Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
03/21/2018
Érvényes:
03/21/2018
Tárgymutató:
stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek
Pályázhat:
- Bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén.
STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELSŐOKTATÁSI PROJEKTEK

A PÁLYÁZATTÍPUS CÉLJA
A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és/vagy már létező vagy új termékek, vagy innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Innovációt támogató partnerségek
A projektek innovatív termékeket fejlesztenek, és/vagy már létező vagy új termékek, illetve innovatív ötletek intenzív terjesztését és hasznosítását vállalják. Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített mobilitási tevékenységeken felül a pályázóknak van lehetőségük külön támogatást kérni szellemi termékekre és az elkészült vagy átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők, hogy a cselekvés innovatív szempontjai közvetlenül megjelenhessenek.
2018-ban kb. 1 220 000 euró a támogatási keret (felsőoktatás, stratégiai partnerségek pályázattípus). Ez lehetővé teszi több jó minőségű, de kisebb volumenű projekt támogatását is.
A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2017-es, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
- Minimum három, különböző ún. programországból származó szervezet együttműködése szükséges;
- A pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani a partnerség koordinátorának országában, a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes Nemzeti Irodához;
- A partnerintézményeket a pályázati szakaszban regisztrálni kell és a pályázatban meg kell nevezni;
- Egy intézmény több pályázatot is benyújthat;
- Felhívásonként azonos összetételű konzorcium csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen Nemzeti Irodához;
- A projektek futamideje 24 és 36 hónap között lehet;
- Igényelhető támogatás maximum 450 000 euró (150 000 euró/év).

A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
- Bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- Bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.
- Részletes lista az Erasmus+ Program Útmutatóban található (111. oldal).

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ ORSZÁGOK
Az Erasmus+ program tevékenységei bármely programország, illetve egyes tevékenységek bármely egyéb partnerország számára nyitottak. Részletes információk a 2018-as Erasmus+ Program Útmutatóban találhatók.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
- Mobilitási tevékenységek: nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel a partnereknél;
- Mobilitási tevékenységek: a projektbe ágyazottan oktatási, képzési, tanulási tevékenységek megvalósítása melyek a következők lehetnek:
- vegyes mobilitás, rövid távú (két hónapnál rövidebb) valós mobilitás, virtuális mobilitási tevékenységgel kiegészülve;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben a kiutazók oktatói munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói, munkatársai minimum 5 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
- intenzív tanulmányi programok 5 naptól 2 hónapig terjedően hallgatók vagy oktatók számára.
- Helyi tevékenységek: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a projekten dolgoznak saját országukban (pl. adatot gyűjtenek, felmérést készítenek, szellemi terméken dolgoznak, fordítanak, a projekt honlapját töltik fel információval, partnertalálkozót szerveznek stb.);
- Helyi tevékenységek: multiplikációs rendezvények szervezése kizárólag innovatív szellemi termékhez kapcsolódóan, annak népszerűsítésére, bemutatására projekten kívüli szereplőknek.

MILYEN TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATHATÓK A STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK KERETÉBEN?
Stratégiai partnerségek pályázattípus keretén belül a kisléptékű együttműködésektől egészen a nagyléptékű projektekig bármilyen témájú projekt megvalósítható, amely kapcsolódik a felsőoktatáshoz és összhangban van a Stratégiai partnerségek pályázattípus célkitűzéseivel.
Támogatható tevékenységek például a következő területekhez kapcsolódó innovatív gyakorlatok kidolgozása, tesztelése, adaptálása és megvalósítása:
- a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés biztosítása érdekében közös tanulmányi programok és közös tantervek, intenzív programok és a különböző országokban működő partnerségi tagok közös moduljai (az elektronikus modulokat is beleértve), valamint tudományterületek és gazdasági szektorok (állami/magán) közös moduljai;
- programországokat érintő nemzetközi projektalapú együttműködés a vállalkozások és a felsőoktatási intézmények hallgatói/munkatársai között, aminek célja a valós helyzetek tanulmányozása;
- pedagógiai megközelítések és módszertanok, különösen olyanok, amelyeknek célja a transzverzális kompetenciák, a vállalkozói szellem és a kreatív gondolkodás ösztönzése, többek között a multi-, transz- és interdiszciplináris megközelítések bevezetése, a tanulási mobilitás tantervbe történő rendszerszerűbb beépítése ("beágyazott mobilitás”), valamint az IKT hatékonyabb hasznosítása révén;
- a tanulási módok nagyobb választékának integrációja (távoktatás, részidős oktatás, moduláris tanulás), nevezetesen új, személyre szabott tanulási formák, nyitott oktatási segédanyagok, illetve a virtuális mobilitás és a virtuális tanulási platformok stratégiai alkalmazása révén;
- az oktatási ágazatok közötti átjárhatóság előmozdításának új megközelítései (például előzetes tudás érvényesítése, rugalmas tanulási lehetőségek: moduláris tanulmányok, vegyes oktatási formák stb.);
- pályaválasztási tanácsadás, orientáció és a személyre szabott felkészítés módszerei és eszközei;
- a felsőoktatási intézmények helyi/regionális hatóságokkal és egyéb érintett szereplőkkel való együttműködése nemzetközi keretek között, amelynek célja a különböző formális és informális oktatási és képzési ágazatok közötti kapcsolatépítés és tudásmegosztás előmozdítását ösztönző regionális fejlesztés és ágazatközi együttműködés támogatása;
- a támogatási szolgáltatásokért felelős munkatársak közötti együttműködés és tapasztalatcsere (orientációs, tanácsadó, személyre szabott felkészítési módszerek és eszközök, a hallgatók által elért eredmények nyomon követését szolgáló rendszerek fejlesztése); a hallgatók támogatására irányuló szolgáltatásokat végző munkatársak közötti együttműködés és gyakorlatcsere a szolgáltatások minőségének javítása érdekében (azaz a tanulók nem hagyományos csoportjainak - például felnőttek és a felsőoktatásban alulreprezentált csoportok - vonzása és megtartása).
- A készségek és kompetenciák nemzeti szintű elismerésének és tanúsításának megkönnyítése hatékony, tanulási eredményeken alapuló minőségbiztosítással és a készségek és képességek európai és nemzeti képesítési keretrendszerekkel való összekapcsolásával.
- A felsőoktatásban tanuló hallgatók számára rugalmas tanulási utak kidolgozása, a korábbi tanulmányaik érvényesítését is beleértve.

PRIORITÁSOK
Az alábbi horizontális és felsőoktatásra meghatározott prioritások közül legalább egy prioritáshoz való kapcsolódás szükséges a pályázatban.
A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)
- Lényeges és magas színvonalú készségek és kompetenciák fejlesztése: egyének támogatása abban, hogy alapkészségeket és kulcsfontosságú kompetenciákat szerezzenek és fejlesszenek tovább annak érdekében, hogy ez elősegítse foglalkoztatásukat, társadalmi, tanulmányi és személyes fejlődésüket, valamint a civil és a társas életben való részvételüket. E kiemelt területhez tartoznak többek között olyan cselekvések, amelyek partnerségek kialakulását szolgálják az oktatási intézmények, a vállalkozások és a közvetítő szervek között, elősegítve az egész életen át tartó tanulást, illetve javítva a tanulási célú mobilitás minőségét és hatékonyságát. A program olyan cselekvéseket is támogat, amelyek az ilyen kompetenciák értékelésére alkalmas eszközöket fejlesztenek ki vagy terjesztenek, valamint olyan cselekvéseket, amelyek a tanulási eredményeken alapuló megközelítést alkalmazzák az oktatás, a képzés és az ifjúsági tevékenységek terén, vagy amelyek értékelik azok minőségét, hatását és relevanciáját.
- Társadalmi befogadás: prioritást élveznek azok a cselekvések, amelyek - főleg innovatív és integrált megközelítésekkel - a sokféleséget, a közös értékeket, az egyenlőséget - beleértve a nemek közötti egyenlőséget -, a megkülönböztetés-mentességet és a társadalmi befogadást támogatják az oktatásban, a képzésben, illetve az ifjúsági és sporttevékenységekben. A program olyan projekteket támogat, amelyeknek célja: a) segíteni a szociális, civil és interkulturális kompetenciák, a médiaműveltség és a kritikus gondolkodás fejlődését, továbbá fellépni a megkülönböztetés, a szegregáció, a megfélemlítés és az erőszak ellen; b) növelni a hátrányos helyzetű résztvevők hozzáférését, részvételét és teljesítményét, és csökkenteni a tanulási eredményekben jelentkező különbségeket; és c) támogatni és értékelni a formális és nem formális oktatás során a digitális technológiákhoz való hozzáférés és az ilyen technológiák használata során fennálló egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló új megközelítéseket. Kiemelt figyelmet kapnak a nemek közötti különbségek aspektusai az infokommunikációs technológiák vonatkozásában.
- Nyitott oktatás és innovatív gyakorlatok a digitális korszakban: elsőbbséget élveznek azok a cselekvések, amelyek elősegítik az innovatív módszereket és pedagógiát, illetve (adott esetben) a részvételen alapuló irányítást. Továbbá prioritást élvez a digitális tananyagok és eszközök korszerűsítése és kidolgozása - különös tekintettel a nyitott oktatási segédanyagokra, a nyitott tankönyvekre és az ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú oktatási szoftverekre -, valamint a digitális technológiák és a nyitott pedagógia hatékony alkalmazásának előmozdítása az oktatásban, a képzésben, valamint az ifjúsági és sporttevékenységekben. Ez magában foglalja a kutatási és innovációs tevékenységekkel való szinergiák támogatását, illetve az új technológiák ösztönzését az oktatás, a képzés, valamint az ifjúság- és a sportpolitika és gyakorlat fejlesztése érdekében. A program támogatni fog új oktatási módszereket és eszközöket is.
- Oktatók: elsőbbséget élveznek azok a cselekvések, amelyek előmozdítják a tanári szakmára legalkalmasabb és legjobb jelöltek toborzását, kiválasztását és szakmai bevezetését, valamint azok a cselekvések, amelyek támogatják a valamennyi oktatási ágazatra kiterjedő oktatás, a képzés és az ifjúságsegítői munka magas színvonalát és innovatív jellegét. A program elősegíti az oktatók (tanárok, egyetemi oktatók, tutorok, mentorok, coachok stb.) és az ifjúságsegítők szakmai fejlődését, különösen a korai iskolaelhagyás, a hátrányos helyzetű tanulók és a tanulói sokféleség kezelése, az új oktatási módszerek és eszközök használata, az egyéb kontextusok, illetve a munkaalapú és informális tanulás területén.
- Készségek és képesítések átláthatósága és elismerése: elsőbbséget élveznek azok a cselekvések, amelyek elősegítik a foglalkoztathatóságot, valamint a tanulási célú és a munkavállalói mobilitást, és lehetővé teszik az átjárhatóságot az oktatás és képzés különböző szintjei és típusai, az oktatás/képzés és a munka világa, valamint különböző foglalkozások között. Elsőbbséget élveznek azok a cselekvések, amelyek lehetővé teszik és ösztönzik a képesítések és a tanulási eredmények elismerését, átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, beleértve azokat, amelyek ezt a szolgáltatások javítása vagy a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatos jobb tájékoztatás/útmutatás segítségével érik el. Ez magában foglalja azoknak az innovatív megoldásoknak a népszerűsítését, amelyek az informális és nem formális tanulás útján szerzett kompetenciák elismerését szolgálják, és támogatják az érvényesítésüket helyi, regionális, nemzeti vagy európai/nemzetközi szinten.
- Fenntartható beruházás, teljesítmény és hatékonyság: elsőbbséget élveznek azok a cselekvések, amelyek támogatják az európai beruházási terv hatékony végrehajtását, többek között olyan finanszírozási modellek ösztönzésével, amelyek a magánszereplők és magántőke bevonzását célozzák (többek között az Erasmus+ diákhitelgarancia-eszköze keretében), valamint azok a cselekvések, amelyek támogatják az olyan, tényeken alapuló reformok kidolgozását, amelyek biztosítják a minőséget, az innovációt és a relevanciát az oktatásban, a képzésben, illetve az ifjúsági és sportrendszerekben és szakpolitikákban. Elsőbbséget élveznek továbbá az innovatív módszerek kidolgozását támogató cselekvések, amelyek biztosítják a fenntartható beruházásokat a tanulás minden formájába - legyen szó formális vagy nem formális tanulásról -, beleértve a teljesítményalapú finanszírozást és a költségmegosztást.
- Az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, hozzájárulása a munkahelyteremtéshez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz. A kulturális örökség európai éve (2018) összefüggésében elsőbbséget élveznek az oktatással, az egész életen át tartó tanulással, az informális és nem formális tanulással, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos cselekvések, amelyek felhívják a figyelmet Európa kulturális örökségének fontosságára, beleértve a készségfejlesztés, a társadalmi befogadás, a kritikus gondolkodás és a fiatalkori szerepvállalás támogatására irányuló cselekvéseket is. Támogatást fognak élvezni az örökséggel kapcsolatos új, részvételen alapuló és interkulturális megközelítések, illetve a tanárok és - fiatal kortól kezdve - a tanulók közötti interkulturális párbeszéd elősegítésére irányuló oktatási kezdeményezések.

A felsőoktatási szektorra vonatkozó prioritások
A felsőoktatás területén a felsőoktatási rendszerek modernizálására vonatkozó uniós menetrendben azonosított kihívásoknak megfelelően elsőbbséget élveznek az alábbi cselekvések:
- a készséghiányból és a strukturális munkaerőhiányból fakadó problémák megoldása az alábbiak révén: a) a pályaorientáció javítására és az olyan tantárgyak felvételének ösztönzésére irányuló tevékenységek, amelyek területén szakemberhiány van; és b) a hallgatók olyan tanulási igényeinek megfelelő tantervek tervezése és kidolgozása, amelyek fontosak a munkaerőpiac és a társadalmi igények szempontjából, többek között a nyitott és online, a vegyes, a munkaalapú és multidiszciplináris tanulási, illetve új értékelési modellek hatékonyabb alkalmazása révén. A felsőoktatási intézmények, a szakképzési intézmények, a munkáltatók és a szociális vállalkozások közötti együttműködés megerősítése valós problémák megoldása során, például a hallgatók, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanulók és a vállalkozások közötti együttműködés szorosabbá tételével a vállalkozásokkal kapcsolatos és transzdiszciplináris projektek terén, illetve az üzleti tanulmányutak elősegítésével;
- tekintettel a fenti prioritásra, a pályakövetésre szolgáló rendszerek továbbfejlesztésének támogatása a programországokban, illetve a végzett hallgatók teljesítményével kapcsolatos összehasonlító adatok elérhetőségének javítására szolgáló lehetőségek felkutatása Európában;
- a képzés és a csereprogramok előmozdítása az oktatás minőségének fejlesztése érdekében, különösen a digitális technológiák és az online oktatás használatának támogatása a pedagógiai és értékelési módszerek fejlesztése érdekében; transznacionális tanárképzési kurzusok kidolgozása és a tanárképző központok közötti fokozott együttműködés; (Magyarországon kiemelt jelentőségű prioritás)
- a kiválóság elősegítése és jutalmazása az oktatásban és a készségfejlesztésben, többek között a hatékony ösztönző struktúrák és humánerőforrás-politikák nemzeti és intézményi szinten történő kidolgozásával, a tudományos dolgozóknak az új és innovatív pedagógiai megközelítésekkel kapcsolatos képzésével, a tantervek kidolgozására vonatkozó új megközelítésekkel és a bevált gyakorlatnak az együttműködési platformokon keresztül történő megosztásával;
- a környező közösségekkel kapcsolatban álló befogadó felsőoktatási rendszerek létrehozása az alábbiak révén: a) a befogadást és a tanulmányi sikereket támogató holisztikus intézményi stratégiák kidolgozása és végrehajtása, alulreprezentált és hátrányos csoportok felsőoktatáshoz való hozzáférésének és felsőoktatásban való részvételének javítása, valamint a tanulmányok befejezési arányának növelése, többek között a hallgatóknak a felvétel után nyújtott támogatás, útmutatás, tanácsadás és mentorálás révén; b) az iskolák, a szakképzés, a kutatóintézetek és a felsőoktatás közötti átjárhatóság javítása a több ágazatra kiterjedő nemzetközi oktatási partnerségek révén; c) rugalmas és modulrendszerű képzési forma (részidős, online vagy vegyes) kidolgozása, tesztelése és végrehajtása különösen a felnőtt hallgatók és a kezdő kutatók igényeihez való jobb alkalmazkodás érdekében; d) a hallgatók, a kutatók és az egyetemek polgári és társadalmi felelősségvállalásának előmozdítása, valamint az önkéntes és közösségi munka elismerése a felsőoktatási eredményekben (például az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszerben szerzett pontokkal);
- annak biztosítása, hogy a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek hozzájáruljanak az innovációhoz az alábbiak révén: a) a kreativitást, a vállalkozói gondolkodást és az innovatív ötletek gyakorlati alkalmazásának készségét elősegítő megközelítések hatékonyságának kifejlesztése, végrehajtása és tesztelése; b) az oktatás és a kutatás egymást erősítő jellegének biztosítása, többek között partnerségekkel, valamint inter- és transzdiszciplináris megközelítésekkel, illetve a felsőoktatási intézményeknek és a kutatóintézeteknek a helyi és regionális környezetben való szerepének megerősítésével; c) a legújabb kutatási eredményeknek tananyagként az oktatásba történő átvitelének támogatása, valamint az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók ösztönzése olyan lehetőségek kihasználására, amelyek segítségével megismerhetik a kortárs kutatási problémákat és a kutatóvá érés érdekében fejleszthetik kutatási készségeiket; (Magyarországon kiemelt jelentőségű prioritás)
- eredményes és hatékony, rendszerszintű finanszírozási és irányítási modellek használatának előmozdítása, a helyes oktatás, az innováció és a közösségi fontosság jutalmazása;
- a nemzetköziesítés, az elismerés és a mobilitás ösztönzése, a változások támogatása a bolognai elvekkel és eszközökkel összhangban. Elképzelhető, hogy az egyetemek, kutatóintézetek, egyetemi hálózatok és lehetőség szerint magán- vagy nonprofit szereplők együttműködési projektekben vesznek részt a mobilitási tevékenységeknek az Erasmus+ diákhitelgarancia-eszköz keretében való végrehajtása érdekében. (Magyarországon kiemelt jelentőségű prioritás)
A prioritások további részletes leírását lásd a 2018-as Erasmus+ Program Útmutatóban.

A PÁLYÁZÁS MENETE
A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2018-as évre szóló Erasmus+ Program Útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények, szervezetek nyújthatnak be.
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- Előzetes regisztráció az Európai Bizottság Unique Registration Facility (URF) portálján;
- Részvételi kritériumok ellenőrzése;
- E-űrlap kitöltése és online benyújtása.
További fontos dokumentumok a Tempus Közalapítvány 2018-as pályázati dokumentumokat tartalmazóoldalán.

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE
2018. március 21. déli 12 óra (brüsszeli idő)
(az ugyanazon év szeptember 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre.)

MUNKATÁRSAINK, AKIK A PÁLYÁZATTÍPUSSAL FOGLALKOZNAK
Széll Adrienn (adrienn.szell(kukac)tpf.hu)
Telefon: 06-1/237-1300/255
http://www.tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum