Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Richter Anna Díj
Kiíró:
Richter Gedeon Nyrt.
Határidő:
12/01/2020
Érvényes:
12/01/2020
Tárgymutató:
díj, Richter Anna
Pályázhat:
I. egészségügyi szakembereket tömörítő, illetve egészségügyi ellátást nyújtók, kutató intézetek, szervezetek, egyesületek, egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi szakemberek szakmai szervezetei, valamint az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb szervezetek (így például bejegyzett alapítványok, közhasznú társaságok, jótékonysági szervezetek), továbbá
II. közoktatási, felsőoktatási intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Richter Anna Díj
- pályázati kiírás 2020

1. A pályázat célja
Innováció - közösség - felelősségvállalás
A Richter Anna Díj célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségtudatosság, a társadalmi jóllét fontosságára, inspirálja az egészségügy, oktatás, kutatás, gyógyszerészet területein dolgozó szakembereket, és a legjobb ötleteik kivitelezéséhez anyagi támogatást nyújtson, megmutassa azokat a nagyközönségnek, sajtónyilvánosságot biztosítson, és segítse megvalósulásukat.

2. Támogatott tevékenységek és kiadások
A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: "Richter") "Richter a Nőkért" program kezdeményezésének keretében a jelen pályázati kiírás 3. pontjában meghatározott pályázói kör részéről olyan újszerű, legkésőbb 2021. szeptember 30. napjáig megvalósítható ötleteket kíván támogatni, amelyek az oktatás és kutatás, gyógyítás, gyógyszerészet, egészségügyhöz kapcsolódó ismeretterjesztés területein kreatív, innovatív módon járulnak hozzá az oktatás vagy egészségügy színvonalához, fejlődéséhez, illetve az adott területen dolgozók mindennapjait megkönnyítik, minőségi változást hoznak a hétköznapokban, egyúttal a Richter szellemiségével, valamint a mindenkor hatályos gyógyszeripari jogszabályokkal és iparági kódexek szabályaival összhangban vannak.
Ehhez kapcsolódóan ilyen ötletek különösen, de nem kizárólagosan:
Rendezvények, programsorozatok szervezése és megvalósítása
Melyek célja a fenntarthatóság, egészségtudatosság népszerűsítése a társadalmi felelősségvállalás keretében, és laikusok - azaz nem az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban közreműködő szakemberek - számára kerülnek megtartásra, továbbá nem minősülnek az egészségügyhöz és a gyógyszeriparhoz kapcsolódó szakmai vagy tudományos célokat szolgáló rendezvényeknek.
Képzések, tréningek, konferenciák szervezése és megvalósítása
Melyek célja a gyógyszerkutatás, egészségügy, gyógyítás területein végzett ismeretterjesztés, szemléletváltás, valamint ezen területeken belül a kommunikáció, kapcsolatteremtés fejlesztése, és az evidenciákon alapuló gyógyítás népszerűsítése a társadalmi felelősségvállalás keretében, és laikusok - azaz nem az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban közreműködő szakemberek - számára kerülnek megtartásra, továbbá nem minősülnek az egészségügyhöz és a gyógyszeriparhoz kapcsolódó szakmai vagy tudományos célokat szolgáló rendezvényeknek.
Életmód, burning out prevenció, közösségépítés
Melynek célja olyan innovatív beruházások létesítése, melyek hozzájárulnak az oktatásban és egészségügyben dolgozók egészségének és jóllétének megőrzéséhez, figyelemmel arra, hogy nem lehet az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban dolgozók számára szórakoztatást - például sportolási, szabadidős vagy kulturális tevékenységek - nyújtani, finanszírozni vagy szervezni.
Egyéb kreatív ötletek
Melyek a megjelölt témákhoz kapcsolódnak és a Richter szellemiségével összhangban vannak.
A Richter a jelen pályázati kiírással kapcsolatban - összhangban a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexének 11.1. pontjával - különös figyelmet fordít arra, hogy
- a pályázaton elnyerhető támogatás az egészségügy, oktatás vagy a kutatás támogatásának célját szolgálja;
- a pályázaton elnyerhető támogatás feltétel nélküli, tehát nem ösztönzi és nem szabja feltételül a gyógyszereinek az ajánlására, rendelésére, beszerzésére, értékesítésére, forgalmazására, alkalmazására, forgalomba hozatala engedélyezésére, vagy árhoz nyújtott támogatására vonatkozó döntéseket; és
- a pályázaton elnyerhető támogatásról pontos dokumentációt és nyilvántartást vezessen.

3. Pályázói kör és résztvevő személyek
A pályázói kör:
I. egészségügyi szakembereket tömörítő, illetve egészségügyi ellátást nyújtók, kutató intézetek, szervezetek, egyesületek, egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi szakemberek szakmai szervezetei, valamint az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb szervezetek (így például bejegyzett alapítványok, közhasznú társaságok, jótékonysági szervezetek), továbbá
II. közoktatási, felsőoktatási intézmények
(a továbbiakban együttesen: "Pályázó").
A Pályázó részéről az alábbiakban felsorolt kategóriák valamelyikének megfelelő - az adott szervezettel jogviszonyban (például: munkaviszony, felsőoktatási intézmény esetében munkaviszony vagy hallgatói jogviszony) álló - természetes személy, vagy e természetes személy által képviselt csapat vehet részt (a továbbiakban: "Résztvevő"):
- Orvosnő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat;
- Egészségügyi szakdolgozó nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat;
- Gyógyszerész nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat;
- Pedagógus/tanár/kutató/hallgató nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat.
A Résztvevőnek a szakmájában aktívnak, a pályázati időszakban a megjelölt kategóriába illeszkedő területen dolgozó személynek kell lennie, aki az innovációs ötlet megszületésében proaktív, megvalósításában vezető szerepet vállal, valamint vállalja, hogy nevével, személyével képviseli csapatát.
A Résztvevő külön okiratban elfogadja, hogy a kezdeményezés folyamán vállalja a Richter Anna Díjhoz kötődő médiaszereplést, és ezzel kapcsolatos egyéni követeléssel nem áll elő.
Nem részesülhet a díjazásban az a Pályázó,
- aki pályázatában a zsűri döntését, vagy a közönségszavazatot érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő nyilatkozatot tett, vagy ilyen adatot szolgáltatott;
- aki a Richter Anna Díj lebonyolításának időszakában vagy ezt megelőzően a pályázati anyagban leírt, vagy ahhoz kapcsolódó projektjével állami, intézményi, vagy vállalati támogatásban részesül;
- aki a Richter Anna Díj közönségszavazásának kezdetét (2021. február 15.) megelőzően pályázati anyagának tartalmát online, vagy nyomtatott médiumokban hirdeti, közösségi oldalon megosztja;
- ha az adott Résztvevő a zsűri valamely tagjának hozzátartozója.1
1 A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése alapján:
1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

4. A Richter Anna Díj összdíjazása
A Richter egy pályázati ciklusban maximum 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint összeget ajánl fel, melyet a jelen pályázati kiírás 10. pontja alapján az öt díjazott Pályázó között egyenlő részben oszt meg.

5. A pályázaton elnyerhető támogatás összege
A pályázat nyertes Pályázói a pályázat megvalósítására kategóriánként 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő összeget kapnak, mely összeg felhasználását a Richter felé igazolniuk kell a projekt megvalósulása során illetve azt követően.
A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadásokhoz nyújtható támogatás.
A lebonyolításhoz kapcsolódó dologi kiadások: terembérlet, eszközbérlet, tárgyi eszköz beszerzése, előadók, trénerek, technikai személyzet díjazása, utazási-, vagy szállítási költség, szállásköltség, a csapattagok, vagy önkéntesek ellátásának költségei, postaköltség, kommunikációs költségek, hirdetések, kiadványok, tananyagok, kiállítási installációk költségei, valamint a kreatív tevékenységhez szükséges anyagköltségek, amennyiben a projekt megvalósításához elengedhetetlen. A támogatás felhalmozási kiadásokra, használt eszközök vásárlására nem fordítható.

6. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, melynek előfeltétele a díjazott Pályázó és a Richter által aláírt támogatási szerződés. Csak azon díjazott pályázat költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek a támogatási időszakban keletkeztek.

7. Pályázati folyamat
A pályázati folyamat mérföldkövei a következők:
- pályázatok beérkezésének végső határideje (2020. december 1.)
- a 12 döntős pályázat nyilvános közzététele és a közönségszavazás kezdete (2021. február 15.)
- közönségszavazás vége (1 díjazott) (2021. március 14. 24.00 óra)
- a nyertes, díjazott pályázatok hivatalos nyilvános bejelentése, est keretében (2021. március 23.)
- projektek megvalósulásának kezdete (2021. március 24.)
- projektek megvalósulásának vége (2021. szeptember 30.)
A pályázat megvalósítása a Pályázó felelősségére az eredményhirdetést, illetve szerződéskötést megelőzően is megkezdhető, azonban a Richter Anna Díj odaítélésére ez a tény garanciát nem jelent.

8. A pályázatok érvényessége
Kizárólag a pályázati kiírás alábbi, 8.1., 8.2., és 8.3. pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelelő pályázatok tekinthetők érvényesnek.

8.1. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatnak tartalmaznia kell egy összesen 5 pontból álló esszét, mely pontonként maximum 300 szót tartalmazhat. A szöveges pályázat egyes pontjai:
- a projekt célkitűzései;
- a Pályázó(k) és a Résztvevők bemutatkozása, motivációja;
- a projektterv vázlatos bemutatása, hozzávetőleges költségvetése;
- a projekt újszerűségének, társadalmi és szakmai jelentőségének bemutatása az egészségügy/gyógyszerészet/oktatás területén;
- a projekt fontosságának kifejtése az adott közösség számára;
A pályázat:
- nem ütközhet jogszabályi rendelkezésbe;
- nem ütközhet a "Richter Gedeon Nyrt. és kapcsolt vállalkozásainak Etikai Kódexébe" (elérhető: http://www.richter.hu/hu-HU/felelossegvallalas/Documents/Richter_Etikai%20Kodex_HU.pdf;
- nem ütközhet a gyógyszeriparági kódexek szabályaiba;
- nem ütközhet jó erkölcsbe;
- nem sértheti más személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogát;
- nem lehet a jelen pályázati kiírás témájával összefüggésben nem álló;
- nem sértheti a természeti, tudományos és kulturális értékek megbecsülését;
- illetve mások érdek- vagy jogsérelmével nem járhat.
A pályázat benyújtásával a Pályázó egyidejűleg:
- kijelenti, hogy a pályázat (ideértve különösen a szöveges pályázati anyagot és az ahhoz csatolt mellékletet vagy mellékleteket) egészén, illetve egyes részein fennálló szerzői és/vagy szomszédos jogokkal rendelkezik,
- ellenérték nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Richter a pályázatot (ideértve különösen a szöveges pályázati anyagot és az ahhoz csatolt mellékletet vagy mellékleteket) vagy annak részét tárolja, sokszorosítsa, harmadik személyek, így különösen a zsűri tagjai, - valamint amennyiben a pályázat döntőbe jut, úgy a nagyközönség - számára nyilvánosságra hozza, a 8.2 pont szerinti honlapon a nyilvánosság számára megjelenítse, az eredményhirdetést magában foglaló rendezvény alkalmával bármely műszaki eszközzel vagy módszerrel érzékelhetővé tegye, nyilvánosan bemutassa és/vagy kiállítsa, és erről saját maga vagy megbízottja útján hang- és/vagy képfelvételt készítsen, továbbá az eredményhirdetésről készült felvételt kommunikációs és marketingtevékenysége során bármely módon és korlátozás nélkül felhasználja,
- kijelenti, hogy a Résztvevőkkel az adatkezelés körülményeit megismertette, a Richter mint adatkezelő és adatfeldolgozói általi adatkezelésről a Résztvevőket előzetesen tájékoztatta, valamint a pályázat benyújtása és a pályázaton való részvétel érdekében a Résztvevők személyes adatainak a Richter részére való továbbításához szükséges jogszerű jogalappal rendelkezik, arról megfelelően gondoskodott.
A pályázat beérkezéséről és iktatásáról válasz e-mailben értesítjük a Pályázót.

8.2. A pályázatok benyújtásának helye
A http://www.richterannadij.hu honlap pályázati űrlapja kitöltésének segítségével.

8.3. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2020. december 1. 24:00-ig lehet benyújtani.

9. A pályázatok elbírálásának szempontrendszere és határideje
9.1. A Richter Anna Díj zsűrije
- Beke Zsuzsa, a Richter kommunikációs vezetője
- Kertész Éva, 21 nő az Egészségügyért Alapítvány ügyvezetője
- Dr. Barna István, belgyógyász főorvos, klinikai docens, a MÁESZ Szakmai Bizottságának tagja
- Szily Nóra, műsorvezető, pszichológus
- Rúzsa Magdolna, énekesnő
A beérkezett érvényes - azaz a jelen pályázati kiírás 8.1., 8.2. és 8.3. pontjainak megfelelő - pályázatokat az alábbi szempontok alapján rangsorolja a Richter Anna Díj 5 tagú zsűrije:
- A program céljainak megalapozottsága, megvalósíthatósága, szükségességének alátámasztása.
- Az ötlet újszerűsége, egyedisége, a pályázat innovatív, kreatív elemei.
- A program költségvetésének hatékonysága, megalapozottsága.
- A pályázati célok mennyire illeszkednek a Pályázó tevékenységéhez és a Résztvevők szakmájához.

9.2. Döntős pályázatok
Összesen 12 pályázat kerül a döntős pályázatok közé.

9.3. A pályázatok elbírálásának határideje 2020. december 20.

10. Richter Anna Díjjal jutalmazott pályázatok
A legjobb 12 pályázat közül a közösségi és a http://www.richterannadij.hu oldalon a közönség által legnépszerűbbnek talált egy pályázat közönségdíjban részesül, a Richter Anna Díj 5 tagú zsűrije ezen felül a jelen pályázati kiírás 3. pontjában meghatározott kategóriánként (orvosnő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat; egészségügyi szakdolgozó nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat; gyógyszerész nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat; pedagógus/tanár/kutató/hallgató nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat) zsűridíjat ítél oda az általa legkreatívabbnak, leginnovatívabbnak tartott döntősnek.
Az online szavazás időtartama: 2021. február 15.-március 14.

11. Eredményhirdetés
A Richter Anna Díj ünnepélyes eredményhirdetése 2021. március 23. napján a 12 döntős Pályázó Résztvevőinek jelenlétében történik, amely esemény a sajtó képviselői és a nagynyilvánosság előtt is nyitott, és amely eseményen felvételek (fénykép, video és hang) készítésére kerülhet sor. A felvételek várhatóan mind az országos mind a regionális médiumokban (nyomtatott és online), valamint közösségi média felületeken jelenhetnek meg.

12. Szerződéskötés
A Richter Anna Díj győztes Pályázóival a Richter szerződést köt, amely szerződés többek között tartalmazza:
- a pályaműben leírt projekt ütemtervét, és a program megvalósítására nyújtott összeget;
- a projekt tervezett költségvetését;
- a transzparencia előírásoknak való megfelelést és ezzel kapcsolatban az adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot a közzétételi kötelezettséghez kapcsolódóan;
- a személyes adatok kezelésének és védelmének részletes körülményeit;
- a program megvalósításával együtt járó vagy ahhoz kapcsolódó, szerzői és/vagy szomszédos jogi védelem alá eső alkotásoknak és teljesítményeknek (pl. poszterek, kisfilmek, plakátok stb.) a Richter általi felhasználására vonatkozó részletes felhasználási feltételeket;
- valamint a Résztvevő hozzájárulását a Richter Anna Díjhoz kötődő médiaszereplésekhez és a programról készült filmes dokumentáció nyilvánossá tételéhez.

13. A támogatás elszámolása
A támogatás elszámolásához a támogatási szerződés tartalmaz iránymutatást. A díjazott Pályázóknak igazolniuk kell, hogy a támogatás összege rendelteltetés szerint, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra. A pénzügyi beszámoló leadásának határideje a támogatott projekt lezárását követő 30 nap.
A pénzügyi elszámolás keretében a díjazott Pályázóknak a szerződésben megjelölt projektidőszakban megvalósult gazdasági események költségeit, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatokat és azok pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatokat egy számlaösszesítő melléklettel együtt kell benyújtania.
Fontos, hogy a számviteli bizonylat tartalma kapcsolódjon a projekthez, bizonyítsa a projekt megvalósítását, a számviteli bizonylatok által alátámasztott gazdasági események teljesítési dátumai, teljesítési időszakai kapcsolódjanak a projekt megvalósításához, támogatási időszakhoz, valamint a szerződésre hivatkozó bizonylatokhoz csatolni kell a hivatkozott szerződéseket. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a számlán a kibocsátó a teljesítés napjaként csak egy adott napot jelöljön meg és ne időszakot, mert ezt az ÁFA törvény által támasztott feltételek megkövetelik.

14. Adatvédelem
Adatkezelő. A Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; levelezési cím: 1475 Budapest Pf.: 27., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944; vezérigazgató: Orbán Gábor; adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: dataprotection@richter.hu; telefonszáma: +36 1 431 5719; levélcíme: Richter Gedeon Nyrt., Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztály, Adatvédelmi Tisztviselő) mint adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a Résztvevőket mint érintetteket a jelen pályázati kiírással kapcsolatos adatkezelésről.

Az adatkezelés háttere és célja. Fontos kiemelni, hogy a Pályázók szervezetek, akik nem minősülnek természetes személynek, nincs személyes adatuk, ennélfogva a Pályázókat nem illeti meg a személyes adatok védelme. Személyes adattal jellegénél fogva csak természetes személyek, emberek rendelkeznek. A pályázati kiírás értelmében viszont a Pályázók olyan szervezetek lehetnek, amelyeknek van olyan természetes személy tagja (Résztvevője), aki a feni 3. pontban megfogalmazott feltételeknek megfelel. Ezen Résztvevők személyes adatainak kezelésére kerül(het) sor mind a http://www.richterannadij.hu honlapon található pályázati űrlap megfelelő kitöltése által, mind magában a pályázati anyagban az alábbiak és a pályázati kiírás szerint. A Richter a Résztvevők számára kívánja megadni a jelen adatvédelmi fejezetben az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.

Más célú adatkezelés. A Richter Anna Díjjal és a honlappal kapcsolatban sor kerülhet egyéb célú adatkezelésre is (például a nyilvános eseményeken való felvételkészítés, a honlap süti használata, a honlapon keresztül megvalósuló kapcsolatfelvétel; a nyertesekkel való szerződéskötés), amellyel kapcsolatos tájékoztatásra külön, a jelen tájékoztatótól függetlenül kerül sor, tekintettel arra, hogy azon adatkezelések célja és jogalapja eltérő.

Az adatok forrása és az adatszolgáltatás szükségessége. A pályázat benyújtására a Pályázó szervezeteknek a http://www.richterannadij.hu honlapon keresztül, egy pályázati űrlap kitöltésével van lehetőségük. Személyes adatok a pályázati űrlapon, illetve magában a pályázati anyagban lehetnek, amelyeket a Pályázó ad meg a Résztvevőkről. A személyes adatok tehát a Richter számára nem közvetlenül a Résztvevőktől származnak, hanem a Pályázó szervezettől, amely szervezet - főszabály szerint - azonban közvetlenül a Résztvevőktől szerzi be a szükséges személyes adatokat. Fontos kiemelni, hogy a Résztvevők egyes személyes adatainak megadása nélkül a pályázat nem lesz alkalmas annak eredményes elbírálására, és így annak elutasítását eredményezheti. Egyes személyes adatok megadása a pályázat eredményes elbírálásának szükséges feltétele.

Jogalap és jogos érdek meghatározása. A Richter adatkezelésének jogalapja a pályázat elbírálásához fűződő jogos érdeke. A Résztvevők személyes adatainak Richter részére való továbbításához a megfelelő jogalapot a Pályázónak kell biztosítania. Enélkül a pályázat nem nyújtható be. Az adattovábbítás jogszerűségéről a Pályázónak a pályázat benyújtását megelőzően nyilatkozatot kell tennie. A Richter jogos érdeke abban rejlik, hogy indokolható érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa, a Richter társadalmi szerep- és felelősségvállalásának körében, a közösségek jól-létét, és egészségét támogató projektekre irányulóan meghirdetett pályázati kiírásra beérkező pályázatokat el tudja bírálni, és az ehhez szükséges mértékben, az elbírálásban érintett személyi körben a pályázatokban foglalt személyes adatokat kezelje. A Richter elvégezte a Résztvevő érintettek információs önrendelkezési jogához fűződő érdek és a saját jogos érdeke közötti mérlegelési tesztet, amely során arra jutott, hogy a Résztvevők érdekei nem sérülnek, mert a Richter az irányadó adatvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása, belső adatkezelési szabályzatainak megfelelően, az adatok védelmét biztosító megfelelő szervezési és technikai intézkedések megtételével, az adatokhoz való hozzáférés korlátozásával garantálni tudja, hogy a személyes adatokat a teljes adatkezelési folyamat során védelemben részesíti.

Adatfeldolgozók. A Richter számára adatfeldolgozási tevékenységet végez a Merlin Communications Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.; Cg. 01-09-684890), amely társaság a Richter Anna Díj honlapját üzemelteti, valamint a Hanga Trade Kft. (2141 Csömör, Móricz Zs. u. 12.; Cg. 13-09-146092), amely társaság a Richter Anna Díj pályázatának lebonyolításában és PR/marketing kommunikációjában segít a Richternek. A Merlin Communications Kft. és a Hanga Trade Kft. a Richter adatfeldolgozójának minősülnek.

Adatkezelés folyamata. A pályázatok - mivel azokat a http://www.richterannadij.hu honlapon keresztül kell benyújtani, amelynek üzemeltetője a Merlin Communications Magyarország Kft. mint adatfeldolgozó - a Merlin Communications Magyarország Kft. informatikai rendszerén keresztül kerülnek továbbításra a Richter, valamint a Hanga Trade Kft. számára, akik a pályázatok adminisztrálásában, nyilvántartásában, rögzítésében, továbbá értékelésre és elbírálásra előkészítésben vesznek részt. A pályázatok elbírálása a Richter Anna Díj öttagú zsűrijének feladata, így a Richter számukra továbbítja a pályázatokat, és a bennük foglalt személyes adatokkal. A 12 döntős pályázat a http://www.richterannadij.hu honlapon nyilvános megjelenítésre kerül, így előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatok is bárki számára elérhetővé válnak. Kérjük a Pályázókat, hogy ennek tudatában nyújtsák be a pályázataikat. A pályázatokhoz és a bennük, valamint a pályázati űrlapokban foglalt személyes adatokhoz a Richter azon munkavállalói is hozzáférhetnek, akiknek ehhez feltétlenül szükségük van a munkaköri kötelezettségeik ellátása érdekében (pl. a szervező osztály munkatársai, adózással és számvitellel, számfejtéssel foglalkozó osztály illetékes munkatársai).

Adatkezelés formája. Tekintettel arra, hogy a pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a http://www.richterannadij.hu honlapon keresztül, a pályázati űrlap segítségével, a személyes adatok kezelése elsősorban elektronikus formában történik. Sor kerülhet azonban arra is, hogy a könnyebb elbírálás érdekében a pályázatok nyomtatására is sor kerül.

Adatok tárolása. A pályázatok hosszabb távú tárolására a Richternél és a Hanga Trade Kft.-nél kerül sor. A pályázatok tárolása (így a bennük foglalt személyes adatok kezelése) főszabály szerint a pályázat elbírálásáig tart. A nyertes pályázatokat azonban a Richter két évig tárolja.

A kezelt személyes adatok köre: Pályázó csapatvezetőjének neve, foglakozása, telefonszáma, e-mail címe; a csapattagok neve; a pályázati anyagban (írásbeli, videó, fénykép) foglalt személyes adatok (nyilatkozatok, vélemények, egyéb leírások, Résztvevők képmása, öltözete, gesztusai, sziluettje).

Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogai. A Résztvevőknek joguk van a Richtertől kérelmezni a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatkezelésről való tájékoztatást, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen. Fontos kiemelni, hogy az adatok törlésének, az adatkezelés korlátozásának és az adatkezelés elleni tiltakozásnak a Richter általi teljesítése azt eredményezheti, hogy a pályázat annak eredményes elbírálására alkalmatlanná válik és/vagy a pályázat elutasításra kerül. Erről minden esetben a Richter előzetes tájékoztatni fogja a Résztvevőket.

Panasz benyújtásának joga. A Résztvevőknek jogunk van panaszt tenni a Richter adatkezelésével szemben az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400; H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).
https://richterannadij.hu/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum