Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krizisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
Kiíró:
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Határidő:
02/28/2017
Érvényes:
02/28/2017
Tárgymutató:
alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krizisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
Pályázhat:
Finanszírozási szerződéssel rendelkező alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető szolgáltatók
A kiíró(k) adatai

AZ ALACSONYKÜSZÖBŰ ELLÁTÁST, UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT, KRÍZISKÖZPONTOT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2016. év
A meghirdetés dátuma: 2016. december 20.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Lebonyolító) nyílt pályázatot hirdet alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) vonatkozó rendelkezései alapján.

1. A pályázat célja
A pályázat közvetlen célja a nyújtott szolgáltatások működési feltételek javítása.

2. A támogatás formája és mértéke
2.1. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.
2.2. A felhívás két komponensre pályázható:
"A" Gépjármű vásárlás
Pályázni csak meghatározott, fix összegre lehet: 5 000 000 Ft/fenntartó
A meghatározott támogatási összegnél alacsonyabb vagy magasabb támogatási összegre benyújtott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
A fix összegű támogatás a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű(vek) vásárlására, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére, kiegészítő felszerelésére fordítható.
"B" Eszközbeszerzés, informatikai eszközök beszerzése, szoftver beszerzés; tárgyi eszközök beszerzése
Pályázni csak meghatározott, fix összegre lehet: 1 000 000 Ft/szolgálat
A meghatározott támogatási összegnél alacsonyabb vagy magasabb támogatási összegre benyújtott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
A fix összegű támogatás az alábbiakra fordítható:
- Az adott szolgáltatás informatikai eszközrendszerének beszerzésére, cseréjére, korszerűsítésére fordítható. Többek között számítógép és tartozékai (billentyűzet, egér, monitor), nyomtató, laptop, fénymásoló költségeinek fedezetére, valamint egyéb informatikai eszközök, felszerelések, informatikai eszköz működtetéséhez, használatához szükséges programok beszerzésére.
- Az adott szolgáltatáshoz szükséges alapvető tárgyi eszközök cseréjének, beszerzésének támogatására.

3. Elszámolható költségek
3.1. Pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült alábbi költségek fedezetére.
"A" komponens keretében elszámolható költségek:
- Gépjármű és kiegészítő felszerelések vételára.
"B” komponens keretében elszámolható költségek:
- Számítástechnikai eszköz, program vételára.
- Tárgyi eszközök vételára.
FIGYELEM!
Nem támogatható ezen pályázat során semmilyen olyan költség, ami nem illeszkedik a szakmailag a benyújtott pályázati programhoz, illetve a szolgáltatás szakmai feladatellátáshoz.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. A pályázók köre:
Finanszírozási szerződéssel rendelkező alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető szolgáltatók.
4.2. Benyújtható pályázatok száma
A pályázati felhívásra egy fenntartó vagy egy "A” komponensre, vagy a "B” komponensre szolgáltatás típusonként és engedélyesenként nyújthat be pályázatot. A két komponensre együttesen nem lehet pályázatot benyújtani.
4.3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel, illetve befogadással a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik,
- szervezetnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van,
- szervezetnek alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, krízisközpont szolgáltatás esetében lejárt esedékességű, meg nem fizetett visszafizetési kötelezettsége áll fenn a Hivatal felé a pályázati finanszírozású időszakból,
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
- pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte. A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
- a pályázó a jogszabályban vagy az Ávr.-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- a pályázó a Knyt. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
- a pályázó a dokumentumokat az előírt határidőig nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
- olyan szervezet, amely azonos tartalmú és célú beszerzés megvalósítására más központi költségvetésből származó forrás, illetve európai uniós támogatásban részesült.
4.4. A költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából - a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kivételekkel - a támogatói okiratban, támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.
4.5. Pályázat azonosság esetén az érintett pályázatok elutasításra kerülnek.

5. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 126 000 000 Ft, azaz százhuszonhatmillió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. jogcímcsoport "A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása” fejezeti kezelésű előirányzat 1. számú részfeladatán rendelkezésre áll (ÁHT azonosító: 281334).

6. Támogatási időszak
A támogatási időszak: 2016. december 1. - 2017. december 31. Nem számolható el annak beszerzésnek a költsége, amely a fent meghatározott időszakon túl kerül megrendelésre.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok legkorábbi benyújtási lehetősége: 2017. február 01. 16:00 óra.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. február 28. 16:00 óra.
FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a fent megadott határidőn belül elektronikus úton a megadott e-mail címre megküldésre került.

8. A pályázat lebonyolítója
A pályázat lebonyolítója a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Lebonyolító). A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://nrszh.kormany.hu és a Szociális Ágazati Portál http://szocialisportal.hu honlapokon, valamint az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztály, Szociális Szolgáltatások Osztálya munkatársai biztosítanak.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogszabályban meghatározott megszűnése miatt a Lebonyolító személyében jogutódlás következik be 2017. január 1-jével.

9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani fejlesztesipalyazat@nrszh.hu e-mail címre. Az kitöltött pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, valamennyi kérdésre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek elektronikus csatolásával kell benyújtani hitelesített, szkennelt formában.

10. A pályázat érvényességének vizsgálata és hiánypótlása
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek a 7. pontban megadott határidőn belül nem kerülnek megküldésre, a Lebonyolító nem tekinti benyújtott pályázatnak és formai ellenőrzésnek sem veti alá.
10.1. A pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül a Lebonyolító megvizsgálja a pályázat érvényességét. A befogadás során vizsgálja, hogy a pályázat
- határidőn belül került-e benyújtásra,
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott igénylői körbe tartozik-e.
Amennyiben Lebonyolító a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a fentebb felsorolt feltételeknek, a pályázó érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra. Erről a pályázó elektronikus úton kerül értesítésre.
10.2. Amennyiben a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Lebonyolító egy alkalommal elektronikus értesítésben lehetőséget nyújt a hiánypótlásra (tárhelyre érkezéstől számított) legfeljebb 8 napos határidő megjelölésével. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelése a pályázatok időrendje szerint történik.

12. A pályázók döntést követő kiértesítése
Az emberi erőforrások minisztere döntésének kézhezvételét követően a Lebonyolító 1 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a Lebonyolító http://nrszh.kormany.hu és a http://szocialisportal.hu URL-címeken elérhető honlapjain kerülnek közzétételre.

13. Szerződéskötés
13.1. A kedvezményezettel a támogatási szerződést a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Lebonyolító köti meg.
13.2. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
13.3. A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok (Áht. 50. §, Ávr. 75. §), illetve a Támogató/Lebonyolító által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés megkötésének napja, kivéve a Közzétételi és Összeférhetetlenségi Nyilatkozatot, amelyet a pályázathoz csatoltan kell benyújtani.
13.4. A költségvetési támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.
13.5. A támogatásról szóló döntés - amennyiben a Támogató által megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható. Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében a Lebonyolító felhívja a pályázó figyelmét arra, hogy a Támogató határozatának megfelelően módosítsa a pályázati programját. A pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg különbségével kell, hogy csökkentse a program teljes költségvetését. A módosítás során a felhívás által előírt tartalmi követelményeket be kell tartani, s a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a Támogató a pályázat elbírálása során - a felhívásban rögzített szempontoknak megfelelően - előnyként értékelt. A módosított költségvetést a Lebonyolító részére a szerződéskötési dokumentumok benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani. Szerződéskötésre csak a Támogató vagy a Lebonyolító által elfogadott módosítások esetén kerülhet sor.

14. A támogatás folyósítása
A támogatás utófinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, a támogatási összeg folyósítása azonban a kedvezményezett indoklással ellátott kérelmére egy összegben , támogatási előleg formájában is történhet. A Lebonyolító a támogatási összeg előlegét a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül utalja át. Utófinanszírozás esetében a Lebonyolító a támogatás összegét a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követő 30 napon belül utalja át.

15. Szerződéskötés utáni módosítási kérelem
A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására, a megpályázott komponens megváltoztatására.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
16.1. A pályázatban csak a támogatási időszakban lebonyolított, a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó költségeket alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
16.2. A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét, elkészítésének szempontjait az EMMI rendelet, a támogatási szerződés, illetve a pályázati útmutató tartalmazza.
16.3. A Támogató nevében eljárva a Lebonyolító jogosult a pályázat céljának megvalósulását, annak benyújtott szakmai programhoz való illeszkedését, valamint a támogatás jogszerű és rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. A pályázó köteles az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.
16.4. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Áht. 53. § (3) bekezdésben előírt ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be.

17. Jogorvoslati lehetőség
17.1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § (1) bekezdése alapján a támogatói döntés ellen a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
17.2. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a kifogást a Lebonyolító szervhez nyújtja be, amely azt a kifogás kézhezvételétől számított öt napon belül - a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt - a fejezetet irányító szerv vezetőjének továbbítja (jelen esetben EMMI miniszter).

18. További információk
18.1. A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.
18.2. A pályázat lebonyolítója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
18.3. A pályázati csomag dokumentumai:
- Pályázati felhívás,
- Pályázati útmutató,
- Pályázati adatlap,
- Támogatási előleg igénylő lap
A pályázati csomag dokumentumai egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
18.4. A pályázati csomag dokumentumai letölthetők az NRSZH honlapjáról: http://nrszh.kormany.hu
18.5. A pályázattal kapcsolatos további információkat az NRSZH Szociális Szakmafejlesztési Főosztály Szociális Szolgáltatások Osztálya munkatársai biztosítanak.
Név
E-mail cím
Telefon
Bíró Adrienn
biroa@nrszh.hu
06-1-462-6626
Kapornai Péter
kapornaip@nrszh.hu
06-1-462-6626
http://www.nrszh.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum