Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére / AIK-2011
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
06/30/2014
Tárgymutató:
akkreditált innovációs klaszter / AIK-2011
Pályázhat:
devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaság
A kiíró(k) adatai

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
09/21/2011Módosult az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerése című pályázati kiíráshoz tartozó kitöltő program Felkerült a honlapra az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerése című (AIK-2011 kódszámú) pályázati kiíráshoz tartozó módosított kitöltő program és kitöltési útmutató is.
08/15/2011Megjelent az akkreditált innovációs klaszter cím elnyerésére kiírt pályázat kitöltő-programja Elérhető a honlapon az akkreditált innovációs klaszter cím elnyerésére kiírt, AIK-2011 kódszámú pályázati kiírás kitöltő-programja. Módosítás miatt lecseréltük a honlapon a pályázati felhívást. A dokumentum A.5 pontja az alábbiak szerint módosult:
08/01/2011Módosítás történt az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerését támogató pályázati felhívásban Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás A. 5 pontja az alábbiak szerint módosul:A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Beadási határidő hosszabbítás az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerését támogató pályázat esetében
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent Akkreditált Innovációs Klaszter cím (AIK-2011 kódszámú) elnyerésére szolgáló pályázati felhívás A.5 pontja az alábbiak szerint módosul: A pályázatok benyújtása 2011. augusztus 15-től 2014. június 30-ig lehetséges.
Az új értékelési határnapok:
2014. március 31.
2014. június 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az
"Akkreditált Innovációs Klaszter" cím elnyerésére
Kódszám: AIK-2011

A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
Az Új Széchenyi Terv "Tudomány és innováció" Programja a vállalati együttműködés hiányát a magyar innovációs rendszer gyengeségei közt említi.
Az együttműködési hajlandóság javítása érdekében szükséges, hogy támogatásban részesülhessenek olyan, alulról építkező, önszerveződően együttműködő vállalati csoportok, klaszterek, amelyek tartósan egyesítik a jelenleg szétszabdaltan működő kutató, fejlesztő, gyártó, forgalmazó, szervizelő stb. cégek erőforrásait.
A klaszter tagjai - önállóságukat megtartva - az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek (termékportfolió) közös (tovább)fejlesztésére, technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére egyesítik erejüket, s ezáltal képesek a nemzetközi piacon fennmaradni, az üres piaci réseket betölteni.
A jelen pályázati kiírás célja innovatív, KKV- és exportorientált, jelentős foglalkoztatási hatású klaszterek akkreditálása oly módon, hogy a már működő klaszterek közül kiválasztásra (akkreditálásra) kerülnek azok, amelyek a fenti stratégiai célnak megfelelnek.
A klaszterhez egyetem, kutatóintézet, önkormányzat, illetve bármilyen más, a klaszter céljai elérésének előmozdítására képes szervezet kapcsolódhat. Az akkreditáció megszerzésének egyik szükséges feltétele, hogy ezen gazdasági alakzat operatív menedzsmentjét egy olyan klasztermenedzser lássa el, amelyik gazdasági társaság formában működik.
A jelen Pályázati felhívás elválaszthatatlan része az Akkreditációs adatlap és annak kitöltési útmutatója, valamint a Klaszter stratégia útmutató. Ezek együtt tartalmazzák az akkreditáláshoz szükséges összes tudnivalót és feltételt.
A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA
Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím odaítélésekor a klaszterek nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban.
A támogatott pályázatok várható száma a 2011-13. évben: 25-35 db.
A.3. AZ AKKREDITÁCIÓS CÍMMEL MEGNYÍLÓ LEHETŐSÉGEK
Az akkreditált klaszter, illetve annak tagjai jogosultak az Új Széchenyi Terv keretében klaszterek, illetve klasztertagok részére kiírt pályázatokon való kizárólagos részvételre.
Az akkreditációs cím megítélése esetén Akkreditációs Tanúsítvány kerül kiadásra a nyertes klaszter részére, amely tartalmazza az akkreditációs címhez tartozó jogokat és kötelezettségeket.
Az akkreditációs cím viselésére vonatkozó jogosultság két év határozott időtartamra szól, amelynek leteltét követően a cím viselésére vonatkozó jogosultság automatikusan megszűnik.
Az akkreditációs cím a két év letelte után megújítható (A megújításra vonatkozó kérelem a két éves időszak letelte előtt már benyújtható.).
A.4. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
Az akkreditációs címet elnyert klaszter kötelessége, hogy a MAG - Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt-t írásban értesítse az alábbi események bekövetkezését, - az erről szóló dokumentum módosítási dátumát - követő 10 napon belül:
- új tag felvétele,
- valamely tag kilépése,
- a klaszter működését meghatározó dokumentumok módosítása.
Tagváltozás esetén a klasztermenedzser szervezetnek fentiek mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a tagok változása a klaszter akkreditációs pályázata szerinti célkitűzések elérését nem veszélyezteti, és a módosult összetételű klaszter megfelel a klaszter akkreditációs pályázatban meghirdetett feltételeknek.
A tagok számának 50%-nál nagyobb mértékű változása esetén a cím használatára vonatkozó jogosultság a változást igazoló dokumentum keltezésével egyidejűleg megszűnik. A tagok számának változásánál a tagok kilépését és a belépést egyaránt figyelembe kell venni.
Az Akkreditált Innovációs Klaszter cím ismételt elnyeréséhez az akkreditációt újból le kell folytatni.
Az akkreditációs cím használatára vonatkozó jogosultság megszűnik továbbá:
- a cím használatára nyitva álló időszak lejártával,
- a klaszter megszűnésével (a klaszter saját SZMSZ-e alapján a klaszter feloszlatásáról dönt, vagy a klaszter tagjainak száma a minimum alá csökken),
- a cím használati jogának visszavonásával.
A MAG Zrt. jogosult a C.2. Kiválasztási kritériumok pontjában meghatározott szempontokat egy év elteltével ellenőrizni, melynek eredményeként, amennyiben bármely támogathatósági követelmény nem teljesül, akkor az Akkreditált Innovációs Klaszter cím viselésére vonatkozó jogosultság annak visszavonásával megszűnik.
Továbbá a klasztermenedzser szervezet köteles a MAG Zrt. Klaszterfejlesztési Iroda felhívására évente legfeljebb egy alkalommal, a felhívástól számított 30 napon belül a klaszter összes tagjára vonatkozó az utolsó lezárt üzleti év gazdálkodási adatait tartalmazó adatokat megküldeni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása az Akkreditált Innovációs Klaszter cím viselésére vonatkozó jogosultság elvesztését eredményezheti.
A.5. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot (kitöltött akkreditációs adatlapot és a felhívásban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
Kódszám: AIK-2011
1539 Budapest, Postafiók 684.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a "MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1864 Budapest, Rb.: 684" raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (AIK-2011), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu oldalon talál.
Telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat Telefonon (kék szám) E-mailen
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 06-40-638-638 ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Zrt. 06-40-200-617 info@magzrt.hu
A pályázatok benyújtása 2011. augusztus 15-től 2014. június 30-ig lehetséges.
Az NFÜ fenntartja az értékelési határnapok megváltoztatásának, illetve további értékelési határnapok kitűzésének a lehetőségét.
B. AKKREDITÁCIÓRA PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
Jelen akkreditációs pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaság pályázhat,
- amely igazolni tudja, hogy jelen pályázat tekintetében jogosult a klaszter képviseletére, mint klasztermenedzser szervezet és
- amelyben egyik klasztertag sem gyakorol többségi befolyást
- amely más akkreditált innováció klaszterben nem rendelkezik tagsági viszonnyal
B.2. A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
Nem akkreditálható azon klaszter, amely esetében az akkreditációra való benyújtás napján
a) a klasztermenedzser vállalkozás csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
b) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozásról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá a vállalkozások valamelyike jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
c) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozás tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
d) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozás a működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
e) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozásról hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;
f) nem telt el legalább két év a klaszter alapító dokumentumának aláírásától;
g) nem tesz nyilatkozatot arról, hogy valós, közös tevékenység végzésére jött létre és nem kizárólag az akkreditációs cím elnyerése céljából alakult;
h) a tartalmi értékelésnél a pályázat benyújtásának napján végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló klasztertag az akkreditáció során tagként nem vehető figyelembe;
i) a klasztert alkotó vállalkozások közül bármely vállalkozás több mint két akkreditált innovációs klaszternek a tagja;

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 157 kB) (Feltöltve: 2011-06-14)
Pályázati útmutató (pdf, 120 kB) (Feltöltve: 2011-06-14)
Adatlap (pdf, 90 kB) (Feltöltve: 2011-06-14)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum