Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kárpátaljai szolidaritási program / HAT-18-03
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
04/30/2018
Érvényes:
04/30/2018
Tárgymutató:
Kárpátaljai szolidaritási program / HAT-18-03
Pályázhat:
magyarországi:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 11. § szerinti gimnáziumok, valamint az Nktv. 20. § szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek gimnáziumi feladatot is ellátnak;
- továbbá az Nktv. 7. § (1) bekezdés d), e) és f) pontjában megnevezett szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskola (együtt: szakképző iskola), valamint az Nktv. 20. §-ában megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek szakképző iskolai feladatot is ellátnak (beleértve a speciális szakiskolákat és a készségfejlesztő speciális szakiskolákat is);
- helyi önkormányzatok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

HATÁRTALANUL! program
Kárpátaljai szolidaritási program

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: HAT-18-03

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdet a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére, összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet),
- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény,
- a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A pályázat a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a határon átnyúló kapcsolatépítést, segítségnyújtást kívánja elősegíteni a kölcsönös utazással, a Kárpátalján a rendkívüli helyzet miatt nehéz helyzetben élő magyar lakosság támogatása érdekében.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
2.1. Pályázatot nyújthatnak be magyarországi:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 11. § szerinti gimnáziumok, valamint az Nktv. 20. § szerinti többcélú intézmények közül azok, amelyek gimnáziumi feladatot is ellátnak;
- továbbá az Nktv. 7. § (1) bekezdés d), e) és f) pontjában megnevezett szakgimnázium, szakközépiskola és szakiskola (együtt: szakképző iskola), valamint az Nktv. 20. §-ában megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek szakképző iskolai feladatot is ellátnak (beleértve a speciális szakiskolákat és a készségfejlesztő speciális szakiskolákat is);
- helyi önkormányzatok.
A részt vevő személyek tekintetében vegye figyelembe a 3. pont előírásait.
2.2. Pályázatot kizárólag a 2.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő intézmények nyújthatnak be egy határon túli partnerintézménnyel együttműködésben. A partnerintézmények listája a jelen pályázati kiírás 2. számú mellékletében található.
2.3. A pályázati kiírás 2. számú mellékeltében szereplő intézmény - jelen pályázati kiírás keretében - kizárólag egy pályázó intézménnyel lehet partnerségi viszonyban.
2.4. Egy pályázó jelen pályázati kiírás keretében csak egy pályázatot nyújthat be.

3. A pályázatból támogathatóak köre
3.1. Egy pályázat keretében:
- diákok utazása esetén: Legkevesebb 20 és legfeljebb 40 fő, magyarországi középfokú, nappali rendszerű gimnáziumi oktatásban vagy szakképző iskolai oktatásban/képzésben 9-12. évfolyamon tanuló diák és kísérőik egyszeri határon túli útjához igényelhető támogatás. Legfeljebb 3 fő kísérőtanár személyi költségei támogathatók.
- pedagógusok utazása esetén: A pályázó intézménnyel munkaviszonyban álló legkevesebb 10 és legfeljebb 40 fő pedagógus egyszeri határon túli útjához igényelhető támogatás.
- önkormányzati pályázó esetén: A helyi önkormányzat legkevesebb 10 és legfeljebb 40 fő egyszeri, a testvér település, önkormányzat meglátogatását célzó határon túli útjához igényelhető támogatás.
3.2. Jelen pályázati kiírás keretében egy személy egy utazáson vehet részt.
3.3. A pályázat keretében támogatható egy fő - a pályázó magyarországi intézmény alkalmazásában álló - projektvezető, aki felelős a projekt tervezéséért, megvalósításáért és elszámolásáért, és a pályázatban kapcsolattartóként kerül megnevezésre. Amennyiben utazási irodán keresztül történik a program megvalósítása, projektvezető tiszteletdíja nem számolható el.

4. A támogatás formája és mértéke
4.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
4.2. Az egy pályázat keretében elnyerhető támogatási összeg legfeljebb 60.000.- forint/utazó diák egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
4.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges. Az elnyert támogatásnak fedeznie kell a tanulmányút összes költségét, a támogatáson felül a diákoktól és a kísérőtanároktól további hozzájárulás beszedése nem szükséges.
4.4. A támogatás elnyerésének feltétele minimum 200 000 Ft összegű adomány összegyűjtésére vagy minimum 200 000 Ft értékű segítségnyújtásra tett vállalás.
4.5. Az adományra összegyűjtött összeget javasoljuk olyan adományra fordítani, amely szükséges a kárpátaljai partnerintézmény, testvér település, önkormányzat számára.
4.6. A segítségnyújtás a kárpátaljai helyszínen önkéntes program keretében történhet (pl. temető- és parkrendezés, idősek, betegek segítése, támogatása, oktató programok szervezése stb.), melynek járulékos költségeit nem számolhatja el adományként és a támogatás terhére a pályázó.
4.7. Az adomány átadását vagy a segítségnyújtás eredményét átadás-átvételi bizonylat és legkevesebb három fénykép igazolja.
4.8. Az utazás időtartama legalább 3 nap, legfeljebb 6 nap lehet.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni az együttműködés megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- szállásköltség;
- étkezés költségei;
- útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai utazás esetén);
- baleset- és felelősségbiztosítás költsége;
- személyi költségek;
- programokhoz kapcsolódó költségek.

6. Megvalósulás
6.1. A megvalósítási időszak kezdete: 2018. június 16.
A megvalósítási időszak vége: 2019. június 15.
6.2. A Határtalanul! együttműködés a Kárpátalján nehéz helyzetben élő magyar lakosság támogatására irányul. Ez a segítségnyújtás ad keretet a közösen végzett cselekvéshez, az emberi kapcsolatok kialakulásához. A pályázat keretén belül megvalósuló adományozás lépéseit a pályázó magyarországi intézmény és a határon túli partnerintézmény közösen tervezi meg oly módon, hogy az a személyes találkozás során - a magyarországi és külhoni személyek aktív együttműködésének eredményeképpen jöjjön létre.
6.3. A Határtalanul! együttműködés keretében kötelező a pályázónak legalább egy programelemet megvalósítania. Formai szempontból egyetlen programelemnek minősül a 6.4 pontban rögzített tartalmi feltételeknek megfelelő tevékenység(ek) összessége.
6.4. Tartalmi szempontból programelemnek minősülnek azok a tevékenységek, amelyek elősegítik a pályázat 1. pontban megfogalmazott céljainak megvalósulását oly módon, hogy:
- a magyarországi és külhoni személyek együttes részvételével valósulnak meg;
- diákok utazása esetén közvetlenül kapcsolódnak a diákok tanulmányaihoz;
- kulturális jellegűek.

7. Kommunikáció
7.1. A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó magyarországi intézmény a nagyközönséget megismerteti nyertes pályázatának elemeivel.
7.2. A kommunikáció kötelező tevékenységeként a pályázó vállalja, hogy:
- a programot népszerűsítő bannert honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a szerződéskötést követő 15. napon elhelyezi úgy, hogy az legalább 2019. december 31-ig elérhető legyen,
- az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolóját honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 15. naptól legalább 2019. december 31-ig elérhető legyen.
(Ha a pályázó intézmény nem rendelkezik internetes honlappal, a beszámolót a helyben szokásos módon teszi közzé.)
7.3. A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul a pályázó és pályázata adatainak és a döntés tartalmának a Támogatáskezelő által kezelt internetes honlapon történő nyilvános közzétételéhez.

8. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
8.1. A pályázatok benyújtása folyamatos, végső határideje: 2018. április 30.
8.2. A pályázatok elbírálása szakaszosan történik a rendelkezésre álló forrás keretéig, az alábbi időszakok szerint:
1. 2018. január 1.-2018. február 28.
2. 2018. március 1.-2018. április 30.
8.3. Pályázatot kizárólag elektronikusan, az Elektronikus Pályáztatási és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. Az EPER használatához segítséget nyújt a Támogatáskezelő honlapján (http://www.emet.gov.hu) keresztül elérhető EPER felület Dokumentumok menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv.
8.4. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a 8.1. pontban rögzített benyújtási határidő napján 23:59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt) - a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá. Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.
8.5. Az EPER-ben egyszer szükséges regisztrálni, amely egyszeri regisztrációval a pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Támogatáskezelő által kezelt pályázatokra (a pályázati kiírásokban foglalt feltételek figyelembe vételével). EPER-ben történő regisztrációhoz egyetlen működő elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Az EPER belépési pontot a Támogatáskezelő honlapján érheti el (http://www.emet.gov.hu). 8.6. A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a Támogatáskezelőnek. A regisztrált pályázó minden, a regisztrációs adatokat érintő változást követően köteles a Támogatáskezelőnek benyújtani az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozatnak a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. A 6. oldal regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie a Támogatáskezelő postacímére.
http://www.kormany.hu/download/5/78/41000/HAT-18-03%20K%C3%A1rp%C3%A1taljai%20szolidarit%C3%A1si%20program.pdf#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum