Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása / VEKOP-6.3.1-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
08/08/2018
Tárgymutató:
gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása/ VEKOP-6.3.1-15
Pályázhat:
állami, egyházi, nem állami fenntartású, érvényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást nyújtó intézmények fenntartói jogosultak, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:
a) Központi költségvetési irányító szerv GFO 311
b) Központi költségvetési szerv GFO 312
c) Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 563
d) Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége GFO 565
e) Egyéb alapítvány GFO 569
f) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO 572
g) Nonprofit részvénytársaság GFO 573
h) Egyéb egyesület GFO 529
i) Bevett egyház GFO 551
j) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
k) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
l) Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent VEKOP-6.3.1-15 Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása kitöltő programja.

FELHÍVÁS
A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek kiváltása, a településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok korszerűsítése
és a speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása érdekében

A Felhívás címe:
Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása
A Felhívás kódszáma: VEKOP6.3.1-15
Magyarország Kormányának felhívása állami, egyházi és nem állami intézményfenntartók részére a gyermekvédelmi szakellátás területén működő nagy férőhelyszámú és/vagy korszerűtlen bentlakásos intézmények férőhelyeinek kiváltása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) előírásainak megfelelő, kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok korszerűsítése, a speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátására szolgáló kapacitások, valamint a befogadó gyermekotthoni kapacitások fejlesztésének érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházást, a bentlakásos intézmények kiváltását, a jó minőségű gyermekvédelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítását, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállást. A célok elérését a Kormány az állami, egyházi és nem állami intézmények fenntartói együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket megítélt 24 millió Ft - 900 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 25%-ának, közszféra szervezet, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén 50%-ának megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó fenntartók az együttműködés keretében vállalják3, hogy projektjük megvalósításával:
- biztosítják a gyermekvédelmi szakellátás területén működő, nagy férőhelyszámú és/vagy korszerűtlen bentlakásos intézményeik férőhelykiváltását, és/vagy
- felújítják, korszerűsítik az NMr. előírásainak megfelelő férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonokat és gyermekotthonokat és/vagy
- fejlesztik a befogadó gyermekotthoni kapacitásokat és/vagy
- fejlesztik a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátását szolgáló férőhelyeket a fenntartásukban meglévő gyermekotthoni férőhelyeknek a jelen felhívás megjelenésének időpontját megelőző 6 hónapon belüli legmagasabb bázisán.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek átalakításáról a Gyvt. 1997. november 1. óta rendelkezik. A kiváltási folyamat befejezéseképpen már csak néhány nagy létszámú gyermekotthon vár kiváltásra, mindemellett férőhelyszámában az NMr.-nek megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szükséges a gyermekközpontú elhelyezés biztosítása érdekében.
A legalább 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok többségének állapota mára elöregedett, felújításuk és korszerűsítésük aktuálissá vált. A felújításra, korszerűsítésre szoruló gyermekotthonok/lakásotthonok egy része az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt határozott idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú, elhasználódott. Az épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső elosztása, berendezése a szakmai feladatoknak nem felel meg. Egyes intézményekben a gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok.
A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számának növekedésével egyenes arányban növekszik a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek száma. Valamennyi gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. Szükséges ezért olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el.
Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek.
E célok eléréséhez nélkülözhetetlen:
- a nagy létszámú és/vagy korszerűtlen gyermekotthonok kiváltása az NMr. szabályainak megfelelő, településbe integrált lakásotthonokkal, gyermekotthonokkal és egyidejűleg a kiváltással érintett intézményekben ellátott gyermekek, fiatal felnőttek, valamint az intézményekben foglalkoztatott szakemberek felkészítése az új körülményekre;
- a bentlakásos gyermekvédelmi szakellátást biztosító épületek gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó felújítása, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítése, szükség esetén bővítése, belső átalakítása az ellátott gyermekek, fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációja, jogaik érvényesülése érdekében,
- a befogadó gyermekotthoni, speciális gyermekotthoni és kettős szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyek fejlesztése a meglévő férőhelyek bázisán és egyidejűleg az intézményekben foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt szakemberek felkészítése az új feladatra.
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) 6.3 intézkedése ("A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi és szociális területen”) célként tűzi ki a nagy létszámú gyermekotthonok kiváltásának folytatását az intézményi férőhely kiváltási stratégiában és a kapcsolódó nemzetközi ajánlásokban foglaltakkal összhangban.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,26 milliárd Ft.
Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 6-9 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg a 1011/2016. (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06-1/896-0000 normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthon kiváltása és/vagy
b) Gyermek- és lakásotthon korszerűsítése és/vagy
c) Speciális, kettős szükségletű, illetve befogadó gyermekotthoni férőhelyek fejlesztése
A kötelező és szabadon választható tevékenységek a 3.4.1.1 pontban találhatók.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
- Lakosság tájékoztatása már a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy tevékenységgel (kivéve kizárólag gyermek- és lakásotthon korszerűsítés megvalósítása esetén).
- Projektmenedzsment.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- A szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények, elemzések, felmérések engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, tervdokumentációk elkészítése
- Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása
- Egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás
- Társadalmi partnerek, érintettek bevonása, felmérések készítése

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására állami, egyházi, nem állami fenntartású, érvényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást nyújtó intézmények fenntartói jogosultak, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:
a) Központi költségvetési irányító szerv GFO 311
b) Központi költségvetési szerv GFO 312
c) Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 563
d) Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége GFO 565
e) Egyéb alapítvány GFO 569
f) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO 572
g) Nonprofit részvénytársaság GFO 573
h) Egyéb egyesület GFO 529
i) Bevett egyház GFO 551
j) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO 552
k) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO 555
l) Egyházi szervezet technikai kód GFO 559
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 8-tól 2018. augusztus 8-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. szeptember 15.
2016. december 29.
2018. augusztus 8.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással5 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás6/futárposta-szolgáltatás7 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Pf. 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 900 millió Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 24 millió Ft maximum 900 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az állami támogatási szabályokra. különös tekintettel arra, hogy:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
A támogatás éves átlagos összege túllépése esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére.
5.4. Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-631-15-gyermekotthonok-kivltsa-gyermekotthonok-korszerstse-hinyz-gyermekotthoni-kapacitsok-ltrehozsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum