Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése / SZOC-18-FEJL-3
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
01/31/2019
Érvényes:
01/31/2019
Tárgymutató:
utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése / SZOC-18-FEJL-3
Pályázhat:
Finanszírozási szerződéssel rendelkező, utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető Fenntartók/Szerződő felek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére

A pályázat kódja: SZOC-18-FEJL-3

Az Emberi Erőforrások Minisztere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó rendelkezései, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján fejlesztési pályázatot hirdet az utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: Főigazgatóság) bízza meg.

1. A pályázat célja
A pályázat közvetlen célja a nyújtott szolgáltatások működési feltételeinek javítása.

2. A támogatás formája és mértéke
2.1. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.
2.2. A támogatás mértéke:
- "A" komponens esetén: A pályázaton igényelhető támogatás összege legfeljebb 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint szolgáltatásonként,
- "B" komponensek esetén: A pályázaton igényelhető támogatás összege legfeljebb 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint szolgáltatásonként.
2.3. Támogatható szolgáltatások, tevékenységek
"A" komponens - Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére
A támogatás az alábbiakra fordítható:
- szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű(vek) vásárlására, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére,
- kiegészítő felszerelésre (pl.: téli-nyári gumi, fellépő, tetőcsomagtartó)

Jelen pályázat keretében nem számolható el az adásvétellel kapcsolatos dokumentációs költség.

FIGYELEM!
A 2016. december 20. napján meghirdetett fejlesztési pályázaton, illetve a 2017. szeptember 20. napján meghirdetett, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére elnevezésű pályázaton gépjármű vásárlására befogadást nyert Fenntartók jelen pályázat keretében ismételten nem támogathatóak.

"B" komponens - A családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető szolgáltatók fejlesztése keretében pályázat nyújtható be:
- Képzés,
- Szupervízió,
- Mobiltelefon,
- Tablet,
- Nyomtató,
- Háztartási gépek, a szolgáltatás helyszínét jelentő szobákba bútor.
  FIGYELEM!
  Nem támogatható ezen pályázat során semmilyen olyan költség, ami nem illeszkedik szakmailag a benyújtott pályázati programhoz, illetve a szolgáltatás szakmai feladatellátásához.
   3. Pályázat benyújtására jogosultak
   3.1. A pályázók köre
   Finanszírozási szerződéssel rendelkező, utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető Fenntartók/Szerződő felek.
   3.2. Benyújtható pályázatok száma
   A pályázati felhívásra egy Fenntartó/Szerződő fél finanszírozási szerződésenként nyújthat be egy-egy pályázatot.
   3.3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
   - a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel, illetve befogadással a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik,
   - szervezetnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van,
   - Fenntartónak/Szerződő félnek a Főigazgatóság által finanszírozott szolgáltatás esetében lejárt esedékességű, meg nem fizetett visszafizetési kötelezettsége áll fenn a Főigazgatóság felé,
   - jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
   - pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte,
   - a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
   - nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
   - jogszabályban vagy az Ávr.-ben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
   - a Knyt. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
   - a dokumentumokat az előírt határidőig nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
   - olyan szervezet, amely azonos tartalmú és célú beszerzés megvalósítására más központi költségvetésből származó forrásban, illetve európai uniós támogatásban részesült.
   - a 2016. december 20. napján meghirdetett fejlesztési pályázaton, illetve a 2017. szeptember 20. napján meghirdetett, a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére elnevezésű pályázaton gépjármű vásárlására befogadást nyert.
   3.4. A költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából - az Ávr.-ben foglalt kivételekkel - a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.
   3.5. Pályázat azonosság esetén az érintett pályázatok elutasításra kerülnek.

   4. A rendelkezésre álló keretösszeg
   A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 247 512 278 Ft, azaz kettőszáznegyvenhétmillió-ötszáztizenkettőezer-kettőszázhetvennyolc forint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. jogcímcsoport "Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása" fejezeti kezelésű előirányzat 1. számú részfeladatán rendelkezésre áll (ÁHT azonosító: 281334).

   5. Támogatási időszak
   A támogatási időszak: 2018. december 18.-2019. augusztus 31.

   Nem számolható el annak a beszerzésnek a költsége, amely a fent meghatározott időszakon túl kerül megrendelésre, teljesítésre vagy a számla, teljesítésre irányuló szerződés az adott időszakon túl keletkezik.

   6. A pályázatok benyújtásának határideje
   A pályázatok legkorábbi benyújtási lehetősége: 2019. január 02. 9:00 óra.
   A pályázatok benyújtási határideje: 2019. január 31. 16:00 óra.
    7. A pályázat lebonyolítója
    A pályázat lebonyolítója a Főigazgatóság.

    A pályázattal kapcsolatos további információ a Főigazgatóság honlapján (szgyf.gov.hu), a Szociális Ágazati Portálon (http://szocialisportal.hu/) található, valamint a Támogatáskezelő Főosztály munkatársai nyújtanak.

    8. A pályázatok benyújtásának módja
    A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a fejlesztesipalyazat@szgyf.gov.hu e-mail címre. A benyújtott pályázatot legkésőbb a beadási határidőig postai úton is szükséges megküldeni az alábbi címre:
    Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
    Támogatáskezelő Főosztály
    1132 Budapest
    Visegrádi utca 49.

    A borítékon szükséges feltüntetni a pályázat kódját a könnyebb beazonosíthatóság érdekében.

    A kitöltött pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, valamennyi kérdésre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek elektronikus csatolásával kell benyújtani hitelesített, szkennelt formában.

    A pályázatot kettő módon szükséges benyújtani:
    1.) Elektronikus úton beküldendő dokumentumok:
    - Pályázati adatlap (cégszerű aláírást követően szkennelt formában)
    - Pályázati költségvetési űrlap (excel formátumban)
    - Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem (cégszerű aláírást követően szkennelt formában)
    2.) Postai úton beküldendő dokumentumok:
    - Pályázati adatlap (cégszerű aláírással ellátott)
    - Pályázati költségvetési űrlap (cégszerű aláírással ellátott)
    - Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem (cégszerű aláírással ellátott)
    - Szerződéskötéshez 1-2. számú melléklet
    - A pályázati útmutató 4. pontja szerinti szerződéskötéshez szükséges egyéb dokumentumok.
    http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse
    A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

    szocialis munka családok átmeneti otthona pály.zip    Ingyenes e-mail tanfolyam
    Legalább ennyit a
    forrásteremtésről címmel
    Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
    Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
    Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

    Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
    A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
    Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
    Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
    Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
    Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
    Huszerl József szerkesztő
    Itt iratkozhat fel

    Távoktatási tanfolyamaink    Hírek a Főoldalról


    Ingyenes hírlevelünkre
    itt iratkozhat fel

    Nyomtatóbarát változat
    A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
    Vissza
    Felhasználási feltételek
    Adatvédelem
    Levél a szerkesztőnek
    Médiaajánlat
    Impresszum