Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szakmai látogatások (M1) - EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében
Kiíró:
Európai Bizottság; Tempus Közalapítvány
Határidő:
12/01/2016, 02/02/2017, 04/20/2017, 07/24/2017
Érvényes:
07/24/2017
Tárgymutató:
szakmai látogatások
Pályázhat:
köznevelési intézmények;
szakképzés területén oktatást, képzést nyújtó intézmények és szervezetek;
a szakképzésben résztvevők egyesületei és képviseletei, beleértve a gyakornoki, szülői és tanári egyesületeket;
felsőoktatási intézmények;
oktatással, képzéssel foglalkozó egyéb szervezetek (pl. nonprofit szervezetek, NGO-k, alapítványok, egyesületek, helyi, regionális, nemzeti szervezetek, közintézmények, és magán intézmények, stb.);
az oktatás, képzés területén irányítást, tanácsadást és információs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek;
az oktatás, képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervek helyi, regionális és nemzeti szinten;
kutatóközpontok;
szociális partnerek és a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat és más szakmai szervezeteket;
nonprofit szervezetek, önkéntes szervezetek, nem kormányzati szervezetek, amelyek részt vesznek oktatás vagy képzés szervezésében és végrehajtásában helyi, regionális vagy nemzeti szinten
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az EGT Finanszórozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08)
keretében
Szakmai látogatások (M1) pályázati akcióra

1. AZ ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM CÉLJA
Az Ösztöndíj program célja, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósítását annak érdekében, hogy ezzel fokozza Magyarország részvételét a lisszaboni / koppenhágai / bolognai folyamatokban, valamint hozzájáruljon magyar és donor országok intézményei közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához.
A program keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett egyéb intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására. Az Ösztöndíj program várhatóan legalább 275 hallgatói mobilitás, 315 oktatói és személyzeti mobilitás, valamint 12 projekt alapú együttműködés megvalósulásához járul hozzá Magyarország és a donor országok intézményei között.
Az Ösztöndíj program magyarországi koordinálója a Tempus Közalapítvány (továbbiakban: TKA), amely a pályázati lehetőséghez kapcsolódó információszolgáltatást, a pályázatírással kapcsolatos tanácsadást, a beérkezett pályázatok kezelését és értékelését, a szerződéskötést és a projektek nyomon követését látja el mint Program Operátor.

2. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Az Ösztöndíj program teljes időtartama alatt 52 562 euró használható fel ebben a pályázati akcióban. A program forrásait az EGT Finanszírozási Mechanizmus, és Magyarország központi költségvetése biztosítja.

3. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Jelen felhívás az Ösztöndíj program Szakmai látogatásokra vonatkozik. A Szakmai látogatás során a résztvevők kapcsolatot építenek, illetve meglévő kapcsolatot ápolnak a donor országok releváns intézményeivel, az alábbi célok bármelyikének elérése érdekében:
- intézményi együttműködések kialakítása és közös projektek tervezése
- intézményközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése futó vagy már lezárult projektek esetében
- már lezárult projektek értékelése, fenntarthatóságuk biztosítása
- egyéb, a nemzetközi együttműködésekhez kapcsolódó szakmai tevékenység
A Szakmai látogatások fókuszában állhatnak a már megvalósult projektek vagy jövőbeni együttműködések is, melyek elősegítik a kétoldalú kapcsolatok erősítését Magyarország és a donor országok között.
3.1 Megvalósítás keretei
A szakmai látogatások minimum 2, maximum 5 napot vehetnek igénybe, melybe az utazás nem tartozik bele. A látogatás hosszának a munkatervben leírtakkal összhangban kell állnia. Az utazást költséghatékonyan kell megszervezni. A szakmai látogatás előtt és azt követően 1-1 nap áll rendelkezésre az utazás megvalósítására.
1 Amennyiben további források válnak elérhetővé (pl. átcsoportosítás egyéb pályázati akciók keretéből), úgy ez az összeg változhat.
Egy intézmény részéről maximum 5 fő vehet részt a mobilitásban - a pályázatban meg kell indokolni a részvételüket. Egy intézmény maximum 5 szakmai látogatásra nyújthat be pályázatot pályázati fordulónként. Az azonos szövegezésű pályázatok elutasításra kerülnek (ld. 8. Szakmai látogatások Akcióval kapcsolatos további tudnivalók).
A mobilitásokat legkésőbb 2017. december 31-ig lehet megvalósítani.

4. PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
Az oktatás bármely szintjén aktívan működő magyarországi székhellyel rendelkező intézmények, valamint a donor országok valamelyikében (Norvégia, Izland, Liechtenstein) székhellyel rendelkező intézmények pályázhatnak.
4.1 Pályázó- és partnerintézmények lehetséges köre
köznevelési intézmények;
szakképzés területén oktatást, képzést nyújtó intézmények és szervezetek;
a szakképzésben résztvevők egyesületei és képviseletei, beleértve a gyakornoki, szülői és tanári egyesületeket;
felsőoktatási intézmények;
oktatással, képzéssel foglalkozó egyéb szervezetek (pl. nonprofit szervezetek, NGO-k, alapítványok, egyesületek, helyi, regionális, nemzeti szervezetek, közintézmények, és magán intézmények, stb.);
az oktatás, képzés területén irányítást, tanácsadást és információs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek;
az oktatás, képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervek helyi, regionális és nemzeti szinten;
kutatóközpontok;
szociális partnerek és a munka világának más képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat és más szakmai szervezeteket;
nonprofit szervezetek, önkéntes szervezetek, nem kormányzati szervezetek, amelyek részt vesznek oktatás vagy képzés szervezésében és végrehajtásában helyi, regionális vagy nemzeti szinten;
oktatással, képzéssel foglalkozó vállalkozások; azonban vállalkozások csak abban az esetben kaphatnak támogatást:
o ha rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel (amelybe nem tartozik bele az előtársaságként való működés),
o ha nem állnak csőd-, felszámolási, végleszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt.
Vállalkozások kizárólag de minimis jogcímen

5. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK TECHNIKAI HATÁRIDEJE
A Szakmai látogatások pályázati akció folyamatosan pályázható a pályázati keret kimerüléséig, a pályázatok technikai benyújtási határidők 2016-2017-ben az alábbiak szerint alakulnak:
Technikai benyújtási határidő (elektronikus benyújtási, illetve postára adási határidő)
2016. december 1.
2017. február 2.
2017. április 20.
2017. július 24.
Technikai benyújtási határidő alatt azt értjük, hogy a pályázatok beadására a keret kimerüléséig folyamatos a lehetőség, azonban visszajelzést a benyújtott pályázat eredményéről a fenti ütemezés szerint tudunk adni.
Az elektronikus véglegesítési és a postai feladási határidő megegyezik. A határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

6. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A pályázatokat az erre a pályázattípusra kidolgozott elektronikus űrlapon kell benyújtani magyar vagy angol nyelven. Az űrlapot az interneten keresztül lehet elérni és kitölteni a https://nora.norvegalap.hu/ címen, amelyhez a szükséges mellékleteket (pályázó intézmény hivatalos nyilatkozata, együttműködési szándéknyilatkozat, átláthatósági nyilatkozat, kettős finanszírozás elkerüléséről szóló nyilatkozat, de minimis nyilatkozat - amennyiben releváns) csatolni kell (bővebben ld. Pályázati útmutató).
Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően a pályázó intézmény hivatalos nyilatkozata dokumentumot (ld. Pályázati útmutató) cégszerűen aláírva, ajánlott küldeményként kell postára adni a TKA postacímére (ajánlott a nyilatkozatot elsőbbségi küldeményként postára adni):
1438 Budapest 70., Pf. 508

7. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA
7.1 Értékelés
A szakmai látogatás pályázati akció keretében a beérkezett pályázatokat a TKA először a megadott befogadási és formai szempontok szerint ellenőrzi (ld. 8. Szakmai látogatások Akcióval kapcsolatos további tudnivalók). Ha a pályázat nem felel meg minden felsorolt befogadási és formai követelménynek, a pályázat automatikusan elutasításra kerül, tartalmi értékelésre nem kerül sor. Amennyiben a pályázat minden befogadási kritériumot és formai követelményt teljesít, a TKA két, szakmai területen jártas munkatársa értékeli a megadott tartalmi értékelési szempontrendszer (ld. 8. Szakmai látogatások Akcióval kapcsolatos további tudnivalók) alapján. A pályázat végső pontszámát a bírálatokat elvégző két munkatárs által adott pontszámok átlaga határozza meg. Ha a két bíráló által adott összes pontszám különbsége meghaladja a magasabb pontszám 30%-át, akkor harmadik bíráló felkérésére kerül sor. Ebben az esetben a bírálók átlagpontszáma a két egymáshoz közelebb eső pontszám alapján kerül kiszámításra. A bírálók értékelése alapján a TKA felállítja a pályázatok rangsorát. A pályázatokat az elfogadásra javasolt, elutasításra javasolt és tartalék kategóriákba sorolja. A rangsor tartalmazza az elfogadásra javasolt és a tartalék listára javasolt pályázatok tervezett támogatási összegét. A tartaléklistán szereplő pályázatok abban az esetben kaphatnak támogatást, ha támogatásra elfogadott projektek visszalépése vagy forrás bővülése következtében további támogatási összegek állnak rendelkezésre.
7.2 Döntéshozatal
A támogatásról szóló végleges döntést a TKA Kuratóriuma hozza meg.
A végső döntésről és a pályázat elutasítása esetén a döntés indoklásáról minden pályázó írásbeli értesítést kap a döntés megszületését követő 5 munkanapon belül.
A TKA pályázati programjaiban a döntések ellen - sem méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs lehetőség. Amennyiben eljárási hibát vélelmez a pályázó, panaszt nyújthat be a döntés ellen a TKA címére. A TKA panaszkezelési szabályzatának megfelelően a beérkezett panasz kivizsgálásra kerül, és TKA 30 napon belül írásos választ ad a pályázónak.

9. PARTNERKERESÉS
A partnerkeresés a pályázó intézmények feladata. Partnerkeresésben segítséget nyújthat a norvég donor program partner által üzemeltetett partnerkereső adatbázis, amelyben norvég, izlandi és liechtensteini partnereket egyaránt találhatnak. A partnerkereső adatbázis elérhető itt: SIU's partner search. Partnerkeresési kérelmek beküldhetők a TKA-nak is az egtalaposztondij@tpf.hu címre, hogy azokat a TKA továbbítsa a lehetséges partnerek felé.

10. A PÁLYÁZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB GYAKORLATI INFORMÁCIÓK
- A pályázattal kapcsolatos információk és dokumentumok letölthetők:
o a TKA (http://www.tka.hu) oldaláról,
o az EGT/Norvég Alap hivatalos magyarországi honlapjáról:
http://www.norvegalap.hu, http://www.egtalap.hu.
A dokumentumok közti esetleges eltérés esetén a http://www.tka.hu honlapon található dokumentumok tekintendők hivatalosnak.
- Jelen felhívás melléklete a pályázati útmutató és a támogatási szerződés tervezete, amely dokumentumok letölthetőek a fenti címekről.
- Jelen felhívás szempontjából az alábbi szabályzatok és jogszabályok az irányadóak:
o "Szabályzat az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról”;
o 433/2015. (XI. 15.) Korm. rendelet egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről;
o a Szabályzatok értelmében a donor fél által kiadott további útmutatók, különös tekintettel a Guidelines for Programmes under EEA Programme Area Scholarships and Norway Grants Programme Area Bilateral Scholarships Programme című dokumentumra (http://www.eeagrants.org);
o 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről;
o 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről;
o 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
o az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.
- Adatok védelme
A pályázó tudomásul veszi az adatvédelem kezelésével kapcsolatos alábbi eljárást.
A pályázati űrlap feldolgozása személyes adatok feldolgozását és kezelését is magában foglalja. Az adatkezelés folyamata megfelel
- a magyar jogszabályokban (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezésről és az információ szabadságról), valamint
- az Európai Parlament és az Európai Tanács 45/2001 sz. rendeletében a magánszemélyek védelméről az Európai Unió intézményei és testületei által kezelt személyes adatok, valamint a személyes adatok szabad áramlásának vonatkozásában foglaltaknak.
A pályázati űrlap benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy a Program Operátor a pályázatban megadott adatokat (beleértve a személyes adatokat is) kezelje.
A személyes adatokat kizárólag az EGT Finanszírozási Mechanizmus HU08 Ösztöndíj program szerződéseinek megvalósulásával és nyomon követésével kapcsolatban a Program Operátor használja fel, meghatározott céllal, melyek:
- a pályázati űrlapok esetében: A támogatási kérelem értékelése során a felhívásban foglaltaknak való megfelelés vizsgálata.
- a beszámoló nyomtatványok esetében: A projekt statisztikai és pénzügyi nyomon követése.
- a pályázatok és beszámolók adatainak felhasználása szükséges továbbá a Program Operátor jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez, a Nemzeti Kapcsolattartó, vagy donor szervek felé, illetve külső szervek által lefolytatott ellenőrzések esetén a Program Operátornak betekintést kell engedni ezen dokumentumokba/adatokba az ellenőrzésre jogosult szervek részére.
- a program eredményeinek disszeminációja, értékelése és kutatása céljából.
A pályázó jogosult arra, hogy - írásos kérése alapján a Program Operátor által kezelt személyes adatait megismerje és helyesbítse amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
Minden a személyes adatokra vonatkozó kérést a Program Operátorhoz kell címezni. A pályázónak jogában áll az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (http://www.ajbh.hu), illetve az Európai Adatvédelmi Biztoshoz fordulni a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszaival, észrevételeivel.

11. TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Szakmai látogatások esetében 80% mértékű előleg a támogatási szerződés megkötését követően folyósítható. A fennmaradó összeg (a támogatás 100%-ig) utalásának feltétele a projekt záróbeszámolójának jóváhagyása.
A pályázati lehetőségről további tájékoztatást a Tempus Közalapítvány munkatársaitól kérhetnek, akik kérdéseikre 5 munkanapon belül válaszolnak:
Telefon: 06-1-237-1320
info@tpf.hu
egtalaposztondij@tpf.hu
http://www.tpf.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum