Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése - A gyermekek esélyeinek növelése a szociális segítés köznevelési intézményekben való bevezetése / EFOP-3.2.9-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/12/2018
Tárgymutató:
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése / EFOP-3.2.9-16
Pályázhat:
a) Család- és gyermekjóléti központok (GFO 322)
b) Család- és gyermekjóléti központok által kiszerződött feladatellátó szolgáltatók, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:
563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 - Egyéb alapítvány
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 - Nonprofit részvénytársaság
529 - Egyéb egyesület
551 - Bevett egyház
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 - Egyházi szervezet technikai kód
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2017. január 5-én, 18 órától a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című (EFOP-3.2.9-16 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.
Ennek értelmében 2017. január 5-én 18:00 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatóak.


FELHÍVÁS
a gyermekek esélyeinek növelése a szociális segítés köznevelési intézményekben való bevezetésének megvalósítására

A Felhívás címe:
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése
A Felhívás kódszáma: EFOP-3.2.9-16
Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó szolgáltatók vagy az általuk létrehozott konzorciumok számára, az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítását, annak érdekében, hogy a köznevelésből sikeresen kikerülő gyermekek legyenek felvértezve a boldogulásukhoz szükséges képességekkel. A cél elérését a Kormány család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó szolgáltatók vagy az általuk létrehozott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás 18 millió - 40 millió Ft közötti, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívás 5.4. pontjában meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak ahhoz, hogy óvodai és iskolai színtéren kialakításra kerül a szociális segítés eszköztára;
- elősegítik a szociális munka módszereinek adaptálását az óvodai, iskolai környezetbe;
- kompetens szociális és gyermekvédelmi szakembereket vonnak be az óvodai és iskolai szociális segítésbe, mely szakemberek készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése helyi szinten valósul meg;
- a szakmai eredményesség érdekében vállalják, hogy együttműködnek az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkárságával vagy az általa kijelölt szervezettel;
- szakmai együttműködési rendszert alakítanak ki a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Helyzetelemzés:
A társadalmi változások az utóbbi években nagyon sok olyan típusú problémát hoztak a felszínre, amelyek a gyermekek első közösségébe kerülésük során is felszínre törnek. Ilyen pl. az óvodáskorban az együttélés, a társas érintkezés szabályait kevéssé ismerő gyermekek számának megugrása, a hiperaktív és pszichés problémákkal küzdő gyermekek beilleszkedési zavarai, az agresszió megjelenése már kiskorban. Az óvodapedagógusok országos átlagot tekintve (KSH, 2014) csoportonként 22 gyermekkel foglalkoznak, ami ideális adatnak tűnik ahhoz, hogy a kicsik megfelelő szakmai ellátásban részesülhessenek. Ám a problémás gyermekek számának váratlan és drasztikus emelkedése felkészületlenül érte őket.
Az iskolákban már korábban érzékelték a pedagógusok a negatív tendenciák emelkedését, de az elmúlt 1-2 évben érezhetően letolódott a fiatalabb korosztályra is az olyan típusú problémák megjelenése, ami korábban nem fordult elő.
Az óvodapedagógusok nehezen kezelik ezeket az eseteket, különösen akkor, amikor a problémás gyermekek szülei elutasítóak, nem hajlandók együttműködni az intézménnyel a mindenki számára elfogadható megoldáson. Ezek hátterében a szakemberek által jól ismert tényezők állnak: a nagycsaládok szétesése, a klasszikus családmodell megszűnése, illetve a hagyományos családi funkciók megváltozása, diszfunkcionális családok számának emelkedése. Sok esetben hiányoznak a szülők nevelési-gondozási mintái, készségei, kommunikációs-konfliktuskezelő modelljei.
A nevelési-gondozási problémák esetén a gyermekkel és a családdal a közöttük lévő konfliktus helyzet felismeréséig az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység keretein belül foglakozni kell, valamint szükség esetén továbbirányítani az adekvát szolgáltatás felé. A gyermekkel, valamint a gyermek és a családdal folytatott preventív tevékenységek ellátásához az óvodákban és az iskolákban a szakembereknek, pedagógusoknak erre sem elegendő idejük, sem megfelelő szakmai kompetenciájuk nincsen, hiszen ez a feladat túlmutatat szakmai munkakörükön. A köznevelési intézményekben az óvodai és iskolai segítés, mint professzionális szociális, gyermekjóléti szolgáltatás megjelenése ezt a helyzetet orvosolja. A szociális munkás napi szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a prevencióra helyezi, segít a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, kompetenciát fejleszt, közvetít a gyermek és szülő, a gyermek és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok rendezésében, kapcsolatot épít és tart a társintézményekkel. A szociális szakember bevonása a problémás helyzetek felismerésében és megoldásában kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési intézmény belső életét, segíti a gyermekek szocializációját, és javíthatja az iskolai teljesítményüket is.
Az óvodai és iskolai szociális segítő rendelkezik azokkal az ismeretekkel, illetve készségekkel, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán felismerje, és azok elhárítása érdekében hatékony segítséget nyújtson az érintetteknek.
A segítő munka során nyújtott általános és speciális szolgáltatások célja, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás és iskoláskorú fiatalok egészségfejlesztése, sikeres iskolai előmenetelük támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése.
Az óvodai és iskolai szociális segítés sikerének kulcsa a célcsoporthoz közel vitt, egyszerűen igénybe vehető szolgáltatások, továbbá a változásokra gyorsan, rugalmasan, innovatív metódusokkal reagáló képzett szakemberek (felsőfokú szociális alapvégzettséggel rendelkező szakemberek) alkalmazása.
Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan - óvodában, iskolában dolgozó, kollégiumban tevékenykedő - segítő szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével, egészségfejlesztésben való közreműködéssel, prevencióval foglalkozik. Aktív
résztvevője a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget az óvoda gyermekeinek, az iskola diákjainak, igény szerint pedagógusoknak, a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek (pl. dajka, gyermekfelügyelő, pedagógiai asszisztens, iskolaorvos, iskolai védőnő, iskolapszichológus, stb.), valamint szülőknek egyaránt.
A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakítása, adaptálása, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakításának programja az adott intézményen belül felmerült problémáknak, a helyi viszonyoknak megfelelően. A program magában foglalja a szolgáltatás nyújtásának megtervezését, szervezését, a tevékenység kialakítását adott intézményre vonatkoztatva, ide értve a szolgáltatást nyújtó szakemberek biztosítását.
Cél a köznevelési intézmények és a család és gyermekjóléti szolgáltatások közös eljárásrendjének kialakítása.
A projekt részcéljai:
1. Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése (egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek keretében):
- A gyermekek, tanulók, szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása.
- Az elsődleges prevenció megerősítése.
- Az észlelő-és jelzőrendszer működésének segítése.
- Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.
- A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása.
- A veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, a veszélyhelyzet megszűntetésében való segítség, ezen ismeret alapján prevenciós eszközök azonosítása, alkalmazása.
2. Kompetens szakemberek bevonása az óvodai-iskolai szociális segítésbe, készségeik, kompetenciáik fejlesztése helyi szinten:
- szociális segítők kiválasztása, alkalmazása
- esetmegbeszélés
- szupervízió
3. Szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család-és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között (szervezeti keretek, eljárásrend, dokumentáció)
A projekt célcsoportja:
Közvetlen célcsoport:
- Járásszékhely települési önkormányzat család-és gyermekjóléti központjai.
Közvetett célcsoport:
- Az adott járás településeinek az óvodáiban, az általános iskoláiban és a középfokú köznevelési intézményekbe és kollégiumaikba járó gyermekek, fiatalok.
- érintett szülők, nevelőszülők, gondviselők;
- érintett óvodapedagógusok, pedagógusok, az érintett köznevelési intézmények közösségei (nevelőtestület; óvodai, iskolai csoport).
Stratégiai kapcsolódás:
A felhívás illeszkedik a Nemzeti Drogellenes Stratégiához (2013-2020) azáltal, hogy az iskolán belüli erőszak elterjedése, a kábítószer használat, a már kora iskoláskorban megjelenő szocializációs problémák indokolják az óvodai és iskolai szociális segítés elterjesztését a köznevelési intézményekben.
A gyermekek több mint 10 százalékát, mintegy 200 ezer főt tartanak nyilván veszélyeztetettként a gyámhatóságok, túlnyomó többségüket anyagi okok miatt, de évek óta erőteljesen emelkedő tendenciát mutat a magatartási okokból veszélyeztetettek száma. Ennek hátterében sok esetben sorozatos iskolai kudarcok, súlyos krízisekkel, konfliktusokkal terhelt családi körülmények állnak. A hátrányos helyzetű régiókban a veszélyeztetett gyermekek aránya 2-3 szorosa a más régiók veszélyeztetettségi arányának. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakításával, adaptálásával és működtetésével országos szinten a korai iskolaelhagyók számának csökkentése a cél, amely illeszkedik a Nemzeti Társadalmi Felzárkózás Stratégia II. 3.4 a gyermekek helyzete pontjához.
Az iskolai ifjúságsegítést, a preventív és korrektív gyermekvédelmi és a családok jólétét segítő szolgáltatásokat is érdemes új alapokra helyezni, ennek érdekében főállású professzionális szakembereket szükséges az iskolákban alkalmazni. Az iskolai szociális munka (és szociálpedagógiai) szolgáltatásai a hátrányos helyzetű tanulók szüleivel történő együttműködésben segítik a tanulók képességeinek, lehetőségeinek legoptimálisabb kibontakozását, ezáltal erősítik szociális kapcsolataikat, társadalmi integrációjukat. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakításával, adaptálásával és működtetésével országos szinten a korai iskolaelhagyók számának csökkentése a cél, amely a Nemzeti Társadalmi Felzárkózás Stratégia II.; 7.1 Gyermek jól -lét pontjához illeszkedik.
A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia egyik fő célja felkészült, elkötelezett, cselekvőképes, szakmailag elismert szakemberek biztosítása, akik az oktatási intézményekben az iskolarendszerből való végzettség nélküli iskolaelhagyás ellenében beavatkozó intézkedésekre képesek. A cél eléréséhez rendelkeznek a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez szükséges szaktudással. A végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyével azonosított tanulók számához igazított segítő munkatársakat - fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás, pedagógiai asszisztens, iskolapszichológus stb. - kell biztosítani az iskolákban. Szükséges az intézményekben a szociális munkából ismert "egyéni esetkezelés”, az egyént támogató mentori és az egyén köré szervezett team munka módszerének elterjesztése, amely iskolai és iskolán kívüli team tagokkal, valamint a szülőkkel együttműködve támogatja a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyével azonosított tanulókat.
Az óvodai és iskolai szociális segítés intézkedés megvalósítása a helyi társadalmi szükségletekhez rugalmasan igazodni képes, célzott, az ágazatközi, komplex eszközrendszert biztosító új szolgáltatásként kerül megszervezésre, a humán közszolgáltatások differenciált bevezetéséről szóló 1709/2015. (X. 5.) Kormányhatározattal és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervvel összhangban, a területi különbségek csökkentése és a társadalmi felzárkózás elősegítése érdekében.
Európa 2020 stratégiához való illeszkedés: A különösen veszélyeztetett csoportok (pl. egyszülős családok, idős nők, kisebbségek, romák, fogyatékkal élőkés hajléktalanok) konkrét körülményeinek kezelésére irányuló intézkedések kidolgozása és végrehajtása.
Illeszkedés a Partnerségi Megállapodáshoz: A magyarországi oktatási és képzési rendszer fejlesztéseinek kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás egy olyan köznevelési rendszerrel, amely önálló, felelős állampolgárokat nevel.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,7 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 42-94 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1) Szükségletekhez igazodó szolgáltatási terv tartalmának kialakítása részcél keretében
i. A szükségletfelméréshez kapcsolódóan elkészített szolgáltatási terv a konkrét feladatellátás során felülvizsgálatra kerül: a projekt megkezdését követő 3 hónapon belül
ii. A szolgáltatási terv kibővülhet a célcsoport speciális igényeinek megfelelően további szakmai tevékenységekkel
2) Kompetens szakemberek bevonása az óvodai- iskolai szociális segítésbe, készségeik, kompetenciáik fejlesztése helyi szinten:
i. szociális segítők kiválasztása, alkalmazása a 3.4 fejezetben foglaltak szerint
ii. esetmegbeszélés a helyi szakemberek számára
iii. a szociális segítést végző szakemberek szupervíziója
3) Óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése (egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek keretében) részcél keretében:

i. Tanácsadás keretein belül;
a. szülőknek gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodában jelentkező problémák kapcsán, gyermek eltérő fejlődésével kapcsolatban;
b. információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, ügyintézésben való segítségnyújtás, pályaorientációs tanácsadás;
c. közvetítés a szülő és az óvodapedagógus, pedagógus közötti konfliktusban, részvétel a pedagógus és a szülő közötti megbeszélésen;
d. közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez;
e. pedagógus konzultációs lehetőség biztosítása;
f. krízisintervenció;
g. tanulók számára nyújtott egyéni tanácsadás, információnyújtás;
h. a probléma megoldásában való segítségnyújtás, egyéni tanácsadás a gyermekek, fiatalok számára.

ii. Csoportban végzett munka keretein belül;
a. gyermek megfigyelése csoporthelyzetben;
b. szülőcsoportok szervezése, vezetése;
c. csoportfoglalkozás megtartása gyermekek, fiatalok számára (társas kapcsolataik építésének vagy fejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység végzése);
d. kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása
e. az óvodai és iskolai, valamint kollégiumi csoportban jelentkező nehézségek problémák kezelésének, megoldásának támogatása;
f. szabadidős programok, kirándulások szervezése gyermekek és szüleik számára.

iii. Közösségi munka keretein belül:
a. együttműködés kialakítása az intézmény más segítő szakembereivel (team);
b. együttműködés a partner intézményekkel;
c. részvétel a nevelőtestületi ülésen, köznevelési intézmény által szervezett rendezvényeken, projektekben stb.;
d. részvétel a szülői értekezleteken, tanácsadás a szülői értekezlet megszervezésben;
e. együttműködés az köznevelési intézményen belül működő szülői szervezettel;
f. iskolaorientált közösségi munka megszervezése.

iv. Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása - gyermekvédelmi tevékenységek
koordinálása
a. a gyermekvédelmi feladatok ellátásának fejlesztése;ł
b. jelzőrendszeri tagként a gyermekvédelmi feladatok koordinálása;
c. delegálás (a szociális segítő kompetenciáján túlnyúló eseteket a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakemberei, vagy más szolgáltatások, szakemberek felé közvetíti).
Ezen részcél keretében meghatározott i.,ii., iii., iv. pontok megvalósítása projekt szinten kötelező, súlyozva a köznevelési intézményekben megjelenő problémák és szükségletek alapján. A tevékenységi lista tartalmából (szolgáltatási palettából) az elért gyermekek, fiatalok egyéni szükségletei alapján kerülnek kiválasztásra az adekvát tevékenységek, figyelembe véve életkoruknak megfelelő készségeiket, képességeiket, azok fejlesztési irányait.
4) Szakmai együttműködés rendszerének kialakítása a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között (szervezeti keretek, eljárásrend, dokumentáció) részcél keretében:
i. Kapcsolattartás az intézmény más segítő szakembereivel (team), társszakmák segítő szakembereivel.
ii. Együttműködés a szülőkkel; a pedagógusokkal, az iskola vezetésével
iii. Együttműködés kialakítása a többi iskolai szociális segítő szakemberrel

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) Család-és gyermekjóléti központok (GFO 322)
b) Család-és gyermekjóléti központok által kiszerződött feladatellátó szolgáltatók, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:
563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 - Egyéb alapítvány
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 - Nonprofit részvénytársaság
529 - Egyéb egyesület
551 - Bevett egyház
552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 - Egyházi szervezet technikai kód
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumban maximum 3 szomszédos járás család- és gyermekjóléti központjai vagy az általuk kiszerződött szolgáltatók pályázhatnak együtt. Egy adott járás család- és gyermekjóléti központja önállóan vagy csak egy konzorciumban nyújthat be támogatási kérelmet. Konzorcium esetén a partnereknek legalább egy települést be kell vonnia a megvalósításba.
Konzorcium esetén a 3.4.1.1 pontban rögzített elvárásokat konzorciumi szinten kell teljesíteni.
Amennyiben nem család- és gyermekjóléti központ nyújtja be a támogatási kérelmet, csatolni kell a központ támogató nyilatkozatát.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év 09. hó 12. naptól 2018. év 09. hó 12. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. szeptember 12 - 2016. október 24.
2016. október 28. - 2016. november 10.
2016. november 17. – 2016. december 30.
2017. április 10.– 2017. május 10.
2017. május 17 – 2017. június 21.
2017. június 28 – 2018. szeptember 12.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltött programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással6 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta - szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 18 millió Ft, maximum 40 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-329-vodai-s-iskolai-szocilis-segt-tevkenysg-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum