Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) / GOP-2011-3.2.1/KHG
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
10/15/2012
Érvényes:
10/15/2012
Tárgymutató:
logisztikai központok fejlesztése, GOP-2011-3.2.1
Pályázhat:
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) szövetkezetek.
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent alábbi pályázatok esetében – a forráskeret kimerülése miatt – a pályázatok benyújtási lehetőségét 2012. október 15-i hatállyal felfüggeszti:
 „Logisztikai Központok és szolgáltatások fejlesztése” (GOP-2011-3.2.1 kódszámú),
 „Logisztikai Központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG)” (GOP-2011-3.2.1/KHG kódszámú).
A 2012. október 15. 24 óráig postára adott pályázatokat még érkezteti a közreműködő szervezet.
A nevezett felhívások újranyitásáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a pályázatok értékelését követően dönt, és erről pályázati közleményben tájékoztatni fogja a pályázókat.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG)
tárgyú pályázathoz
Kódszám:
GOP-2011-3.2.1/KHG

A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
A Kombinált Hitel Garanciával (továbbiakban: "KHG") eljárás célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikro-, Kis-, és középvállalkozások számára (továbbiakban: Kedvezményezett) a Hitelintézet bevonásával a GOP és KMOP keretében kiírt pályázatok által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást, illetve a GOP 4 Prioritás keretében a hitelintézetek által nyújtott, garanciaszervezetek által garantált hitelhez viszontgaranciát együttesen biztosítson.
A jelen pályázati kiírás célja, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelőtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bővítésével és minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) versenyképessége javuljon. Ugyanezen célt hivatott szolgálni az önállóan logisztikai szolgáltatást végzők támogatása is, "KHG" eljárás segítségével.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázati kiírás keretében a Pályázati Felhívás D.3. pontja és a H. pont VI. számú melléklete alapján Kombinált Hitel Garanciával eljárás keretében a vissza nem térítendő támogatása mellé viszontgarantált hitel felvétele szükséges.
Az eljárás feltételei, a résztvevő bankok listája elérhető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu oldalon.
A.1.1. Regionális logisztikai központok fejlesztése
Regionális logisztikai központ, amely esetében a terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 5 ezer m2, vagy ezen előírás a jelen pályázat segítségével megvalósított fejlesztés eredményeként jön létre:
Fedett raktározási kapacitás: jelen pályázat szerinti logisztikai központ összes fedett raktározási kapacitásának (felülről fedett raktározási, tárolási célú építmény(ek) m2-ben kifejezett alapterületé(i)nek összege) minősül:
a) Amennyiben a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás a 186/2005 (IX.13.) Korm.rendelet szerinti "Ipari Park" címmel rendelkező terület telké(i)n vagy annak területhatárától legfeljebb 1 km távolságra (a helyrajzi számok közötti legrövidebb távolság) valósul meg, akkor az adott ipari park teljes területén a jelen pályázat benyújtását megelőzően rendelkezésre álló, illetve a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás fedett raktározási kapacitása(i)nak összege.
b) Amennyiben a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás az MLSZKSZ által intermodális, regionális, helyi vagy vállalati logisztikai központ címmel rendelkező központjának telké(i)n vagy annak területhatárától legfeljebb 1 km távolságra (a helyrajzi számok közötti legrövidebb távolság) valósul meg, akkor a minősített logisztikai központ teljes területén a jelen pályázat benyújtását megelőzően rendelkezésre álló, illetve a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás fedett raktározási kapacitásá(i)nak összege.
c) Egyéb esetekben a pályázónak a jelen pályázat benyújtásának idején a tulajdonában vagy bérleményében álló, illetve a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás fedett raktározási kapacitásá(i)nak összege azzal a feltétellel, hogy:
ca) a jelen pályázattal megvalósítani kívánt beruházás a pályázat benyújtását megelőzően rendelkezésre álló kapacitás(ok)kal azonos helyrajzi számú telken jön létre, vagy
cb) a beruházás a pályázat benyújtását megelőzően rendelkezésre álló kapacitás(ok) telké(i)től legfeljebb 1 km távolságában lévő telke(ke)n valósul meg.
A feltételnek a pályázat benyújtását megelőző üzleti évben kell teljesülnie, vagy a fejlesztés eredményeként kell létrejönnie.
A.1.2. Logisztikai szolgáltatások fejlesztése
Egy projekt akkor tekinthető logisztikai szolgáltatásfejlesztésnek, ha
a) legalább egy teljes (365 napos) lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozás esetében:
aa) a Pályázó utolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évéhez kapcsolódó beszámolója szerinti főtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet "Logisztikai Alapszolgáltatások" fejezetében felsorolt listán,
ab) továbbá a fejlesztendő tevékenysége szintén szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamely fejezetében.
b) egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében:
ba) a Pályázó vállalkozás cégkivonata szerinti főtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet "Logisztikai Alapszolgáltatások" fejezetében felsorolt listán,
bb) továbbá a cégkivonat szerinti egyéb tevékenységei között csak és kizárólag a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamelyik fejezetében felsorolt tevékenység(ek) szerepel(nek),
bc) továbbá a fejlesztendő tevékenysége szintén szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamely fejezetében, bd) és a vállalkozás a ba) és bb) pontokban foglalt előírásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.
A logisztikai szolgáltatásfejlesztés abban az esetben támogatható önállóan, amennyiben egy projekt nem teljesíti a jelen Pályázati Felhívás A.1.1. pontjában foglalt feltételeket.
A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint a 2011-2013. évekre.
A támogatott pályázatok várható száma a 2011-2013. évben: 13-100 db.
A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 20.000.000 Ft, maximum 150.000.000 Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
A.4. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően a jelen Felhívás D.1. pontjában és a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak.
Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg!
Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség rögzítetten 25%-a.
A.5. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
Jelen Pályázati Felhívás esetében az A.5.1. továbbá, az A.5.2.1. vagy az A.5.2.2. feltételeket - a pályázó lezárt üzleti éveinek számától függően - együttesen kell vállalni.
A.5.1. Árbevétel vállalás
A projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban vállalt mértéket. Amennyiben ez a mérték nem éri el az 1-et, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.
A.5.2. Foglalkoztatási vállalás
A.5.2.1.Létszámtartás
Legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások esetében az A.5.1. pontban foglaltakon túlmenően a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)
Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
A.5.2.2.Munkahelyteremtés
Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében az A.5.1. pontban foglaltakon túlmenően a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fő alá.
A.6. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE
A vállalkozás a pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt a kiválasztott Hitelintézethez nyújtja be.
A Hitelintézet továbbítja a pályázati dokumentációt a MAG Zrt. részére. Az eljárás részletes feltételei, illetve a résztvevő Hitelintézetek listája elérhető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu oldalon.
A KHG eljárás keretében a projekt benyújtási dátuma a pályázati dokumentáció a hitelintézet részéről a MAG Zrt-nek történő átadás napja.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (GOP-2011-3.2.1/KHG.), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu oldalon talál.
Személyesen, telefonon és e-mailen további felvilágosítás kérhető:
Ügyfélszolgálat Cím Telefonon (kék
szám)
E-mailen
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
1077 Budapest,
Wesselényi u.
20-22.
+36-40-638- 638
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
KHG eljárás keretében a pályázatok benyújtása 2011. október 26-tól 2012. október 15-ig lehetséges.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. JOGI FORMA, MÉRET, SZÉKHELY
a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján
aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
ac) szövetkezetek.
b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt.
c) A pályázati kiírásra a KHG eljárás keretében kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikrokis- és középvállalkozásnak minősülnek.
B.2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK
Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.1. "Adminisztratív korlátozások" és B.3.3. "Kockázati szempontok" fejezeteiben foglaltaknak.
Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a pályázat benyújtásának időpontjában jogerős bírósági bejegyzéssel nem rendelkezik.
B.3. PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Nem nyújtható a támogatás azon pályázó részére, amely nem felel meg a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.3.2. "Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek" fejezetében foglaltaknak.
Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, a hivatkozott fejezetben foglalt feltételeket az utolsó lezárt üzleti év beszámolója alapján kell vizsgálni.
Amennyiben a pályázó egyáltalán nem rendelkezik lezárt üzleti évvel, a feltételek teljesítése nem kerül vizsgálatra.
B.4. A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE (IPARÁG)
A pályázó tevékenységéhez kapcsolódó korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes
Pályázati Útmutató B.2. fejezetében foglaltak irányadók.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Regionális beruházási támogatásként
aa) Eszközbeszerzés, a C.1.2.2. fejezet szerint.
ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.2.3. fejezet szerint
ac) Információs technológia fejlesztés a C.1.2.4. fejezet szerint (beleértve a térinformatikai rendszereket, árukövető és árumozgást feldolgozó és nyilvántartó rendszereket, korszerű, NFC (Near Field Communication) technológián alapuló logisztikai alkalmazások beszerzésére és üzembe helyezésére vonatkozó fejlesztéseket) ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések a C.1.2.5. fejezet szerint
b) Csekély összegű támogatásként
ba) Piacra jutás a C.1.3.5. fejezet szerint
bb) Vállalati HR fejlesztés a C.1.3.6. fejezet szerint
bc) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C.1.3.8. fejezet szerint
bd) Beruházás előkészítés költsége a C.1.3.10. fejezet szerint
c) KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
ca) Tanácsadás igénybevétele a C.1.4.1. fejezet szerint
A fenti tevékenységek közül az aa), ab) és ac) pontban szereplő tevékenységek önállóan is támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan képzési igény merül fel a vállalkozásnál (például szükséges a dolgozókat a beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell felvenni, és be kell tanítani stb.), úgy a képzési költséghez és a képzéshez szükséges bizonyos szolgáltatások (utazási-, szállásköltség) biztosításához támogatás igényelhető a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.1.3. A munkahelyi képzések támogatása projekt keretében.
Támogatható képzések: szakmai, idegen nyelvi, informatikai, számítástechnikai, a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó pályázati felhívás megtalálható a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon.
C.2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A Pályázati Felhívás keretében az alábbi költségek számolhatóak el a GOP Részletes Pályázati Útmutató hivatkozott pontjaiban foglalt részletes szabályok figyelembevételével:
Költség típusa A GOP Részletes Pályázati
Útmutató vonatkozó része
a) Regionális beruházási támogatásként D.1.2. fejezet alapján
aa) Új, egyenként minimum nettó 200 000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése C.2.2.2. a) pontja alapján az aa) alpont kivételével, továbbá a b), c) és d) pontja alapján
ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás C.2.3.2. fejezet szerint
ac) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30 000 Ft értékű hardver beszerzése
C.2.2.2. e) pontja alapján
ad) eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége
C.2.4.2. a) pontja alapján
ae) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei
C.2.4.2. b) pontja alapján
a bg) alpont kivételével b) Csekély összegű (de minimis) támogatásként (maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-áig, de maximum összesen 50 millió Ft-ig)
D.1.3. fejezet alapján
ba) Piacra jutás C.2.5.3. a) pontja alapján
bb) Vállalati HR fejlesztés C.2.5.3. b) pontja alapján
bc) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása C.2.5.3. d) pontja alapján
bd) Beruházás előkészítés költsége (maximum a projekt összes elszámolható költségének 6%-áig) C.2.5.3. f) pontja alapján
c) KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás ca) Tanácsadás igénybevétele (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig)
C.2.5.4. a) pontja alapján
A projekthez kapcsolódóan az áfa levonhatóságát érintő szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3. "Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos előírások" fejezete tartalmazza.
Ha az adott költségtétel beszerzési ára nem forintban került megadásra, akkor át kell számolni forintra az elszámolható költségeket a hitelszerződés, bankgarancia megkötését megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy miután a jelen Felhívás F.1.1.3. bb) pontja szerint a Hitelintézet a pályázatot a MAG Zrt. felé benyújtja, a pályázat benyújtását követően, a támogatási döntést megelőzően a pályázat elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
C.3. NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
A pályázati kiírás keretében nem elszámolható semmilyen a jelen Pályázati Felhívás C.2. pontjában nem szereplő költség, figyelemmel a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.3 és C.4. fejezeteiben foglalt korlátozásokra.
Amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére nincs lehetőség.
C.4. PROJEKT IPARÁGI KORLÁTOZÁSA
A projektre vonatkozó iparági korlátozások vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.5. fejezetében foglaltak irányadók.
C.5. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.
Nem támogathatóak a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.6. fejezetében foglalt korlátozással érintett projektek.
A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.
C.6. A PROJEKT MEGKEZDÉSE
A projekt megvalósítása a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető.
Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető, a jelen Pályázati Felhívás C.1. be) pontja szerinti "Beruházás előkészítés" tevékenységhez kapcsolódó, a jelen Pályázati Felhívás C.2. be) pontja szerinti "Beruházás előkészítés költsége" költségek kivételével. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésére a pályázat benyújtását megelőzően sor került, a pályázat elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül.
A projekt a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7. "A projekt megkezdése" fejezetben foglaltak szerint kezdhető meg, a megkezdés időpontját a különböző projektelemek vonatkozásában a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.7.1. "Megkezdettség" fejezete szabályozza.
C.7. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 24 hónapon belül.
A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje legkésőbb 2014. június 30. A projekt fizikai befejezésére vonatkozó részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.1. fejezete tartalmazza, a projekt befejezésére vonatkozó részletes szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.2.fejezete tartalmazza.
C.8. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.3. fejezetében foglaltak irányadóak.
C.9. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN
A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.8. fejezetben foglaltak irányadóak, továbbá:
a) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely saját maga számára 25%-ot meghaladó mértékben végez logisztikai szolgáltatást, ez alól kivételt képez a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott logisztikai szolgáltatás.
b) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek jelen pályázattal megvalósítani kívánt projektje Annex I. 10. vagy 12. árucsoportjába tartozó termékek raktározását-tárolását (intervenciós gabonaraktár, gabonatároló, -silók, magtár, terménytároló, takarmánytároló stb.) szolgáló létesítmények létrehozására, korszerűsítésére, fejlesztésére irányul.
c) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága; a pályázó székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)
d) A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a pályázat elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti. Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
da) ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
db) a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére,
dc) a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére,
dd) pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik.
e) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak.
ea) Az esélyegyenlőségi célcsoportok magyarországi helyzetének javításához minden pályázó szervezet hozzá tud járulni azzal, hogy megismeri a vonatkozó jogszabályokat. A pályázónak továbbá vállalnia kell az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítását legalább három, maximum 6 intézkedés révén (részletesen és számszerűsítve bemutatja a Projekt adatlapon a vállalt esélyegyenlőségi szempontokat).
eb) A fenntarthatóság (más néven fenntartható fejlődés) szempontjainak vizsgálata minden pályázó számára kötelező. A pályázónak továbbá legalább három, maximum 6 intézkedésben vállalnia kell a fenntarthatóság érvényesítését (részletesen és számszerűsítve bemutatja a Projekt adatlapon a vállalt fenntarthatósági szempontokat).
f) a jelen pályázat keretében elnyert támogatás más vissza nem térítendő támogatással nem kombinálható.
g) Zárt végű pénzügyi lízing keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető.
h) Amennyiben egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati tőkebefektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (2006/C 194/02) alapján állami támogatásnak minősülő első kockázatitőke-befektetés első 3 évében jár, jelen pályázati kiírás keretében további támogatást nem igényelhet.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D.1. TÁMOGATÁS FORMÁJA
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.1.2. "Regionális beruházás", D.1.3. "Csekély összegű (de minimis) támogatás" és D.1.4. "KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás" fejezete szerint.
A támogatás visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásból áll.
A visszatérítendő támogatás formája: viszontgaranciával támogatott hitel.
A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hitelintézet által nyújtott hitel egyéni termékjellemzőitől függően a hitelnek is lehet támogatástartalma a fentieken túlmenően!
D.1.1. Több támogatás esetén alkalmazandó közös szabályok
A támogatott projekthez kapcsolódó egyéb állami forrásból származó támogatás, különösen visszatérítendő támogatás és/vagy kamattámogatás és/vagy kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön és/vagy fejlesztési adókedvezmény támogatástartalmát a jelen pályázati felhívás alapján megvalósuló projekt támogatási intenzitásánál figyelembe kell venni, ezért a Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt megvalósítása során ilyen támogatást igénybe vesz.
A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén nyújtható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással együtt.
Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.
D.2. ÖNRÉSZ
A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
A részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetében foglaltak irányadóak.
A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, amely nem tartalmazhat sem visszatérítendő, sem vissza nem térítendő támogatást, a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A saját forrás rendelkezésre állását a hitelbírálat keretében vizsgálja a Hitelintézet.
D.3. EGYÉB PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
A Tanúsítvánnyal rendelkező Hitelintézetek a GOP és KMOP keretében kiírt pályázatok által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást, illetve a GOP 4 Prioritás keretében a hitelintézetek által nyújtott, garanciaszervezetek által garantált hitelhez viszontgaranciát együttesen biztosít.
A KHG eljárás keretében a Hitelintézet
a) KKV-k (mint Kedvezményezett) által megvalósított,
b) Utófinanszírozott, fixen meghatározott támogatási mértékű vissza nem térítendő támogatással rendelkező projektekhez nyújt,
c) viszontgaranciával támogatott hitelt.
D.4. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
A biztosítékadás részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.4. fejezete irányadó.
Jelen kiírás keretében a projekt megvalósításának időtartamára a támogatás vonatkozásában a Kedvezményezett biztosíték nyújtására nem kötelezett. A hitelhez a biztosítékot a hitelintézet saját hatáskörben ellenőrzi.
A fenntartási időszakra a Kedvezményezett a támogatás 50%-ának megfelelő összegű bankgarancia nyújtására kötelezett 50 millió forint támogatás összeg felett, amelyet a KHG eljárás keretében a Hitelintézeten keresztül biztosít.
D.5. ELŐLEG IGÉNYLÉSE
Előleg igénylésére jelen kiírás esetében nincsen lehetőség, mivel a támogatást a pénzintézet előfinanszírozza és utólagos elszámolás történik.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 141 kB) (Feltöltve: 2011-10-27)
Pályázati útmutató (pdf, 378 kB) (Feltöltve: 2011-10-27)
Adatlap (pdf, 111 kB) (Feltöltve: 2011-10-26)
Logisztikai szolgáltatások (pdf, 34 kB) (Feltöltve: 2011-10-26)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum