Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez / KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/30/2016, 02/28/2017
Érvényes:
02/28/2017
Tárgymutató:
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése / KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Pályázhat:
Jelen felhívás keretében a települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati hivatalok székhely önkormányzatai (GFO 321) a települések állandó lakosságszámától függően az alábbi kategóriákban nyújthatnak be támogatási kérelmet:
- Az 1. kategóriában: a 3000 fő alatti lakosságszámú települések
- A 2. kategóriában: a 3000 fő - 10000 fő közötti lakosságszámú települések
- A 3. kategóriában: a 10000 fölötti lakosságszámú települések
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosításra került a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívás 1. számú melléklete: Önkormányzatok listája című dokumentum.

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

A Felhívás kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten
A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, valamint a konstrukció céljaként megfogalmazott célok eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Támogatás háttere és átfogó célja
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül.
Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében.
A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú "A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják.
A KÖFOP 1. prioritás célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg.
Jelen felhívás a KÖFOP 1. prioritás 2. specifikus célját, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.
A specifikus célt megvalósító kapcsolódó KÖFOP-1.2.2 intézkedés a back office tevékenység ügyfelek által közvetetten érzékelhető háttérműveleteinek fejlesztését vagy szervezeti átalakítását célozza. Ezek a háttérműveletek támogatják a közigazgatási hivatali eljárások (tehát azoknak a folyamatoknak, amelyeket az ügyfelek közvetlenül érzékelnek) sikeres megvalósulását.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
A felhívás indokoltsága
Az elmúlt évtizedben az önkormányzatok különböző támogatási programok több milliárd forintot költöttek informatikai rendszereik és elektronikus ügyintézésük kiépítésére, fejlesztésére.
2 Pld ITP 17 és ITP 18, GVOP 4.3.1. és GVOP 4.3.2. pályázatok
A pályázatok megvalósítása során, bár a források hatékony, egységes felhasználását biztosító keretrendszer nem állt rendelkezésre, több pilot értékű megoldás született. E mellett azonban megállapítható, hogy
- szigetszerű megoldások jöttek létre, amelyek következtében az önkormányzatok igen eltérő e-közigazgatási fejlettségi szintet értek el;
- az önkormányzatok belső ügyintézési és back-office alkalmazásainak fejlesztése nem haladt a kívánt ütemben, ezek javarészt heterogének és részben korszerűtlenek maradtak;
- a nyilvántartások széttagoltak, és továbbra is az interoperabilitás hiánya jellemzi az önkormányzatokat;
- az önkormányzatok által használt szakrendszerek közötti integráltság szintje nagyon alacsony;
- a fejlesztések keretében megvalósuló szolgáltatások nagy része az Európai Unió által meghatározott szolgáltatási szintek közül csak a második (ügy kezdeményezése), illetve harmadik (kétoldalú interaktív kommunikáció az önkormányzattal) szintet érik el, a negyedik szint teljesítésével (teljes körű ügyintézés megvalósítása akár elektronikus fizetéssel) kapcsolatban az önkormányzatok jelentős része kihívásokkal küzd;
- a megvalósult rendszerek fenntartási és üzemeltetési költsége sok esetben láthatóan meghaladja az önkormányzatok lehetőségeit.
A települési önkormányzatok többsége az erőforrásait kötelező feladatainak ellátására koncentrálja, így az e-közigazgatási megoldások vonatkozásában az erőforrásaik csak azt teszik lehetővé, hogy saját honlapjukat létrehozzák. A különféle korszerű informatikai megoldások - integrált iratkezelési és gazdálkodási rendszer, csoportmunka támogatás, elektronikus ügyintézés, munkafolyamat támogatás stb. - csak elvétve fordulnak elő.
A fenti tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a hazai önkormányzati rendszerben az egyedi támogatások nem biztosítják a hatékony forrásfelhasználást. Az elért eredmények további kiterjesztését már koncentráltabb formában célszerű folytatni. Az önkormányzati fejlesztések végrehajtásához pedig központilag kidolgozott integrációs és interoperabilitási szabványokra van szükség a szigetszerű fejlesztések elkerülése érdekében, valamint biztosítani kell az alkalmazandó megoldások hosszabb távú, települések általi finanszírozhatóságát is.
A műszaki minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét.
Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.
Felhívás célja
Jelen felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.
Jelen felhívás keretében az ASP Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint.
Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét az ASP Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának konkrét ütemezéséről és a csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ működtetője nyújt részletes információt és támogatást.
A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített előfeltételek megléte.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adó rendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.
Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez
a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás), vagy
b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletben meghatározott adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás), mely esetben is kötelező az önkormányzati adó rendszerhez történő rendszercsatlakozás
csatlakozhat.
A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.
Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett abban olyan fejlesztést hajt végre, mely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az önkormányzati adórendszerhez történő csatlakozás ez esetben is kötelező.
Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az ún. interfészes csatlakozás esetén is az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez, az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzatoknak az ún. "interfészes csatlakozás” esetén az interfész segítségével kell csatlakozniuk a Kincstár által biztosított valamennyi szakrendszerhez, kivéve az adó szakrendszert, amely kapcsolat kizárólag rendszercsatlakozás lehet..
A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez - a következő kivétellel - rendszercsatlakozással csatlakozik.
Az interfészes csatlakozás az e-közigazgatásért felelős miniszter - nem hatósági jogkörben kiadott - egyedi hozzájárulása esetén lehetséges.
Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a települési önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. Jelen felhívás keretében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem igényelhető.
Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült tevékenységek, valamint a - az e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulása esetén az interfészes csatlakozás esetén felmerült egyes tevékenységek támogathatóak a Felhívásban foglaltak szerint.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,50 milliárd Ft.
Jelen Felhívás országos hatáskörű. A támogatásból részesülő települési önkormányzatok/közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat elhelyezkedése alapján a támogatás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP), vagy a KÖFOP keretéből kerül finanszírozásra.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1200-1240 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C(2015) 5262 számú határozatában jóváhagyta a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot.
Jelen Felhívást a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: Irányító Hatóság) hirdeti meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési kerete (továbbiakban: KÖFOP ÉFK) alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:3014 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!
A projekt szakmai tartalmával és az ASP csatlakozás folyamatával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár nyújt segítséget.
Elérhetőségei http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu, email: asp@allamkincstar.gov.hu.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek nem kerülnek nevesítésre.
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Nem releváns
3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Nem releváns
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Szakmai tevékenységek
1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel együtt:
- Munkaállomás (PC és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)
- Laptop (eszköz és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)
- Monitor (opcionálisan beszerzendő)
- Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő)
- Nyomtató (opcionálisan beszerzendő)
- NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény, szünetmentes tápegység, switch) (opcionálisan beszerzendő)
1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe - a szükséges módosítások a helyi szabályzatokon, pl. ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen.. Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, esetleg kialakítása.
Kötelezően módosítandó szabályzatok legalább:
- IT biztonsági szabályzat
- Iratkezelési szabályzat
1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.
1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
- adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen.
Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség szerint vizsgálni az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk kerüljenek.
- rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat az egyedi az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.
- adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.
1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
- Az ASP központ által szervezett az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei)
1.6 Tesztelés, élesítés
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatásokat.
2. Projektmenedzsment
Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában
3. Horizontális követelmények teljesítése
A tevékenységeket részletesen lásd a Felhívás 3.4. pontjában A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.
4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati hivatalok székhely önkormányzatai (GFO 321) a települések állandó lakosságszámától függően az alábbi kategóriákban nyújthatnak be támogatási kérelmet:
- Az 1. kategóriában: a 3000 fő alatti lakosságszámú települések
- A 2. kategóriában: a 3000 fő - 10000 fő közötti lakosságszámú települések
- A 3. kategóriában: a 10000 fölötti lakosságszámú települések
A közös önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó lakosságszáma a kategóriába sorolás alapja.
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet konzorcium nem nyújthat be.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet nem nyújthatnak be
- települési nemzetiségi önkormányzatok
- területi (megyei) önkormányzatok
- közös önkormányzati hivatal tag önkormányzatai (kivéve a közös hivatalt vezető önkormányzat)
- az EKOP-2.1.25 jelű "Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében támogatásban részesült önkormányzatok
- a KMOP 4.7.1. jelű "Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” pályázat keretében támogatásban részesült önkormányzatok.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására két szakaszban van lehetőség, összhangban az ASP Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségek ütemezésével:
- 1. Szakasz: Az ASP Korm. rendelet 4. melléklet szerinti települési önkormányzatok esetében: 2016. szeptember 15.-2016.szeptember 30. között lehetséges
- 2. Szakasz: Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 1.-2017.február 28. között lehetséges
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
c) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással5 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Irányító Hatóság
Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály
1077 Budapest, Wesselényi u 20-22.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Jelen felhívás keretében az önkormányzatok település állandó lakosságszámától függően igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- 1. kategóriában: legfeljebb 6 000 000 Ft
- 2. kategóriában: legfeljebb 7 000 000 Ft
- 3. kategóriában: legfeljebb 9 000 000 Ft
A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/kfop-121-vekop-16-csatlakoztatsi-konstrukci-az-nkormnyzati-asp-rendszer-orszgos-kiterjesztshez
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum