Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Minősített Könyvtár cím
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
04/22/2020
Érvényes:
04/22/2020
Tárgymutató:
cím, Minősített Könyvtár
Pályázhat:
nyilvános könyvtárak, amelyek bevezették és sikeresen alkalmazzák a minőségmenedzsment eszközrendszerét
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Minősített Könyvtár cím

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. évi pályázati felhívása a Minősített Könyvtár cím elnyerésére

1. A pályázat célja
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 95/B. § (11) bekezdés a) pontja, továbbá a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017 (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § alapján a kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdet a minőségirányítás módszereinek többéves folyamatos alkalmazása, a könyvtárhasználati jog érvényesülése, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményei terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, magas színvonalú szakmai munkát végző nyilvános könyvtárak Minősített Könyvtár címmel történő elismerésére.

2. A pályázó könyvtárak köre
A Minősített Könyvtári címre pályázatot nyújthatnak be azok a nyilvános könyvtárak, amelyek bevezették és sikeresen alkalmazzák a minőségmenedzsment eszközrendszerét.

3. A Minősített Könyvtár cím kategóriái
3.1. I. kategória: 20 fő feletti szakmai létszámmal dolgozó könyvtárak, a megyei hatókörű városi könyvtárak és az országos szakkönyvtárak.
3.2. II. kategória: 5-25 fő közötti szakmai létszámmal dolgozó könyvtárak, a szakkönyvtárak és a felsőoktatási nyilvános könyvtárak
3.3. III. kategória: 1-6 fő közötti szakmai létszámmal dolgozó könyvtárak.
3.4. A könyvtáros szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak statisztikai létszáma.
3.5. A kategóriák kapcsán az értékelési szempontok megfogalmazása és ezek differenciálása segítséget kíván nyújtani az önértékelési folyamat színvonalas elvégzéséhez. Itt nem lehetnek merev határok. Az adott szervezetben az alkalmazást azzal kívánjuk ösztönözni, hogy létszámokat átfedő tartományokat állapítottunk meg a különböző kategóriáknál. Ennek megfelelően például egy 22 fő könyvtárost alkalmazó intézmény eldöntheti, hogy stratégiai céljainak megvalósulását az I. vagy a II. kategória támogatja jobban.

4. Pályázati feltételek
4.1. A könyvtár a tárgyévet megelőző három évben teljesítette a könyvtári statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét.
4.2. A könyvtár a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, ezt a feladatát a Szervezeti és működési szabályzata is tartalmazza, amit közzétesz honlapján.
4.3. A könyvtár rendelkezik minőségpolitikai nyilatkozattal, amit közzétesz honlapján.
4.4. A könyvtár beleegyezően nyilatkozik a pályázati adatlap IV. pontjában foglaltakról.

5. Benyújtandó dokumentumok
5.1. A felhívás mellékletét képező kitöltött pályázati adatlap.
5.2. Szakmai beszámoló, amelyet a pályázó a szakmai beszámoló elkészítésének szempontrendszere (6. pont) és a könyvtár által elvégzett önértékelés alapján készít.
5.3. Önértékelés, amelyet a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) alapján készít a könyvtár. A KMÉR online elérhető a Könyvtári Intézet oldalán: https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/minosegmenedzsment.

6. A szakmai beszámoló elkészítésének szempontrendszere
6.1. A szakmai beszámoló felépítése tükrözze a keretrendszer kritériumainak struktúráját.
6.2. Mindenképpen térjen ki a következő szempontokra.
6.2.1. Mutassa be az egyes adottságkritériumok fontosabb elemeit az intézmény működésében. Térjen ki az egyes adottságkritériumok elemeiben az elmúlt években történt fejlesztésekre, amelyeket az eredménykritériumok elemzései alapján a PDCA-ciklus logikájának megfelelően hajtottak végre!
6.2.2. Az előző pontban megfogalmazott szempont szerint térjen ki arra, hogy a mérések, elemzések és a partneri visszajelzések eredményei hogyan tükröződnek a célokban és azok megvalósításában!
6.2.3. Az eredménykritériumok bemutatása tartalmazza a méréseken alapuló eredményeket, mutatószámokat, trendeket és ezek rövid szöveges értékelését! Fordítson kiemelt figyelmet a kulcsfolyamatok teljesítményének mutatószámaira és ezek tendenciáinak elemzésére!
6.2.4. Foglalja össze és indokolja a pályázathoz benyújtott önértékelési eredmények alapján milyen fejlesztési irányokat határoznak meg (max. 4!) az elkövetkező 1-2 évre!

7. A pályázat benyújtásának ideje és módja
7.1. Pályázati adatlap:
7.1.1. A pályázati adatlapot elektronikusan, PDF-formátumban a https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu/login.php oldalra (felhő tárhely) kell feltölteni, valamint nyomtatott formában elküldeni a következő címre:
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
1827 Budapest, Budavári Palota F. épület
7.1.2. A pályázati adatlap befogadásánál az elektronikus dokumentum feltöltésének időpontja a meghatározó.
7.1.3. A pályázati adatlap a http://www.ki.oszk.hu/minosegmenedzsment linken érhető el.

7.1.4. A pályázati adatlap beküldési határideje: 2020. április 22., 17:00
7.2. Szakmai beszámoló és önértékelés
7.2.1. A szakmai beszámolót PDF- és Word-formátumban a https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu/login.php oldalra (felhő tárhely) kell feltölteni.
7.2.2. Az önértékelési eredményeket összefoglaló táblázatot PDF- és Excel-formátumban a https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu/login.php oldalra (felhő tárhely) kell feltölteni.
7.2.3. A szakmai beszámoló és az önértékelés befogadásánál az elektronikus dokumentum feltöltésének az időpontja a meghatározó.
7.2.4. A szakmai beszámoló és az önértékelés beküldésének határideje: 2020. június 3., 17:00 óra

8. A szakmai beszámoló formai követelményei
8.1. A szakmai beszámoló terjedelme nem haladhatja meg:
8.1.1. az I. kategória esetében a 150 000 karaktert szóközökkel;
8.1.2. a II. kategória esetében a 112 500 karaktert szóközökkel;
8.1.3. a III. kategória esetében a 75 000 karaktert szóközökkel.
8.2. A benyújtandó dokumentum küllemében is tükrözze a pályázó könyvtár igényességét; rendelkezzen tartalomjegyzékkel, oldalszámozással, de ne tartalmazzon kép- és egyéb mellékleteket.

9. A pályázat befogadásának feltételei
9.1. A pályázati dokumentumok (pályázati adatlap, szakmai beszámoló, önértékelés) határidőben történő hiánytalan benyújtása.
9.2. A pályázat 6. pontjában lévő szempontrendszer kifejtése a szakmai beszámolóban.
9.3. A szakmai beszámoló formailag feleljen meg a 8. pontban foglaltaknak.

10. A pályázatok elbírálása
10.1. A Könyvtári Intézet a szakmai beszámolók alapján előválogatást végezhet.
10.2. A beérkezett pályázatok kapcsán a Rendelet 3. § (2) b) pontja szerint eljárva a Könyvtári Intézet helyszíni ellenőrzést végeztet és értékelteti a pályázó könyvtárat.

11. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
11.1. A pályázattal kapcsolatos információ és hozzáférési adatok a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisához (https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu/login.php) a minoseg@oszk.hu e-mail címen; és a Könyvtári Intézet 06 1 244 3798-as telefonszámán kérhető.

12. A pályázat eredménye és díjazása
12.1. A Minősített Könyvtár cím adományozásáról a kultúráért felelős miniszter dönt, a nyertes könyvtár díszoklevelet kap és pénzjutalomban részesül.
12.2. A pályázókat az EMMI Kulturális Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály értesíti a pályázat eredményéről.
12.3. A Minősített Könyvtár címben részesült könyvtár az elnyert cím használatára öt évig jogosult.
12.4. A Minősített Könyvtár címmel a 2020. évben elnyerhető pályadíj összege 300 000 forint.

13. A pályázat eredményének kihirdetése
13.1. A 2020. évi Minősített Könyvtár címet a miniszter ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján adja át.
13.2. A Minősített Könyvtár címet elnyert könyvtárak neve közzétételre kerül a Hivatalos Értesítőben, valamint a Minisztérium és a Könyvtári Intézet honlapján.
13.3. A Minősített Könyvtár címet viselő könyvtárak listáját, szakmai anyagaikat a Könyvtári Intézet archiválja, és folyamatosan elérhetővé teszi honlapján:
https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/minosegmenedzsment

14. A pályázati adatlap II. pontjában kapcsolattartási célból megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató
14.1. A pályázati adatlap II. pontjában megadott kapcsolattartási adatok a 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdés értelmében közérdekből nyilvános adatok.
14.2. Ha a megadott kapcsolattartási adatok nem a pályázatot benyújtó intézmény pályázati adatlapját cégszerűen aláíró vezetőjének az adatai, akkor a pályázati adatlapon tett nyilatkozatának megfelelően az ő feladata és felelőssége a kapcsolattartásra kijelölt személlyel megismertetni jelen adatkezelési tájékoztatót.
14.3. A pályázat kapcsán az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézete mint a pályázat lebonyolítója a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet értelmében adatkezelő.
14.4. A pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet neve és elérhetősége:
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
Székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. Budavári Palota "F" épület
Postacíme: 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület
E-mail címe: inform@oszk.hu
Központi telefonszáma: +36(1)2243700
Honlapja: http://www.oszk.hu/ https://ki.oszk.hu/
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Név: Balázs Béla
Telefonszám: +36 (1) 8833471
E-mail cím: dpo@oszk.hu
14.5. A pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elérhetősége: http://www.oszk.hu/adatvedelem
14.6. Az adatkezelés célja: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Minősített Könyvtár cím elnyerésére vonatkozó 2020. évi pályázat lebonyolítása.
14.7. A személyes adatok kezelésében érintettek köre: a pályázat kapcsán kapcsolattartóként kijelölt személyek.
14.8. A kezelt személyes adatok köre: név, beosztás, hivatali e-mail cím, hivatali telefonszám.
14.9. A kezelt adatokkal kapcsolatos (feldolgozó, tároló) nyilvántartási rendszer (alkalmazás) megnevezése: iktatás és kézi nyilvántartás.
14.10. Az adatközlés címzettjének (akivel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják) neve és elérhetősége:
Név: Horváth Adrienn
Telefonszám: 061- 2243-798
E-mail cím: minoseg@oszk.hu
14.11. Az adatkezelés időtartama (törlésre előirányzott határidő):
14.11.1. Ha a benyújtott pályázat bármi okból nem kerül befogadásra, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége érdekében, a pályázó intézmény értesítése után még egy évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli.
14.11.2. Ha a pályázó intézmény a Minősített Könyvtár címet NEM nyeri el, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége érdekében, a pályázó intézmény értesítése után még öt évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi, majd az iratkezelési szabályzata szerint selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli.
14.11.3. Ha a pályázó intézmény a Minősített Könyvtár címet elnyeri, akkor a pályázati eljárás dokumentálása és utólagos ellenőrizhetősége, valamint a későbbi szakmai napokon való aktív részvétel, előadás, a tanácsadói és a disszeminációs tevékenység érdekében, a Minősített Könyvtár cím használatára jogosító időszak (jelenleg 5 év) lejárta után még egy évig a pályázati anyagot a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezet megőrzi. Azután az iratkezelési szabályzata szerint a pályázati adatlapot selejtezi, a kezelt személyes adatokat a nyilvántartási rendszerből törli. A pályázat részeként benyújtott szakmai beszámoló a Könyvtári Intézet honlapján továbbra is elérhető marad.
14.12. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez (lásd: A pályázat célja), valamit a pályázatot benyújtó intézmény (harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
14.13. A kapcsolattatásra kijelölt személy az adatkezelővel szemben gyakorolhatja az adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait.
14.14. Az intézmény pályázati adatlapját cégszerűen aláíró vezetője a kapcsolattartásra kijelölt személy megadott adatai változásáról haladéktalanul tájékoztatja a pályázatot lebonyolító adatkezelő szervezetet.

Pályázat Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum