Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál, Közép-Mo. / TÁMOP- 5.3.8.A3-12/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
09/07/2012
Érvényes:
09/07/2012
Tárgymutató:
munkaerő-piaci képzés, leghátrányosabb helyzetű csoportoknak, Közép-Mo. / TÁMOP- 5.3.8.A3-12/2
Pályázhat:
- Egyéb alapítvány (569)
- Egyéb egyesület (529)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (699)
- Egyesülés (591)
- Központi költségvetési szerv (312)
- Helyi önkormányzat (321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)
- Egyéb egyházi szervezet (559)
- Egyházi intézmény (552)
- Közalapítvány (561)
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai
Egyéni tanulóknak! Projekt tervezés és pályázatírás távoktatási tanfolyam >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2 jelű, " A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál" című konstrukciók kitöltő programja elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és
kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci
szolgáltatóknál c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP- 5.3.8.A3-12/2
Közép-magyarországi régió

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Jelen pályázati felhívás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.
Jelenleg a foglalkozási rehabilitációra szakosodott szervezetekben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek nehezen tranzitálhatók, és általában bennragadnak a támogatott foglalkoztatás rendszerében.
Ugyanakkor ezen szervezeteknek kiemelt jelentősége van a megváltozott munkaképességű személyek védett környezetben történő foglalkoztatása területén, illetve a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásának elősegítésében. A megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonysága növelése érdekében speciális kompetencia- és készségfelmérésekre, fejlesztésekre, valamint képzésekre van szükség.
A megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően egyszerre valósul meg a célcsoport tagjainak hatékony felmérése és képzése, valamint lehetőségük nyílik lakóhelyükhöz közel hatékony, komplex munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére, ezáltal az elhelyezkedési esélyeik jelentősen javulnak.
Jelen konstrukció célkitűzései egybe esnek az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel, melyek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés a magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása. A képzési rendszerek révén az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására.
A pályázati kiírás hozzájárul a Társadalmi Operatív Programban megfogalmazott munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megakadályozáshoz és önálló jövedelemszerzésre való képesség javításához.
A hazai fejlesztési terveknek is célja a jelenleg inaktív, munkaképes korú lakosság azon tagjainak integrálása - tranzit foglalkoztatás erősítése által is - a munkaerő-piacra, akik megmaradt munkaképességük alapján képesek munkát végezni, s részükre biztosítható is munkahely.
Európának teljes mértékben ki kell használnia munkaerő-potenciálját. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási arányának növelése, amely jelenleg az EU-ban 50%, Magyarországon pedig 23%.
2008-ban Magyarországon a magánháztartásokban élő tartós betegséget, egészségkárosodást vagy fogyatékot jelző mintegy 1,748 millió 18-64 éves (793 ezer férfi és 955 ezer nő) 53,7%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy a munkavállalásban, illetve a munkavégzésben egészségi állapota miatt akadályozva érzi-e magát. Ez az összességében 938 ezer fő - 432 ezer férfi és 506 ezer nő - tekinthető megváltozott munkaképességűnek, hiszen ők azok, akiknek a munkaerő-piaci szerepvállalását egészségi állapotuk megakadályozza, illetve valamilyen mértékben nehezíti.
A népszámlálási adatok szerint2 a megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. Az aktivitási arány 27,4%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeknél 72,7%-ot. A foglalkoztatási rátájuk pedig 23% a megváltozott munkaképességűek esetében és 67,3% a változatlan munkaképességűeknél.
A fogyatékossággal élők körében az alacsonyabb foglalkoztatottság miatt a szegények aránya 70%-kal nagyobb az átlagosnál. A fogyatékos emberek körében hazánkban még mindig átlag alatti az iskolázottsági szint, az alapfokú végzettséget sem sikerül megszerezni 29%-nak.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyei rendkívül csekélyek, és jelenleg nehezen jutnak hozzá olyan, az elhelyezkedést elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatáshoz, mely hatékony, a fejlesztéseket és a munkaerő-piaci elhelyezkedést segíti elő. A 2011. évi CXCI. törvény a “A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról" hatására várhatóan több megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci szolgáltatáshoz való hozzáférését kell biztosítani.
A TÁMOP-5.3.8 konstrukció céljait egy kiemelt (TÁMOP-5.3.8-11/A1) és két pályázatos komponens keretében kívánja elérni.
A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt program keretében egy Országos szakmai és módszertani központ kerül létrehozásra, mely szakmai, módszertani, informatikai hátteret, szolgáltatásokat, szakmai támogatást biztosít a kiemelt programhoz szorosan illeszkedő TÁMOP-5.3.8.A2-es és a TÁMOP-5.3.8.A3-as konstrukció kedvezményezetteiből létrejövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjai számára.
A munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjai egyfelől a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedését segítő szolgáltatásokat nyújtanak, másfelől a védett foglalkoztatók által foglalkoztatottak tranzitálásával kapcsolatos tevékenységekhez járulnak hozzá, és segítik ezzel elő a nyílt munkaerő-piaci integrációt.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírásra 2012. január 1-je előtt jogerősen bejegyzett szervezetek pályázhatnak.
Megváltozott munkaképességű személyek számára alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, amelyek:
a. a pályázati kiírás megjelenésének napján már biztosítják a szolgáltatást a célcsoport tagjainak számára (működő szolgáltatók) az alábbi módszertanok egyikének alkalmazásával:
- Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak (4M) módszertan
- Támogatott Foglalkoztatás (TF) módszertan
- Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltatás (KMP) módszertan
- Munkaasszisztensi Szolgálat (MSZ) módszertan)
- Látássérült személyek foglalkozási rehabilitációja (LFR) módszertan.
Az a. pontban szereplőpályázói kör az alábbi dokumentumokkal igazolja az elvárásoknak történő megfelelést:
1. magán-munkaközvetítői engedély
2. alapító okirat (vagy azzal egyenértékű hivatalos okirat)
3. az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás tényét a pályázó szervezet írásbeli kérésére a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazolja.
b. új munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek (új szolgáltatók)
Olyan szervezet, amely
- tapasztalattal rendelkezik munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásában, vagy
- tapasztalattal rendelkezik megváltozott munkaképességű személyek részére humán szolgáltatás nyújtásában, vagy
- vállalja a pályázati útmutató "C1.3 Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban" című fejezet 2./b pontjában meghatározottak szerint megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazását vagy
- olyan, az a.) pontba tartozó szervezet, amely olyan megyében kíván szolgáltatást nyújtani, amelyben a benyújtás időpontjában nem nyújt szolgáltatást.
A b. pontba tartozó. pályázói kör az alábbi dokumentumokkal igazolja az elvárásokat:
1. alapító okirat (vagy azzal egyenértékű hivatalos okirat)
2. előzetes tapasztalatok bemutatása (projekt adatlap)
3. a programba bevonni kívánt szakemberek önéletrajza.
Jelen kiírásra egy szervezet egy megyében egy pályázatot adhat be. Egy szervezet maximum 3 pályázatot nyújthat be.
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25. KSH közlemény alapján:
- Egyéb alapítvány (569)
- Egyéb egyesület (529)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (699)
- Egyesülés (591)
- Központi költségvetési szerv (312)
- Helyi önkormányzat (321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)
- Egyéb egyházi szervezet (559)
- Egyházi intézmény (552)
- Közalapítvány (561)
Jelen kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
Székhely
Támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére nyújtható.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) szabályozza.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen Útmutató 11. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt Nyilatkozat elektronikus formában benyújtott pályázathoz dokumentummal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta1 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.3.8.A3-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TAMOP-5.3.8.A3-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.nfu.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 15-től 2012. szeptember 7-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 1 177 kB)
Adatlap (docx, 120 kB)
2_melleklet_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 104 kB)
1.2_melleklet_Koltsegvetes (xlsm, 1 769 kB)
7_melleklet_Tamogatasi_szerzodes (pdf, 175 kB)
8_melleklet_Szakmai_Oneletrajz minta (docx, 22 kB)
9_ melleklet_Kozzeteteli_kerelem (docx, 139 kB)
10_melleklet_Nyilatkozat_Knyt_szerinti_erintettsegrol (docx, 136 kB)
11_melleklet_Nyilatkozat_elektronikusan_benyujtott_palyazathoz (docx, 135 kB)
12_melleklet_Nyilatkozat_csekely_osszegu_tamogatasrol (docx, 167 kB)
13_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 46 kB)
13_melleklet_Kozbeszerzesi_utmutato (pdf, 464 kB)
14_melleklet_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 109 kB)
15_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 105 kB)
16_melleklet_szakmai_terv (pdf, 48 kB)
17_melleklet_Egyuttmukodesi_megallapodas (docx, 144 kB)
18_melleklet_Egyuttmukodesi_megallapodas_szolgaltato_foglalkoztato_kozott (docx, 142 kB)
19A_melleklet_Dokumentum_matrix (xlsx, 21 kB)
19B_melleklet_Dokumentum_matrix_ellenorzesi_szempontok (pdf, 182 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egyben
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek