Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem) / GINOP-3.4.1-20
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
06/11/2020
Érvényes:
06/11/2020
Tárgymutató:
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem) / GINOP-3.4.1-20
Pályázhat:
infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt főtevékenységű), kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) a támogatást igénylő, vagy 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
b) amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
Újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem)

GINOP-3.4.1-20
Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat célozza, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférést, azok használatának és minőségének javítását, amelynek elérését az infokommunikációs területen működő mikro-, kis-, közepes és nagyvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egy járásra (területi egységre) vonatkozóan 5 millió Ft - 1800 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, kis- és középvállalkozások (KKV) esetében maximum 500 millió forint erejéig.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak ahhoz, hogy minden ellátatlan területen lévő háztartás számára elérhetővé váljon legalább 30 Mbps sávszélességű internet szolgáltatás az erre alkalmas újgenerációs szélessávú infrastruktúra megteremtésével, elősegítve ezáltal a digitális szolgáltatások elterjesztését és az állampolgárok valamint a vállalkozások számára a digitális világba való beilleszkedést;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
- a projektjük által megvalósult hálózatot elérhetővé teszik más szolgáltatók számára is (nyílt hozzáférésű nagykereskedelmi termékek biztosítása révén).

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A konstrukció célja a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett igényhelyek lefedése annak érdekében, hogy a hazai újgenerációs hálózatok, azok kapacitásai az ország településein alkalmasak legyenek a növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális szolgáltatások terjedését az állampolgárok és a vállalkozások körében. Cél továbbá a korábbi évek fejlesztéseit követően még optikai felhordó (körzet, helyközi) hálózattal el nem látott települések nagy sebességű hálózati infrastruktúrába történő bekötése.
Az állami beavatkozás indoka, vagyis a konstrukció vonatkozásában a piaci kudarc lényege, hogy a kevésbé fejlett, alacsony népsűrűséggel rendelkező, vagy szegénységgel küzdő területeken nem jövedelmező a magánszektornak a szélessávú infrastruktúra kiépítése. Ezeken a településeken a piaci fejlesztések hosszú távon sem valósulnak meg, ezért nem hozzáférhetőek a mindennapi élet részét képező alapvető IKT szolgáltatások sem. A fejlesztések támogatása kizárólag azokon a területeken valósul meg, ahol jelenleg sem piaci, sem állami hálózat nem áll rendelkezésre, és a jelenlegi és tervezett beruházások hiánya miatt piaci kudarc jelei mutatkoznak. Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás biztosítása révén segítse az infokommunikációs cégeket a valódi széles-sávval lefedetlen területek fejlesztésében a Csoportmentességi rendelet 52. cikke szélessávú infrastruktúrára irányuló támogatásra vonatkozó előírásai alapján.
A támogatás igénylésének alapegysége a járás, ami a támogatási kérelmet benyújtók köre tekintetében mind a kis- és közepes vállalkozások, mind a nagyobb vállalatok számára vállalható projektméret, ezáltal biztosítva az esélyegyenlőséget a potenciális támogatást igénylők között. Így a járási szintű pályáztatás lehetővé teszi a verseny ösztönzését adott járásra több támogatást igénylő esetén, ami a fejlesztések költséghatékony megvalósításához járul hozzá.
Ezen túlmenően az egyes járások jellemzői, a megtérülés mértéke, így a maximálisan elérhető vissza nem térítendő támogatási összegek is eltérnek, ami szintén indokolttá teszi a járások önálló projektekként való kezelését.
A támogatási kérelem keretében megvalósuló fejlesztésnek a fejlesztés által érintett járásban valamennyi, jelen Felhívás 2. számú mellékleteiben (TST, azaz Tervezési segédtábla) szereplő igényhelyre (2/g melléklet) és felhordó (2/f melléklet, helyközi, körzet) hálózati szakaszra ki kell terjednie, a Felhívás 3.2 és 4.4 pontjainál meghatározott feltételek szerint. Egy támogatást igénylő több támogatási kérelmet is benyújthat, ugyanakkor minden járásra külön támogatási kérelmet kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy két vagy több nyertes támogatott kérelem nem kerülhet összevonásra.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg vissza nem térítendő támogatás esetében 4,1 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-80 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Unió Digitális Menetrendjének és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia Digitális Infrastruktúra pillérének kitűzött célja, hogy 2020-ra minden háztartás számára biztosított legyen legalább 30 Mbps sebességű interneteléréshez való hozzáférés lehetősége, továbbá hogy a háztartások legalább 50%-ában 100 Mbps-os internet-hozzáférés álljon rendelkezésre.
A piaci kudarcok felszámolása és az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése érdekében a 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési kerete biztosít forrásokat. Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:
3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) projekt szakmai, operatív végrehajtásával összefüggő tevékenységek:
1. aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítése és az ehhez kapcsolódó mélyépítési és magasépítési munkák;
2. a Felhívás 2/f sz. mellékletben (TST, azaz Tervezési segédtábla) található településeket a gerinchálózattal összekötő felhordó (körzet, helyközi) hálózat (a meglévő vagy a támogatási kérelem keretében kiépítendő gerinchálózat kapcsolódási pont (GKP) és a települési aggregációs pontok (TAP) közötti felhordó (körzet, helyközi) hálózati szakasz kiépítése fényvezető alapú megoldással (optikai kábellel);
3. A 2) pont szerinti felhordó (körzet, helyközi) hálózat "A" végpontja az adott járás székhelyének állami csomópontja (lásd még 6) pont), "B" végpontja a TST-ben megjelölt települések települési aggregációs csomópontja (TAP), mely két pont között szálfolytonos, végtől-végig azonos keresztmetszetű és azonos open access tartalékszálszámot biztosító fényvezető kábel építendő;
4. az érintett településeken a települési aggregációs csomópont (TAP) létesítése (az aktív eszközök üzemviteléhez szükséges szünetmentes energia ellátás, földhálózat, stb.) és a helyi hozzáférési hálózat(ok) technológia-független kiszolgálására való alkalmassá tétele;
5. az érintett településeken belül valamennyi lefedetlen "NGA-fehér" igényhelyig "homes passed" helyi szélessávú hozzáférési (helyi) hálózat kiépítése;
6. a települési aggregációs csomópont (TAP) és az érintett települések közintézményeinek otthont adó épület közötti alapinfrastruktúra kialakítása (alépítményben vagy oszlopsoron elhelyezett optikai földkábel vagy légkábel, illetve passzív hálózati elemek), valamint a Települési Aggregációs Pont (TAP) és a járási székhelyen elhelyezett Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) illetve Digitális Jólét Gerinchálózati (DJG) PoP közötti optikai sötét szálpár megépítése és/vagy optikai sötét szálpár biztosítása IRU igénybevételével;
7. amennyiben közintézményi bekötésekhez és open access céljára létesített felhordó (körzet, helyközi) hálózati összeköttetések megvalósításához (TAP-GKP viszonylatban) a SZIP szabályrendszere lehetővé teszi a WDM technológia alkalmazását, a 6. sz. "Nagykereskedelmi hullámhossz termék - termékleírás és SLA" mellékletben foglalt részletszabályokat a tervezés és kivitelezés során kötelezően kell alkalmazni;
8. a nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához szükséges aktív és passzív hálózati eszközök beszerzése és alépítmények kialakítása;
9. műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele;
b) projekt előkészítése
1. megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése;
2. műszaki tervek, specifikációk, kiviteli és tendertervek elkészítése;
3. engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok elkészítése.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük, a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok az infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt főtevékenységű), kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) a támogatást igénylő, vagy 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
b) amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség a fentiekben nevesített feltételeket egyaránt teljesítő tagok esetén. A konzorcium maximum 3 tagból állhat.
4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) amellyel szemben büntetőügyi eljárás/nyomozás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
c) amelynek a GINOP-3.4.1-15 bármely korábbi fordulójában nyertes támogatási kérelmével kapcsolatban szabálytalansági eljárás következményeként szerződésbontásra került sor;
d) amelynek működése, illetve tulajdonosi szerkezete nem átlátható a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján;
e) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
f) amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
g) amelynek, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója, alapján az éves árbevételének legalább 50%-a nem a jelen Felhívás 4.1 részében felsorolt tevékenységekből származik;
h) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
i) amely nem rendelkezik regisztrációval az e-közmű rendszerben, továbbá nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7.§ foglaltaknak megfelelően,
j) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége több mint négyszeresen meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti elektronikus hírközlési árbevételből származó összegét. Jelen kiírásban a támogatást nyert támogatási kérelmek az összköltség korlát tekintetében egybeszámításra kerülnek.
k) amely nem nyilatkozik arról, hogy
- a hálózatok pályázati, engedélyeztetési, kiviteli és megvalósulási terveztetése során a Magyar Mérnöki Kamara honlapján közzétett a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabásának alkalmazását irányadónak tekinti
- a tervezői díjat az elvárt minőség érdekében, az iparági tervezési gyakorlattal összhangban, felhordó (körzet, helyközi) hálózat esetén 4-5 mérnöknap/km, lefedő hálózat esetén 5-8 mérnöknap/km alapon határozza meg
- hozzájárul ahhoz, hogy támogatási szerződésének és projektjének Szupergyors Internet Programhoz közvetlenül kapcsolódó adatait, azok változásait, esetleges módosításait a KIFÜ erre feljogosított munkatársai megismerjék, valamint tudomásul veszi, hogy a támogatási jogviszony fennállása alatt a KIFÜ erre feljogosított munkatársai a projekt előrehaladásával, esetleges változásaival, a projekt kivitelezésével kapcsolatos módosításokkal, továbbá a támogatási szerződés bármely módosításával kapcsolatos valamennyi adatot - titoktartási kötelezettség vállalása mellett - megismerhetik, azokhoz hozzáférhetnek.
l) amely a mapping felmérés során három éven belül megvalósítandó önerős fejlesztési vállalást tett, de az erről szóló együttműködési megállapodást a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, illetve jogutódjával az Innovációs és Technológiai Minisztériummal nem írta alá;
m) amely ellen a felhívás korábbi szakaszaiban (konvergens, köztes, komplex kiírások) tett vállalásai kapcsán szabálytalansági eljárás indult és az eljárás a támogatási szerződés felbontásával zárult;
n) amely vállalkozás esetében a http://www.palyazat.gov.hu weboldalon található ÁÚF 2. Kizáró okok listájában foglalt pontok valamelyike fennáll.
o) amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1i) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
Nem nyújtható csekély összegű támogatás azon támogatást igénylő részére, aki
p) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
q) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
r) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
s) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
t) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
u) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
v) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására
Nem nyújtható szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez és fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás azon támogatást igénylő részére, aki
w) amely azt a halászati és akvakultúra ágazatba tartozó tevékenységhez használja fel,
x) amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel,
y) amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
z) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
aa) amely exporttal kapcsolatos tevékenységhez igényel támogatást, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
bb) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
cc) amely a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához igényel támogatást,
Nem nyújtható támogatás továbbá olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. 05. 06. 10:00 órától 2020. 06. 11. 12:00 óráig lehetséges.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem látták el minősített elektronikus aláírással - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a támogatási kérelem előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb az adott járás 2. számú mellékletben (TST, azaz Tervezési segédtábla) rögzített összeg lehet.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egy járásra (területi egységre) vonatkozóan 5 millió Ft-1800 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Egy projekt maximális támogatási összege a felhívás 14. számú mellékletében, az adott járásra vonatkozóan rögzített összeg lehet.
b) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az adott járás vonatkozásában az összes elszámolható költség 2. számú mellékletben feltüntetett százaléka.
5.4 Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás maximum 25%-a, kkv-k esetében pedig maximum 500 millió Ft lehet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.
Az előlegen alapuló követelés visszafizetését vagy kompenzálását követően előleg újra igényelhető.
https://www.palyazat.gov.hu/fhd-5712-ginop-341-20-jgenercis-nga-s-felhord-hlzatok-fejlesztse-2-tem#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum