Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatása
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
10/26/2017
Érvényes:
10/26/2017
Tárgymutató:
utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatása
Pályázhat:
az a fenntartó, aki rendelkezik Magyarország területén utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásba vételi engedéllyel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
Utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó rendelkezései, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására.
Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: SzGyF) bízza meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A pályázat célja:
Magyarország közigazgatási területén működő utcai szociális munkát végző szolgáltatók befogadása - 1. számú melléklet szerinti területekre - az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi forrás biztosítása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 8 125 000 Ft, azaz nyolcmillió-százhuszonötezer forint, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 04. jogcímcsoport "Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-azonosító: 281334, kormányzati funkciók rendje szerinti besorolás: 107020) terhére.
Pályázható összeg pályázatonként:
1 625 000 Ft, azaz egymillió hatszázhuszonötezer forint/negyedév/Szolgáltató.

3. Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a fenntartó, aki rendelkezik Magyarország területén utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásba vételi engedéllyel.
A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a fenntartó a kiírásban szereplő ellátási területre vonatkozóan az utcai szociális munka ellátásra jogerős bejegyzéssel rendelkezzen. A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat benyújtásával egyidejűleg kezdeményezi az illetékes Kormányhivatalnál a megpályázott ellátási területre vonatkozóan a szolgáltatói nyilvántartásba vétel módosítását.

4. Finanszírozási időszak
A 2017. október 1. napjától 2017. december 31. napjáig, illetve a jogerős bejegyzés napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszak.
A fentieken túl a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak alapján a Tkr. 23. § (4) bekezdése 2018. január 01. napjával módosul, így a 2017. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2018. december 31-éig meghosszabbodik.

5. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot a szolgáltató Fenntartójának az utcaiszm@szgyf.gov.hu e-mail címre kell benyújtania.

6. A pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok
Az alábbi dokumentumokat elektronikus úton szükséges beküldeni:
- a szolgáltatónak a pályázatni kívánt területre vonatkozó, a pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak megfelelő módon elkészített szakmai programját,
- a szolgáltatónak a finanszírozási időszakra elkészített pénzügyi-gazdálkodási tervét,
- a pályázó szolgáltatói nyilvántartási bejegyzést, és az új pályázni kívánt területre benyújtott szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelem másolatát,
- a pályázó Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelmét,
- a pályázó előzetes szándéknyilatkozatát az illetékes regionális Diszpécserszolgálattal, hogy nyertes pályázat esetén a felek (utcai szociális munka szolgálat és a Diszpécserszolgálat) megkötik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 104. § (7) bekezdésében meghatározott együttműködési megállapodást, figyelemmel a Tkr. 3. § (1) és (2) bekezdés szerinti ellátási terület szabályokra és a 2. sz. mellékletben foglalt irányelvekre.
- Továbbá a Budapest Deák Ferenc téri, Blaha Lujza téri és Kálvin téri aluljárók (ld. 1. sz. melléklet) területére vonatkozó pályázat esetében az általános megállapodás mellett vállalni kell, hogy:
- az utcai gondozó szolgálat részt vesz a területén élő emberekkel kapcsolatban szervezett esetkonferenciákon, aluljárókkal kapcsolatos megbeszéléseken,
- a téli időszakban kéthetente, a tavaszi-nyári időszakban havonta egy alkalommal írásban beszámol tevékenységéről a Fővárosi Rendészeti Igazgatóságnak, illetve a Fővárosi Konzorciumnak,
- vállalják egyeztetéseken, megbeszélésen, illetve a Hajléktalanügyi és Lakhatási Országos Szakmai Kollégium közreműködésével létrejött egyeztetéseken a részvételt.
- Az ellátási területen működő egyéb - a szolgáltatáshoz kapcsolódó -szervezetekkel kötött együttműködési megállapodását,
- A Pályázati űrlap - Személyi feltételeknél felsorolt munkatársak végzettségét igazoló dokumentumok hitelesített másolatát,
- A szolgáltatáshoz rendelkezésre álló gépjárművek forgalmi engedélyét vagy a használatról szóló megállapodását,
- Szociális térképet grafikus formában,
- A pályázó írásbeli megállapodását a területen működő további utcai szociális munka szolgáltatást nyújtó fenntartókkal az alábbi tartalmi és formai szabályok szerint:
- a közös teamek működtetése, koordinálása,
- a két team közötti információáramlás, információátadás szabályai,
- a közös esetkezelésekre, vagy ezek elkerülésére vonatkozó szabályok.
  7. A pályázatok benyújtásának határideje
  A pályázatok beadási határideje 2017. október 26. (23:59 perc).
  Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az utcaiszm@szgyf.gov.hu e-mail címre, határidőn belül megküldésre került.

  8. A pályázatok érvényességének ellenőrzése
  A pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül az SzGyF megvizsgálja a pályázat érvényességét.
  A pályázatok ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
  a) a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, s a pályázati kiírásban meghatározott módon került benyújtásra,
  b) az igényelt költségvetési támogatás mértéke nem haladja meg a kiírásban szereplő maximálisan igényelhető mértéket,
  c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
  Ha nem a Tkr. 1. § (2) a) és (3) bekezdés szerinti Fenntartó nyújtotta be a pályázatot, az érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye.

  9. Hiánypótlás módja
  Hiányosan beadott pályázat esetén az SzGyF a pályázót egy alkalommal elektronikus úton - tárhelyre érkezés számított 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. A felszólítás a pályázati űrlapon megadott Fenntartói kapcsolattartó e-mail címre kerül megküldésre. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.
  Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 24.00 óráig) az utcaiszm@szgyf.gov.hu címre megküldésre került.
  Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben az SzGyF megállapítja a pályázat érvénytelenségét és annak okát, majd a pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak. A pályázati bizottság a miniszter számára továbbítja az érvénytelenné nyilvánítást, s a miniszter dönt a végleges érvénytelenítésről. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

  10. Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer
  - Az ellátási terület szolgáltatási jellemzői - így a rászorultak száma, az elérhető más szolgáltatások/szolgáltatók, azok kapacitása, illetve a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása,
  - A költségvetés megalapozottsága, áttekinthetősége, teljesíthetősége, arányossága, költséghatékonyság,
  - A szakmai program illeszkedése és megalapozottsága (hatályos jogszabályok alapján) a szakmai ajánláshoz,
  - A szolgáltatás indikátorai, hatékonyság mutatói, adatai,
  - Az utcai szociális munkás szolgálat eddigi tevékenységének bemutatása,
  - A szolgáltató működési területén lévő háttériroda működésének, szolgáltatásainak, tárgyi felszereltségének bemutatása,
  - A szolgáltatás kapcsolódása más (szociális és egyéb) szolgáltatásokkal, szervezetekkel,
  - A területileg illetékes Diszpécserszolgálattal való korábbi és jövőbeni együttműködés tartalmi bemutatása.

  11. A Pályázati Bizottság nem javasolja támogatásra azon pályázót, amely
  1. Nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
  2. Nem megalapozott pénzügyi - gazdálkodási tervet nyújtott be, azaz a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak,
  3. A benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott.

  12. A Pályázati Bizottság javaslata, Miniszteri döntés meghozatala
  A bizottság javaslatát az SzGyF 8 napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek, aki 8 napon belül dönt a pályázók személyéről, valamint a működési támogatás összegéről.
  A Tkr. 7. § (5) bekezdés értelmében az SzGyF a döntésről a miniszteri döntést követő 8 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását.
  A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A befogadási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

  13. Szerződéskötés
  A támogatás igénybevételére a tárgyévre kötött finanszírozási szerződés alapján van mód. A finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
  Az SzGyF a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az SzGyF a fenntartót 8 napos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel.
  Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további 30 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A finanszírozási szerződést az SzGyF köti meg a Fenntartóval, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel a pályázati kiírásban megadott határidőn belül teljesül.

  14. Működési támogatás folyósítása
  A működési támogatás a szolgáltatói nyilvántartásban történő jogerős bejegyzés napjától illeti meg a pályázót.
  A Fenntartó részére a működési támogatás összegét, a finanszírozási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül a Főigazgatóság átutalja.

  15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
  A Fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be az SzGyF részére a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az aláírt elszámolást elektronikus és postai úton meg kell megküldeni az SzGyF részére. Az elszámolást az SzGyF megvizsgálja, és a Fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. Az elszámolások elfogadásáról az SzGyF a beérkezést követő 30 napon belül dönt.
  A döntésről a döntés meghozatalától számított 5 napon belül postai úton értesíti Fenntartót, valamint elektronikus levélben - az elszámoló adatlapok másolatának egyidejű megküldésével - az ellenőrző igazgatóságot. Az SzGyF az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg.
  A benyújtott pályázatok szakmai és tartalmi elemeit kizárólag az alábbiakban részletezett tájékoztató adatok felhasználásával fogadjuk el.

  II. SZAKMAI ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
  1. A pályázat célja:
  Az 1. számú melléklet szerinti területen, utcán élő, tartózkodó hajléktalan emberek ellátásához szükséges szakmai és szervezési feladatainak biztonságos ellátásához nyújtott hozzájárulás, az utcai szociális munka szolgálatok működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése.
  A célcsoportja:
  - az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok, akik éjszakáikat közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyen töltik,
  - lakhatásukat gyakran önkényes területfoglalással, általában lakhatás céljára nem, vagy csak részben alkalmas helyen oldják meg.
   2. A támogatott tevékenységekre vonatkozó feltételek:
   A támogatott tevékenységek a szakmai protokollban részletezettek szerinti kötelező elemek.
   Kötelező elemek:
   - Háttériroda fenntartása
   - Szállítás
   - Bejelentések fogadása
   - Szolgáltatások biztosítása
   - Az ellátottak 10%-nál utcai életmód felszámolásával kapcsolatos tevékenységek, vagyis azon tevékenységek, melyek ahhoz járulnak hozzá, hogy az adott személy kikerüljön az 1. pont szerint meghatározott célcsoportból.
   - ·A szolgálat képviselőjének rendszeresen részt kell vennie a diszpécserszolgálat által szervezett szakmai programokon (régiós szintű esetmegbeszélés, team, stb.).
   - A szolgálat képviselőjének rendszeresen, dokumentáltan kapcsolatot kell tartania a közvetlen közelében lévő ellátási területen dolgozó utcai szociális munkás szolgálatokkal, az ellátási területén működő szállásnyújtó és nappali ellátást nyújtó hajléktalan-ellátó szervezetekkel.
   http://www.kormany.hu

   Desktop.zip   Ingyenes e-mail tanfolyam
   Legalább ennyit a
   forrásteremtésről címmel
   Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
   Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
   Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

   Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
   A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
   Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
   Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
   Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
   Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
   Huszerl József szerkesztő
   Itt iratkozhat fel

   Távoktatási tanfolyamaink   Ajánló
   Én-márka építés távoktatási tanfolyam
   Bővebben a tanfolyamról >>>
   Hírek a Főoldalról


   Ingyenes hírlevelünkre
   itt iratkozhat fel

   Nyomtatóbarát változat
   A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
   Vissza
   Felhasználási feltételek
   Adatvédelem
   Levél a szerkesztőnek
   Médiaajánlat
   Impresszum