Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázat Közös Magvető Alap Alprogramja közvetítőinek kiválasztására / GOP-2012-4.3/A
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
09/14/2012
Érvényes:
09/14/2012
Tárgymutató:
Közös Magvető Alap Alprogramja közvetítőinek kiválasztása / GOP-2012-4.3/A
Pályázhat:
kockázati tőkealapkezelők
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai
Egyéni tanulóknak! Projekt tervezés és pályázatírás távoktatási tanfolyam >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv Kockázati Tőke Programok Közös Magvető Alap Alprogramja (kódszám: GOP-2012-4.3/A) és Közös Növekedési Alap Alprogramja (kódszám: GOP-2012-4.3/B) kiírásainak beadási határnapja módosításra került 2012. szeptember 14-re.
A pályázatok személyes benyújtására 2012. szeptember 14-én, pénteken 8:00 és 14:00 óra között van lehetőség, az MV Zrt. székhelyén: Budapest 1074, Dohány utca 12., V. emelet (Focus Point Irodaház).


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás
keretében finanszírozott
ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK
Közös Magvető Alap Alprogramja
közvetítőinek kiválasztására
Kódszám:
GOP-2012-4.3/A

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE
A Pályázat célja
A jelen Pályázat célja a korai (magvető és induló), illetve növekedési létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező mikro- és kisvállalkozások tőkehelyzetének a Társaság, illetve magánbefektetők által létrehozott közös kockázati tőkealap (a továbbiakban: "Közös Magvető Alap") befektetései útján történő javítása, ezen belül is elsődlegesen a korai (magvető és induló) életszakaszban lévő, innovatív vállalkozások tartós forráshoz juttatása sikeres gazdálkodásuk elősegítése érdekében (a továbbiakban: "Támogatás").
A Pályázók jelen Pályázati Felhívás alapján a GOP 4 keretében finanszírozott közös magvető alap alprogram (a továbbiakban: "Közös Magvető Alap Alprogram") tekintetében nyújthatják be pályázataikat. A szintén a GOP 4 keretében finanszírozott közös növekedési alap alprogram (a továbbiakban: "Közös Növekedési Alap Alprogram") tekintetében külön pályázati felhívás kerül megjelentetésre.

PÁLYÁZÓK KÖRE, ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK
Jogi forma
Jelen Pályázat alapján Közvetítőként járhatnak el a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: "Tpt.") XXXI/A. Fejezete szerinti olyan kockázati tőkealapkezelők, amelyek jogosultak a Tpt. 296/G.- (1) bekezdése szerinti kockázati tőkealap kezelésére Magyarország területén. A Pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Pályázó kockázati tőkealap-kezelői engedéllyel rendelkezzen, vagy - ennek hiányában - az engedély megszerzésére irányuló, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete előtti eljárás pályázat benyújtását megelőző megindítását hitelt érdemlően igazolni tudja.
Székhely
A Pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie, kivéve, amennyiben a külföldi székhelyű Pályázó a Magyarország területén kockázati tőkealapkezelésre határon átnyúló szolgáltatás keretében válik jogosulttá.
Kizáró körülmények
A Pályázat során nem kerülhet kiválasztásra az a Pályázó,
- amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
- amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van;
- amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, valamint akit, vagy amelyet a támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből kizárt, és a kizáró döntés a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtásakor érvényben van;
- amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;
- amely a Magyar Állam, illetve külföldi állam közvetett többségi tulajdonában vagy közvetett többségi befolyása alatt áll [a Tpt. 5.- (1) bekezdésének 84. pontjában foglaltak figyelembevételével], és/vagy amelyben a Magyar Állam, illetve külföldi állam a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. sz. mellékletének II/1. pontja szerinti ellenőrző befolyással rendelkezik;
- amely tulajdonosi struktúráját és végső tulajdonosait, illetve a Pályázó felett tényleges végső tulajdonosi kontrollt gyakorló és a Pályázó üzleti tevékenyégéből ténylegesen hasznot-húzó személyeket pályázatában hitelt érdemlő módon nem mutatja be,
- amely nem tesz eleget az alábbi feltételeknek:
- legalább 2 (két) Senior Vállalati Befektetési Szakembert alkalmaz főállásban;
- a tervezett befektetési portfolióján belül az Innovatív és/vagy Korai fázisú befektetések együttes darabszám szerinti aránya legalább 50%;
- a benyújtott Közös Magvető Alap üzleti tervében a teljes futamidő tekintetében összességében nyereséggel számol;
- a benyújtott Közös Magvető Alap üzleti terve szerint a Befektetési Időszakban (lsd.: alább) az alap teljes jegyzett tőkéjének minimum 80 (nyolcvan) százaléka befektetésre kerül (az addig meghozott befektetési döntések alapján); valamint
- a Senior Vállalati Befektetési Szakembereinek javadalmazása legalább részben a Közös Magvető Alap befektetéseinek sikerességéhez kötött.
- amely a pályáztatás során (ideérve az esetleges hiánypótlásokat, illetve tisztázó kérdéseket is) nem, vagy nem megfelelő tartalommal és/vagy formában nyújtja be a jelen Pályázati Felhívás F pontjában meghatározott nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, illetve pályázata nem tesz eleget a jelen Pályázati Felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott paramétereknek.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A Pályázati Felhívás időtartama
A pályázatok személyes benyújtására 2012. szeptember 14-én, pénteken 8:00 és 14:00 óra között van lehetőség, az MV Zrt. székhelyén: Budapest 1074, Dohány utca 12., V. emelet (Focus Point Irodaház).
Amennyiben e pályázati forduló során a Közös Magvető Alap Alprogram keretében kihelyezhető forrás teljes összege - a beérkező pályázatok minősítése alapján - nem kerül felhasználásra, úgy a Társaság ismételt pályázati fordulókat hirdethet meg mindaddig, amíg a Közös Magvető Alap Alprogramra allokált keretösszeg ki nem merül.
A pályázat eredményei, illetve a Közös Magvető Alap Alprogram végrehajtásának tapasztalatai alapján a Pályázati Felhívás tartalma módosításra kerülhet. A Pályázati Felhívás mindenkor hatályos szövege az Irányító Hatóság honlapjáról (http://www.nfu.hu), illetve a Társaság honlapjáról (http://www.mvzrt.hu) tölthető le.
A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázati dokumentáció magyar nyelven nyújtható be. A kizárólag idegen nyelven kiállított dokumentumokat és nyilatkozatokat (egyszerű) magyar fordítással együtt kell benyújtani.
A pályázati dokumentációt 2 nyomtatott példányban (1 eredeti, cégszerűen aláírt és oldalanként szignált példány, valamint 1, az eredetiről készített másolat), valamint további 1 példányban, elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, a következő címen és címzéssel kell benyújtani:
MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Kódszám: GOP-2012-4.3/A
1074 Budapest, Dohány utca 12.
A nyomtatott pályázati dokumentáció kizárólag összefűzött (pl. dossziéba lefűzött, spirálozott) formában adható be, maximum 30 oldal terjedelemben, ide nem értve a mellékletként benyújtandó dokumentumokat.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan kerüljön feltüntetésre a Pályázati Felhívás kódszáma (GOP-2012-4.3/A), a Pályázó cégneve és székhelye.
A nyomtatott és elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) benyújtott pályázati dokumentációban található esetleges eltérések esetén az eredeti (nyomtatott, cégszerűen aláírt és oldalanként szignált) dokumentum tekintendő hitelesnek.
Pályázati Felhívással kapcsolatos kérdések
A Pályázók jogosultak a Pályázati Felhívással, illetve annak mellékleteivel kapcsolatosan a Pályázati Felhívás közzétételének napjától 2012. július 11-én, szerdán 18:00 óráig a Társaságnak írásban kérdéseket feltenni a kt2012@mvzrt.hu címre küldött e-mailben. A Társaság egy adott hét szerda 12.00 óráig beérkezett kérdésekre az adott hét péntek 14.00 óráig választ ad a http://www.nfu.hu honlapon keresztül. A Társaság a kérdést feltevő Pályázónak közvetlenül nem válaszol.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 274 kB)
Közvetítői Szerződés (doc, 2 394 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek