Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tudományos könyvek kiadásának támogatása - Reformáció / REB-17-KÖNYVKIADÁS
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
03/31/2017
Érvényes:
03/31/2017
Tárgymutató:
tudományos könyvek kiadásának támogatása - Reformáció / REB-17-KÖNYVKIADÁS
Pályázhat:
Magyarországon vagy szomszédos országok területén bejegyzett és működő jogi személy, amelynek tevékenységi körében szerepel a könyvkiadás és tudományos könyv- vagy folyóirat-kiadásban igazolható gyakorlattal rendelkezik
A kiíró(k) adatai

TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
Pályázati kategória kódja: REB-17-KÖNYVKIADÁS

Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról.
A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció kezdetének 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a vallási megújulás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele.
A jelen kiírás keretében meghirdetendő pályázatok útján a Bizottság olyan programok megvalósulását szeretné ösztönözni és támogatni, amelyek a reformáció örökségét kifejező értékteremtő, értékőrző, értékmentő munkához kívánnak hozzájárulni.
Mindezekkel és az alábbi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban Támogató) tudományos könyvek (és szakfolyóiratok tematikus számai) kiadásának támogatására pályázatot hirdet:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet).
  1. A kiírás célja
  A Reformáció Emlékbizottság - célkitűzései teljesülése érdekében - támogatja a tudományos könyvkiadást. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű könyvek kiadásának támogatására a reformációhoz kapcsolódó témákban (a reformáció történelmi, egyháztörténeti, társadalmi, politikai, kulturális, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, jogi, antropológiai stb. vonatkozásai, illetve hatástörténete a 16. századtól napjainkig).

  2. Pályázat benyújtására jogosultak köre
  Pályázatot nyújthat be Magyarországon vagy szomszédos országok területén bejegyzett és működő jogi személy, amelynek tevékenységi körében szerepel a könyvkiadás és tudományos könyv- vagy folyóirat-kiadásban igazolható gyakorlattal rendelkezik.

  3. Támogatható tevékenységek
  A reformációhoz kapcsolódó tudományos könyv- és folyóirat-kiadás. Monográfiák és tanulmánykötetek mellett támogatható kritikai kiadás, forráskiadás (beleértve idegen nyelvű források magyar fordítását), valamint lektorált szakfolyóiratok reformációhoz kapcsolódó tematikus számainak megjelentetése. Tematikus folyóiratszámok esetén csak a Magyar Tudományos Művek Tárában (http://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso) nem predátor lektorált tudományos folyóiratnak minősített kiadvány támogatható.

  4. Támogatási időszak
  A támogatott tevékenységnek a 2017. január 1.-2017. december 31. közötti időszakban kell megvalósulnia.

  5. A támogatás formája és mértéke
  5.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.
  5.2 Az igényelhető és az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint.
  5.3. Az igényelhető és az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 200 000 forint.
  5.4. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, de legalább 20% önrész előnyt jelent.

  6. Elszámolható és el nem számolható költségek
  6.1. Elszámolható költségek:
  - közreműködők (szerző, fordító, szerkesztő, lektor stb.) tiszteletdíja;
  - kiadvány-előkészítés dologi költségei (tipográfiai és műszaki tervezés, tördelés, nyomda stb.);
  - a beszállítói költségek mellett a kiadó belső erőforrásból elvégzett munkáinak költsége (tételes felsorolás alapján);
  - marketing, beleértve a könyvbemutató költségeit (legfeljebb 15%);
  - kiadói rezsi (legfeljebb 15%).
  6.2. A támogatás terhére nem számolható el:
  - alkohol- és dohányáru;
  - jutalom (természetbeni, pénzbeli), prémium;
  - a munkavállaló részére biztosított természetbeni hozzájárulások (pl. munkába járás költségtérítése);
  - késedelmi pótlék, kötbér;
  - bírságok, büntetések, pótdíjak költségei;
  - felhalmozási kiadás;
  - gépjármű-vásárlás;
  - használteszköz vásárlás;
  - beruházási kiadások (ingatlan-, bútor-, gépjármű-beszerzés);
  - felújítási kiadások (ingatlan-, gépjármű-felújítás);
  - valutaátváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak;
  - egyéb pénzforgalmi költségek;
  - projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető személyi jellegű költségei.

  7. A pályázat forrása
  A pályázathoz szükséges forrást, összesen 9 000 000 Ft-ot a Támogató Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XX. EMMI fejezet 20/55/22 számú "Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít.

  8. A pályázatok benyújtásának módja
  8.1. Pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani a kiíráshoz mellékelt adatlap kitöltésével és a 8.5. pontban meghatározott mellékletekkel (a pályázattal benyújtandó dokumentumok). A pályázatnak tartalmaznia kell a 8.4. pontban előírt információkat is.
  8.2. Egy pályázó legfeljebb 3 db pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. Amennyiben egynél több pályázatot nyújt be, abban az esetben a 8.5. pontban előírt dokumentumok közül a pályázó létezését igazoló okiratot, valamint az aláírási címpéldányt csak az egyik pályázathoz kell csatolni, a további pályázatoknál pedig hivatkozni kell a csatolásra, továbbá az is pályázhat, akinek jelenleg a Reformáció Emlékbizottságnál futó pályázata van ugyanezen kategóriában.
  8.3. Ehhez a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati díjat nem kell fizetni.
  8.4. A pályázatnak tartalmaznia kell (az adatlapon a projektleírás részeként) a tudományos kiadvány:
  - szerzőjének/szerkesztőjének nevét;
  - címét (tematikus folyóiratszámok esetén a folyóirat címét, ISSN-jét és a tematikus szám címét is);
  - tudományági besorolását (ha multidiszciplináris, a releváns területek felsorolását);
  - témájának korszak szerinti besorolását (legalább évszázad pontossággal, vagy "nem értelmezhető”);
  - témájának felekezeti relevanciáját (ha van, vagy "nem értelmezhető”);
  - szinopszisát;
  - terjedelmét (karakterszámban és várható tördelt oldalszámban a nyomdai formátum megjelölésével);
  - tervezett példányszámát;
  - tervezett kivitel adatait (papírminőség, színnyomás, kötés, borító stb.);
  - megjelenésének tervezett idejét;
  - megjelenése érdekében elvégzendő kiadói munkálatok részletes ütem- és költségtervét (az utóbbinál ügyelve a megfelelő áfatartalomra);
  - terjesztésének módját és csatornáit, marketing- és recenziós tervét (idegen nyelvű kiadvány esetén különös tekintettel a célnyelvi közönség elérésére).
  8.6. Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 nap áll rendelkezésre. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

  9. A pályázat postára adásának határideje: 2017. március 31.
  A pályázatot a következő postacímre kell benyújtani: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467

  10. A pályázat formai értékelése és tartalmi bírálata
  10.1. A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Támogatáskezelő végzi. A benyújtott pályázat formailag megfelelő, ha:
  - a pályázó a pályázat benyújtására jogosult;
  - tartalma a pályázati kiírásnak megfelel;
  - valamennyi melléklet megküldésre került és a dokumentum olvasható;
  - a pályázat, valamint a mellékelt dokumentumok adatai között nincs ellentmondás.
  10.2. A pályázatok támogatására a Reformáció Emlékbizottság Tudományos Munkacsoportjának tagjai többségi szavazással döntési javaslatot tesznek.
  10.3. A tartalmi értékelés szempontjai:
  - a kiadvány tudományos jelentősége és kapcsolódása a reformációhoz;
  - a kiadói munkálatok könyvszakmai tartalma, beleértve a terjesztést is (fordítási költségek esetén kiemelt figyelemmel a célnyelvi közönség elérésére);
  - a kiadás megvalósíthatósága;
  - a költségterv megalapozottsága;
  - a korábbi pályázat sikeres lezárása (beszámoló elfogadása), ha a pályázónak van korábbi, lejárt futamidejű, a REB által támogatott pályázata.
  10.4. Az elbírálás határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 60. nap.
  A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát a Támogató fenntartja.
  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/reformacio_emlekbizottsag19/
  A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

  A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
  pályázati csomag  Ingyenes e-mail tanfolyam
  Legalább ennyit a
  forrásteremtésről címmel
  Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
  Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
  Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

  Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
  A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
  Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
  Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
  Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
  Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
  Huszerl József szerkesztő
  Itt iratkozhat fel

  Távoktatási tanfolyamaink  Ajánló
  Én-márka építés távoktatási tanfolyam
  Bővebben a tanfolyamról >>>
  Hírek a Főoldalról


  Ingyenes hírlevelünkre
  itt iratkozhat fel

  Nyomtatóbarát változat
  A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
  Vissza
  Felhasználási feltételek
  Adatvédelem
  Levél a szerkesztőnek
  Médiaajánlat
  Impresszum