Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KÉTOLDALÚ EGYEZMÉNYEK ALAPJÁN EGYSZERI UTAZÁSOKHOZ NYÚJTOTT 2018. ÉVI MOBILITÁSI TÁMOGATÁSOKHOZ
Kiíró:
Magyar Tudományos Akadémia
Határidő:
09/28/2018
Érvényes:
09/28/2018
Tárgymutató:
kétoldalú egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2018. évi mobilitási támogatásokhoz
Pályázhat:
azok a kutatók, akik az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpont, vagy önálló jogi személy kutatóintézet, illetve a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott kutatócsoport alkalmazásában állnak. A pályázónak már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló meghívással kell rendelkeznie.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KÉTOLDALÚ EGYEZMÉNYEK ALAPJÁN
EGYSZERI UTAZÁSOKHOZ NYÚJTOTT 2018. ÉVI MOBILITÁSI TÁMOGATÁSOKHOZ

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA-tv.) 3. §-a (1) bekezdésének j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz. Az egyezmények értelmében a kiutazás költségét a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti.
A pályázatot a 2018. évben az alábbi relációkban lehet benyújtani:
- Belorusz Nemzeti Tudományos Akadémia
- Belga Kutatási Alap (FNRS)
- Bolgár Tudományos Akadémia
- Cseh Tudományos Akadémia
- École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)*
- Észt Tudományos Akadémia
- Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia**
- Indiai Nemzeti Tudományos Akadémia (INSA)
- Izraeli Tudományos Akadémia
- Kínai Tudományos Akadémia
- Kínai Társadalomtudományi Akadémia
- Lengyel Tudományos Akadémia
- Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia
- Lett Tudományos Akadémia
- Litván Tudományos Akadémia
- Moldovai Tudományos Akadémia
- Mongol Tudományos Akadémia
- Osztrák Tudományos Akadémia
- Román Akadémia
- Skót Királyi Társaság
- Svéd Királyi Irodalom- és Történettudományi Akadémia
- Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
- Szlovák Tudományos Akadémia
- Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia
- Tajvani Nemzeti Tudományos Tanács (MOST)
- Török Tudományos Akadémia
- Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
- Vietnami Társadalomtudományi Akadémia (VASS)
*A nyertes pályázók pályázat keretében történő kiutazására a 2019/2020-es egyetemi tanév folyamán kerülhet sor, ezért kérjük a pályázókat, hogy a külföldi intézményben tartózkodás időszakát ezen az időtartamon belül jelöljék meg.
**Költségvetési nehézségek miatt a partner még nem erősítette meg együttműködési szándékát a 2018-as évre.

II. Támogatásra jogosultak köre
Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpont, vagy önálló jogi személy kutatóintézet, illetve a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott kutatócsoport alkalmazásában állnak. A pályázónak már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló meghívással kell rendelkeznie.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai
Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha
a. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;
b. korábban megítélt támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem megfelelően történt;
c. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
d. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
e. a támogatás feltételeként meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése:
Az MTA Titkársága Sajátos nemzetközi kapcsolatok /Egyezményes (bilaterális) keret/ tematikus együttműködések, egyezmény szerinti egyéni utazások pénzügyi alkerete.

V. Az elnyerhető támogatás formája és mértéke, támogatási időszak
A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret a 2018. évben: 20 000 000 Ft
A mobilitási támogatás a felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján legkésőbb 2018. december 31-ig lezáruló utazások támogatására használható fel. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő.
A támogatási összeg a kétoldalú megállapodások értelmében a küldő fél esetében az utazási költséget, a fogadó fél esetében a szállást és a napidíjat fedezi.

VI. A pályázat benyújtása
a. A pályázatokat 2018. február 7-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2018 oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben.)
b. A partnerszervezetek engedélyezési eljárása miatt a kiutazások megszervezését legkésőbb az utazás kezdetének időpontja előtt 1 hónappal el kell indítani (egyes távoli relációkban -így különösen az ázsiai térségben - az ügyintézés több időt is igénybe vehet). A jelentkezésben megjelölt kiutazási időponttól csak nagyon ritka, szakmailag indokolt esetben lehet eltérni. Az utazásokhoz kapcsolódó bármilyen költség utólagos elszámolására nincs lehetőség.
A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2018. szeptember 28-án 12 óráig nyújthatóak be.
A pályázatok leadása folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése után további pályázatok nem fogadhatóak be és nem támogathatóak.
c. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó adatait
(személyes adatok, munkahely adatai, tudományos fokozat és tudományos pálya rövid bemutatása - az elektronikus pályázati rendszerből letölthető és oda visszatöltendő adatlapon);
2. A tervezett tanulmányútra vonatkozó adatokat
(meglátogatandó intézmény adatai, a tanulmányút programterve, tervezett kiutazás dátuma, hossza, partner intézmény adatai - az elektronikus pályázati rendszerből letölthető és oda visszatöltendő adatlapon);
3. A már létező szakmai kapcsolatot igazoló meghívólevelet
(aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);
4. A pályázó, valamint intézményvezetőjének aláírásával ellátott nyilatkozatot
(aláírt szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

VII. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei
a. A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére a pályázó által megadott e-mail címre.
b. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, továbbá, ha a pályázó a kiírásban meghatározott, támogatásra jogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

VIII. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról
a. Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.
b. Nem támogatható az a pályázat,
- amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
c) Az Akadémia a döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

IX. Elszámolható költségek köre
A támogatás keretében utazási és szállásköltségek elszámolására van lehetőség. Az utazáshoz kapcsolódó szállás- és jegyfoglalásokért az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felelős.

X. Beszámolás
A nyertes pályázó az utazást követő 8 napon belül köteles benyújtani úti beszámolóját a MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához a szakmai beszámoló című formanyomtatványon.

XI. Jogorvoslat
A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XII. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalának módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 5 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya részére (fax: +36 1 411-6121 vagy e-mail: mobilitas@titkarsag.mta.hu). A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat - a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést -, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

XIII. További információk
Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy
a. a támogató az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
b. közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
c. támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján ellenőrzi.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz a mobilitas@titkarsag.mta.hu e-mail címen.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-ketoldalu-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2018-evi-mobilitasi-tamogatasokhoz-108431

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum