Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás / VP3-14.1.1.-16
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
05/31/2016, 05/31/2017
Érvényes:
05/31/2017
Tárgymutató:
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás / VP3-14.1.1.-16
Pályázhat:
termelő aki/amely rendelkezik az MVH eljárási törvény 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerint kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.
A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
- A 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet IX. A kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok és a X. Ellenőrzés pontjában történt módosítás.
- Az 5.1 A támogatás formája fejezet I. A kifizetési igénylés benyújtása pontjának 1. bekezdésében történt módosítás, valamint beszúrásra került a II. A támogatás folyósítása bekezdés 5. pontja.
- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 1. pontja kiegészült a következő mondattal: „A nyilatkozat az ügyfél aláírása nélkül is érvényes.”
A 2. számú mellékletben a „legelő” fogalmának meghatározása módosult.
A Támogatói okirat A kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok fejezetében történt módosítás.


FELHÍVÁS

Az állatjóléti intézkedések megvalósítására
A Felhívás címe:
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
A Felhívás kódszáma:
VP3-14.1.1.-16
Magyarország Kormányának Felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére az állatjóléttel kapcsolatban biztosított kifizetések érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA keretében) versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az állatjóléti kötelezettségeket vállaló aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő támogatás igénylőt normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hozzáadott érték növelése (az állattartás fejlesztése a cél azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók) céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Jelen Felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat.
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (továbbiakban állatjóléti rendelet) előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti követelmények a fogyasztói igények változásához igazodva lettek kialakítva.
Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 36,53 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 650 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1012/2016. (I. 20.) kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
1. A támogatást igénylő által tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után 5 éven keresztül gazdálkodási évente állategységenként (továbbiakban: ÁE) meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállal és annak eleget tesz.
2. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll.
3. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető.
4. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.
5. A támogatást igénylő köteles a vállalt, e Felhívásban meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.
6. Támogatás illeti meg a támogatást igénylőt e Felhívás alapján vállalt kötelezettségek betartása miatt keletkező tranzakciós költségek megtérítésére, amelyet a támogatást igénylő az adott évi kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg igényelhet, amennyiben a támogatói okirata alapján erre jogosult.
7. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek megfelelő támogatható állategyed.
8. A támogatást igénylő vállalását a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható nőivarú tejtermelő szarvasmarha állatlétszám alapján teszi meg.
9. A kötelezettségvállalások részletes leírása a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található.
10. Alaptámogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások:
a) Állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség - a 807/2014/EU rendelet 10. cikk b) pontjának "nagyobb férőhelyszükséglet” előírása keretében, a tartási helyen négyzetméterenként átlagosan legfeljebb 0,24 ÁE tartható.
b) Gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség - a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának "állatgondozás” előírása a tejtermelő szarvasmarhák naponta legalább két alkalommal történő ellenőrzésével.
c) Fejési technológiára és preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség - a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának "állatgondozás” előírása csülökápolás biztosításával.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a termelő aki/amely rendelkezik az MVH eljárási törvény 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerint kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek minősül. Figyelemmel az Áht. 55.§-ban foglaltakra a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nyt.) 3.§ (19 bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 50.§-a alapján a támogatást igénylő átláthatósági nyilatkozatot tesz.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az, az aktív mezőgazdasági termelő, aki a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartóként szerepel, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészetei maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.
Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyek tenyészetének állattartójaként a TIR-ben az Eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosítójával szerepel.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.
2. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
a) 2016. május 1. és 2016. május 31. között
b) 2017. május 1. és 2017. május 31. között
3. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
4. A támogatási kérelmen az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:
a) az állattartóhoz kapcsolódó ügyfélazonosító adatok,
b) a tenyészetet azonosító adatok,
c) igényelt állatlétszám,
d) igényelt legeltetett állatlétszám,
e) az állatjóléti kötelezettségvállalások és az tranzakciós költség igénylése,
f) a többletpont beszámításhoz szükséges információkat
5. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
6. Forráskimerülés esetén az IH vezetője külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.
7. A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
8. A támogatási kérelem, valamint kifizetési igénylés meghatalmazott általi benyújtásának szabályait az ÁÚF tartalmazza.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
I. A kifizetési igénylés benyújtása
1. Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.
2. A kifizetési igénylésben azon állategyedek egyedi azonosító számát kell feltűntetni, amelyekkel a kifizetést igénylő vállalt tartási kötelezettségét teljesítette.
3. A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, és a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve a támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
4. A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.
II. A támogatás folyósítása
1. Az adott évi támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után, az abban esetlegesen megállapított levonások figyelembe vételével kerül kifizetésre.
2. Amennyiben a támogatást igénylő az adott évben nem nyújt be kifizetési igénylést, úgy arra az évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott évben is fennállnak.
3. Fenti esetben az MVH helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a kötelezettségek betartását.
4. A támogatás folyósításának alapja az adott évi kifizetési igénylésben szereplő
a) az előző évben, az egyes fajok ENAR nyilvántartásban meglévő,
b) az MVH által leigazolt,
c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő állategyedek alapján megállapított állategység (ÁE).
5. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtási évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon kerül meghatározásra.
6. A támogatás folyósítása az MVH eljárási törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1411-16-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum