Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Könyvtári Minőségi Díj
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
04/22/2020
Érvényes:
04/22/2020
Tárgymutató:
díj, könyvtári minőségi
Pályázhat:
Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtár
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. évi pályázati felhívása a
Könyvtári Minőségi Díj

elnyerésére

1. A pályázat célja
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B. § (11) bekezdés b) pontja, továbbá a Minősített Könyvtári cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017 (XII. 12.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a kultúráért felelős miniszter a 2020. évben pályázatot hirdet a Könyvtári Minőségi Díj odaítélésére.

2. A pályázó könyvtárak köre
A Könyvtári Minőségi Díjat a miniszter pályázat útján annak a Minősített Könyvtár címmel rendelkező könyvtárnak adományozza, amelynek munkatársi elköteleződésen és folyamatos fejlesztésen, javításon alapuló kiemelkedő innovációit1 a könyvtárhasználók elégedettsége, a partnerek, valamint a szakértők véleménye is alátámasztja.
1Az innovációról bővebben lásd: Szakmai innováció a könyvtárban - Segédlet a Könyvtári Minőségi Díjra történő pályázáshoz. https://ki.oszk.hu/dokumentumtar/szakmai-innovacio-konyvtarban-segedlet-konyvtari-minosegi-dijra-torteno-palyazashoz

3. Pályázati feltételek
3.1. A könyvtár rendelkezik érvényes Minősített Könyvtár címmel.
3.2. A Minősített Könyvtár cím elnyerése óta folyamatosan és elismerésre méltóan, az önértékelési eredményekre alapozva alkalmazza a könyvtári minőségmenedzsment módszereit.
3.3. A könyvtár a tárgyévet megelőző öt évben teljesítette a kulturális statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
3.4. A könyvtár beleegyezően nyilatkozik a Pályázati adatlap IV. pontjában foglaltakról.

4. Benyújtandó dokumentumok
4.1. A felhívás mellékletét képező kitöltött pályázati adatlap.
4.2. Szakmai beszámoló készítése két megvalósult innovációról.
4.3. A könyvtár által utoljára készített önértékelés.

5. A szakmai beszámoló elkészítésének szempontrendszere
5.1. A szakmai beszámoló felépítése tükrözze a Szakmai innováció a könyvtárban című segédlet struktúráját.
5.2. Foglalja össze az előző önértékelés legfontosabb megállapításait és mutassa be, hogy ennek nyomán milyen területeken valósított meg fejlesztéseket, és ismertesse ezek eredményeit!

6. A pályázat benyújtásának ideje és módja
6.1. Pályázati adatlap:
6.1.1. A pályázati adatlapot elektronikusan, PDF-formátumban a https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu/login.php oldalra (felhő tárhely) kell feltölteni, valamint nyomtatott formában elküldeni a következő címre:
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
1827 Budapest, Budavári Palota F. épület
6.1.2. A pályázati adatlap befogadásánál az elektronikus dokumentum feltöltésének az időpontja a meghatározó.
6.1.3. A pályázati adatlap a http://www.ki.oszk.hu/minosegmenedzsment linken érhető el.
6.1.4. A pályázati adatlap beküldési határideje: 2020. április 22., 17:00
6.2. Szakmai beszámoló és önértékelés
6.2.1. A szakmai beszámolót PDF- és Word-formátumban a https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu/login.php oldalra (felhő tárhely) kell feltölteni.
6.2.2. Az önértékelési eredményeket összefoglaló táblázatot PDF- és Excel-formátumban a https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu/login.php oldalra (felhő tárhely) kell feltölteni.
6.2.3. A szakmai beszámoló és az önértékelés befogadásánál az elektronikus dokumentum feltöltésének az időpontja a meghatározó.
6.2.4. A szakmai beszámoló és az önértékelés beküldésének határideje: 2020. június 3., 17:00 óra

7. A szakmai beszámoló formai követelményei
7.1. A szakmai beszámoló terjedelme nem haladhatja meg a 125 000 karaktert szóközökkel.
7.2. A benyújtandó dokumentum küllemében is tükrözze a pályázó könyvtár igényességét; rendelkezzen tartalomjegyzékkel, oldalszámozással, de ne tartalmazzon kép- és egyéb mellékleteket.

8. A pályázat befogadásának feltételei
8.1. A pályázati dokumentumok határidőben történő benyújtása.
8.2. A pályázat 5. pontjában lévő szempontok betartása a szakmai beszámolóban.
8.3. A szakmai beszámoló formailag feleljen meg a 7. pontban foglaltaknak.

9. A pályázatok elbírálása
9.1. A Könyvtári Intézet a szakmai beszámolók alapján előválogatást végezhet.
9.2. A beérkezett pályázatok kapcsán a Rendelet 3. § (2) b) pontja szerint eljárva a Könyvtári Intézet helyszíni ellenőrzést végeztet és értékelteti a pályázó könyvtárat.

10. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
10.1. A pályázattal kapcsolatos információ a minoseg@oszk.hu e-mailcímen; és a Könyvtári Intézet 06-1-2443-798-as telefonszámán kérhető.

11. A pályázat eredménye és díjazása
11.1. A Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról a kultúráért felelős miniszter dönt, a nyertes könyvtár díszoklevelet kap és pénzjutalomban részesül.
11.2. A pályázókat az EMMI Kulturális Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály értesíti a pályázat eredményéről.
11.3. A Könyvtári Minőségi Díjjal a 2020. évben nyerhető pályadíj összege 2 000 000 forint.

12. A pályázat eredményének kihirdetése
12.1. A 2020. évi Könyvtári Minőségi Díjat a miniszter ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján adja át.
12.2. A Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtárak neve közzétételre kerül a Hivatalos Értesítőben, valamint a Minisztérium és a Könyvtári Intézet honlapján.
12.3. A Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtárak listáját és a szakmai beszámolót a Könyvtári Intézet folyamatosan elérhetővé teszi honlapján: https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/minosegmenedzsment

13. A pályázati adatlap II. pontjában kapcsolattartási célból megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató
13.1. A pályázati adatlap II. pontjában megadott kapcsolattartási adatok a 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdés értelmében közérdekből nyilvános adatok.
13.2. Ha a megadott kapcsolattartási adatok nem a pályázatot benyújtó intézmény pályázati adatlapját cégszerűen aláíró vezetőjének az adatai, akkor a pályázati adatlapon tett nyilatkozatának megfelelően az ő feladata és felelőssége a kapcsolattartásra kijelölt személlyel megismertetni jelen adatkezelési tájékoztatót.
13.3. A pályázat kapcsán az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete mint a pályázat lebonyolítója a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet értelmében adatkezelő.
13.4. A pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet neve és elérhetősége:
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
Székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. Budavári Palota "F" épület
Postacíme: 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület
E-mail címe: inform@oszk.hu
Központi telefonszáma: +36(1)2243700
Honlapja: http://www.oszk.hu/ https://ki.oszk.hu/
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Név: Balázs Béla
Telefonszám: +36 (1) 8833471
E-mail cím: dpo@oszk.hu
13.5. A pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elérhetősége: http://www.oszk.hu/adatvedelem.
13.6. Az adatkezelés célja: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Minősített Könyvtár cím elnyerésére vonatkozó 2020. évi pályázat lebonyolítása.
13.7. A személyes adatok kezelésében értettek köre: a pályázat kapcsán kapcsolattartóként kijelölt személyek.
13.8. A kezelt személyes adatok köre: név, beosztás, hivatali e-mail cím, hivatali telefonszám.
13.9. A kezelt adatokkal kapcsolatos (feldolgozó, tároló) nyilvántartási rendszer (alkalmazás) megnevezése: iktatás és kézi nyilvántartás.
13.10. Az adatközlés címzettjének (akivel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják) neve és elérhetősége:

Név: Horváth Adrienn
Telefonszám: 061- 2243-798
E-mail cím: minoseg@oszk.hu
13.11. Az adatkezelés időtartama (törlésre előirányzott határidő):
13.11.1. Ha a benyújtott pályázat bármi okból nem kerül befogadásra, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége érdekében, a pályázó intézmény értesítése után még egy évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli.
13.11.2. Ha a pályázó intézmény a Minősített Könyvtár címet NEM nyeri el, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége érdekében, a pályázó intézmény értesítése után még öt évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli.
13.11.3. Ha a pályázó intézmény a Minősített Könyvtár címet elnyeri, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége, valamint a későbbi szakmai napokon való aktív részvétel, előadás, tanácsadói és a disszeminációs tevékenység érdekében, a Minősített Könyvtár cím használatára jogosító időszak (jelenleg 5 év) lejárta után még egy évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi. Azután az iratkezelési szabályzata szerint a pályázati adatlapot selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli. A pályázat részeként benyújtott szakmai beszámoló a Könyvtári Intézet honlapján továbbra is elérhető marad.
13.12. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez (lásd: A pályázat célja), valamit a pályázatot benyújtó intézmény (harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
13.13. A kapcsolattatásra kijelölt személy az adatkezelővel szemben gyakorolhatja az adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait.
13.14. Az intézmény pályázati adatlapját cégszerűen aláíró vezetője a kapcsolattartásra kijelölt személy megadott adatai változásáról haladéktalanul tájékoztatja a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezetet.

Pályázat Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum