Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a konvergencia régiókban / TÁMOP-2.1.3.B-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
08/31/2012
Tárgymutató:
munkahelyi képzések középvállalkozásoknak vidéken / TÁMOP-2.1.3.B
Pályázhat:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
- részvénytársaság (KSH 114)
- európai részvénytársaság (KSH 115)
- takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
- mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
- európai szövetkezet (KSH 125)
- biztosító szövetkezet (KSH 126)
- szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
- ügyvédi iroda (KSH 131)
- vízitársulat (KSH 133)
- víziközmű-társulat (KSH 134)
- erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
- végrehajtó iroda (KSH 136)
- közjegyzői iroda (KSH 137)
- magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
- egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)
- betéti társaság (KSH 212)
- közkereseti társaság (KSH 211)
- egyéni cég (KSH 213)
- külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
- külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227)
- máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)
- egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
- egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232)
- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- nonprofit betéti társaság (KSH 622)
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2, „Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára” és TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2 jelű, „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára” című konstrukciókhoz kapcsolódó kitöltő programok megváltoztak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások
számára a konvergencia régiókban
címmel meghirdetett
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-2.1.3.B-12/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben.
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.
Magyarországon rendkívül eltérő a különböző méretű vállalkozásokban dolgozó munkavállalók képzés elérési mutatója. Minél nagyobb a vállalat mérete, annál több munkavállaló képzésének támogatására kerül sor: míg a nagyvállalatok munkavállalóinak képzésben való részvétele 25% addig a közepes méretű vállalkozások munkavállalóinak csak 11%-ának van lehetősége képzésben részt venni. A szakképzési hozzájárulásból a foglalkoztatottak átlagosan mintegy 3 százalékának képzését támogatták a gazdálkodó szervezetek, és e tekintetben is nagy különbségek voltak a méretkategóriák szerint a nagyobbak javára. Ez a forrásfontos eszköze volt a vállalkozások gazdasági potenciálja kihasználásának, ezért további ösztönzők, támogatások szükségesek. Az intézkedés célja tehát, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, hogy a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre - méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan - korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a középvállalkozásoknál.
Tanulmányok sora mutatta ki, hogy infokommunikációs képességek nélkül ma már az elhelyezkedés jelentősen nehézségekbe ütközik, és ez a tendencia a jövőben csak erősödni fog. A munkaadók rövidtávú gazdasági megfontolások miatt (drága és hosszadalmas szakemberképzés) sokszor elhalasztják, elhagyják munkavállalóik képzését. Jelen pályázat hozzájárul ahhoz is, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben meghatározott célkitűzések teljesüljenek.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 6 milliárd forint.
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
- korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
- részvénytársaság (KSH 114)
- európai részvénytársaság (KSH 115)
- takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
- mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
- európai szövetkezet (KSH 125)
- biztosító szövetkezet (KSH 126)
- szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
- egyéb szövetkezet (KSH 129)
- ügyvédi iroda (KSH 131)
- vízitársulat (KSH 133)
- víziközmű-társulat (KSH 134)
- erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
- végrehajtó iroda (KSH 136)
- közjegyzői iroda (KSH 137)
- magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
- egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)
- betéti társaság (KSH 212)
- közkereseti társaság (KSH 211)
- egyéni cég (KSH 213)
- külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
- külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (KSH 227)
- máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)
- egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
- egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232)
- nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
- nonprofit betéti társaság (KSH 622)
- nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
- nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be, az összes pályázatba bevonni kívánt telephelyet megjelölve.
Méret
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.
Középvállalkozásnak azon vállalkozások minősülnek, amelyek megfelelnek az alábbi, mindkét feltételnek:
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
ÉS
Az alábbi két feltétel közül legalább az egyiknek megfelel:
a) összes foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő, vagy
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege több mint 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Partner illetőleg kapcsolódó vállalkozások esetében a fenti mutatókat összegezni szükséges, az összegzett adatok birtokában történhet a minősítés meghatározása.
Jelen útmutatóban nem szabályozott kérdésekben, így többek között az önálló, partner, kapcsolódó vállalkozások meghatározására, kategorizálásuk részletes szabályaira, KKV-nek nem minősülő vállalkozásokra vonatkozó további részletszabályokat és eligazítást a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete nyújt.
Azon új vállalkozásoknak, melyek még nem rendelkeznek lezárt, teljes üzleti évvel, a felhasználandó adatokról a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésük alapján kell nyilatkozniuk. A projekt zárásakor ezen vállalkozásoknak nyilatkozatot kell benyújtaniuk a vállalkozás méretük szerinti besorolásáról.
A 2004. évi XXXIV. törvény 5.- (3) bekezdése értelmében amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól. (kétéves szabály)

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás:
- szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;
- idegen nyelvi képzések;
- a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;
- számítástechnikai, informatikai képzés (nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása egyaránt támogatható).
Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:
- Magyarország területén megvalósuló képzés esetén kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
- A megvalósuló, nem OKJ-s képzések minimum 50%-ának programakkreditációval kell rendelkezniük (a százalékos érték meghatározásánál a képzések darabszámát szükséges alapul venni)..
Belső képzések esetén:
- Intézményi akkreditáció nem szükséges.
- Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzéseket a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 16. - (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni.
A megvalósított képzésnek - betartva a képzésben részt vevő felnőtt előzetesen megszerzett tudásának értékelésére és beszámítására vonatkozó előírásokat - meg kell felelnie az érvényes akkreditációval rendelkező, illetve a belső képzés képzési programjának, melyet a kedvezményezett a képzés dokumentációjával támaszt alá, a kifizetési igény benyújtásával egy időben. Az alkalmazott képzési programban meghatározott óraszámon felüli teljesítés nem elszámolható.
Levelező, e-learning oktatás és távoktatás formájában megvalósuló képzés kizárólag blended learning formájában támogatható, és ez esetben csak a kontaktórák költsége támogatható és az E pontban elvárt kötelező részvételi arány is a kontaktórák arányában értendő. Ezen oktatás kapcsán kizárólag programakkreditált képzés valósítható meg.
Külföldön megvalósuló képzések csak és kizárólag a speciális képzések esetében támogathatóak. Amennyiben ezen képzések a támogatott képzések 5%-át meghaladják, ezen bejelentett, feltöltött képzések ellenőrzésére alkalmas on-line kapcsolat kialakítása kötelező.
Csak olyan képzési program fogadható el, mely alapján a képzés vizsgával zárul.
Amennyiben egy képzés esetén csak modul(ok) kerülnek megvalósításra, úgy csak olyan modul fogadható el, mely a képzési program alapján vizsgával zárul.
Egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, azonosak a résztvevők, és minden résztvevő azonos óradíjért, azonos időpontban és helyszínen részesül a képzésben.
Tájékoztatás, nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (http://www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati kézikönyv" tartalmazza. A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. útmutatóban előírt kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához.
A pályázóknak egyéb követelményként a projekt adatlap 7. és 8. pontjában szereplő hat-hat intézkedés közül kell vállalásokat tenniük, melyek közül a pályázati útmutatóban megjelölésre kerül az a két-két szempont, melyek vállalása kötelező. A kötelező szempontok vállalásáért a tartalmi értékelés során pont nem jár. A kötelezően vállalandó szempontokon felüli vállalásokért szerezhető többletpontok az E. pont 3. alpontjában (tartalmi értékelés) meghatározottak szerint kerülnek megítélésre. Figyelem! Kategóriánként 1-1 pont elérése kötelező, különben a pályázat elutasításra kerül.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Az európai uniós szabályok szerint a képzési támogatás kétféle módon vehető igénybe. A pályázó a két támogatási mód közül a pályázat benyújtásakor választani köteles, amely később nem módosítható.
Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a pályázat odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás összege nem haladta meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget.
- A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik a pályázat odaítélésének évében és az azt megelőző két évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
- Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
- A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
- Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.
Képzési támogatás
Amennyiben a pályázó de minimis támogatásra nem jogosult, illetve a támogatást nem de minimis támogatásként kívánja igénybe venni az általános csoportmentességi rendelet 39. cikk (2)-(4). bekezdésében rögzített feltételek teljesülése esetén képzési támogatásra lehet jogosult.
A maximális támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. Ez az intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: a) 10 százalékponttal a fogyatékos vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak nyújtják. Tehát speciális képzés esetén a maximális támogatási intenzitás 45%, míg általános képzés esetén 80% lehet.
Az önrészbe nem számolható bele az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy csekély összegűként, vagy képzési támogatásként kívánja igénybe venni a támogatást.
A C3 pont II és III. pontjában foglalt tevékenységekhez kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható.
A 800/2008/EK rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.
Az egyedi támogatásra vonatkozó nyilvántartást a támogatás odaítélésének napjától számított 10 évig kell megőrizni. A támogatási programra vonatkozó nyilvántartást 10 évig kell megőrizni azt követően, hogy az adott program alapján az utolsó támogatást nyújtották.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 1 millió Ft, és maximum 50 millió Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-12/2 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csomagként megküldött pályázatokat áll módunkban befogadni.
A csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát (TÁMOP-2.1.3.B-12/2) a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a közreműködő szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A pályázatok benyújtására 2012. augusztus 31-ig van lehetőség.
A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, amelynek címe: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu.
Felhívjuk a figyelmet, hogy:
- A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a projekt adatlap lapjain, ill. jelen útmutatóban meghatározott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
- A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a projekt adatlap megfelelő helyén a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést bevezetni.
A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a nyilatkozatot a hivatalos képviselő által (aláírási címpéldánnyal megegyező módon) aláírni.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze.
A kitöltő program és pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás a http://www.esza.hu honlapon, illetve a 06-40-638-638-as telefonszámon kapható.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 135 kB) (Feltöltve: 2012-03-28)
Pályázati útmutató (pdf, 392 kB) (Feltöltve: 2012-03-28)
Adatlap (pdf, 86 kB) (Feltöltve: 2012-03-28)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum