Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése / VP4-10.2.1.-15
Kiíró:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Határidő:
02/28/2016, 02/28/2017
Érvényes:
02/28/2017
Tárgymutató:
mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzése és fejlesztése - őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták / VP4-10.2.1.-15
Pályázhat:
felsorolt védett őshonos és veszélyeztetett, mezőgazdasági célra hasznosított állatfajták nőivarú egyedeit, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományokat tartó, a génmegőrzésből származó többletköltségeket viselő, a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartó
A kiíró(k) adatai

FELHÍVÁS
A mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének, valamint fenntartható használatának és fejlesztésének megvalósítására

A felhívás címe: A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
A felhívás kódszáma: VP4-10.2.1.-15
Magyarország Kormányának felhívása azon állattartók részére, akik az adott fajta tenyésztési programjának végrehajtásában részt vesznek,a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány az állattartók, a fajták fenntartásáért felelős tenyésztő szervezetek és a tenyésztési hatóság együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzés befejezését követő 30 napon belül dönt,
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a genetikai erőforrások megőrzése céljának eléréséhez,
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák az állatok tartását.
körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti, tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartása a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül.
A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A benyújtott támogatási kérelmek várható száma: 700 db.
1.2. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg 1721/2015. (X. 6.) Korm. határozat szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által törzskönyvezett nőivarú egyedek, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományok tartása.
A támogatás feltétele a Felhívás 3.2. pontjában vállalt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a felsorolt védett őshonos és veszélyeztetett, mezőgazdasági célra hasznosított állatfajták nőivarú egyedeit, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományokat tartó, a génmegőrzésből származó többletköltségeket viselő, a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartó.
Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyekre vonatkozóan a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként ő a bejegyzett állattartó.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF szerinti esetek.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.
b) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2016. február 1. és 2016. február 28. között
- 2017. február 1. és 2017. február 28. között
A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
c) A támogatási kérelmen a fajta azonosításán túl a kérelmezni kívánt állategyedek/állományok egyedi azonosító számát is fel kell tüntetni.
d) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
e) Forráskimerülés esetén az IH vezetője külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.
f) A támogatási kérelem a benyújtását követően a kérelembenyújtásra az IH által közleményben közzétett időpontig szerkeszthető, módosítható.
g) A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
h) A támogatási kérelem, valamint kifizetési igénylés meghatalmazott általi benyújtásának szabályait az ÁÚF tartalmazza
4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend szerint, szakaszos módon kerülnek elbírálásra.
A támogatási kérelmek közötti rangsor megállapítása fajtánként történik.
Az IH közleményben teszi közzé fajtánként azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentum 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).
a) Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak.
b) Tartalmi értékelési szempontok:
A támogatási kérelem elbírálása
1. A támogatási kérelmek országos rangsorának összeállítása fajtánként külön-külön történik.
2. A projektbe bevonni kívánt egyedek szempontja esetében többletpont kerül megállapításra az alábbiak alapján:
- az állattartó a tenyészeteiben a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták közül hányfélét tart.
- az állattartó a támogatás alapjául szolgáló fajtába tartozó támogatásra jogosult nőivarú állatállományának hány %-át kívánja az adott felhívásba bevonni.
3. A támogatási kérelem elbírálásánál a kérelemben feltüntetett állatállományok közül csak az ENAR-ban, az Országos Állattenyésztési Adatbázisban, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek megfelelő adatbázisban szereplő állatok vehetőek figyelembe.
4. Az 5. számú melléklet szerinti felsőfokú agrárvégzettség után járó többletpont természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak kerül beszámításra. Ez utóbbi esetben a többletpont a társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott melléklet szerinti felsőfokú agrárvégzettsége alapján adható. Családi gazdaságok esetében a felsőfokú agrárvégzettség után járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi gazdaság vezetője, a családi gazdaság tagja vagy alkalmazottja rendelkezik a szakirányú végzettséggel.
5. A középfokú agrárvégzettségért járó többletpont a 6. számú mellékletben, az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak adható. Ez utóbbi esetben a többletpont a társaság vezető tisztségviselőjének, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott melléklet szerinti középfokú agrárvégzettsége alapján adható. Családi gazdaságok esetében a középfokú agrárvégzettségért járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha a családi gazdaság vezetője, a családi gazdaság tagja vagy alkalmazottja rendelkezik a szakirányú végzettséggel.
6. Középfokú és felsőfokú agrárvégzetség együttes megléte esetén többletpont kizárólag a felsőfokú végzettség után adható.
7. Azon felsőfokú agrárvégzettségek esetében, amelyek nem szerepelnek az 5. számú mellékletben, de az azoknak megfeleltethető középfokú végzettség szerepel a 6. számú mellékletben, az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben, a középfokú agrárvégzettségért járó többletpont kerül beszámításra.
8. A kis létszámú vonalakat fenntartók, a ritka és/vagy értékes öröklődő tulajdonsággal rendelkező egyedeket, állományokat tartó állattartók többletpontot kaphatnak a tenyésztőszervezetek igazolása alapján.
9. Többletpont kerül megállapításra továbbá azon támogatást igénylők esetén, akik a Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés intézkedésbe és/vagy az
Ökológiai gazdálkodás intézkedésbe támogatási kérelmet nyújtottak be.
10. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás öt éven keresztül évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában.
A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra.

I. Kifizetési igénylés benyújtása
1. Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik, támogatási kérelmet nyújtott be, vagy a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.
2. A kifizetési igénylésben a fajta azonosításán túl a kérelmezni kívánt állategyedek/állományok egyedi azonosító számát is fel kell tűntetni.
3. A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, és a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve a fajtákra vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
4. A kifizetési igénylést évente, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az egységes kérelem keretében, a Felhívás 3.2/VII. fejezetében leírt módon. A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.

II. A támogatás folyósítása
1. Az adott évi támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre
2. Amennyiben a támogatást igénylő az adott évben nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatott fajtára, úgy arra az évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott évben is fennállnak.
Fenti esetben az MVH helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a kötelezettségek betartását.
3. A támogatás folyósításának alapja az adott évi kifizetési igénylésben szereplő
- az előző évben, az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.) FVM rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban meglévő,
- az MVH által leigazolt,
- a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő állategyedek, baromfifélék esetén állományok.
4. A folyósított támogatási összeg nem haladhatja meg a jóváhagyott állatlétszám után adható maximális összeget.
5. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
6. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum