Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése / GINOP-3.3.2-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
03/30/2017
Érvényes:
03/30/2017
Tárgymutató:
kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások online terjedése - Digitális Jólét Program kiterjesztése / GINOP-3.3.2-16
Pályázhat:
268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezet
A kiíró(k) adatai

FELHÍVÁS
Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének
és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése

GINOP-3.3.2-16
Magyarország Kormányának felhívása az Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése, ezen keresztül pedig a digitális készségek fejlesztése, a digitális készségek fontosságára való figyelem felhívás, és az e-közigazgatási szolgáltatások népszerűsítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a lakosság digitális készségének fejlesztését. A konstrukció alapvető célja a felnőtt lakosság körében a digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az e-közszolgáltatások) népszerűsítése, használatukra való ösztönzés, különösen a kistelepüléseken, illetve a hátrányos helyzetű csoportok körében.
A cél elérését a Kormány a programot lebonyolító szervezettel tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A felhívás feltételeinek megfelelő projektet mindösszesen maximum 1 900 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez, azaz a lakosság digitális készségének fejlesztéséhez szükséges háttér infrastruktúra és támogató hálózat biztosításához;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Bell Research 2015-ös adatai alapján a magyar lakosság 36,8% még mindig nem használja az internetet. Az internettől való elzárkózás legfőbb okai: a motiváció hiánya, kompetenciahiány, illetve a vélt hasznosság hiánya. A kutatás alapján a nem használók 64%-a azért nem használja az internetet, mert nem érdekli, illetve 54% azért, mert nem ért hozzá. Az internet használattól jelenleg távol maradók csupán 18%-a gondolja úgy, hogy "bizonyos feltételek teljesülése esetén” elképzelhetőnek tartja, hogy internet-használóvá váljon. Összességében tehát elmondható, hogy az internethasználattól távolmaradó csoport kis hányada mutat nyitottságot a jövőbeli internethasználat iránt.
Így tehát az érdeklődés felkeltése az internethasználatra, valamint a megfelelő digitális készségek meglétének fontosságára való figyelemfelkeltés, a digitális szakadék csökkentése, a számítógép- és internet-használat versenyképességi, foglalkoztatás- és/vagy esélyegyenlőségi indíttatású ösztönzése a digitális ökoszisztéma egyik legfőbb kihívása. A digitális eszközöket és alkalmazásokat, szolgáltatásokat nem használó munkavállalók foglalkoztathatósága napról napra csökken, ahogy a digitális világtól elzárkózó vállalkozások versenyképessége is.
A magyar lakosság körében továbbá a legfrissebb felmérések szerint még mindig jóval az uniós átlag alatti az internet-hozzáféréssel rendelkezők (s kiugróan alacsony a mobilinternetezők), illetve az internetet tranzakciós (e-kereskedelmi, e-közigazgatási) célokra is használók aránya. A Bell Research 2015 évi adatai alapján megállapítható, hogy az internethasználat alapvető motivációja – életkortól függetlenül- elsősorban a kommunikáció/kapcsolattartás, az információszerzés és a szórakozás. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az internethasználók közül is csak 39%-uk vett igénybe valamilyen elektronikus kormányzati szolgáltatást, vagy intézett el "hivatalos ügyet” azon keresztül A hátrányos helyzetű térségekben, illetve csoportok körében pedig 30% feletti azok aránya, akik nem rendelkeznek megfelelő digitális készségekkel, ami miatt teljesen elzárkóznak az internethasználattól.
A Bell Research adatai alapján a digitális leszakadással fenyegetettek jelenős része (53%-uk) legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, jó részük községekben lakik. Kétharmad részük inaktív, további 9%-uk pedig munkanélküli, 86%-uk 45 évnél idősebb.
Összességében elmondható, hogy kiemelt fontosságú az, hogy a magyar lakosság minél nagyobb arányban használjon valamilyen digitális eszközt, valamint vegyen igénybe internetalapú szolgáltatást. Ezen okok miatt a program a motiváció megteremtésére, a figyelemfelkeltésre helyezi a hangsúlyt. Így tehát e motivációs programon keresztül cél a digitális kompetenciák meglétének fontosságára való figyelemfelkeltés, az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése, amelyen keresztül az állampolgárok életminősége javulhat. A nemzetközi és a magyar tapasztalatok alapján az internettől távolmaradó csoportok bevonása elsősorban komplex, a távol maradás valamennyi tényezőjét kezelni képes programokkal lehetséges. A leginkább leszakadással, digitális és társadalmi értelemben vett kirekesztődéssel fenyegetett társadalmi csoportok digitális bevonását ezért össztársadalmi kérdésként célszerű kezelni.
Az internethasználó állampolgárok arányának növelése a digitális ökoszisztéma valamennyi tényezőjére jelentős pozitív hatást gyakorol:
- javítja a digitális infrastruktúra kihasználtságát
- élénkíti a digitális gazdaság termékei és szolgáltatásai iránti keresletet  további fejlesztéseket generál: ösztönzőleg hat az innovációra; enyhíti a krónikus informatikus-hiányt; új befektetéseket (FDI) vonz;
- keresleti nyomást gyakorol az e-közigazgatási fejlesztésekre, ami javítja a szolgáltatások kínálatát és minőségét;
- elősegíti az e-közigazgatási szolgáltatások használatának növekedését is, összhangban a KÖFOP keretein belül fejlesztett/fejlesztésre kerülő az adminisztratív terhek csökkentését és szolgáltatási szint növelését célzó szolgáltatások társadalmi és gazdasági előnyeinek kihasználásával
- hozzájárul a már meglévő, illetve az EFOP keretében fejlesztett/fejlesztésre kerülő e-egészségügyi szolgáltatások használatának bővítéséhez, illetve a szolgáltatások iránti bizalom erősítésében
- javítja a közigazgatásban és a közszférában dolgozók digitális készségeit, ami hozzájárul a szolgáltatási színvonal további javulásához.
Jelen konstrukció kapcsolódik a GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése című projekthez, amely projekt a közösségi pontok infrastruktúrájának fejlesztését támogatja korszerű digitális eszközökkel, mindemellett fejleszti az ott dolgozó eTanácsadók készségeit, valamint egységes szolgáltatás portfólió kialakítását. Továbbá kapcsolódik a GINOP 6.1.2. Digitális szakadék csökkentése című konstrukcióhoz, amely keretében felnőttképzés keretében digitális kompetencia fejlesztési képzésen vehetnek részt a célcsoport tagjai mentori hálózat támogatásával. Így tehát jelen projektben nem digitális kompetenciafejlesztésre irányuló képzés támogatható, hanem a megvalósuló motivációs kampányok, szemléletformáló tevékenységek.
A jelen konstrukció keretében egyrészt:
- országos hatáskörű szervek
- országos és helyi civil szervezetek;
(projektjeinek) előminősítése, kiválasztása valósulna meg, amelyek központi koordináció, módszertani és kommunikációs támogatás mellett a helyi közösségekre és szükségletekre építő, a célcsoport sajátosságait és a célcsoport tagok élethelyzetét is figyelembe vevő projekteket valósítanak meg.
Másrészt a KIFÜ szervezetéhez tartozó eMagyarország Központ Főosztály, illetve a Miniszterelnöki Kabinetiroda (MK) DJP Titkárságának bázisán egy olyan "Digitális Jólét Központ” jönne létre, amely
- teljes körű koordinációt, módszertani és kommunikációs támogatást nyújt az országos és helyi szervek/ szervezetek számára;
- gondoskodik a DJP kormányhatározatban foglalt feladatok magas szakmai színvonalon történő megvalósításáról és a program országos kiterjesztéséről;
- a DJP országos kiterjesztése érdekében - az eMagyarország Programmal összehangolt módon - regionális hálózat kialakításával biztosítja az eredmények hozzáférhetővé tételét a kevésbé fejlett régiókban élő felhasználók számára.
Jelen Felhívás célja országos és helyi szervezetek bevonása egy előminősítési, valamint kiválasztási rendszer kialakítása révén a helyi szükségletekre építő projektek lebonyolításához, annak érdekében, hogy a lakosság minél tágabb köre lépjen be a digitális világba. További célja, a központi motivációs, módszertani anyagok programok kidolgozása, ezeken keresztül az internethasználat vonzóvá tétele, a digitális eszközök és szolgáltatások kipróbálásához és használatának elsajátításához szükséges motiváltság megteremtése.
A felhívás célcsoportjai:
A program elsődleges célcsoportjai azon előminősített szervezetek , akik által megszólíthatóak a program másodlagos, közvetett célcsoportjai, vagyis azok az elsősorban hátrányos helyzetű felnőttek, akik még nem részesei a digitális világnak, azonban akikben megvan vagy megfelelő motivációs programmal megteremthető a nyitottság a digitális eszközök kipróbálására. Így tehát a konstrukció keretében a közvetett célcsoport minden munkaképes korú magyar állampolgár, aki még nem ismerte fel a digitális készségek meglétének fontosságát, akik nem érdeklődtek az internethasználat iránt, azonban a program keretében megfelelő motiváció megteremtésével megszólíthatóak.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelem támogatható, amely megfelel a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,9 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egysége, a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I. 18.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelnie különösen a következőknek:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a Miniszterelnöki Kabinetiroda jogosult támogatási kérelmet benyújtani konzorcium formájában.
A projekt kapcsán külön gazdasági társaság létrehozására a projektgazda nem kötelezett.
A projektgazda szervezettel szembeni elvárás:
- 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezet
A projektgazda szervezetnek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok száma 2 (konzorciumvezetővel együtt);
- Finanszírozás módja: tagonkénti finanszírozás;
- A Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatásra kerül a konzorciumi tagok felelőssége és szakmai feladatai.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az irányító hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 31. napjától 2017. március 30. napjáig van lehetőség. A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
1. postai úton : az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás8/futárposta-szolgáltatás9 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
2. Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Gazdaságfejlesztési programok személyes ügyfélszolgálata: 1139 Budapest, Váci út 83. (földszint)
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1,9 milliárd Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 1,9 milliárd Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-332-16-online-kormnyzati-kzigazgatsi-s-e-egszsggyi-szolgltatsok-terjedsnek-s-a-digitlis-jlt-program-kiterjesztsnek-elsegtse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum