Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése - Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása / EFOP-3.5.1-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
01/20/2017
Tárgymutató:
felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése / EFOP-3.5.1-16
Pályázhat:
312 (Központi költségvetési szerv)
552 (Elsődlegesesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy),
559 (Egyházi szervezeti technikai kód),
561 (Közalapítvány)
562 (Közalapítvány önálló intézménye),
563 (Egyéb alapítvány önálló intézménye),
569 (Egyéb alapítvány)
572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
573 (Nonprofit részvénytársaság)
599 (Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet)
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2017. január 20-án, 16 órától a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése” című (EFOP-3.5.1-16 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.
Erre való tekintettel 2017. január 20-án, 16:00 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatóak.


FELHÍVÁS
Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítására

A Felhívás címe:
Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése
A Felhívás kódszáma:
EFOP-3.5.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: felsőoktatási intézmények) számára, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, felkészítés a céges, partnerszervezeti környezetben való munkavégzésre, és ezzel összefüggésben a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése, minőségének javítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a felsőoktatás képzési kapacitásainak és infrastruktúrájának fejlesztését, a diplomások arányának fenntartható növelését, az oktatás, képzés és a munkaerőpiac összehangolását a képzett, megújulásra képes társadalom érdekében, valamint a felsőoktatás minőségének javítása érdekében a felsőoktatás és a vállalkozások közötti kapcsolatok erősítését, és a képzésekbe a gazdasági szektortól kapott igények beépítését. A cél elérését a Kormány a felsőoktatási intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 50 millió Ft maximum 370 millió Ft (amely a Felhívás 5.3. pontja szerinti speciális szempontok szerint növelhető) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kooperatív képzések közül elsősorban a duális alapképzés és mesterképzés egészének fejlesztéséhez;
- közreműködnek a gazdálkodó szervezetek bevonásával megvalósuló kooperatív képzési lehetőségek megteremtésében;
- elősegítik az alapképzések 6 hetesnél hosszabb gyakorlatának elterjesztését;
- szorgalmazzák a felsőoktatási szakképzés gyakorlatának fejlesztését;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Helyzetelemzés:
A hazai felsőoktatásra jelenleg az erősen elméleti képzések dominanciája a jellemző, a jelenlegi képzési struktúra nem kínál elegendő lehetőséget a gyakorlati képzésre, holott a hazai ipar szereplői - közülük is legerőteljesebben a járműipari vállalatok -kifejezetten igénylik a gyakorlatorientált képzésből kikerülő szakembereket. A tantárgyak, tantervek nem a kellő mértékben illeszkednek az ipar elvárásaihoz, és nagyon alacsony az ipari gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező oktatók száma, továbbá az ipari szakemberek felsőoktatásban való jelenléte is alulreprezentált. Hasonlóan háttérbe szorul az intézményekben a vállalatok által - a jól megalapozott szakmai tudás mellett - megkövetelt ún. soft-skill-ek megszerzése is (vezetési képesség, együttműködési készség, vállalati kultúra stb.).
Az oktatásnak kiemelt szerepe van a gazdasági rendszer működésének segítésében, a nemzetgazdaság növekedésének előmozdításában. A versenyképes gazdaság megteremtésében és az Európai Unió tagállamai együttműködésében meghatározó fejlesztési cél a magasan képzett, felsőfokú végzettségi szinttel rendelkező szakember-szükségleti igények kielégítéséhez való felsőoktatási hozzájárulás. A minőségi felsőoktatás a korszerű ismeretek létrehozásával, közvetítésével, átadásával, a versenyképes tudás megszerzése feltételeinek biztosításával és tudományos, kutatási, K+F tevékenységével játszik meghatározó szerepet a gazdaság növekedésében. Annak érdekében, hogy a felsőoktatási intézmények a gazdaságfejlesztés fajsúlyos tényezőivé váljanak a képzések és a valós munkaerő-piaci igények megfelelő illeszkedése szükséges. A felsőoktatás képzési rendszerében a nemzetközi és hazai jó tapasztalatok, továbbá a növekvő munkaerő-piaci kereslet miatt indokolttá vált a gyakorlatorientált képzések mellett a gyakorlatorientált képzések egy speciális formájaként, a gazdálkodó szervezetek képzési rendszerbe történő bevonásával megvalósuló kooperatív képzések további ösztönzése a kormányzat által, ennek érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (a törvény.) által definiált duális képzés lehetőségének bevezetése, szabályozása. A törvénymódosítás a duális képzést a teljes idejű képzések egyik formájaként határozta meg. A törvénymódosítás felhatalmazást biztosított továbbá a Duális Képzési Tanács működésére, hatáskörére vonatkozóan.
Felsőfokú duális képzéseket a 2015/2016-os tanévben műszaki, informatikai, agrár, és gazdaságtudományok képzési területeken indítottak az intézmények együttműködő partnervállalatokkal és egyéb szervezetekkel közösen. 2015 szeptemberében 19 felsőoktatási intézményben 440 fő duális hallgató kezdhette meg gyakorlati képzését 198 duális vállalati partnernél. A 2016/2017-es tanévre jelentősen bővül a duális képzési lehetőségek száma: 24 felsőoktatási intézmény indít 6 képzési területen (agrár, műszaki, gazdaságtudományok, informatika, társadalomtudomány, természettudomány) 49 különböző szakon (ebből 40 BSc és 9 MSc) duális képzést 2016 szeptemberében, az intézményekkel együttműködő több mint fél ezer duális partnervállalat közel 3000 leendő hallgatónak hirdet képzési helyet. A duális képzés lehetőségének köre 2016-tól bővül a szociális munka alapképzésben indítható szakkal.
A Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégiai tervdokumentum célként fogalmazta meg, hogy a duális formájú alapképzéseken a résztvevők aránya 2020-ig a releváns képzési területeken az elsőévesek körében 8%-ot érjen el
Sürgető feladat az intézmények munkaerő-piaci kapcsolatainak, az ágazati-iparági és kutatási együttműködések fokozása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítését szolgáló képzési kimenetek és képzési formák kialakítása, a duális képzés elterjesztése, a képzési tartalmak és módszerek modernizálása.
Előzmény: A konstrukció előzményének a TÁMOP 4.1.1.F-15/1/Konv - A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése c. konstrukció tekinthető, amely a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztését és működtetését készítette elő, valamint a helyi felsőoktatási intézményeknek a szakképzést vagy felnőttképzést folytató intézményekkel, gazdasági szereplőkkel való olyan együttműködésének kialakítását és megerősítését segítette, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését.
A konstrukció célja:
Általános cél, a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését.
Közvetlen cél, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése. A konstrukció beavatkozási logikájának központja a felsőoktatási intézmények gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítése
A projekt részcéljai:
1. a felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása,
2. gyakorlatorientáltság növelése a felsőoktatásban,
3. szoros együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén,
4. gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe,
5. gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre,
6. a felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése,
7. munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése,
8. a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben.
A Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia alapján a felsőoktatási hozzáférés növelését és a munkaerőpiac számára releváns képzési struktúra elérést komplex programmal kívánja megvalósítani. A cél a képzések fejlesztésének "értéklánc-alapú" megközelítése, ennek keretében a hallgatók sikerességének támogatása, munkaerő-piaci kihívásoknak való megfelelésük elősegítése.
Jelen, EFOP 3.5.1, konstrukció az "oktatási értéklánc" alapú folyamat utolsó szakaszához tartozó folyamatokat támogatja (céges környezetben való munkavégzés, duális képzés, gyakorlatszerzés), míg az EFOP 3.4.4 az első szakaszt, az EFOP 3.4.3 konstrukció a középső ponttal jelzett szakaszokat.
Célcsoport:
Érintett felsőoktatási intézmények a fejlesztések által érintett képzésekben részt vevő hallgatói, különös tekintettel:
- a 290/2014-es Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásokban lakóhellyel rendelkezőkre;
- a roma közösségbe tartozókra;
- a fogyatékossággal élőkre;
- a női hallgatókra.
Oktatók: a kooperatív és duális képzések fejlesztésében és végrehajtásában és ezek fejlesztésében valamint képzők képzésében részt vevők.
Felsőoktatási intézmények munkatársai, különös tekintettel a tanulástámogató és tudásbázis menedzselő, könyvtári szolgáltatásokat és a hallgatói adminisztrációt biztosítókra.
Gyakorló szakemberek: képzési programok végrehajtásában a gazdasági szervezetek oldaláról, vagy szakmai együttműködők oldaláról résztvevő, illetve a képzésbe mesteroktatóként vagy megbízási szerződéssel bevonandó, képzők képzése programokban részt vevő gyakorló szakemberek.
Felsőoktatásból lemorzsolódó hallgatók.
Középfokú oktatási intézmények diákjai, felsőoktatásba jelentkező hallgatók.
Illeszkedés a stratégiai környezethez
Jelen felhívás célrendszere és tevékenységei az alábbi stratégiai dokumentumokhoz illeszkednek:
Nemzeti Reform Program (NRP): az NRP-ben tett vállalás, amely a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának (a 30-34 évesek körében) 34 százalékra növelését tűzte ki 2020-ig.
"Fokozatváltás a felsőoktatásban" c. felsőoktatási stratégia (stratégia): amely a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának 35%-ra emelését tűzte ki célul a 30-34 éves korosztályban 2023-ig, illetve 2020-ig a lemorzsolódók arányának 25%-ra való csökkentését határozta meg. A felsőoktatási stratégia célként az erőforrások hatékony felhasználása mellett egy magasabb minőséget nyújtó, teljesítményelvű és a gazdasági szereplők igényeit is kiszolgáló felsőoktatási rendszer létrehozását jelöli ki. Ennek megfelelően a stratégia az ország képzési szerkezetének átalakítása során kiemelten foglalkozik a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzések elterjesztésével, mely jelen konstrukció egyik kiemelt célja. A stratégia további célként fogalmazta meg, hogy a duális formájú alapképzéseken a résztvevők aránya 2020-ig a releváns képzési területeken az elsőévesek körében 8%-ot érjen el.
A konstrukció továbbá közvetlenül hozzájárul a felsőoktatási stratégiának a felsőoktatási képzési kimenetek közötti átjárhatóság és a kimeneti alternatívák növelését célként megfogalmazó célkitűzésének és annak akcióinak megvalósításához, a duális képzések elindításával, a felsőoktatás rendszerébe tartozó szakképzések profiltisztításával, a felsőoktatás rendszerébe tartozó rövid ciklusú, valamint felsőfokú tovább- és átképzési programok indításával.
Közvetett kapcsolódás figyelhető meg az Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiával, azáltal hogy a felsőoktatási oktatási és kutatási irányokban megjelennek a gazdaság igényei, előtérbe kerül a munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése.
A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia 7. prioritási területének (Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás, és az információs technológiák segítségével) kiemelt célkitűzéseivel, és ezáltal hozzájárulnak azok megvalósulásához is
Illeszkedés az Emberi Erőforrás Operatív Programhoz
A konstrukció az alábbi tematikus célkitűzéshez és beruházási prioritáshoz kapcsolódik:
A konstrukció hozzájárul a felsőoktatási rendszer fejlődéséhez, illeszkedik az EFOP és az Európa 2020-as célkitűzéseihez, a felsőfokú végzettségűek számának növeléséhez, közvetve pedig a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésének javításához.
A konstrukció közvetlenül az EFOP 3. prioritási tengely, 2. A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára (10.ii) beruházási prioritás, 3.5 A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben intézkedésben megfogalmazott célokhoz kapcsolódik.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,7 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-20 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
- Kooperatív együttműködések tartalmi elemeinek és módszerének fejlesztése a képzési tevékenységben, a curriculum alakításában. A felsőoktatási intézmények és gazdasági szervezetek kooperációjának fejlesztése képzéshez kapcsolódóan, az elszámolható összköltség maximum 5%-ig.
- A felsőoktatási képzés kooperatív illetve duális rendszerűvé alakítását szolgáló szervezési és fejlesztési tevékenységek (pl. közös intézményi - vállalati tantervek kidolgozása; a képzésen belül a vállalati szakasz illeszkedésének megteremtése az intézményi curriculumhoz, időbeosztás órarendek összehangolása a vállalati szakasszal)
- Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszköz fejlesztés a felsőoktatásban
- A gyakorlati készségeknek a képzési és kimeneti követelményhez igazodó értékelési és mérési rendszerének kidolgozása az adott felsőoktatási kooperatív és duális képzési programhoz igazodóan.
- A munkaerő-piacon elvárt készségek fejlesztésének beemelése a tantervekbe, tantárgyi programokba, különös tekintettel a vállalkozói ismeretekre és a projektmunkára a kooperatív/ duális képzések keretében
o A képzési és kimeneti követelmények alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeinek - a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek - kidolgozása a Magyar Képesítési Keretrendszer adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményekkel összhangban.
o Kapcsolódó, a gyakorlati készségek elsajátítását lehetővé tevő módszerek és tartalmak kidolgozása: A képzésben megszerezhető, az intézményekben nem oktatott szakmai ismeretek, adott gazdasági szervezet(ek)hez köthető specifikus szakmai ismeretek, önálló munkavégzési képesség, csoportos munkavégzési képesség, fejlett munkavégzési hatékonyság és -eredményesség, vállalati és munkakultúra terén szerzett jártasság kompetenciáinak kidolgozása.
- A gazdasági szervezetek szakembereinek felsőoktatási képzésbe való bevonása és a foglalkoztatáshoz az intézményi kapcsolódó feltételrendszerének javítása, mindegyik megcélzott terület esetében.
- Képzők képzése programok lebonyolítása. A felsőoktatási oktatók, mesteroktatók valamint a felsőoktatási intézményekkel együttműködő gazdasági szervezetek szakembereinek, mentorainak szakmai és pedagógiai tudásának, módszertani felkészültségének fejlesztése: továbbképzési programok, tréningek kidolgozása és a képzések megvalósítása, learning by doing programok biztosítása mind a kooperatív / duális képzések, mind a felsőoktatási szakképzések gyakorlata mind a 6 hetes vagy 6 hetesénél hosszabb gyakorlat esetében.
- A duális vállalati partnerek szakemberei esetében támogatható a pedagógiai kompetenciák fejlesztése oktatás módszertani továbbképzések szervezése, az intézményi curriculumhoz való kapcsolódások megismertetése érdekében szervezett workshop és tréning.
- A felsőoktatási képzésből lemorzsolódott személyek az oktatásba történő visszaintegrálását segítő képzési programok kidolgozása.
- A duális képzéshez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények szervezése. A duális képzés népszerűsítését és terjesztését elősegítő programok kidolgozása és megvalósítása.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Főkedvezményezett
Jelen felhívás keretében egyedi támogatást igénylőként, illetve konzorciumvezetőként a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be támogatási kérelmet, kevésbé fejlett régióban található székhellyel vagy telephellyel.
Közép-magyarországi és a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény egyaránt nyújthat be támogatási kérelmet, de a fejlesztések által érintett gyakorlati helynek a kevésbé fejlett régióban kell lennie.
E felhívásra kizárólag a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerinti alábbi GFO besorolású intézmények nyújthatnak be projektjavaslatot:
312 (Központi költségvetési szerv)
552 (Elsődlegesesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy),
559 (Egyházi szervezeti technikai kód),
561 (Közalapítvány)
562 (Közalapítvány önálló intézménye),
563 (Egyéb alapítvány önálló intézménye),
569 (Egyéb alapítvány)
572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
573 (Nonprofit részvénytársaság)
599 (Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Konzorciumi partnerek
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények.
Továbbá konzorciumi partner lehetnek a következő GFO besorolású intézmények:
561 (Közalapítvány)
562 (Közalapítvány önálló intézménye),
563 (Egyéb alapítvány önálló intézménye),
569 (Egyéb alapítvány)
572 (Nonprofit korlátolt felelősségű társaság)
573 (Nonprofit részvénytársaság)
599 (Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Minden konzorciumi partnernek meg kell felelnie a kiválasztási szempontoknak.
Egy felsőoktatási intézmény egy, azaz 1 projektben lehet konzorciumvezető, valamint e mellett egy, azaz 1 további - más felsőoktatási intézmény által vezetett - konzorciumban vehet részt konzorciumi tagként, vagy - amennyiben nem konzorciumvezető, - akkor összesen kettő támogatási kérelem benyújtásában lehet szereplő konzorciumi tagként.
Konzorcium maximális tagszáma minimum 2 maximum 5 lehet.
A konstrukció keretében vagy egy intézmény hajt végre egy fejlesztési projektet, amely eredményeképpen a saját képzési portfóliójának és a helyi gazdasági-munkaerőpiaci igényekre megfelelő területeken végez fejlesztéseket, vagy indokolt esetben képzési területenként, konzorciumi formában az intézmények együttesen, egymással együttműködésben végzik el fejlesztéseiket, kihasználva egymás térségi gazdasági hálózatokban való integrálódását és a vállalati oldallal folytatott képzési együttműködések kialakításában rendelkezésre álló tapasztalatot.
Támogatási igényt az a felsőoktatási intézmény nyújthat be - fenntartó fajtájától függetlenül -, amely rendelkezik Intézményfejlesztési Tervvel a 2016-2020-as időszakra vonatkozóan, amelynek a Fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégiához való illeszkedését felsőoktatásért felelős minisztérium megvizsgálta és a közösségi forrásból fejleszteni kívánt területek esetében jóváhagyta.
Együttműködő partnerek
Szakmai együttműködő partnerként lehetséges bevonni olyan társadalmi szervezetet, nonprofit gazdasági társaságot, gazdasági hálózatokat, klasztereket, amelyek részt vesznek a felsőoktatási intézmények és a gyakorlatot biztosító szervezet közötti képzési együttműködésekben, a szakmai gyakorlatok és képzések szervezésében, ezáltal hozzájárulnak a képzések munkaerő-piaci (vállalati) oldalának szakmai támogatásához.
Szakmai együttműködő partner lehet továbbá önkormányzat.
A szakmai együttműködő partnerek támogatásban nem részesülnek.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében 2016. év 12. hó 12. naptól 2018. év 12. hó 12. napig van lehetőség a támogatási kérelem benyújtására.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. 12. 12.-2017. 01. 16.
2017. 01. 23.-2017. 04. 03.
2017. 04. 10.-2017. 09. 11.
2017. 09. 18.-2018. 02. 26.
2018. 03. 05.-2018. 07. 31.
2018. 08. 07.-2018. 12. 12.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 370 millió Ft, amely a lenti speciális eltérítési szempontokat tartalmazó táblázat szerint növelhető.
A konstrukcióban a hátrányos helyzetű térségben (Komplex programmal fejlesztendő járás, fejlesztendő járás, kedvezményezett járás) kiépülő vállalati gyakorlati helyek esetében priorizálás szükséges, azaz magasabb támogatási összeg és magasabb értékelési pont érvényesítése ezen fejlesztéseknél, ennek révén egyes új, innovatív szolgáltatási formák először az elmaradott térségekben kerülnek bevezetésre és nő a közvetett felsőoktatási jelenlét a kevésbé fejlett régiókban.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-351-16-dulis-s-kooperatv-felsoktatsi-kpzsek-felsoktatsi-szakkpzsi-s-szakirny-tovbbkpzsek-fejlesztse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum