Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével / 2020-3.1.3-ZFR-TEFH
Kiíró:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
05/29/2020, 06/19/2020
Érvényes:
06/19/2020
Tárgymutató:
települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával
Pályázhat:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek:
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá.
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek: - az 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők..
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek - a 311, 312, 321, 322, 341 342, 381, vagy 382 GFO kóddal rendelkezők. Önkormányzatok kizárólag konzorciumi formában igényelhetnek támogatást, amely konzorciumnak - az önkormányzat mellett - legalább egy az önkormányzattól független az a) vagy b) jogosult kategóriának megfelelő tagja is van
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási módok felhasználásával,
valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások igénybevételével

KÓDSZÁM: 2020-3.1.3-ZFR-TEFH
1. A FELHÍVÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az Európai Tanács által 2014 októberében elfogadott EU Éghajlat- és Energiapolitikai Keret alapján az Európai Unió kiemelt célkitűzése, hogy EU-szinten 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 40 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázkibocsátás (a továbbiakban: ÜHG). A hazai cél az ÜHG legalább 40%-kal történő csökkentése 2030-ig 1990-hez képest. A megújuló részarányra vonatkozó uniós cél 32% 2030-ra. Magyarország a megújuló energiaforrások bruttó végső energiafogyasztáson belüli 21%-os részarányának elérését tűzi ki célul 2030-ra. Ezen célok eléréséhez nagymértékben hozzájárul a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának hazai településeken történő térnyerése.
Az európai klímavédelmi törekvések és a hazai adottságok (jelentős nap, szél, biomassza/biogáz és földhő potenciál), valamint a jelentős energiaimport-függőség figyelembevételével Magyarországon a hosszú távú cél olyan energetikai iparági struktúra megteremtése, amelyben a tiszta (CO2 kibocsátás mentes) villamosenergia- és hőtermelés biztosíthatja a hazai ellátás túlnyomó részét: az alacsony változó költségű nukleáris alaptermelést több ezer MW teljesítményű, megújuló bázisú elosztott termelés egészítheti ki a szükséges rugalmasságot biztosító technológiákkal és eljárásokkal együtt.
Jelen Felhívás keretein belül az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003. október 13-i 2003/87/EK számú európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 10. cikk (3) bekezdése alapján az alábbi célok elérése támogatható:
- üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése,
- a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése, valamint
- a biztonságos és fenntartható alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító technológiák kifejlesztése.
Olyan energia szektor kialakítása a cél, amely egyszerre képes magas szintű ellátásbiztonságot nyújtani fogyasztó- és klímabarát módon, valamint folyamatosan képes innovatív megoldások integrálására. Az ellátásbiztonságot növeli a jórészt egyoldalú, 80 százalékban importból származó földgázellátással szembeni igény csökkentése, és a megújuló energia alapú decentralizált villamosenergia- és hőtermelés előtérbe helyezése. Ez különösen igaz az éves fogyasztói csúcsigényeket meghatározó téli lakossági földgáz alapú fűtési igények mérséklése kapcsán.
A települések energiaellátása terén szükség van olyan mintaprojektekre, amelyek a földgáz alapú energiaellátás helyben elérhető, megújuló forrásokból történő teljes vagy részleges kiválthatósága/helyettesíthetősége révén olyan alternatívaként szolgálnak, illetve a fölgázzal el nem látott települések esetében olyan megoldásokat mutatnak be, amelyek segítik a következő hazai energiapolitikai célok teljesülését:
- az ellátásbiztonság növelése, illetve
- egy fogyasztó- és klímabarát innovatív ellátási modell, valamint a kistelepülések esetén fenntartható finanszírozási modell megteremtése.

A mintaprojektek során elérni kívánt cél a vezetékes hőenergia-ellátási rendszerrel (földgázhálózat, vagy távhő-rendszer) még nem rendelkező település(ek) energiaellátásának megoldása, illetve földgázhálózatra csatlakoztatott település(ek) esetén az éves földgázfelhasználás csökkentése, továbbá a helyi környezetet szennyező és a helyi erőforrásokat rosszul hasznosító megoldások ("vegyes" tüzelés) kiváltása. Minden esetben addicionális cél a beruházással elérhető helyi gazdaságélénkítés.

A Felhívás kizárólagosan a kistelepüléseket, különösen az energiaellátás szempontjából elszigetelt, ezáltal ellátásbiztonságilag sérülékeny kistelepüléseket, illetve földgázhálózatra vagy távhő rendszerre nem csatlakoztatott falvakat célozza meg. A jelenlegi energiaállítási rendszer sérülékenységét, elégtelenségét a pályázathoz csatolandó helyzet- és piacelemzésben (lásd 10. fejezet) kérjük bemutatni.
A Felhívás célja, hogy olyan értékelhető, illetve - műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontok szerint is - megvalósítható és monitoringozható mintaprojektek valósuljanak meg, amelyek létesítési és működési tapasztalataik révén feltárják az alternatív energiaellátási megoldások, illetve azoknak a helyi körülmények között optimális kombinációi előtt álló nehézségeket, korlátokat és ezek kapcsán jövőbemutató javaslatokat fogalmaznak meg.

A Felhívás lehetőséget kíván biztosítani olyan pályázatokra, amelyekben:
- a pályázó kistelepülés(ek) - beleértve a település(ek) épületeit és építményeit - meglévő, nagyrészt földgáz alapú energiaellátási (főként fűtési) rendszerét részben, vagy teljes egészében alternatív energiaellátásra kívánja/kívánják átalakítani,
- a pályázó kistelepülés(ek) - beleértve a település(ek) épületeit és építményeit - a kistelepülés(ek) földgázellátási rendszerhez csatlakozása helyett, alternatív energiaellátást kíván(nak) kialakítani.
Az új beruházások mellett a megvalósított új vagy alternatív energiaellátási rendszer részeként kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani az energiahatékonyság növelésének, az okos technológiák alkalmazásának (pl. okos mérés, okos eszközök távvezérlése, energiatárolók és helyi energiatermelés lehetővé tétele), valamint a fogyasztói rugalmasság ösztönzésének.
A Felhívás nem kívánja megkötni azt, hogy a helyi adottságokhoz legjobban alkalmazkodva a pályázó milyen megújuló energiaforrást (pl. napenergia, geotermia/földhő, biomassza, biogáz), illetve milyen innovatív megoldást kíván alkalmazni, amennyiben azok a pályázati célokkal összhangban vannak. Ugyanakkor pozitív elbírálásban részesül, ha az új vagy alternatív energiaellátási modell kialakítása minél költséghatékonyabb. A pályázati kiírásnak nem kötelezően elérendő célja, hogy a földgázellátást teljesen kiváltsa az(ok)on a település(ek)en, ahol az már be van vezetve.
A Felhívás keretében a kistelepülések segítése kiemelt cél, ezért javasolt a Nemzeti Energetikusi Hálózat képviselőinek szakértői bevonása és/vagy a kistelepülések megyei szintű szakértői, szervezési támogatásának biztosítása.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.

1.2. A Felhívás háttere
Jelen felhívást az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint lebonyolító (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Lebonyolító) útján hirdeti meg a vonatkozó uniós irányelv1 alapján. Az irányelv 10. cikk (1) bekezdése alapján az ingyenesen ki nem osztott valamennyi kibocsátási egységet az Európai Unió tagállamai árverés útján értékesítik. A kibocsátási egységeik elárverezéséből származó bevételeket a tagállamok az Irányelv 10. cikk (3) bekezdésében részletezett célokra használhatják fel. A Felhívás keretein belül támogatható célokat az 1.1. bekezdés tartalmazza.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A támogatás forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. számú melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. cím 35. alcím 4. jogcímcsoport Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 3 milliárd forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 2-4 darab. E szám indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1. A támogatást igénylők köre
A Felhívás vonatkozásában támogatást igénylő alatt a támogatási kérelemben meghatározott projektet önállóan megvalósító vállalkozást, vagy konzorciumi pályázat esetén a konzorcium vezetőjét, konzorciumi tag alatt e konzorciumban résztvevő további tagokat értjük. A támogatást igénylő és a konzorciumi tagok a továbbiakban együttesen pályázó(k) vagy - támogató döntés esetén - kedvezményezett(ek).
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelmet önállóan vagy konzorciumi formában is be lehet nyújtani.
Jelen Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
a) Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 141, 572, 573 GFO kóddal rendelkezők, amelyek:
- kettős könyvvitelt vezetnek,
- nem tartoznak a KATA hatálya alá.
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül, amelyek: - az 551, 552, 559, 561, 562, 563, 569, 599 GFO kóddal rendelkezők..
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek - a 311, 312, 321, 322, 341 342, 381, vagy 382 GFO kóddal rendelkezők. Önkormányzatok kizárólag konzorciumi formában igényelhetnek támogatást, amely konzorciumnak - az önkormányzat mellett - legalább egy az önkormányzattól független az a) vagy b) jogosult kategóriának megfelelő tagja is van.

3.2. Gazdasági jogosultsági feltételek
Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak konzorciumi tagonként külön-külön is meg kell felelniük.
1) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél.
2) A pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

3.3. A támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése során az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási indokok
Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ha:
1) a minősített elektronikus aláírással vagy nem elektronikus aláírással ellátott elektronikus úton benyújtott nyilatkozat hiányzik, hiányos vagy hibás,
2) a pályázati csomagot nem a Felhívásban leírtak szerint nyújtották be,
3) a támogatást igénylő vagy konzorcium által igényelt támogatás összege nem éri el a minimálisan igényelhető mértéket,
4) a projekt tervezett végrehajtási időtartama nincs összhangban a Felhívás 4.3. pontjában meghatározottakkal,
5) a támogatási kérelemben elvárt kötelező vállalások vállalása nem történt meg,
6) valamely pályázóval szemben a támogatási kérelem benyújtásakor valamely jogszabályban, a Felhívásban vagy a Felhívás mellékletét képző pályázati útmutatóban (továbbiakban: Útmutató) meghatározott kizáró ok áll fenn,
7) a támogatási kérelemben rögzített téves/valótlan/nem helyt álló adatok kerültek rögzítésre,
8) Önkormányzat pályázó önállóan pályázik vagy nincs a pályázó konzorciumi tagok között olyan a 3.1. a) és b) pontja szerinti jogi személy, amely az önkormányzattól független.

3.4. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósításának elsődleges helyszíne a pályázók - a támogatási kérelem benyújtásáig - bejegyzett Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A projekt megvalósításának másodlagos helyszíne Magyarország bármely települése, vagy településrésze. A megvalósítási helyszín esetében elvárás, hogy az a pályázó tulajdonát képezze, vagy használatára egyéb jogcímen jogosult legyen.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
Önállóan támogatható tevékenységek

I. Alkalmazott (ipari) kutatás
Jelen Felhívás keretében önállóan a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26., 1.o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 85. pontja szerinti alkalmazott kutatás2 tevékenység támogatható.

II. Kísérleti fejlesztés
Jelen Felhívás keretében önállóan a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti kísérleti fejlesztés3 tevékenység támogatható.
A kísérleti fejlesztésre vonatkozóan önállóan vagy az alkalmazott (ipari) kutatással együtt az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 30%-át.
Önállóan nem támogatható tevékenységek

III. Eszközbeszerzés

IV. Immateriális javak beszerzése

V. Építés, beruházás

VI. Projekt koordinációs tevékenység

VII. Közbeszerzési tevékenység

A Felhívás keretében az 5.7.2. pont szerint megvalósítandó egyes feladatokat be kell sorolni a jelen pont I-VII. alpontok szerinti támogatható tevékenységek közé.

4.2. A támogatható tevékenységek támogatási kategóriák szerinti besorolása
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, amennyiben a 3.1. pont a)-c) alpont szerinti támogatást igénylő a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek4 minősül, továbbá:
a) nem végez uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységet, azaz az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában; vagy a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől vagy
b) amennyiben gazdasági tevékenységet is végez, úgy az közvetlenül kapcsolódik és feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez, pontosan ugyan azokat az inputokat használja, mint a nem gazdasági tevékenységéhez továbbá az ilyen gazdasági tevékenységre évente allokált kapacitás nem haladja meg az érintett infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.

4.3. A projekt végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 24 hónap.
Támogatás a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon kezdhető meg. A projekt költségeinek elszámolása a projekt kezdetének a Támogatói Okiratban rögzített dátumától lehetséges.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL ÉS MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
5.1. Előleg igénylése, finanszírozás
A projekt megvalósításához előleg igényelhető, amennyiben az előleg folyósítására vonatkozó, az Útmutató 1.2 pontjában előírt feltételek fennállnak.
Az összes igényelt előleg pályázónként legfeljebb a támogatás 90%-a lehet indokolt esetben.
A támogatási összeg utolsó 10%-a előlegként vagy részteljesítésként nem fizethető ki, csak a záró beszámoló elfogadása után folyósítható.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege: minimum 750 millió Ft, maximum 1,5 milliárd Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

5.2. Elszámolható költségek köre
A Felhívás keretében (nem állami támogatás esetén is) az alábbi költségek tervezhetők, és számolhatók el figyelemmel az Útmutató 2.2. pontjában meghatározott részletszabályokra:
I. Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás tevékenységgel összefüggésben elszámolható költségek Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetében a támogatás maximális intenzitása az Útmutató 1.3 pontjában meghatározottak alapján az alábbiak szerint alakul:
25%-tól 80%-ig.

9. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
9.1. A támogatási kérelmek benyújtásának módja
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A nyilatkozatot - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - papír alapon személyesen vagy postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 naptári napon belül egy példányban, zárt csomagolásban. A beküldést úgy kell teljesíteni, hogy kézbesítéskor a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapítható legyen a küldeménynek a kézbesítési szolgáltató részére a Felhívásban rögzített határidőben történő átadása.
Kérjük, hogy a csomagoláson jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (2020-3.1.3-ZFR-TEFH), a támogatást igénylő nevét és címét.

9.2. A támogatási kérelmek benyújtásának helye
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - személyesen az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni, vagy postai úton a következő címre kell megküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailben és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00

9.3. A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. május 29. 12:00 óráig lehetséges.
Elektronikus benyújtás határideje: 2020. június 19. 12:00
A támogatói döntés időpontja: 2020. szeptember 30. napjáig.

9.4. Felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/egyeb-tamogatas/telepulesek-energiaellatasanak-biztositasa-foldgazhelyettesito-alternativak-2020-313-zfr-tefh/palyazati-felhivas
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum