Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása / EFOP-2.4.3-18
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
07/27/2018
Érvényes:
07/27/2018
Tárgymutató:
szegregátumokban élők élethelyzetének javításának támogatása
Pályázhat:
Konzorcium vezetőként:
311 - Költségvetési szervek
114 - Részvénytársaság
321 - Helyi önkormányzat
327 - Helyi önkormányzatok társulása
529 - Egyéb egyesület
569 - Egyéb alapítvány
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
Jelen felhívás keretében a nem állami szereplők támogatási kérelem benyújtása esetén a konzorciumi megvalósítás kötelező.
A konzorcium tagjai lehetnek:
114- Részvénytársaság
321 - Helyi önkormányzat
327 - Helyi önkormányzatok társulása
529 - Egyéb egyesület
569 - Egyéb alapítvány
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása” című (EFOP-2.4.3-18 kódszámú) Felhívás. A támogatási kérelmek benyújtására 2018. június 27-től lesz ismét lehetőség.
Mindezek következtében a Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontja módosításra került a következők szerint:
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 6. – 2018. július 27. között van lehetőség.


FELHÍVÁS
A szegregátumokban élők élethelyzetének javításának támogatására

A Felhívás címe:
A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása
A Felhívás kódszáma: EFOP-2.4.3-18
Magyarország Kormányának felhívása szociális bérlakással rendelkező önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, költségvetési szervek és nem állami szereplők részére a szegregált élethelyzetek javításának támogatása érdekében, városi és nem városi jogállású települések szegregátumai esetében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a deszegregációs folyamatok elindítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek javítását, kitörési lehetőséget nyújtva azon családok részére, akiknek felzárkózását lakhatási körülményeik is akadályozzák. A cél elérését a Kormány önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, költségvetési szervek és nem állami szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 1 millió - 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a városi és nem városi jogállású települések esetében szegregált élethelyzetek javításához;
- a szegregátumban élők lakhatási körülményekeinek javításához és a lakhatási mobilizációjának elősegítéséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Helyzetelemzés
A területi szegregáció a társadalmi kirekesztődés egyik lényeges dimenziója. Akkor beszélhetünk erről, ha egy település térbeli társadalomszerkezetét vizsgálva a legrosszabb helyzetű fizikai terek (mind a fizikai infrastruktúra és a közszolgáltatások színvonala tekintetében) és a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportok fedésbe kerülnek, és egymást erősítő, leszakadással járó társadalmi folyamatokat generálnak. A település társadalmi és fizikai terében bekövetkező leszakadás eredményeként szegregátumok alakulnak ki, melyek léte, esetleges növekedése, számbeli gyarapodása a városi társadalmak egészének integráltsága szempontjából rendkívül kedvezőtlenül hat és felgyorsítja a szegénység és társadalmi kirekesztés újratermelődését. A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. 2016 második félévére, több éves előkészítő munka eredményeként a KSH a 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Szegregátumnak nevezhetjük azon 50 főt meghaladó népességszámú területeket, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-64 éves) eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, 1384 - főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található, melyben az ország lakosságának 2,8 %-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen munkanélküliség, a szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek.
A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből sokszor nem tudják meggátolni. A szegregátum újratermeli a szegénységet, mert a rossz higiénés és lakáskörülmények, a helyi iskolák szintjének romlása, a rossz viselkedési, életvezetési minta, valamint a szegregátumokban élőkkel szembeni diszkrimináció megakadályozza a lakók felemelkedését, a felnőttek munkavállalását és a gyerekek tanulását. Az elmaradott településrészeken élők felzárkózását a lakhatási körülményeik is akadályozzák. Ezen területeken élő marginalizálódott csoportok kirekesztődéséhez nagyban hozzájárul lakóhelyüknek az átlagosnál lényegesen rosszabb infrastrukturális helyzete.
A rossz lakásminőség növeli az egészségügyi kockázatokat is, ami további leszakadáshoz vezethet.

A Felhívás célja
A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és társadalmi felzárkózásuk segítése.
A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához.
A felhívás célja a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, a lakhatási mobilizáció támogatása infrastrukturális beruházásokkal.
A szociális bérlakások felújítására irányuló beruházásra olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, és amely segítségével egyúttal biztosítható a szegregált lakókörnyezetből való kiköltözés a befogadó település integrált lakókörnyezetébe.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
A projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok átalakítása, bővítése, korszerűsítése illetve a magántulajdonban lévő lakókörnyezeti terület fejlesztése nem elszámolható. A beavatkozások eredményeinek erősítése érdekében a magántulajdonú ingatlanban élőkkel, illetve nem saját tulajdonú bérlakásokban lakókkal is felveheti a Kedvezményezett a kapcsolatot. Lehetőség van továbbá a bérlők által felhalmozott adósságok (közüzemi, bérleti, stb.) rendezésére vonatkozóan beavatkozás kidolgozására, illetve más településeken működő modellek adaptálására
A komfort fokozat emelés nem eredményezheti a bérleti díjak - infláció mértékét meghaladó - emelkedését.

Részcélok:
1. Lakhatási körülmények javítása
- a deszegregációs folyamatok elindításával, megerősítésével - a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel a lakhatási mobilizáció elősegítésével
- új szociális bérlakások kialakításával
- lakóépületi fejlesztéssel
- életveszélyes, lakhatásra alkalmatlan lakások megszüntetésével a szegregáció oldása érdekében
2. Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése
- az elmaradottság csökkentése az infrastruktúra fejlesztésével
- az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető lakókörnyezet megteremtésével

Célcsoport
- a szegregátumban élő, hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok

Stratégiai kapcsolódás:
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók - szegény családban élő gyermekek - romák (2011-2020):
A Stratégia célul tűzte ki a társadalmi, gazdasági javakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítását, a társadalmi összetartozás erősítését, ezen belül pedig a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítását, lakhatási lehetőségek bővítését. , Lakhatási Stratégia: A lakhatás az emberek élethelyzetét nagyban befolyásoló tényező. A stratégia keretet biztosít az elmaradott településrészek lakhatási problémainak kezelésére. A lakhatási esélyteremtés elsődleges célja, hogy olyan beavatkozásokat teremtsen, mellyel az egyén képessé válik saját lakhatását és élethelyzetét kezelni úgy, hogy a helyi közösségi érdekek kölcsönös figyelembevétele megtörténjen az együttműködési normák alapján.

A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi ki az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzáférését. A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) Együttműködő társadalom 2. prioritási tengelyén belül, a 9.(b) (A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása) beruházási prioritáshoz kapcsolódik. A konstrukció az EFOP 2.4 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások intézkedésének megvalósulását szolgálja.

Deszegregációs útmutató, amely lényege, hogy elősegítse a tagállamokban az olyan oktatási beruházásokat, amelyek kezelik az európai faji egyenlőségi irányelvben foglaltakat (2000/43/EK), amelyben az Unió minden tagállam számára kötelezettségként előírja a hátrányos megkülönböztetéssel szemben folytatott küzdelmet, valamint különösen a faji és etnikai származáson alapuló megkülönböztetés megakadályozását elsősorban a szociális védelem, oktatás, árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása területén.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 000 000 000 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 2-1000 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
1. Tevékenységcsoport
- Új szolgáltatások bevezetése a szegregátumban élők társadalmi esélyeinek növelése érdekében.
- Társadalmi felzárkózási képzések biztosítása a program lebonyolításában, szolgáltatások biztosításában résztvevő szakemberek számára.
- Hiányzó szakemberek biztosítása (pl.: esélyegyenlőségi mentor, társadalmi felzárkózási szakember biztosítása). Életvezetési és adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadások biztosítása (szakemberek bére, járulékai elszámolható)
- A program keretében a szegregátumon kívüli lakhatással és lakásfenntartással kapcsolatban az érintett egyének, családok valamint az új lakókörnyezetben élők felkészülésének segítése.
- Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás.
Az 1. tevékenységcsoportból minimum 3 tevékenység megvalósítása kötelező.
2. Tevékenységcsoport:
Az alábbi szociális bérlakásokat érintő építési engedély köteles és nem építési engedély köteles beruházások támogathatóak:
- felújítás, átalakítás, egybenyitás, bontás, korszerűsítés
- energiahatékonyság javítása
- komfortfokozat növelés3
- lakáscélra történő átalakítás
- ingatlan vásárlása (kizárólag integrált környezetben)
A 2. tevékenységcsoportból minimum 1 tevékenység megvalósítása kötelező.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a szociális bérlakással rendelkező alábbi szervezetek:

Konzorcium vezetőként:
311 - Költségvetési szervek
114 - Részvénytársaság
321 - Helyi önkormányzat
327 - Helyi önkormányzatok társulása
529 - Egyéb egyesület
569 - Egyéb alapítvány
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
Jelen felhívás keretében a nem állami szereplők támogatási kérelem benyújtása esetén a konzorciumi megvalósítás kötelező.

A konzorcium tagjai lehetnek:
114- Részvénytársaság
321 - Helyi önkormányzat
327 - Helyi önkormányzatok társulása
529 - Egyéb egyesület
569 - Egyéb alapítvány
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

Egy támogatási kérelemben több szegregátum is szerepelhet, azonban az egy szegregátumra jutó költség nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot.
A szegregátum meglétét (melyre a fejlesztés, vagy a fejlesztés hatása irányul) KSH igazolással szükséges alátámasztani, mely lehatárolás a 314/2012. Korm. rendelet 10. sz. mellékletében szereplő módszertan alapján történt.
A konzorciumi formában megvalósuló projekt esetében a konzorcium maximum 5 tagú lehet.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. április 6-július 27. között van lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
https://www.palyazat.gov.hu/efop-243-18-a-szegregtumokban-lk-lakhatsi-krlmnyeinek-javtsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum