Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása / GZR-D-Ö-2018
Kiíró:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/01/2020
Tárgymutató:
elektromos gépjármű beszerzésének támogatása / GZR-D-Ö-2018
Pályázhat:
a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyként legfeljebb egy elektromos gépkocsi beszerzése támogatható,
b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozónként, ügyvédenként, egyéni szabadalmi ügyvivőnként, egyéni közjegyzőnként legfeljebb egy elektromos gépjármű beszerzése támogatható, amennyiben a rendelkezésre álló szabad de minimis keretét nem haladja meg az igényelt támogatás összege,
c) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként, költségvetési szervenként, egyházi jogi személyként, ügyvédi irodaként, szabadalmi ügyvivői irodaként, közjegyzői irodaként, gazdasági társaságonként és végrehajtói irodaként legfeljebb a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig beszerezhető darabszámú elektromos gépjármű beszerzése támogatható
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ
"Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása"
Pályázat kódszáma: GZR-D-Ö-2018
I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) pályázati kiírást tesz közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként/demóautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 180 nap és 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik és/vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsik és/ vagy L7e-CU kategóriájú áruszállításra tervezett nehéz emelt teljesítményű kvadok (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
A Támogató pályázatkezelési feladatait lebonyolító szervként az e-Mobi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító szerv) végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
- támogatásban részesülő kérelmek száma: 2000 db,
- a tervezett CO2 megtakarítás: 1600 t/év.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (ÁHT azonosító: 347995) fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3 000 000 000 forint, azaz hárommilliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre
3.1. Pályázatot benyújtani jogosultak köre, támogatott tevékenységek köre
a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyként legfeljebb egy elektromos gépkocsi beszerzése támogatható,
b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozónként, ügyvédenként, egyéni szabadalmi ügyvivőnként, egyéni közjegyzőnként legfeljebb egy elektromos gépjármű beszerzése támogatható, amennyiben a rendelkezésre álló szabad de minimis keretét nem haladja meg az igényelt támogatás összege,
c) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezetként, helyi önkormányzatként, köztestületként, költségvetési szervenként, egyházi jogi személyként, ügyvédi irodaként, szabadalmi ügyvivői irodaként, közjegyzői irodaként, gazdasági társaságonként és végrehajtói irodaként legfeljebb a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig beszerezhető darabszámú elektromos gépjármű beszerzése támogatható.
3.2 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki
a) nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel), vagy nem rendelkezik igazoltan érvényes magyarországi székhellyel vagy telephellyel, fiókteleppel;
b) az elektromos gépjármű beszerzést már végrehajtotta, vagy a pályázat benyújtása előtt a forgalomba helyezése megtörtént (kivéve a tesztautóként/demóautóként regisztrált elektromos gépjárművet);
c) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel, adószámmal;
d) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, többségi tulajdonosa;
e) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett;
f) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője;
g) az e)-f) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
h) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével az e)- f) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
i) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az e)-g) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja;
j) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
k) ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben, vagy támogatói okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,
l) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű támogatásban nem részesülhet:
l/a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;
l/b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás;
l/c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
l/d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
l/e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
l/f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás az e pont szerinti ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, ez utóbbi tevékenységekre a vállalkozás jogosult támogatást igényelni, feltéve, hogy - a tevékenységek szétválasztásával és a költségek elkülönített nyilvántartásával - bizonyítja, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek a támogatásban.
A bizottsági rendelet szempontjából vállalkozó: minden egyes gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül annak jogállásától és finanszírozásának módjától.
m) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott költségvetési támogatásokra vonatkozó követelményeknek;
n) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
o) az a regisztrált kereskedő, aki az elektromos gépjárművet a pályázat keretében önmagától kívánja megvásárolni;
p) az adott tárgyban korábban támogatási igényt, pályázatot nyújtott be és az elnyert támogatást felhasználta, továbbá amennyiben az elektromos gépjármű beszerzését követően Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt a Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségeit megszegi addig, ameddig visszafizetési kötelezettségét (támogatás kamatokkal növelt teljes összegét) nem teljesíti.
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

4. Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található "Regisztrált kereskedők listáján" szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű beszerzéséhez nyújtható támogatás.
A regisztrált kereskedőktől történő gépjárműbeszerzés esetén a támogatás mértéke a beszerzés időpontjában érvényes maximum bruttó 20 M Ft-os eladási ár 21 százaléka, de legfeljebb 1,5 millió forint.
Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja az elektromos gépjármű áfával növelt, bruttó eladási ára. Amennyiben a pályázó adóalany és általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja az elektromos gépjármű levonható áfa nélkül számított nettó eladási ára.
Az elektromos gépjármű beszerzéséhez biztosítandó saját forrást (támogatási összeggel csökkentett összeg) a gépjármű vásárlása esetén a Kedvezményezett a regisztrált kereskedőnek köteles kifizetni, a lízing esetén a Kedvezményezettel lízingszerződést kötött finanszírozónak a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie.
A maximális támogatási intenzitás mértéke: 21%.
A támogatás felhasználása a Támogatói Okirat alapján történik. A Támogatói Okirat hatályba lépését megelőzően beszerzett elektromos gépjárműre támogatás nem nyújtható! A Támogatói Okirat hiányában vagy nem a pályázati dokumentáció feltételei szerint beszerzett elektromos gépjármű beszerzéséhez támogatás nem vehető igénybe.
Az elektromos gépjárműbeszerzés (a végszámla szerinti teljes vételár összegének kiegyenlítése a gépjármű vásárlása esetén a Kedvezményezett által, lízing esetén a Kedvezményezettel hitel-, lízingszerződést kötött finanszírozó által) kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését (Támogatói Okirat hatálybalépése lásd II/4. pont) követően történhet meg.
4.1. Az elektromos gépjárművekre vonatkozó műszaki követelmények
Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt "M1" (személygépkocsik) és "N1" (legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók) és az L7e - CU járműkategóriába sorolt (áruszállításra tervezett nehéz emelt teljesítményű kvadok), jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépjárművekre lehet igényelni.
"N1" járműkategóriákba sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.
4.2.Tesztautók /Demóautók speciális esete
A "Regisztrált kereskedők és elektromos gépjárművek listáján" szereplő kereskedők, a listán szereplő elektromos gépjármű modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba. A tesztautókra az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük: a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva a megrendelés dátumáig legfeljebb 180 nap telt el és a megrendelés időpontjakor az autó futásteljesítménye nem haladhatja meg a 6000 km-t.
4.3 A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
Az elektromos gépjármű beszerzése érdekében, a gépjármű vásárlása esetén fizetendő bruttó eladási áron felüli más költségek nem számolhatók el (pl. átírás költségei, gépjármű tárolási költségei stb.).
Bruttó 20 millió forintot meghaladó eladási árú elektromos gépjármű beszerzésére a támogatás nem vehető igénybe.
4.4 Közbeszerzés
Amennyiben a Pályázó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, úgy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, amelyben rögzíteni szükséges, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Pályázó és a Támogató között támogatási jogviszony jön létre a Támogatói Okirat aláírásával.
Az engedményezési szerződés megkötésére - kizárólag az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást és annak alapján a nyertes ajánlattevőről történt döntést követően kerülhet sor, ennek alapján kerül megjelölésre az elektromos gépjármű vételára is.
Amennyiben a Pályázó a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozik kötelezettként, úgy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött keretmegállapodás terhére, a keretmegállapodásban foglalt szabályok szerint köteles az elektromos gépjárművet beszerezni.
Támogató ez esetben elfogadja, ha a Pályázó a keretmegállapodásos eljárás 2. részének lefolytatása előtt, a keretmegállapodás alapján rögzített aktuális termék-, és árlistára való hivatkozással határozza meg a vételárat és ez alapján kerül sor a regisztrált kereskedővel az engedményezési szerződés megkötésére.
A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.
4.5 Állami támogatási szabályok (nem természetes személyek esetén)
A pályázati kiírás alapján az egyéni vállalkozók, ügyvédek, ügyvédi irodák, egyéni szabadalmi ügyvivők, szabadalmi ügyvivői irodák, egyéni közjegyzők, közjegyzői irodák, végrehajtói irodák, és gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.
A pályázati kiírás alapján az egyházi jogi személyek, civil szervezetek, helyi önkormányzatok, köztestületek, és költségvetési szervek részére nyújtott támogatás abban az esetben minősül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak, ha az elektromos gépjármű uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenység folytatásához kerülne felhasználásra.

II. Pályázói információk
1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatok benyújtására 2018. október 29. 08:01 perctől 2020. május 1. 23:59 percig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az ITM hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.
A pályázat benyújtása postai úton és a pályázati portálon (http://www.palyazat.e-mobi.hu) keresztül elektronikus formában történik.

FIGYELEM! A postai feladás napján minősül benyújtottnak a pályázat.
A postai úton feladott dokumentumot tértivevényes postai küldeményként szükséges feladni.
Kérjük, hogy a borítékon a pályázat azonosító/iktatószámát, valamint a "GZR-D-Ö-2018 elektromos gépjármű beszerzésének támogatása" megjelölést szíveskedjenek feltüntetni.
A Pályázót pályázati díj nem terheli.
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek a http://www.palyazat.e-mobi.hu weboldalon érhetők el.
Levelezési cím: e-Mobi Nonprofit Kft., 1301 Budapest, Pf. 95.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Lebonyolító szerv ügyfélszolgálatán érhető el:
Telefonszám: +36-1-265-5029
(2. gomb kiválasztásával)
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfőtől péntekig: 10-14:00
e-mail cím: info@e-mobi.hu
https://e-mobi.hu/hu/gzr-d-o-2018-kiiras

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum