Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar Falu Program - Orvosi rendelők fejlesztése / MFP-HOR/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
04/24/2020
Érvényes:
04/24/2020
Tárgymutató:
Magyar Falu Program - Orvosi rendelők fejlesztése / MFP-HOR/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Magyar Falu Program - Orvosi rendelők fejlesztése / MFP-HOR/2020

A Magyar Falu Program keretében az "Orvosi rendelők fejlesztése" című alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-HOR/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő és újonnan létrehozandó 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő orvosi rendelők fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését.
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.
A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg. Továbbá azon pályázatok, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával.
A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára új többcélú egészségügyi létesítmény létesítését vagy már meglévő (akár eltérő funkciójú, vagy használaton kívüli) önkormányzati tulajdonban lévő létesítmény átalakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését, illetve az ezzel kapcsolatos berendezések, eszközök beszerzését.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
- Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egészségügyi létesítmény átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint meglévő, de eltérő funkciójú épület egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, mosdó(k) felújítása);
- Új, legalább három különböző alapellátási területhez kapcsolódó rendelőtípust (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség esetén) magában foglaló egészségügyi létesítmény építése.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el (többfunkciós épület), de az ellátott funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, úgy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési munkálatok - a betöltött funkciótól függetlenül a teljes épület vonatkozásában - támogathatóak. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem önkormányzati feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is
További, a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások a 2. számú mellékletben találhatók.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Jelen kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt valamely tevékenységgel együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:
- Ingatlanvásárlás;
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 6. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.
- Megújuló energiaforrások alkalmazása;
- Előkészítési tevékenység (projekt-előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatása);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment);
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó);
- Akadálymentesítés;
- Azbesztmentesítés.
- Orvosi eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség
A pályázatot benyújtó településen praktizáló orvos(ok), a pályázó alkalmazásában álló védőnő vagy a településen egészségügyi alapellátás biztosítására szerződött szolgáltató aláírásával ellátott, a pályázatban szereplő, az általa biztosított alapellátáshoz és a fejlesztett szakrendelés(ek)hez kapcsolódó eszközök beszerzését támogató nyilatkozato(ka)t (jelen kiírás 4. számú melléklete) a pályázat benyújtásakor csatolni szükséges az elektronikus pályázati felületre PDF formátumban.
A 2.1.2. pontban felsorolt tevékenységek kizárólag a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak.

2.2 Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök/berendezések/bútorok elszámolása.
Figyelem, a kiírás keretében használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható, így a jogszabályokban szereplő ilyen jellegű tételek költsége nem elszámolható!

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírás 2. számú mellékletében foglalt elvárásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.
Eszköz/berendezés/bútor beszerzésre vonatkozó előírások:
Az eszközbeszerzésnek kapcsolódnia szükséges valamely, a pályázó által fejlesztendő egészségügyi szolgálathoz, szolgáltatáshoz, ugyanis kizárólag a működési engedélyben és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, az adott egészségügyi alapellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése támogatható a kiírás keretében. Ennek megfelelően kizárólag azon eszközök beszerzése támogatható, amelyeket az egyes egészségügyi alapellátásokra vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmaznak, és szerepelnek a kiírás 2. számú mellékletében:
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás esetén, ezen túlmenően pedig egyéb szakvizsga szerint nyújtani kívánt szakellátás (kizárólagosan a belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció, tüdőgyógyászat) esetén;
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet (védőnői szolgálat esetén).

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4 pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A Pályázat benyújtásának feltételei
Általános szabályok:
Egy pályázat keretében a 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek közül egy épületre igényelhet támogatást a pályázó.

3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Azon pályázók, akik a Magyar Falu Program keretében "Orvosi eszköz" című pályázatra is pályázatot nyújtottak be, és annak keretén belül orvosi eszköz(ök) beszerzésére igényeltek támogatást, és erre vonatkozóan támogatói döntéssel rendelkeznek, ezen kiírásban orvosi eszköz(ök) beszerzésére Támogatói Okirat nem állítható ki.
Egy támogatást igénylő önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, azaz kizárólag önállóan vagy társulás tagjaként részesülhet támogatásban.
Továbbá nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
- pályázata új praxis létrehozására irányul,
- nem rendelkeznek érvényes működési engedéllyel és Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) finanszírozási szerződéssel,
- nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltató(k) és a pályázó között az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodással,
- nem közfinanszírozott szolgáltatások fejlesztését célzó beruházásra nyújt be pályázatot.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmaz.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus módon történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2020. március 25. és 2020. április 24. között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. április 24.
A határidő elmulasztása jogvesztő. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- Azon helyi önkormányzatok/társulások, akik az egészségügyi alapellátásokat (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg;
- Azon helyi önkormányzatok/társulások, akik nem rendelkeznek a pályázat kiírásakor működő orvosi rendelővel, és a projekt keretében az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség) egy épületben valósítják meg;

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum