Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése / GINOP 3.4.1-2015
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/30/2017
Tárgymutató:
újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése / GINOP 3.4.1-2015
Pályázhat:
infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt főtevékenységű), kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
b) amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése
GINOP 3.4.1-2015

Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat célozza, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférést, azok használatának és minőségének javítását, amelynek elérését az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a felhívásban rögzített szakasz zárásától számítva - kizárólag vissza nem térítendő támogatás igénylése esetében - 40 napon belül dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egy járásra (területi egységre) vonatkozóan 20 millió Ft-1500 millió Ft közötti vissza nem térítendő és pénzügyi eszköz (kedvezményes beruházási hitel) támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatás kkv-k esetében legfeljebb 50%-ának, nagyvállalatok esetében pedig legfeljebb 25%-ának megfelelő, összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak ahhoz, hogy minden ellátatlan területen lévő háztartás számára elérhetővé váljon legalább 30 Mbps sávszélességű internet szolgáltatás az erre alkalmas újgenerációs szélessávú infrastruktúra megteremtésével, elősegítve ezáltal a digitális szolgáltatások elterjesztését és az állampolgárok valamint a vállalkozások számára a digitális világba való beilleszkedést;
- a kapott támogatáson és az opcionálisan igényelhető kedvezményes kamatozású beruházási hitelen felül önerőből finanszírozzák a projektet;
- a projektjük által megvalósult hálózatot elérhetővé teszik más szolgáltatók számára is (nyílt hozzáférésű nagykereskedelmi termékek biztosítása révén);

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A konstrukció célja a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett igényhelyek lefedése annak érdekében, hogy a hazai újgenerációs hálózatok, azok kapacitásai az ország településein alkalmasak legyenek a növekvő használati intenzitás és sávszélességigény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális szolgáltatások terjedését az állampolgárok és a vállalkozások körében. Cél továbbá a korábbi évek fejlesztéseit követően még optikai felhordó hálózattal el nem látott települések nagy sebességű hálózati infrastruktúrába történő bekötése.
Az állami beavatkozás indoka, vagyis a konstrukció vonatkozásában a piaci kudarc lényege, hogy a kevésbé fejlett, alacsony népsűrűséggel rendelkező, vagy szegénységgel küzdő területeken nem jövedelmező a magánszektornak a szélessávú infrastruktúra kiépítése. Ezeken a településeken a piaci fejlesztések hosszú távon sem valósulnak meg, ezért nem hozzáférhetőek a mindennapi élet részét képező alapvető IKT szolgáltatások sem. A fejlesztések támogatása kizárólag azokon a területeken valósul meg, ahol jelenleg sem piaci, sem állami hálózat nem áll rendelkezésre, és a jelenlegi és tervezett beruházások hiánya miatt piaci kudarc jelei mutatkoznak. Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és opcionálisan pénzügyi eszköz (kedvezményes hitel) együttes biztosítása révén segítse az infokommunikációs cégeket a valódi széles-sávval lefedetlen területek fejlesztésében a Csoportmentességi rendelet 52. cikke szélessávú infrastruktúrára irányuló támogatásra vonatkozó előírásai alapján.
A támogatás igénylésének alapegysége a járás, ami a támogatási kérelmet benyújtók köre tekintetében mind a kis- és közepes vállalkozások, mind a nagyobb vállalatok számára vállalható projektméret, ezáltal biztosítva az esélyegyenlőséget a potenciális támogatást igénylők között. Így a járási szintű pályáztatás lehetővé teszi a verseny ösztönzését adott járásra több támogatást igénylő esetén, ami a fejlesztések költséghatékony megvalósításához járul hozzá.
Ezen túlmenően az egyes járások jellemzői, a megtérülés mértéke, így a maximálisan elérhető vissza nem térítendő támogatási mértékek is eltérnek, ami szintén indokolttá teszi a járások önálló projektekként való kezelését.
A támogatási kérelem keretében megvalósuló fejlesztésnek a fejlesztés által érintett járásban valamennyi, jelen Felhívás 2.a/2.b számú mellékletében (Tervezési segédtábla) szereplő igényhelyre ki kell terjednie a Felhívás 3.2 és 4.4 pontjainál meghatározott feltételek szerint. Egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat, ugyanakkor minden járásra külön támogatási kérelmet kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy két vagy több nyertes támogatási kérelem nem kerülhet összevonásra.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg vissza nem térítendő támogatás esetében 68 milliárd Ft, a kapcsolódó GINOP 8.2.1 pénzügyi eszköz (beruházási hitel) esetében 10 milliárd Ft.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Unió Digitális Menetrendjének és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia6 Digitális Infrastruktúra pillérének kitűzött célja, hogy 2020-ra minden háztartás számára biztosított legyen legalább 30 Mbps sebességű interneteléréshez való hozzáférés lehetősége, továbbá hogy a háztartások legalább 50%-ában 100 Mbps-os internet-hozzáférés álljon rendelkezésre. A Magyar Kormány Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozatában deklarálta, hogy ezen elvárásoknak Magyarország már 2018 év végére meg kíván felelni.
A piaci kudarcok felszámolása és az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében a 1173/2015. (III.24) Korm. határozat alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete biztosít forrásokat. Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek alkalmazásával:
a) projekt előkészítése
1. megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése;
2. műszaki tervek, specifikációk, kiviteli és tendertervek elkészítése
3. engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok elkészítése
4. előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértői hálózat építés, szakértői műhelymunkák
5. szükséglet felmérés és helyzet feltárás
6. közbeszerzés előkészítése
7. egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás
b) projektmenedzsment
1. a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment
c) projekt szakmai, operatív végrehajtásával összefüggő tevékenységek:
1. aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítése és az ehhez kapcsolódó mélyépítési és magasépítési munkák;
2. a Felhívás 2. sz. mellékletben (Tervezési segédtábla) található településeket a gerinchálózattal összekötő felhordó hálózat (a meglévő vagy a támogatási kérelem keretében kiépítendő gerinchálózati csatlakozási pont és a települési hozzáférési aggregációs pontok (PoP) közötti felhordó hálózati szakasz kiépítése fényvezető alapú megoldással;
3. az érintett településeken a hozzáférési aggregációs pont (PoP) létesítése (az aktív eszközök üzemviteléhez szükséges szünetmentes energia ellátás, földhálózat stb.) és a helyi hozzáférési hálózat(ok) technológia-független kiszolgálására való alkalmassá tétele;
4. az érintett településeken belül valamennyi lefedetlen "NGA-fehér” igényhelyig "homes passed” helyi szélessávú hozzáférési hálózat kiépítése;
5. a hozzáférési aggregációs pont (PoP) és az érintett települések közintézményeinek otthont adó épület közötti alapinfrastruktúra kialakítása (alépítményben vagy oszlopsoron elhelyezett optikai kábel vagy légkábel, illetve passzív hálózati elemek), valamint a hozzáférési aggregációs pont és a járási székhelyen a kormányhivatal épületében elhelyezett Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) PoP közötti optikai sötét szálpár megépítése és/vagy IRU igénybevétele;
6. a nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához szükséges aktív és passzív hálózati eszközök beszerzése és alépítmények kialakítása;
7. műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele;
8. optikai sötétszál igénybevételének egyszeri díja (IRU);
9. oszlophasználat igénybevételének egyszeri díja
3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 8.6.2. pontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2018. október 1.
3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.4.1. A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.
A fejlesztés megvalósítása kizárólag azokon a területeken lehetséges, amelyek esetében az alábbi kitételek valamelyike teljesül:
- nincs azonos kategóriájú hálózat, azaz meglévő újgenerációs hozzáférési (NGA) hálózat, és annak kiépítése, a közeljövőben (3 éven belül) nem is valószínűsíthető a piaci szereplők beruházási tervei alapján;
- alapszintű szélessávú hálózat rendelkezésre áll, de nem alkalmas minimum 30 Mbps sebességű internetkapcsolat létesítésére. Ezeken a területeken a hálózat kapacitásainak bővítése (upgrade) támogatható, amennyiben a technológia ezt lehetővé teszi. Amennyiben a technológia nem teszi lehetővé a hálózat kapacitásainak bővítését, az előző pontban foglaltak alapján támogatható az újgenerációs hálózat létesítése;
- adott település nem rendelkezik optikai felhordó hálózati összeköttetéssel.
NGA helyi hálózatok és optikai felhordó hálózatok esetében a lehetséges fejlesztési helyszíneket (igényhelyeket) jelen felhívás 2.a/2.b számú melléklete (Tervezési segédtábla) tartalmazza.
3.8. Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Önerőnek a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF c. dokumentum 8.5. pontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok az infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt főtevékenységű), kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
b) amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség a fentiekben nevesített feltételeket egyaránt teljesítő tagok esetén. A konzorcium maximum 3 tagból állhat.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek benyújtása 2015.09.30-tól 2017.09.30-ig lehetséges.
a) Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2015. november 15. jelen Felhívás 2./a sz. mellékletében szereplő járások esetében, - 2016. január 01. jelen Felhívás 2./b sz. mellékletében szereplő járások esetében.
A felhíváshoz kapcsolódóan a támogatást igénylőnek a GINOP-8.2.1. konstrukció keretében lehetősége van a projekt finanszírozásába támogatott pénzügyi eszköz (beruházási hitel) igénylésére is kizárólag jelen felhívás keretében született támogatási döntés dátumától számított 30 napon belül. Az igénybe vehető kedvezményes beruházási hitel termék a felhíváshoz kapcsolódóan kerül megjelentetésre az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) http://www.mfb.hu honlapján és a szechenyi2020.hu weboldalon.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem látták el minősített elektronikus aláírással11 - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás12/futárposta-szolgáltatás13 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a támogatási kérelem előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, melyhez kapcsolódóan pénzügyi eszköz igénybevételére is lehetőség van a GINOP-8.2.1. kódszámú konstrukció keretében A GINOP-8.2.1 konstrukcióban elérhető pénzügyi eszköz formája: kedvezményes kamatozású beruházási hitel (támogatott hitel).
A GINOP-8.2.1 pénzügyi eszköz termék elérhetősége a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) http://www.mfb.hu linken található.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb az adott járás vonatkozásában a 2.a/2.b számú mellékletben (Tervezési segédtábla) rögzített összeg lehet.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egy járásra (területi egységre) vonatkozóan 20 millió Ft-1500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
b) A támogatási kérelemhez kapcsoltan indított GINOP-8.2.1 pénzügyi eszköz konstrukcióban pénzügyi eszköz támogatás igényelhető (opcionális), amelynek összege járásonként minimum 10 millió Ft, maximum 1500 millió Ft.
c) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az adott járás vonatkozásában az összes elszámolható költség 2.a/2.b sz. mellékletben feltüntetett %-a. A GINOP 8.2.1 beruházási hitel igénybevétele esetén annak támogatás tartalma beleszámít a támogatás mértékébe, ezáltal egybeszámítandó a GINOP 3.4.1-ben adott vissza nem térítendő támogatással.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet II. fejezet 48. bekezdése alapján az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmekről a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság dönt.
5.4 Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás kkv-k esetében maximum 50%-a, nagyvállalatok esetében pedig maximum 25%-a, de maximum 300 millió Ft lehet.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Felhívás (pdf, 669 kB) (Feltöltve: 2015-08-28)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum