglaltakat nem megvalósítási helyenként, hanem a támogatási határozatban jóváhagyott összes megvalósítási hely vonatkozásában kell alkalmazni.
(4) A Vhr. 12. § (4) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, valamint a 33. § (4) bekezdése e rendelet vonatkozásában nem alkalmazandó.

2. A támogatás jellege és célterületei
2. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan: a) az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 1. célterület);
b) az állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 2. célterület);
c) jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület);
d) az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 4. célterület);
e) a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (a továbbiakban:
5. célterület).
(2) E rendelet alapján az alábbi állatfajok támogathatóak:
a) szarvasmarha,
b) lófélék (ló, szamár, öszvér),
c) sertés,
d) juh és kecske,
e) baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),
f) házi nyúl,
g) méh.
(3) Ugyanazon megvalósítási helyen több célterület is támogatható.
(4) E rendelet értelmében csak azokra a beruházásokra lehet támogatási kérelmet benyújtani, amely beruházásokra nem lehet igénybe venni a Magyar Méhészeti Nemzeti Programból támogatást.
(5) Támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyre az ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve a BaTeK jogcím keretében támogatási határozattal jóváhagyott támogatási egységre vonatkozóan az ÁTK IV. jogcím keretében nem nyújtható be, kivéve ha az ügyfél az ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve a BaTeK jogcím szerinti támogatási határozatához kapcsolódó utolsó kifizetési kérelmét legkésőbb az e rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtása napjáig benyújtotta.
(6) Amennyiben az ügyfél olyan támogatási egységre kíván támogatást igényelni, amellyel kapcsolatban korábban
a) ÁTK I. jogcímre, ÁTK II. jogcímre, ÁTK III. jogcímre, vagy
b) BaTeK jogcímre támogatási kérelmet nyújtott be és az ügyben - a kifizetési kérelmek kapcsán indult jogorvoslati eljárásokat kivéve - jogorvoslati eljárás van folyamatban, akkor részére e rendelet alapján kizárólag abban az esetben adható támogatás, ha a jogorvoslati kérelmét a támogatási kérelem benyújtásáig visszavonja.

3. A támogatás igénybevételének feltételei
3. § (1) E rendelet alapján támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél:
a) a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy mezőgazdasági üzemének mérete a 2011. teljes naptári évre számított átlag adatok alapján a 4 európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) meghaladja,
b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtet,
c) a beruházást állattartó telepen valósítja meg,
d) tagja valamely, a 9. mellékletben meghatározott szervezetnek,
e) az ÁTK I. jogcímhez, ÁTK II. jogcímhez, ÁTK III. jogcímhez, valamint a BaTeK jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal és
ea) a műveletet, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig megkezdte és fejlesztési, vagy beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy
eb) amelyhez kapcsolódóan, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet és teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatási határozatában megállapított támogatási összeg egészéről lemond, és
f) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapjánnem vett igénybe támogatási előleget, vagy ha igénybe vett, akkor arra vonatkozóan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH) szemben a támogatási kérelem benyújtásakor tartozása nem áll fenn.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételek közül
a) az a)-d) pont alól mentesül a termelői csoport,
b) a c) pontban előírt feltétel nem vonatkozik
ba) arra az ügyfélre, akinek hatósági kötelezés alapján el kell, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy évben el kellett hagynia állattartó telepét és új állattartó telepet létesít,
bb) az 1. célterületen belül a "Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás", "Trágyatárolás", "Trágyakezelés", "Trágya-hasznosítás", és a "Monitoring rendszer kialakítása", csoportcím alatti támogatási egységek megvalósítására; valamint a "Csapadék trágyarendszertől elkülönített elvezetése" csoportcímen belül a "Nyitott felszíni csapadék-elvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása" és a "Felszín alatti csapadék-elvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása" támogatási egységekre,
bc) a 3. célterületen belül az "A tojásválogató, keltető épület és mézház építése, valamint "A méhészet technológiájának kialakítása és fejlesztése", továbbá az 5. célterületen belül az "Az állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítők kialakítása" csoportcímek alatti támogatási egységek megvalósítására.
(3) Az ügyfél köteles:
a) a szintentartási kötelezettségnek eleget tenni;
b) - ha tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik - az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló miniszteri rendeletben foglalt előírásoknak;
c) a szarvasmarha, sertés tartása esetén az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet, a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet, a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: ENAR) előírásainak megfelelni;
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány-nyilvántartást és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú mellékletének GN 14, GN 15 számú nyomtatványa szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartást vezetni;
e) az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Program keretében szervezett kötelező képzésen részt venni.
(4) Ha az ügyfél bértartó vagy termelői csoport, akkor a szintentartási kötelezettség teljesítésének vizsgálatakor figyelembe veendő a beruházással érintett állattartó telepen bértartott állat, vagy a termelő csoport tagja által tartott állat is.
(5) Az ügyfél a szintentartási kötelezettségének bértartás útján is eleget tehet.
(6) Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani.
(7) Jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosult a védett vagy Natura 2000 területen gazdálkodó központi költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások
4. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap.
(2) Az e rendelet keretében támogatás nyújtására fordítható keretösszeg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedésén belül az állattartó telepek korszerűsítése alintézkedéshez rendelt minimum 40 milliárd forint azzal, hogy a mindenkori keretösszeg 10 százaléka kisértékű beruházások számára nyújtandó.
(3) A támogatás összege kisértékű beruházás esetében a támogatási határozatban jóváhagyott összes megvalósítási hely vonatkozásában nem haladhatja meg a 25 millió forintot, egyéb esetben megvalósítási helyenként nem haladhatja meg a 867 297 060 forintot.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést az MVH a jóváhagyható elszámolható kiadások alapján határozza meg.
5. § (1) Az épített és beépített technológia beruházás tevékenységre és az 1-3. célterület tekintetében a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre igényelhető támogatás mértéke:
a) a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 40%-a;
b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 50%-a;
c) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 50%-a;
d) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 60%-a.
(2) A megvalósítás helye szerinti telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre elszámolható kiadások nem haladhatják meg megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított elszámolható kiadás 30%-át.
(3) A Vhr. 31. § (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több mint az egyes megvalósítási helyek vonatkozásában a Vhr. 31. § (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. A támogatási határozatban szereplő összes megvalósítási hely vonatkozásában az egyéb elszámolható kiadás legfeljebb 10 millió forint lehet.
(4) Az egyes tevékenységtípusokra a (2) és (3) bekezdésben meghatározott elszámolható kiadási mértéket mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani.
(5) Egy célterületre vonatkozóan támogatás csak olyan beruházásra vehető igénybe, amely tartalmaz az épített és beépített technológia beruházás tevékenységhez tartozó támogatási egységet.
(6) A támogatási és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az építési normagyűjteményben, illetve a gépkatalógusban szereplő tételek azonosítója szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építési normagyűjteményben vagy a gépkatalógusban szereplő referenciaárat. Ha az elszámolási tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény vagy a gépkatalógus tételazonosítói szerint, akkor az ügyfélnek legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot kell támogatási kérelméhez csatolni, és az ezek közül elfogadni kívánt magasabb összegű árajánlat választásának indoklását szükséges mellékelni.
(7) A támogatási egységhez tartozó tervezett költség a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 24. cikk (2) pontja alapján ellenőrzésre kerül. Ha a szakmai szempontok figyelembevételével elvégzett vizsgálat alapján a fajlagos költség indokolatlanul meghaladja a referencia költséget, az elszámolható kiadás csökkentésre kerül.
6. § (1) Az egyes célterületeken az alábbi tevékenységek valósíthatók meg:
a) épített és beépített technológia beruházás tevékenység, amely beazonosítható a 4-8. mellékletben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével, és megfelel ugyanezen mellékletekben meghatározott elvárt műszaki tartalomnak;
b) telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység, amely beazonosítható a 4-6. mellékletben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével;
c) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.
(2) Az 1-3. célterület esetében a következő tevékenységek valósíthatók meg:
a) épített és beépített technológia beruházás,
b) infrastruktúra-fejlesztés,
c) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.
(3) A 4. és 5. célterület esetében a következő tevékenységek valósíthatók meg:
a) épített és beépített technológia beruházás,
b) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.

5. A támogatási kérelem benyújtása
7. § (1) A támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és 2012. augusztus 31. között lehet benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon.
(2) AzMVH által közzétett formanyomtatványokat eredeti példányban kell benyújtani. A formanyomtatványnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) azon, a 9. melléklet szerinti szervezet adatait, amelynek az ügyfél a tagja,
b) természetes személy ügyfélhez kapcsolódó ügyfél-azonosító adatok,
c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,
d) az állattartó telepre vonatkozó adatok,
e) a tervezett támogatási összeg és a költségek adatai,
f) bértartó ügyfél esetén a bértartott állat ENAR szerinti tartójának ügyfél-regisztrációs száma, a bértartott állatok száma, a telepazonosító és a bértartott állatfaj megnevezése.
(3) E rendelet alapján ugyanazon ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(4) Ha az ügyfél az e rendeletben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye, és amennyiben annak a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a további dokumentumok tekintetében eltérő rendelkezés hiányában egyszerű másolatban:
a) az értékelési szempontokhoz a 2. és 3. mellékletben meghatározott dokumentumokat;
b) ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, amelyen a beruházással érintett megvalósítási helyet feltüntetik és megjelölik a beruházással érintett objektumot, illetve területet;
c) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a NÉBIH által kiadott igazolást az 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásba vételről;
d) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai szervezeti tagságról;
e) a bértartó ügyfél esetén az állat tulajdonosának az e rendelet alapján fennálló kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozatát MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon;
f) az épített és beépített technológiai beruházás, és a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység esetén a támogatási kérelemben megadott, ÉNGY alapján készített költség főösszesítő szerinti költségvetést;
g) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet;
h) ha az ügyfél őstermelő, akkor a 2012. évre érvényesített őstermelői igazolvány másolatát;
i) a 15 millió forint alatti támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványon pénzügyi tervet;
j) a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti tervet;
k) a kizárólag az 1. célterületre irányuló beruházás esetén csak pénzügyi tervet;
l) méretarányos telep-, vagy megvalósítási helyrajzot, amely felülnézetben mutatja a telepet, az ott lévő, és a támogatás keretében megvalósuló épületek, létesítmények elhelyezkedését; a teleprajzon továbbá meg kell jelölni a meglévő és a támogatás keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás elhelyezkedését, útépítés esetén annak nyomvonalát, hosszát és szélességét;
m) a l) pont szerinti helyrajzhoz mellékelni kell az ügyfél nyilatkozatát az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, amely tartalmazza az adott épületekhez, létesítményekhez kapcsolódó, az egyes támogatási kérelem benyújtási időszakokban, illetve programokban megvalósított és megvalósuló beruházásokat, valamint az ÁTK rendelet és a BaTeK rendelet alapján benyújtott, jóváhagyott támogatások esetén a támogatási egység kódját;
n) építési engedélyköteles beruházás esetében a jogerős építési engedély hiteles másolatát a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot és az építési hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció másolatát;
o) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt és annak szakhatósági igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles;
p) építéssel nem járó beruházás esetében műszaki leírást és dokumentációt;
q) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi létesítési engedélyt, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot.
(6) A felújításra, korszerűsítésére irányuló beruházás az előzetes helyszíni szemlét megelőzően nem kezdhető meg.
(7) A támogatási kérelemben meg kell adni az 1. melléklet szerint számított telepi állatlétszámot.
(8) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban részben vagy egészben visszavonható. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mennyiségre, és összegre vonatkozhat.

6. A támogatási kérelem elbírálása
8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, támogatási határozatát a 2-3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.
(2) A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelyet korábban nyújtottak be.
(3) Azon kérelmek, amelyek nem tartalmaznak kitöltött főlapot és legalább egy kitöltött technológia betétlapot, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
http://www.kormany.hu

MR_2012_061_%28VI_29%29_VM_rendelet.pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum