Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása / EFOP-3.1.10-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/03/2019
Tárgymutató:
továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása / EFOP-3.1.10-16
Pályázhat:
A konstrukció keretében a program megvalósítói a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói lehetnek:
1) gimnázium,
2) szakgimnázium,
3) szakközépiskola,
4) kollégium, továbbá
5) az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
- egységes iskola, vagy összetett iskola,
- közös igazgatású köznevelési intézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című (EFOP-3.1.10-17 kódszámú) Felhívás, az alábbiak szerint:
1., Módosult a Felhívás 3.5.2. „A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam” elnevezésű pontja
Eredeti szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően maximum 36 hónap áll rendelkezésre.
Módosult szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően minimum 32 hónap, maximum 36 hónap áll rendelkezésre.
2., Módosult a Felhívás 4.1. „Támogatást igénylők köre” elnevezésű pontja
Eredeti szöveg:
  e)    Egy fenntartó, az általa fenntartott feladatellátási helyre  (székhely, tagintézmény, telephely) abban az esetben nyújthatja be kérelmét, amennyiben az adott feledatelleátási helyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya (a 2015/2016. évi októberi statisztika alapján) meghaladja a 15%-ot.  Az adat a KIR-STAT adatbázis nyilvántartása alapján a 2015/2016 tanévi statisztika alapján kerül ellenőrzésre.
Módosult szöveg:
  e)    Egy fenntartó, az általa fenntartott feladatellátási helyre  (székhely, tagintézmény, telephely) abban az esetben nyújthatja be kérelmét, amennyiben az adott feledatelleátási helyen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya (a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, aktuális statisztika alapján) meghaladja a 15%-ot.  Az adat a KIR-STAT adatbázis nyilvántartása alapján az aktuális statisztika alapján kerül ellenőrzésre.
3. Módosult a Felhívás 2. számú melléklete Nyilatkozat vezetői tisztségviselők adataihoz


FELHÍVÁS
a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelésére,
továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítésére


A Felhívás címe:
Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása
A Felhívás kódszáma: EFOP-3.1.10-16
Magyarország Kormányának felhívása a gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, és kollégiumok, az egységes iskolák vagy összetett iskolák, valamint közös igazgatású köznevelési intézmények (a továbbiakban: köznevelési intézmények) fenntartói részére a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A cél elérését a Kormány a köznevelési intézmények támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 20 000 000 Ft-30 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez,
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése céljának eléréséhez,
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Helyzetelemzés:
Az iskolából való kimaradás, iskolai tanulás idő előtti befejezése, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyása szerte a világon az érintett gyermekek/fiatalok, családjuk és az egész társadalom súlyos gondja. Az iskolából kimaradt tanuló nem szerzi meg a munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges ismereteket, ezzel veszélyezteti saját jövőjét, hiszen megfelelő végzettség nélkül az elhelyezkedési lehetőségek jóval szűkebbek, ha egyáltalán léteznek. Kutatások az iskolaelhagyás és tanulmányok idő előtti befejezése vonatkozásában számos okra derítettek fényt, amelyek közül kiemelkedő a tanuló és családja társadalmi helyzete, anyagi körülményei és a tanuláshoz való viszony közti szoros összefüggés.
Az iskolából korán kimaradók arányának 10% alá való csökkentése 2020-ig az Európa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése, amely eléréséhez az egyes tagállamok a saját - egyedi adottságaikhoz illeszkedő nemzeti vállalásaikkal járulnak hozzá. Magyarország ezt a célértéket 10%-ban határozta meg. Magyarországon a korai iskola elhagyók aránya 2000 és 2010 között 13,9%-ról 10,5%-ra csökkent, majd 2013-ra 11,8%-ra nőtt. Ez egyrészt az iskolából alacsony végzettséggel kikerülők nagyobb számával, másrészt a felnőttoktatásban való részvétel csökkenésével magyarázható. 2014-ben az arány ismét csökkent és elérte a 11,4%-ot, majd 2015-ben a KSH felmérése szerint 11,6%-ra emelkedett. A hátrányos helyzetű tanulók körében a középiskolai lemorzsolódás aránya magas, a tanulmányaikat felsőoktatásban folytatók aránya rendkívül alacsony. Ennek oka lehet egyrészt a köznevelés hátránykompenzáló képességének hiánya, a köznevelési intézmények olyan működése, melyben nagyban számít a szülői tanulást támogató háttér jelenlétére, egyrészt erkölcsi másrészt anyagi szempontból.
Összefüggés mutatható ki az iskolai lemorzsolódás, valamint a munkanélküliség, a társadalmi kirekesztettség és a szegénység között. A lemorzsolódással foglalkozó szakirodalomban elfogadott szociológiai megközelítés a lemorzsolódás egyéni tényezőit a tanulók társadalmi-gazdasági helyzetével hozza összefüggésbe. A vizsgálatok megállapításai szerint a lemorzsolódó tanulók az átlagnál gyakrabban a szociális szempontból hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, illetve korábban már iskolai kudarcot átélt tanulók közül kerülnek ki. Az iskolai tényezők szerepe sem elhanyagolható, egyes szakirodalmak és becslések szerint az iskola hatása a lemorzsolódást 20%-ban magyarázza.
3 Rumberger R., Lim S. (2008). Why students drop out of school: A review of 25 years of research; QALL - Végzettséget mindenkinek! Tempus Közalapítvány, 2013.
Előzmény:
A konstrukció előzményei a 2012-2015 között megvalósult TÁMOP-3.3.10.A-12 és TÁMOP-3.3.10.B-12 kódszámú Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című konstrukciók. A konstrukciók keretében 91 intézmény valósította meg programját összesen 3,5 Mrd forintból. A két előzménykonstrukció, a megvalósítandó szakmai tevékenységek vonatkozásában szorosan kapcsolódik a jelen felhíváshoz, azonban az előzménykonstrukcióhoz képest új lehetőségként jelenik meg a - projektben részt vevő - tanulók részére a nyelvtanulási támogatás, tekintettel arra, hogy a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés a) pontja alapján 2020-tól, alapképzésre, osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik, és legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.
Jelen konstrukció célja:
A konstrukció alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek teljesüléséhez.
A konstrukció részcéljai:
- A köznevelési intézmények támogatása annak érdekében, hogy hátrányos helyzetű tanulóikat segítsék a középiskola sikeres elvégzésében és a felsőoktatásba történő továbbtanulásban,
- A befogadó intézményi légkör kialakítása, a befogadást segítő esélyteremtő tanulásszervezés alkalmazásának támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók tanulási útjának, személyiségfejlődésének nyomonkövetése,
- A szülőkkel való partneri együttműködés kialakítása,
- A konstrukció tevékenységeinek eredményeképpen megvalósulnak az egyéni tanulói igényekre reagáló, befogadó szemléletű, esélyteremtő pedagógiai programok, melyek képesek csökkenteni a bevont tanulók esetében a végzettség nélküli iskolaelhagyás kockázatát, hozzájárulni a középfokú végzettség megszerzéséhez, megerősíteni a felsőfokú intézményekbe való továbblépést.
A konstrukció keretében végzett tevékenységekkel megvalósul a tanulók egyéni fejlesztése:
- alapkészség fejlesztése, egyéni szükségleteknek megfelelően képességfejlesztés,
- lemorzsolódás megakadályozása, felzárkóztatás, a középiskola sikeres befejezésének támogatása,
- tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében,
- életpálya-építés, tanulási motivációk erősítése,
- felsőfokú oktatásba vezető út megerősítése (továbbtanulási szándék megerősítése, pályaválasztás támogatása, érettségi vizsgára, felvételi vizsgára történő felkészülés támogatása, nyelvvizsga megszerzésének támogatása).
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 500 000 000 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 116-175 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése
- A célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása.
- Pedagógiai program átdolgozása, mely tükrözi az adott köznevelési intézmény által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését.
- A program megvalósításához szorosan kapcsolódó, a TÁMOP-3.3.13-13/1 Eötvös József program kiemelt projekt keretében kidolgozásra került akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseken való részvétel (fejlesztő tanár, mentor). Az Oktatási Hivatal által biztosított képzésen való részvétel legalább egy alkalommal kötelező a projekt megvalósítási időszak alatt.
- Intézmények közti kapcsolatok megerősítése: Intézmények közötti horizontális tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek (pl. hospitáció, intézmény- és óralátogatások - akár abban az általános iskolában, amelyben a tanuló tanult).
- Hálózati tanulás erősítése érdekében kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása a jelen felhívásban nyertes köznevelési intézményekkel, workshopok szervezése.
2. Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében (a tanuló egyéni fejlesztési tervében meghatározottak szerinti tantárgyak, az eredmények - legalább negyedévenkénti - felülvizsgálata).
- Tanulók mentorálása.
- Bemeneti kompetencia- vagy részképesség-mérés elvégzése, majd azon alapuló egyéni fejlesztési tervek készítése. Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott feladatok mentén az előrehaladás rendszeres értékelése egyéni haladási naplók keretében (a fejlesztésben résztvevő tanulók vonatkozásában).
- Bemeneti mérés-értékelés elkészítése vagy elkészíttetése.
- Alapkészség-fejlesztés, tantárgyi fejlesztés (köznevelési intézményben oktatott tantárgyak tekintetében), részképesség, kompetencia-fejlesztés (pl. szövegértés, szövegalkotás, matematikai, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése és/vagy IKT kompetenciák fejlesztése, tanulás tanítása, önismeret, önértékelés, szociális kompetenciák), szükség esetén külső szaktanár bevonásával.
3. Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók körében
- Családdal való rendszeres kapcsolattartás, szoros együttműködés a szülőkkel a motiváció erősítése, a pozitív jövőkép kialakítása érdekében.
4. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása
- Közösségépítő és kapcsolatépítést elősegítő tevékenységek szervezése diákoknak: Intézményen kívüli szereplők (pl. példaképek, munkaerő-piaci szereplők, nehéz helyzetből magukat felküzdő személyek, roma nemzetiségi civil szervezetek, felsőoktatásban tanuló hallgatók, stb.) bevonása, illetve intézményi nyílt napokon, információs napokon történő részvétel.
- A szülők bevonása, aktív részvételének ösztönzése, közösségi rendezvények szervezésével a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása; a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.
- A felsőoktatásba való továbbtanulást támogató tevékenységek sikeres érettségi vizsga megszerzését támogató tevékenységek (pedagógiai, szaktárgyi többlettevékenység a kötelező óraszámon felül) felsőoktatási intézmény által szervezett nyílt napon való részvétel.
- A célcsoport számára a tanulói közösség építését segítő tevékenység (pl: irodalmi est, filmklub, sportkör, szakkör, kirándulás stb.).
- Pályaorientációs programok megvalósítása, együttműködés kialakítása potenciális munkáltatókkal a tanulók ismeretszerzése érdekében (pl. kormányhivatal munkaügyi osztálya által szervezett pályakezdő fiatalok részére szervezett tájékoztató napokon való részvétel).
5. További tevékenységek
- Pedagógusok, mentorok felkészítése, szupervizionálása, rendszeres esetmegbeszélések a tanulók fejlesztésében részt vevő mentorok, pedagógusok és szükség szerint szakemberek részvételével.
- A projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolók közzététele az intézmény internetes oldalán (minimum két alkalommal, egyszer a projekt megvalósítása során majd a projekt fizikai befejezésekor).
- A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás támogatása a projektben részt vevő tanulók részére: a nyelvtanulás, minden bevont tanuló számára kötelező a projekt teljes futamideje alatt. Válaszható bármely európai nyelv. A nyelvórákról jelenléti ívet szükséges vezetni, egy órán maximum 12 tanuló vehet részt. A nyelvórákat, minimum heti egy alkalommal (délután) 60 percben kell megtervezni és megtartani.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A konstrukció keretében a program megvalósítói a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói lehetnek:
1) gimnázium,
2) szakgimnázium,
3) szakközépiskola,
4) kollégium, továbbá
5) az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
- egységes iskola, vagy összetett iskola,
- közös igazgatású köznevelési intézmény.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét az alábbiakra:
a) Jelen felhívás keretében egy tanuló kizárólag egy támogatási kérelem keretében kerülhet bevonásra.
b) Kollégium fenntartója csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, ha a támogatást igénylői körben feltűntetett köznevelési intézmények tanulóit vonja be a projekt megvalósításába.
c) Az egységes iskola, az összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény fenntartója csak gimnáziumra, szakgimnáziumra, szakközépiskolára vonatkozóan nyújthat be támogatási kérelmet.
d) Egy fenntartó több támogatási kérelmet nyújthat be, de egy feladatellátási helyre vonatkozóan csak egy támogatási kérelem nyújtható be.
e) Egy fenntartó, az általa fenntartott feladatellátási helyre12 (székhely, tagintézmény, telephely) abban az esetben nyújthatja be kérelmét, amennyiben az adott feledatelleátási helyen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya (a 2015/2016. évi októberi statisztika alapján) meghaladja a 15%-ot. Az adat a KIR-STAT adatbázis nyilvántartása alapján a 2015/2016 tanévi statisztika alapján kerül ellenőrzésre.

Tagintézmény: az az intézményegység, ahol a székhelytől való távolság vagy a feladatok jellege miatt az irányítási, képviseleti feladatok a székhelytől nem, vagy csak részben láthatókel.
f) Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
Jelen felhívás keretében az Nkt. szerinti azon nevelési, oktatási intézmények vonatkozásában nyújtható be támogatási kérelem, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatrúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
1) Központi költségvetési szerv: GFO 312
2) Központi költségvetési irányító szerv: GFO 311
3) Egyesületi jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége: GFO 519
4) Vallási tevékenységet végző szervezet: GFO 525
5) Egyéb egyesület: GFO 529
6) Egyházi szervezet technikai kód: GFO 559
7) Közalapítvány: GFO 561
8) Egyéb alapítvány: GFO 569
9) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO 552
10) Bevett egyház: GFO: 551
11) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO 555
12) Közalapítvány önálló intézménye: GFO 562
13) Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO 563
14) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO 57213
A jelen felhívásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást.
Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló fenntartott intézmény székhelye a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) található.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
13 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. napjától 2019. április 3. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 03.-2017. május 03. 27
2017. május 10.-2017. július 11.
2017. július 18.-2017. november 17.
2017. november 24.-2018. április 24.
2018. május 1.-2018. október 2.
2018. október 09.-2019. április 03.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf.: 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A programba bevont tanulók számától függően:
15 fő esetén legfeljebb 20 000 000 Ft
16-18 fő esetén legfeljebb 21 600 000 Ft
19-24 fő esetén legfeljebb 25 200 000 Ft
legalább 25 fő bevonásával maximum 30 000 000 Ft
https://www.palyazat.gov.hu/efop-3110-16-lpj-egy-fokkal-feljebb-tovbbtanulst-erst-kezdemnyezsek-tmogatsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum