Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kerékpárral 7 határon át / KP7H-2020
Kiíró:
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Határidő:
03/23/2020
Érvényes:
03/23/2020
Tárgymutató:
Kerékpárral 7 határon át / KP7H-2020
Pályázhat:
határ menti régióban szervezett, országhatáron átlépő kerékpáros programjaik, túrájuk megvalósítására magyarországi vagy határon túli székhellyel rendelkező:
- civil egyesületek,
- közalapítványok,
- települési önkormányzatok, valamint települési önkormányzati tulajdonban álló intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
.A pályázatot a kiíró visszavonta

Kerékpárral 7 határon át / KP7H-2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a 2020. évi "Kerékpárral 7 határon át" programsorozat keretében
egyedi támogatás igényléséhez
Pályázat kódja: KP7H-2020

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott, a nem motorizált közlekedés használatának előnyben részesítésére vonatkozó intézkedés végrehajtása érdekében a Nemzeti Összetartozás Évében "Kerékpárral 7 határon át" címmel egyedi költségvetési támogatási lehetőséget hirdet - az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított költségvetési támogatási források terhére - a környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításához.

1. A pályázat célja:
A "Kerékpárral 7 határon át" programsorozat céljai a motorizált közlekedés részarányának csökkentése, egyúttal a nem motorizált közlekedési módok támogatása, továbbá a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, valamint a határ-menti együttműködés keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) - beleértve azok magyarlakta térségeivel - fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése. A célok megvalósítása érdekében az országhatáron átnyúló kerékpáros túraprogramok kidolgozásával lehet pályázni. A támogatást kerékpáros sportverseny rendezvény lebonyolítására és magyarországi pályázó esetében kizárólag belföldi kerékpáros események szervezésére nem lehet igénybe venni.
A pályázat célja, hogy a programok biztosítsanak lehetőséget a határ menti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak jobb megismertetésére, ezen kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A programok segítsék elő a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését, a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzését, valamit a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A kerékpáros rendezvények irányuljanak továbbá a települések, és határ menti régiók kulturális, történelmi, építészeti és természetvédelmi értékeinek megismerésére.
Kitűzött cél, hogy a Nemzeti Összetartozás Évében a "Kerékpárral 7 határon át" programba bekapcsolódó közösségek összefogásával megvalósuló túraprogramok segítsék elő a magyarság határok feletti és határok nélküli nemzetegyesítését, valamit az esetlegesen meglévő előítéletek lebontását.
A támogatás odaítélésének minden egyes részfolyamata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján kerül meghatározásra.

2. A támogató megnevezése:
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Támogató) a pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítását egyaránt végzi.

3. A pályázaton való részvétel feltétele:
A kerékpáros rendezvények szakmai megvalósításának időszaka: a támogatói döntés dátumától legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig.
A pályázat beküldésével egyidejűleg a pályázó hozzájárul személyes adatainak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) szerinti kezeléséhez, melyet a Támogató adatkezelői végeznek a rendelet 5. cikkében megfogalmazott elveknek megfelelően a "Kerékpárral 7 határon át" pályázat megvalósítása érdekében. A pályázat részletes Adatkezelési tájékoztatója a http://www.kti.hu/7hataron elektronikus pályázati felületen olvasható.

4. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Pályázatot adhatnak be határ menti régióban szervezett, országhatáron átlépő kerékpáros programjaik, túrájuk megvalósítására magyarországi vagy határon túli székhellyel rendelkező:
- civil egyesületek,
- közalapítványok,
- települési önkormányzatok, valamint települési önkormányzati tulajdonban álló intézmények.

5. A pályázatból kizárt az a jogi személy, aki:
- a pályázatát a jelen pályázati kiírás 13. pontjában meghatározott határidőig nem nyújtotta be,
- nem a jelen pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott célnak megfelelő pályázatot nyújtott be,
- a hibásan vagy hiányosan beküldött pályázat esetében a hiánypótlás teljesítésére a jelen pályázati kiírás 14. pontja szerint a hiánypótlásra történő felszólításban meghatározott határidőben nem tesz eleget,
- nem tartozik a pályázat benyújtására jogosultak körébe,
- az Áht. 1. § 4. pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az Ávr. 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek;
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
- aki a pályázat előkészítésében, a kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz, az Áht. 48/B. § (1) bekezdésének a) pontja alapján;
- aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
- aki a "Kerékpárral 7 határon át" 2019. évi pályázatán nyert támogatást, de az ezzel összefüggésben megkötött támogatói okirat szakmai és pénzügyi lezárására a Kedvezményezett késedelmes teljesítése miatt nem került sor,
- aki a "Kerékpárral 7 határon át" 2019. évi pályázatán nyert támogatást, de az ezzel összefüggésben megkötött támogatói okirat szerinti támogatott programot nem valósította meg.

6. A benyújtott pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok - a benyújtott pályázatnak meg kell felelnie az Ávr. 69. §-ban rögzített tartalmi követelményeknek:
1. Pályázati adatlap (kitöltött, egyedi támogatásra vonatkozó; 1. sz. melléklet),
2. Feladatterv (a tervezett kerékpáros túra, program részletes bemutatása; 2. sz. melléklet),
3. Költségterv (közvetlen, működési költségekről szóló tervezet, 3. sz. melléklet), melynek része a Megvalósítás és finanszírozás időbeni ütemezési terve (időterv),
4. Átláthatósági nyilatkozat (Pályázó jogi személy nyilatkozata; 4. sz. melléklet),
5. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (5. sz. melléklet),
6. Adatok hitelességéről szóló nyilatkozat (6. sz. melléklet),
7. Jogi személy létesítő okirata (7. sz. melléklet),
8. Hitelesített aláírás-minta nyilatkozat (az egyedi támogatási kérelmet aláíró, támogatói okirat elfogadására jogosult személy aláírási címpéldányának benyújtása) (8. sz. melléklet),
9. A Pályázati dokumentáció postai feladásának bizonylata vagy átvételi elismervénye (9. sz. melléklet),
10. Köztartozás-mentességről szóló nyilatkozat (arról, hogy NAV köztartozásmentes adatbázisbázisban szerepel, vagy "nullás igazolás"-sal rendelkezik, abban az esetben, ha a Támogató számára ez nem ellenőrizhető a NAV honlapján, lehetőség van pótolni az Áht.-ben és Ávr.-ben meghatározott határidőn belül, 10. sz. melléklet).
A pályázat kitöltendő dokumentumai és segédletei a http://www.kti.hu/7hataron elektronikus pályázati felületről tölthetőek le.
A papír alapú beküldés esetében kérjük, hogy hitelesítéssel, azaz minden oldalt (minden melléklet esetében, ha több oldalról van szó) eredeti aláírással, valamint a végén szintén eredeti aláírással és pecséttel ellátni szíveskedjenek.
A köztartozás-mentességet a támogató 3, azaz három alkalommal ellenőrzi a támogatási folyamat során, a pályázat benyújtásakor (1), a támogatói okirat aláírásakor (2) és a teljesítésigazolás kiállításakor (3). Bármely esetben fennálló köztartozás jogvesztő.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye:
A pályázati dokumentációt papír alapon, postai úton kell beküldeni vagy személyesen bevinni egy eredeti példányban az alábbi címre:
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
"Kerékpárral 7 határon át" 2020 pályázat
1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.
és elektronikusan is szükséges benyújtani a http://www.kti.hu/7hataron elektronikus pályázati felületen.
A pályázat a papír alapú és elektronikus jelentkezés határidőn belül történő leadásával tekinthető benyújtottnak.

8. A pályázatok benyújtásának határideje:
.A pályázatot a kiíró visszavonta
A pályázat papír alapon történő postára adásának (postai bélyegző szerinti) határideje: 2020. április 6. 24.00 óra.
Személyes leadás esetén: a fenti címen, II. emelet 210. sz. irodában: 2020. április 6. 9:00-12:00 óráig.
A pályázat elektronikus formában történő benyújtásának határideje: 2020. április 6. 24.00 óra.
A fenti határidő Pályázó általi elmulasztása jogvesztő.
A pályázat benyújtása ingyenes, pályázati díj nincs.
A Támogató befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy a jogszabályokban megjelölt esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
Befogadó nyilatkozat formájában értesíti a Pályázót a befogadott pályázata beérkezéséről, a beadási határidőt követő 7 napon belül, elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mail címen.

9. Keretösszeg, a támogatás forrása:
A pályázat teljes keretösszege bruttó 28 000 000 Ft.
Egy pályázat maximális támogatási összege bruttó 500 000 Ft.
A támogatás forrása: "Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok" fejezeti kezelésű előirányzatból (ÁHT azonosító szám: 333728) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) által biztosított támogatás jelen pályázatban megjelölt célra felhasználható összege.

10. A támogatás intenzitása:
A támogatás intenzitása legfeljebb 100%.
Támogatható pályázatok száma legalább 56 (függ a beadott pályázatok tervezett költségkeretétől).
A támogatás elnyeréséhez nincs saját forrás elvárás, azonban a pályázati program megvalósítása során igénybe vett saját és egyéb forrásról a benyújtott pályázatban kérjük nyilatkozni.

11. A támogatás formája:
A támogatás utófinanszírozású, a támogatás folyósítása egy összegben történik a teljesítésigazolás kiállítása után, a pályázat keretein belül előleg folyósítására vagy a részletekben történő folyósításra nincs lehetőség.
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyújtható kizárólag utófinanszírozásos formában, vagyis a pályázaton elnyert támogatási összeg folyósítására utólag, a közvetlen, működési költségek hiteles és záradékolt bizonylatai illetve számlái és azok kifizetését igazoló dokumentumok beküldését és az elszámolási feltételeknek való megfelelést követően, a teljesítésigazolás kiállítása után kerül sor. A támogatás további részletes szabályait a Támogatói Okirat tartalmazza.

12. Elszámolható költségek köre:
Kedvezményezett nyilatkozatától függően ÁFA visszaigénylési jogosultság esetén nettó, míg annak nemleges nyilatkozata esetében bruttó összegek:
- Igénybe vett szolgáltatás: szolgáltatások megrendelésének díja (útvonal-biztosítás minimum 200 fő feletti résztvevőszám esetén számolható el); bérleti díjak (kerékpár bérleti díj), közösségi közlekedéssel szállítás szolgáltatásai; szállásköltség; marketing szolgáltatások, amelyre elszámolt költség az igényelt támogatás összegének 10%-át nem haladhatja meg (hirdetés, szórólap, póló stb.)
- Személyi jellegű kifizetések: étkeztetéssel kapcsolatos költségek (éttermi szolgáltatások), ide értve az élelmiszer alapanyag beszerzést.
- Kifizetőt terhelő járulékok, adók: egyéb személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó járulékok, adók.
- Anyagköltség: a Kedvezményezett tulajdonában lévő vagy bérelt autóhasználat üzemanyagköltsége (a megtett út útnyilvántartással vagy egyéb bizonylattal alátámasztva), kerékpáros védőfelszerelés, kerékpár alkatrészek.
A pályázat pénzügyi elszámolása során a program költségtervében (8.3. pont, 3. sz. melléklet) kizárólag közvetlen, működési költség számolható el. A támogatás nem adható tovább.
Az elszámolt költségek összege nem haladhatja meg résztvevőnként, naponta a bruttó 14 000 Ft, azaz tizennégyezer forint összeget Az étkezési- és szállásköltség elszámolásának feltétele a névvel és aláírással ellátott, minden napra vonatkozóan külön-külön kitöltött jelenléti ív, amely a szakmai beszámoló részét képezi.

13. Támogatható kiadások:
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott programhoz, hozzájárulnak a kerékpáros rendezvény céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához.
- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat.
- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
- A rendezvény megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel.
- A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás terhére a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásakor közreműködőt nem vonhat be.

14. El nem számolható költségek köre:
Amennyiben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 69. § (2) bekezdése szerinti egyes meghatározott juttatásoknak minősülő kifizetésre kerül sor - az Szja tv. 70. § (4) bekezdése alapján egyes meghatározott juttatásnak minősül a reprezentáció és az üzleti ajándék -, abban az esetben a keletkező közterhek bevallási- és befizetési kötelezettsége a Támogatottat terheli, amely a támogatói okirat keretében nem számolható el. Amennyiben az Szja tv. szerint reprezentációnak minősülő szolgáltatás az Szja tv. 1. számú melléklet 8.35. pontjának a hatálya alá tartozik, adómentes bevételnek minősül.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, de pályázatán belül több kerékpáros rendezvény/túra megvalósítását is tervezheti.

15. Hiánypótlás:
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, Támogató 5 munkanapos határidő kitűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett - felszólítja a pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak.
Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mailcímre érkező értesítésen keresztül történik.

16. Döntés folyamata
A támogatási igények elbírálására 2020 április 22. napjáig kerül sor. Az Ávr. 71. § (1) bekezdése alapján a támogatási döntés előkészítését írásban dokumentálni kell. Ebben meg kell határozni az elbírálás során tett észrevételeket, a pályázatok értékelését, és a véleményezésre jogosultak javaslatait a támogató részére. A támogatás odaítéléséről pontozás alapján döntőbizottság dönt. A döntés végeredményét a döntőbizottság javaslata alapján a Támogató ügyvezetője egyedileg hagyja jóvá.

17. A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:
- a tervezett kerékpáros rendezvény időtartama, a túra hossza, a résztvevők száma, a rendezvénybe bevont korosztályok, költséghatékonyság,
- a tervezett kerékpáros program komplexitása (biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelés, környezettudatos szemlélet, határon átívelő közösségépítő vonatkozások, kulturális, történeti, művészeti programelemek),
- a kerékpáros program megvalósításában magyarországi és határon túli partner szervezet(ek) bevonása,
- a pályázó egyesület, intézmény vagy település részvétele az ITM által koordinált Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely, Bringázz a munkába programokban,
- a kerékpáros program megvalósításához a pályázó rendelkezik-e saját vagy egyéb forrással.

18. Értesítés a döntésről:
A döntésről a nyertes Pályázók a döntést követő 7 napon belül (2020. április 30-án 24:00 óráig) elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mailcímre érkező értesítésen keresztül kapnak tájékoztatást. A támogatásban nem részesülő Pályázók ugyancsak elektronikus úton értesülnek a döntésről.
A nyertes Pályázó a támogatói döntéstől Kedvezményezettnek minősül.
A támogatásban részesülő pályázat esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati azonosítóval közzétételre kerül a pályázati portálon, a Kedvezményezett külön hozzájárulása nélkül.
A formai és jogosultsági ellenőrzés után, a beérkezett pályázatok szakmai, tartalmi, valamint gazdasági szempontok szerinti véleményezését követően rangsorolásra kerülnek és a jelen pályázati kiírás 4. pontja szerint rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerülhetnek támogatásra.
A pályázati kiírásban meghatározott határidő előtt megkezdett tevékenységre visszamenőleges költségvetési támogatás nem igényelhető.

19. Kifogás
A támogatás igénylője vagy a Kedvezményezett a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik. Az Ávr. 102/D. § (3) bekezdése alapján a kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség (a Támogató pályázati kiírásban szereplő címére). A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A kifogás további tartalmi követelményeit az Ávr. 102/D. § (4) bekezdése tartalmazza.

20. Tájékoztató helyszíni ellenőrzésről
Az Ávr. 100. § (1) bekezdése alapján Támogató, az általa ellenőrzéssel meghatalmazott szervek vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, illetve külön jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek jogosultak a támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját és egyéb forrás felhasználását a pályázati kiírásban és a támogatói okiratban helyszíni és a bekért dokumentumok alapján ellenőrizni.

21. A támogatás folyósítása és a támogatás felhasználására vonatkozó feltételek:
A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Kedvezményezett megfeleljen az Áht.-ban és az Ávr.-ben meghatározott követelményeknek. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a Kedvezményezett fizetési számlájára utólagosan történő elszámolás keretében történik, előzetes szakmai beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítését követően. A támogatás felhasználására vonatkozó további feltételeket, ideértve a támogatói okirat feltételeit, a támogatói okirat részletesen tartalmazza.

22. A támogatói okirat:
A Kedvezményezett részére a Támogató Támogatói Okiratot bocsát ki, amely részletesen tartalmazza többek között a támogatás folyósításának és felhasználásának feltételeit, a Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettségeit (a szakmai beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségeket), a szerződésszegés következményeit, a támogatás felhasználásának ellenőrzését, tűrését, a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást.

23. A támogatói okirat támogató általi kiadásához szükséges további dokumentumok:
A Kedvezményezett részére a Támogató által kibocsátott támogatói okirat kibocsátásának feltétele, hogy az alábbi dokumentumok megfelelő dátummal benyújtásra kerüljenek. Az Ávr. 75. § (1) bekezdésnek alapján az alábbi dokumentumok benyújtási határideje a támogatói okirattal biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatói okirat kibocsátásának napja:
1. A Kedvezményezett nyilatkozata (Támogatói okirat IV. sz. melléklete),
2. Adatok hitelességéről szóló nyilatkozat,
3. Jogi személy létesítő okirata,
4. Hitelesített aláírás-minta nyilatkozat (az egyedi támogatási kérelmet aláíró, támogatói okirat elfogadására jogosult személy aláírási címpéldányának benyújtása),
5. Köztartozás-mentességről szóló nyilatkozat (arról, hogy NAV köztartozásmentes adatbázisbázisban szerepel, vagy "nullás igazolás"-sal rendelkezik, abban az esetben, ha a támogató számára ez nem ellenőrizhető a NAV honlapján, lehetőség van pótolni az Áht.-ben és Ávr.-ben meghatározott határidőn belül). Köztartozás-mentesség igazolása akkor szükséges ismételten, ha a Kedvezményezett nem szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában, mert a támogatói okirat kibocsátásának feltétele az egyéb, hiteles mellékletek benyújtása mellett a köztartozás-mentesség, amelyet az aláíráskor a Támogató ismételten lekér a NAV adatbázisból. Köztartozás megléte esetén az Áht. és Ávr. jogszabályi környezetben meghatározott időtartamon belül van lehetőség hiánypótlásra, az időben benyújtott hiánypótlás elmaradása esetén a köztartozás jogvesztő.
A Kedvezményezettnek a Támogatói okirat kibocsátását követő 5 napon belül szükséges nyilatkoznia arról, hogy a támogatói okiratban és annak mellékleteiben foglaltakat - a Támogatói okirat elfogadó nyilatkozat dokumentum papír alapú, hitelesített változat benyújtásával - elfogadja. A dokumentumot a http://www.kti.hu/7hataron honlapról tölthetik le a Kedvezményezettek.

24. A támogatás folyósításához szükséges további dokumentumok
A Kedvezményezett az Áht. és az Ávr. alapján beszámolni köteles a Támogató részére az elszámoláshoz és az utófinanszírozáshoz. A támogatás folyósításának feltétele az alábbi dokumentumok beérkezése a program, több program esetén az időben utoljára megvalósított program megvalósítását követő 30 napon belül:
- Szakmai beszámoló (1. számú melléklet)
o Vezetői összefoglaló (1.a. sz. melléklet; okiratban meghatározott, 1 oldalas rövid, áttekintő leírás a Rendezvényről)
o Túraprogram beszámoló (1.b. sz. melléklet; 3 oldalon részletezett szöveges leírás és értékelés a Rendezvényről)
o Fotódokumentáció (1.c. sz. melléklet; Rendezvény keretében megvalósított túráról az adatvédelmi előírásoknak megfelelő 3 db szemléltető fotó)
o Jelenléti ív (1.d sz. melléklet; minden napra vonatkozóan külön-külön kitöltött, névvel és a résztvevők által aláírt dokumentum),
- Pénzügyi elszámolás (2. sz. melléklet; tételes Számlaösszesítő, a Rendezvény megvalósulását igazoló és a támogatási igényt alátámasztó, záradékolt, hiteles, egyedi támogatási igény azonosítót feltüntető számlamásolatokkal és bizonylatokkal, a támogatói okiratban részletezett módon)
- Átláthatósági nyilatkozat (3. melléklet; utónyilatkozat arról, hogy a szervezet felépítése nem változott a támogatás elnyerése óta eltelt időben)
- Köztartozás-mentességről szóló nyilatkozat (abban az esetben, ha a támogató számára ez nem ellenőrizhető a NAV honlapján, lehetőség van pótolni az Áht.-ben és Ávr.-ben meghatározott határidőn belül. 4. sz. melléklet)
A pályázat nyertese a beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a Támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.
A hiánytalan utódokumentáció kézhezvételét követő 30 napon belül a Támogató írásban nyilatkozik azok elfogadásáról (Teljesítésigazolás).
A támogatás jelen dokumentumban nem részletezett kérdéseit és a támogatás utalásának egyéb feltételeit a támogatói okirat tartalmazza.

25. A Pályázók a Pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatban további részletes tájékoztatást és felvilágosítást a 7hataron@kti.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhetnek.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum