Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat Közös Magvető Alap Alprogramja közvetítőinek kiválasztására / GOP-2012-4.3/A
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
09/14/2012
Érvényes:
09/14/2012
Tárgymutató:
Közös Magvető Alap Alprogramja közvetítőinek kiválasztása / GOP-2012-4.3/A
Pályázhat:
kockázati tőkealapkezelők
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv Kockázati Tőke Programok Közös Magvető Alap Alprogramja (kódszám: GOP-2012-4.3/A) és Közös Növekedési Alap Alprogramja (kódszám: GOP-2012-4.3/B) kiírásainak beadási határnapja módosításra került 2012. szeptember 14-re.
A pályázatok személyes benyújtására 2012. szeptember 14-én, pénteken 8:00 és 14:00 óra között van lehetőség, az MV Zrt. székhelyén: Budapest 1074, Dohány utca 12., V. emelet (Focus Point Irodaház).


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás
keretében finanszírozott
ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK
Közös Magvető Alap Alprogramja
közvetítőinek kiválasztására
Kódszám:
GOP-2012-4.3/A

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE
A Pályázat célja
A jelen Pályázat célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro- és kisvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap (a továbbiakban: "Közös Magvető Alap") befektetései útján történő javítása, ezen belül is elsődlegesen a korai (magvető és induló) életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében (a továbbiakban: "Támogatás").
A Pályázók jelen Pályázati Felhívás alapján a GOP 4 keretében finanszírozott közös magvető alap alprogram (a továbbiakban: "Közös Magvető Alap Alprogram") tekintetében nyújthatják be pályázataikat. A szintén a GOP 4 keretében finanszírozott közös növekedési alap alprogram (a továbbiakban: "Közös Növekedési Alap Alprogram") tekintetében külön pályázati felhívás kerül megjelentetésre.

PÁLYÁZÓK KÖRE, ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK
Jogi forma
Jelen Pályázat alapján Közvetítőként járhatnak el a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: "Tpt.") XXXI/A. Fejezete szerinti olyan kockázati tőkealapkezelők, amelyek jogosultak a Tpt. 296/G.- (1) bekezdése szerinti kockázati tőkealap kezelésére Magyarország területén. A Pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Pályázó kockázati tőkealap-kezelői engedéllyel rendelkezzen, vagy - ennek hiányában - az engedély megszerzésére irányuló, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előtti eljárás pályázat benyújtását megelőző megindítását hitelt érdemlően igazolni tudja.
Székhely
A Pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie, kivéve, amennyiben a külföldi székhelyű Pályázó a Magyarország területén kockázati tőkealapkezelésre határon átnyúló szolgáltatás keretében válik jogosulttá.
Kizáró körülmények
A Pályázat során nem kerülhet kiválasztásra az a Pályázó,
- amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
- amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van;
- amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, valamint akit, vagy amelyet a támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből kizárt, és a kizáró döntés a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtásakor érvényben van;
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;
- amely a Magyar Állam, illetve külföldi állam közvetett többségi tulajdonában vagy közvetett többségi befolyása alatt áll [a Tpt. 5.- (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével], és/vagy amelyben a Magyar Állam, illetve külföldi állam a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. sz. mellékletének II/1. pontja szerinti ellenőrző befolyással rendelkezik;
- amely tulajdonosi struktúráját és végső tulajdonosait, illetve a Pályázó felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Pályázó üzleti tevékenyégéből ténylegesen hasznot-húzó személyeket pályázatában hitelt érdemlő módon nem mutatja be,
- amely nem tesz eleget az alábbi feltételeknek:
- legalább 2 (két) Senior Vállalati Befektetési Szakembert alkalmaz főállásban;
- a tervezett befektetési portfolióján belül az Innovatív és/vagy Korai fázisú befektetések együttes darabszám szerinti aránya legalább 50%;
- a benyújtott Közös Magvető Alap üzleti tervében a teljes futamidő tekintetében összességében nyereséggel számol;
- a benyújtott Közös Magvető Alap üzleti terve szerint a Befektetési Időszakban (lsd.: alább) az alap teljes jegyzett tőkéjének minimum 80 (nyolcvan) százaléka befektetésre kerül (az addig meghozott befektetési döntések alapján); valamint
- a Senior Vállalati Befektetési Szakembereinek javadalmazása legalább részben a Közös Magvető Alap befektetéseinek sikerességéhez kötött.
- amely a pályáztatás során (ideérve az esetleges hiánypótlásokat, illetve tisztázó kérdéseket is) nem, vagy nem megfelelő tartalommal és/vagy formában nyújtja be a jelen Pályázati Felhívás F pontjában meghatározott nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, illetve pályázata nem tesz eleget a jelen Pályázati Felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott paramétereknek.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A Pályázati Felhívás időtartama
A pályázatok személyes benyújtására 2012. szeptember 14-én, pénteken 8:00 és 14:00 óra között van lehetőség, az MV Zrt. székhelyén: Budapest 1074, Dohány utca 12., V. emelet (Focus Point Irodaház).
Amennyiben e pályázati forduló során a Közös Magvető Alap Alprogram keretében kihelyezhető forrás teljes összege - a beérkező pályázatok minősítése alapján - nem kerül felhasználásra, úgy a Társaság ismételt pályázati fordulókat hirdethet meg mindaddig, amíg a Közös Magvető Alap Alprogramra allokált keretösszeg ki nem merül.
A pályázat eredményei, illetve a Közös Magvető Alap Alprogram végrehajtásának tapasztalatai alapján a Pályázati Felhívás tartalma módosításra kerülhet. A Pályázati Felhívás mindenkor hatályos szövege az Irányító Hatóság honlapjáról (http://www.nfu.hu), illetve a Társaság honlapjáról (http://www.mvzrt.hu) tölthető le.
A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázati dokumentáció magyar nyelven nyújtható be. A kizárólag idegen nyelven kiállított dokumentumokat és nyilatkozatokat (egyszerű) magyar fordítással együtt kell benyújtani.
A pályázati dokumentációt 2 nyomtatott példányban (1 eredeti, cégszerűen aláírt és oldalanként szignált példány, valamint 1, az eredetiről készített másolat), valamint további 1 példányban, elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, a következő címen és címzéssel kell benyújtani:
MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2012-4.3/A
1074 Budapest, Dohány utca 12.
A nyomtatott pályázati dokumentáció kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött, spirálozott) formában adható be, maximum 30 oldal terjedelemben, ide nem értve a mellékletként benyújtandó dokumentumokat.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan kerüljön feltüntetésre a Pályázati Felhívás kódszáma (GOP-2012-4.3/A), a Pályázó cégneve és székhelye.
A nyomtatott és elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) benyújtott pályázati dokumentációban található esetleges eltérések esetén az eredeti (nyomtatott, cégszerűen aláírt és oldalanként szignált) dokumentum tekintendő hitelesnek.
Pályázati Felhívással kapcsolatos kérdések
A Pályázók jogosultak a Pályázati Felhívással, illetve annak mellékleteivel kapcsolatosan a Pályázati Felhívás közzétételének napjától 2012. július 11-én, szerdán 18:00 óráig a Társaságnak írásban kérdéseket feltenni a kt2012@mvzrt.hu címre küldött e-mailben. A Társaság egy adott hét szerda 12.00 óráig beérkezett kérdésekre az adott hét péntek 14.00 óráig választ ad a http://www.nfu.hu honlapon keresztül. A Társaság a kérdést feltevő Pályázónak közvetlenül nem válaszol.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 274 kB)
Közvetítői Szerződés (doc, 2 394 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum