Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj / NTP-NFTÖ-16
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
03/15/2017
Tárgymutató:
ösztöndíj, Nemzet fiatal tehetségeiért
Pályázhat:
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló
- "A" komponens esetében: legalább 8 és legfeljebb 21 éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai tanulók;
- "B" komponens esetében: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc, MSc, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők;
- "C" komponens esetében: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek;
- "D" komponens esetében: legalább 15 és legfeljebb 19 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő eredményeket elérő, ezen eredményeket közérthetően publikáló magyarországi középiskolai tanulók
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-16
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.12.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programjáról szóló 1390/2015. (VI. 12.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása olyan támogatási rendszer működtetésével, amely megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések támogatására is.
A 2015-2016. évi cselekvési program I. 3. pontja alapján: "Egyedi fejlesztéssel és speciális, akár ösztöndíj típusú támogatással kell segíteni a kiemelkedően tehetséges fiatalokat."

1. A pályázat célja
1.1. A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 286 000 000 Ft, azaz kettőszáznyolcvanhatmillió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy - a pályázó indokolt kérelme alapján - a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.
A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton az "A" komponens esetében legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
3.4. A pályázaton a "B", "C" és "D" komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
3.5. A befogadható pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban.

4. Támogatható tevékenységek
4.1. "A" komponens: legalább 8 és legfeljebb 21 éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
4.2. "B" komponens: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc, MSc, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők tudományos fejlődésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
4.3. "C" komponens: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
4.4. "D" komponens: legalább 15 és legfeljebb 19 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő eredményeket elérő, ezen eredményeket közérthetően publikáló magyarországi középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
4.5. Az ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:
- Utazási költség
- Szállásköltség
- Önfenntartás (étkezés, lakhatás)
- Tandíj
- Tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei
- Nyomdaköltség (kiadvány esetében)
- Tárgyi eszközök
4.6. Az ösztöndíj nem igényelhető:
- az Európai Gazdasági Térség (EGT) felsőoktatási intézményében folyó, Magyarországon elismert felsőfokú végzettséget adó tanulmányok tandíj költségére;
- a 2011. évi CCIV. Tv. 46. § (1) c) pontja szerinti önköltséges hallgatók tandíjára;
- az Erasmus+ programban részt vevő fiatalok utazási, szállás és megélhetési költségeinek támogatására.

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló
- "A" komponens esetében: legalább 8 és legfeljebb 21 éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai tanulók;
- "B" komponens esetében: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc, MSc, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők;
- "C" komponens esetében: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek;
- "D" komponens esetében: legalább 15 és legfeljebb 19 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő eredményeket elérő, ezen eredményeket közérthetően publikáló magyarországi középiskolai tanulók
akik a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.)
FIGYELEM! A magyar állampolgársággal nem rendelkező pályázók esetében a magyar nemzetiséget igazolni szükséges. A magyar nemzetiség igazolásához csatolni szükséges:
- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti Magyar igazolvány 1-2. oldalának másolata, vagy
- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, vagy
ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.
5.2. Az ösztöndíj nem igényelhető, ha az igénylő fiatal a Tehetségek Magyarországa vagy az Új Nemzeti Kiválóság Program vagy a CEEPUS csereprogram keretében ösztöndíjban, vagy Magyar Alkotóművészeti (MANK) ösztöndíjban részesül, valamint ha az igénylő fiatal részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban.
FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a http://www.eper.hu honlap "Dokumentumok" menüpontjában megtalálható "Hibaleírás költségvetési tábla levágott karaktereihez" elnevezésű segédlet.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státusznak kell megfelelnie a Pályázóknak:
- Természetes személy
5.3. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
5.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt,
- támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2016. július 1. és 2017. június 30. közé eső időszak, illetve
- beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2016. július 1. és 2017. május 15. közé eső időszak,
amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.
FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok összegei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátumáig és a Pályázati Kiírás 19.3. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.
7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. A pályázatok benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig, de a pályázatok benyújtásának legvégső határideje 2017. március 15.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.)

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

9. A pályázatok benyújtásának módja
9.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER portálon keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.eper.hu (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx) portálon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/ntp_16/NTP-NFTÖ-16/EPER_Palyazati_kiírás_NFTÖ_16.pdf
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás (pdf)
Pályázati útmutató (pdf)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum