Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ön választ, mi segítünk - helyi közösségek támogatása.
Kiíró:
Tesco-Global Áruházak Zrt.
Határidő:
01/31/2017
Érvényes:
01/31/2017
Tárgymutató:
helyi közösségek támogatása, Ön választ, mi segítünk
Pályázhat:
olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek
A kiíró(k) adatai

Ön választ, mi segítünk
Pályázati felhívás és útmutató, részvételi feltételek

A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével (a továbbiakban közreműködők) második alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. A program a vásárlók bevonásával, az alábbi feltételekkel zajlik:

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:
A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek támogatása. Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):
1. A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések támogatása - a környezet szépítése és védelme a helyi közösség részvételével; a közösségi élet fejlesztése
Például:
- közterületek, parkok, játszóterek, óvodák, iskolák stb. felújítása, fejlesztése;
- turistautak és tanösvények létrehozása és felújítása;
- növénytelepítés;
- közösségi kertek kialakítása;
- az élelmiszerhulladék megszüntetésére, csökkentésére irányuló kezdeményezések.
2. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára
Például:
- táboroztatás, oktatási célú, tanórán kívüli foglalkozások;
- továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó tréningek;
- személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon (önéletrajzírás, kommunikációs készség stb.);
- kompetenciák fejlesztését célzó tevékenységek (pénzügyi ismeretek, a közösségi média használata, vezetőképzések stb.).
3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés - egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek
Például:
- az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
- az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések (szakemberek előadásai, szemináriumok, műhelymunkák, egészséggel és egészséges életmóddal kapcsolatos egyéb rendezvények stb.);
- a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló lehetőségek (sporttevékenységek, gyerekklubok stb.).

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezeteknek.
A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van.
Jogi forma szerint pályázhatnak:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
- a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);
- a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket).
A pályázó szervezet működése és célja meg kell feleljen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!

III. A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:
- pályázati projektek benyújtása: 2017. január 2. és január 31. között;
- pályázati projektek kiválasztása: 2017. február 1. és 2017. február 21. között;
- vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2017. március 8. és 2017. április 4. között;
- győztes pályázatok kihirdetése: 2017. április 17-ei héten.

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
Pályázatot 2017. január 31-ig (23:59) a http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.
A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
- a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.
Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, kérjük, csatolják az alábbi dokumentumokat is:
- az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
- egyéb jogviszony esetén - a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolata,
- az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása,
- 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fénykép.
További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!
Minden pályázót bíztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőket, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködők munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)
Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Molnár Klára, kozossegipalyazat@tesco.hu, (1) 700-020

V. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:
A rendelkezésre álló keret: 25.200.000 Forint
Az egy pályázó által elnyerhető adomány összege: 400 000 Forint
A nyertes pályázatok száma: 63 darab
A magyarországi Tesco áruházak összesen 63 darab körzetbe lettek besorolva. Az adott körzetben a vásárlók egy vásárlás alkalmával összesen egy szervezetet támogathatnak szavazatukkal. A körzetek listáját a http://www.tesco.hu/kozosseg oldalon közzétettük.
A pályázati projekt futamideje: 2017. május 1. és 2018. február 28.
A nyertesek kötelesek a projektet 2017. augusztus 31-ig megkezdeni, és 2018. február 28-áig lezárni.

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:
Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:
- olyan költségek, amelyek szükségesek a projekt végrehajtásához;
- szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
- a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
- azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósító számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
- ésszerűek, indokoltak, és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
- megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
- számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva.
A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:
- Anyagok és eszközök költsége - a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
- Utazási költség - az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
- Szolgáltatások díja - nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak, futárszolgálat díja.
- Szakértői díjak - harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
- Személyi költségek (bér és járulék) - a projektben résztvevő alkalmazottak ellentételezése, amely nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.
A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

VII. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:
1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a közreműködők munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.
Az előszűrés során a közreműködők az alábbi szempontokat vizsgálják:
- a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
- a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
- nem közhasznú szervezet esetében a vállalkozási tevékenység (ha van ilyen) eredménye pozitív;
- a pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújtott be;
- a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
- a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket;
- a pályázat megfelel a pályázati program általános célkitűzéseinek;
- a projekt közhasznú, közcélú ügyet támogat;
- a közösség tagjai bevonásra kerülnek-e a projektbe.
Szükség esetén a közreműködők munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat - a hiányosság természetétől függően - elutasításra kerül.
Azok a pályázó szervezetek, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, melyről a közreműködő munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.
2. Ezt követően az értékelési szakaszban a pályázati bizottság (Magyar Adományozói Fórum szakértői köre) kiválasztja körzetenként a 3 legjobbnak ítélt pályázatot. A kiválasztáskor a következő szempontokat vizsgálja:
- A helyi közösségekre kifejtett hatás - a projekt megvalósítása hatással van a helyi közösségek életére, a helyi közösségek jólétét szolgálja.
- A helyi közösség bevonása - a projekt (előkészítése és megvalósítása) a helyi közösség tagjainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
- A Tesco munkatársainak bevonása - a projekt a Tesco munkatársainak részvételével és/vagy bevonásával valósul meg.
- Költségvetés - a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
- Láthatóság - a szervezet megismerteti a projektet a helyi közösség tagjaival és/vagy a helyi fontos véleményformálókkal.
- Megvalósíthatóság - a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.
A pályázatokat két független értékelő önállóan pontozza a fenti szempontok mentén 0-3 pontig terjedő skálán. Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást adnak, valamint javaslatot tesznek a TESCO-GLOBAL Zrt. részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára. Az értékelés 2017. február 21-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködők munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is - ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.
3. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat és felállított pályázati rangsort a TESCO-GLOBAL Zrt. vezetőiből álló bizottság 2017. február 21-ig tekinti át.
A körzetenként három legjobbnak ítélt pályázót a közreműködők munkatársa 2017. február végéig értesíti.
A pályázástól való visszalépésre 2017. március 1-jén, 9:00 óráig van lehetőség. Amennyiben a pályázó vissza kíván lépni, azt a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mail címre küldött üzenettel teheti meg.
Amennyiben az adott körzetben a 3 legjobbnak ítélt pályázó bármelyike visszalép, a pontozási rangsorban közvetlenül utána következő pályázó lép a helyére.
4. A körzetenként 3 legjobbnak ítélt pályázatra a vásárlók minden körzet minden áruházában szavazhatnak, 2017. március 8. és 2017. április 4. között. A támogatást az a projekt kapja, amelyikre a vásárlók a legtöbb szavazatot adták le.
A pályázók tudomásul veszik, hogy amennyiben pályázatuk az adott körzet legjobb 3 pályamunkája közé kerül, a TESCO-GLOBAL Zrt. a belső és külső kommunikációjában felhasználhatja a pályázó szervezet nevét.
5. A szavazás eredményeként a körzetenkénti 1-1 győztes (összesen 63 győztes pályázat) bejelentésére a 2017. április 17-ei héten kerül sor.
Szavazategyenlőség esetén a közreműködő bizottság tagjai döntenek a nyertes projektről.
6. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére 2017. május végéig minden körzetben sor kerül, ennek pontos részleteit (helyszín stb.) a nyertesekkel egyeztetjük az eredményhirdetést követően.

VIII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:
A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.
A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
- a szervezetet létesítő alapító okirat (alapszabály vagy alapító okirat);
- a bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;
- az elnökségi/kuratóriumi tagok névsora;
- bankszámlaszámot és a banki aláírást igazoló bankialáírás-bejelentő karton másolata.

IX. A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE:
A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére 2017. június 15-ig kerül sor, amennyiben a támogatási szerződést 2017. május 15-ig a felek aláírják.

X. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a közreműködők részére.
A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívek stb.).
A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A közreműködők fenntartják a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.
A közreműködők a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.

20170102_Sajtokozlemeny_Tesco_2017_legjobb_kozossegi_programjait_keresi_a_Tesco.docxOn_valaszt_mi_segitunk_LOGO_HU_467x270.jpgTesco_On_valaszt_mi_segitunk_felhivas_es_utmutato_reszveteli_feltetelek.pdfTesco_On_valaszt_mi_segitunk_felhivas_es_utmutato_reszveteli_feltetelek.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum