Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Építőipari támogatási program
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
09/30/2018
Érvényes:
09/30/2018
Tárgymutató:
építőipari támogatási
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. törvény) szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek, b) alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Tájékoztató az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás igénylésének feltételeiről

A Kormány célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek.
2017. november 24-én megállapodás jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége között. A megállapodás célja többek között, hogy a Magyarországon megvalósuló építőipari beruházások a korszerű elvárásoknak megfelelő, magas műszaki színvonalon valósuljanak meg. Ehhez fejleszteni kell az építőipari ágazat hatékonyságát, korszerűségét, növelni kell a vállalatok versenyképességét.
A hazai kis és középvállalkozások versenyképesség-növekedését segíti, ha rendelkeznek megfelelő forrásokkal modern technológiák alkalmazásához, olyan eszközök beszerzéséhez, amelyekkel munkafolyamataik egyszerűsíthetőek, a termelési kapacitásaik pedig növelhetőek. Az épített környezet modernizációja alapvető az Ipar 4.0 által generált hatások szempontjából. Gyorsabb, jobban tervezhető építőipari kivitelezés az elvárás, amely egyértelműen hozzájárulhat a hatékony munkavégzéshez. A technológiai korszerűsítés támogatása az ágazat kapacitáshiányát is részben ellensúlyozni tudja, gyakorlatilag a munkaerő-kiváltás lehetőségét teremti meg.
A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

1. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására vonatkozó fontosabb jogszabályok
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
- A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
- A nemzetgazdasági miniszter 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban: 50/2017. NGM rendelet)
- Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.)
- A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: Ácsr.)
- Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: De minimis rendelet)

2. Támogatásban részesíthetők köre
1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. törvény) szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek, b) alkalmazotti létszáma 20 és 250 fő között van, és a legalább 20 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
c) legalább három teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja, d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír. 2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul, b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül ca) ismételten, cb) a korábbival azonos és cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van, d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja, e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, f) a benyújtóval szemben az Ácsr. 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

3. Támogatható tevékenységek köre
1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül. A támogatandó tevékenységnek a TEÁOR szám szerinti 41.10-43.99 közötti, valamint a 71.11 tevékenységhez kell kapcsolódnia.
2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 50 millió legfeljebb 1 milliárd forint összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.
3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel; c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások; d) információs technológia-fejlesztés; e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége; g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése; h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás; i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
5. A 3. pontba foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítmény-növekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.

4. A támogatás módja, mértéke, összege
Az előirányzat terhére egyedi döntés alapján, a mellékelt kérelem útján támogatási szerződéssel nyújtható vissza nem térítendő támogatás.
Az előirányzaton 2018. évre rendelkezésre álló forrás 8 000 millió forint.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.
Az egyes támogatható tevékenységhez rendelt, jogszabályban előírt támogatási intenzitástól függő önerőrésznek rendelkezésre kell állni. (100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében nyújtható.)
A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint regionális beruházás támogatás esetén az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást, államháztartás központi alrendszeréből kapott támogatást nem tartalmazó forrás minősül.
A versenyjogi szabályok adta kereteken belül a ténylegesen alkalmazásra kerülő támogatás intenzitások/mértékek meghatározására egyedileg, a támogatást igénylő és az általa benyújtott egyedi kérelem alapján kerül sor.
a) A támogatás nyújtásával kapcsolatos, a projektre vonatkozó általános elvárások
A támogatást igénylő - a projekt támogatása esetén - a projektet a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő öt évig köteles fenntartani. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni. (Ez a követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott kötelező üzemeltetési időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a kötelező üzemeltetési időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a kötelező üzemeltetési időszakban a támogatást igénylő támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé. Az új eszközre vonatkozó, a jelen pontban meghatározott feltételek fennállásának alátámasztására a támogatást igénylő köteles az ehhez szükséges dokumentumokat benyújtani a támogató számára.)
b) A támogatott beruházás elszámolható és el nem számolható költsége
Elszámolható költségek:
A beruházás elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Tájékoztatóban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási programban alkalmazható támogatási kategóriák (csekély összegű támogatás, regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, kkv-knak nyújtott innovációs támogatás, eljárási és szervezési innováció támogatása, energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás, megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás) az Ácsr-ben és a De minimis rendeletben rögzítettek szerint külön elszámolható költségkörrel rendelkeznek.

Jelen támogatás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
I. A tevékenységhez kapcsolódó költségek
- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200 000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
- telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
- alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
- a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
- immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei; valamint
- a testreszabás költségei;
- a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
- és a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek - kizárólag de minimis jogcímen elszámolható
- közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
- közbeszerzési eljárás díja.
Amennyiben a kedvezményezettnek - a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról alapján - a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan áfa levonási joga van, a beruházásra jutó áfa összege a támogatás szempontjából nem elszámolható költségnek minősül.
Az elszámolható költségek körénél figyelembe kell venni a támogatási kategóriára vonatkozó szabályokat is, melyeket az 1. melléklet tartalmazza.
Amennyiben a kedvezményezett egyéni vállalkozó, és a beruházás keretein belül tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési költségének elszámolására is van lehetőség, az elszámolható költségeket a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével kell meghatározni.

Nem elszámolható költségek:
1. a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
2. a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentáció összeállítására, továbbá a támogatott projekt életútja alatti bármilyen, a beruházás megvalósítására irányuló tanácsadás díja,
3. az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a támogatási kérelem elkészítése, a kifizetési igénylés összeállítása, a közjegyzői díj,
4. meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
5. eszközök leszerelési költsége,
6. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,
7. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
8. a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
9. az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
10. forgóeszközök beszerzésének költségei,
11. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
12. járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei, kivéve, ha a járművek beszerzése a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges, és a járművek a projekt céljától eltérő célra nem használhatók,
13. az apportált eszközök értéke,
14. az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,
15. a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
16. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei, és az üzemszerű működést szolgáló költségek,
17. azok az eszközök, amelyek a támogatást igénylő által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,
18. általános működési költség,
19. bérköltség,
20. garanciavállalási díj,
21. franchise díj,
22. adótanácsadás és könyvelés díja,
23. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
24. jelzálog, banki garancia költségei,
25. kamatráfordítások,
26. reprezentációs költségek,
27. jogszabály frissítési díj,
28. fordítási költségek.

5. A támogatás igénylése és a támogatási döntés
A támogatás igénylése az NGM Iparszabályozási Főosztály (Postafiók címe: 1369 Budapest Pf. 481) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem postai úton történő benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány az NGM honlapjáról tölthető le. A támogatási kérelmet egyidejűleg elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.
Kérelmezőnek be kell nyújtania a támogatás igénylési feltételeinek való megfelelést igazoló dokumentumokat. A támogatási kérelemhez csatolni kell különösen:
- a tervezett beszerzésekhez kapcsolódó, rendelkezésre álló árajánlatokat
- a kérelem benyújtását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számvitelről szóló törvény szerinti mérleget és eredménykimutatást,
- kérelmező nyilatkozatát arról, hogy - a kérelem benyújtásának időpontjában - szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, illetve arra vonatkozó nyilatkozatot/igazolást, hogy a kérelem benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása nincs,
- kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megfelel,
- kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelem benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása nem részesült olyan, az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban, amelyre tekintettel a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a kérelmezőt írásban értesíti. A kérelem benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor.
Az előirányzat 2018. évi kereteinek terhére támogatási szerződés megkötésére 2018. szeptember 30-ig van lehetőség, a projektzárás határideje legkésőbb 2019. május 15-e lehet, a támogatás kifizetésére 2019. június 30-ig kell, hogy sor kerüljön.

6. A támogatás biztosítékai
A Támogatási szerződés biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg alábbiakban részletezetteknek megfelelő mértékű biztosíték nyújtására köteles, oly módon, hogy előleg igénylés esetén az előleg folyósítási kérelem benyújtásával egyidejűleg legfeljebb az előleg mértékéig terjedően, azt követően a rész, illetve záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg a beszámoló elfogadásáig, illetve fenntartási idő előírása esetén, a fenntartási idő végét követő 60. napig hatályos, biztosítékot nyújt az alábbiakban részletezett feltételek figyelembe vételével.
Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) óvadék,
200 millió forintot meghaladó támogatás esetén
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
d) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség.
Ha a támogatás a megítélt összegnél alacsonyabb összegben kerül folyósításra, és a támogatást igénylő a számára nem folyósított összeg igénybevételéről írásban lemond, a támogatást igénylő a támogató előzetes jóváhagyásával jogosult a folyósított támogatási összeg 100%-ára vonatkozó biztosítékkal kiváltani a folyósítás előtt benyújtott biztosítékot.

7. A támogatás folyósítása, támogatási előleg
A támogatott a megítélt támogatási összegből előlegben részesíthető, melynek mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a lehet.
A fennmaradó támogatási összegek a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, utólag kerülnek kifizetésre.

8. Beszámolás, visszakövetelés
A támogatási szerződésben kerülnek meghatározásra a támogatást igénylő rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról szóló beszámolási és bejelentési kötelezettsége, valamint a beszámolók benyújtásának határidői. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatást igénylő a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 98. §-ban meghatározott ügyleti és késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/indul-az-epitoipari-cegek-fejleszteset-segito-20-milliard-forintos-palyazat

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum