Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz / MFP-AEE/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
04/24/2020
Érvényes:
04/24/2020
Tárgymutató:
Magyar Falu Program - Orvosi eszköz / MFP-AEE/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Magyar Falu Program - Orvosi eszköz / MFP-AEE/2020

A Magyar Falu Program keretében "Orvosi eszköz" című alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-AEE/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) számára a tulajdonukban lévő, állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését.
A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.
A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg. Továbbá azon pályázatok, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával.
A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén. A pályázat ezen szakmák végzését kívánja támogatni az alapellátás szintjén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben az érintett szakma vonatkozásában rögzített eszközök beszerzése útján.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára orvosi eszközök beszerzését működő rendelők esetében.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.
A pályázatot benyújtó településen praktizáló orvos(ok), a pályázó alkalmazásában álló védőnő vagy a településen egészségügyi alapellátás biztosítására szerződött szolgáltató aláírásával ellátott, a pályázatban szereplő, az általa biztosított alapellátáshoz és a fejlesztett szakrendelés(ek)hez kapcsolódó eszközök beszerzését támogató nyilatkozato(ka)t (jelen kiírás 4. számú melléklete) a pályázat benyújtásakor csatolni szükséges az elektronikus pályázati felületre PDF formátumban.
2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
- Projekt-előkészítési tevékenység
o pályázati dokumentáció összeállítása
- Projektmenedzsment tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó)
- Orvosi eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség
A 2.1.2. pontban felsorolt tevékenységek kizárólag a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak.

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
Nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök elszámolása.
Figyelem, a kiírás keretében használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése nem támogatható, így a jogszabályokban szereplő ilyen jellegű tételek költsége nem elszámolható!

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Eszközbeszerzésre vonatkozó előírások:
Az eszközbeszerzésnek kapcsolódnia szükséges valamely, a pályázó által fejlesztendő egészségügyi szolgálathoz, szolgáltatáshoz, ugyanis kizárólag a működési engedélyben és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, az adott egészségügyi alapellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése támogatható a kiírás keretében. Ennek megfelelően kizárólag azon eszközök beszerzése támogatható, amelyeket az egyes egészségügyi alapellátásokra vonatkozó alábbi jogszabályok tartalmaznak, és szerepelnek a kiírás 2. számú mellékletében:
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás esetén, ezen túlmenően pedig egyéb szakvizsga szerint nyújtani kívánt szakellátás (kizárólagosan a belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció, tüdőgyógyászat) esetén;
- a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet (védőnői szolgálat esetén).
A pályázóknak figyelembe kell vennie, hogy kizárólag új, jelen kiírás 2. számú mellékletében foglalt eszközök beszerzése támogatható.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. július 31.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Azon pályázók, akik a Magyar Falu Program keretében "Orvosi rendelő" című pályázatra is pályázatot nyújtottak be, és annak keretén belül orvosi eszköz(ök) beszerzésére is igényeltek támogatást, és erre vonatkozóan támogatói döntéssel rendelkeznek, ezen kiírásban beadott pályázatuk automatikusan elutasításra kerül. Egy támogatást igénylő önkormányzat kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, azaz kizárólag önállóan vagy társulás tagjaként részesülhet támogatásban.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
- nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel és Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) finanszírozási szerződéssel,
- nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltató(k) és a pályázó között az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodással,
- nem állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésére nyújt be pályázatot.
A vonatkozó szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. március 25. és 2020. április 24. között van lehetőség.
Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. április 24.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági és formai kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad.
- A pályázatot a kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be.
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek, és nem valótlan tartalmúak.
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni.
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján.
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- azon helyi önkormányzatok/társulások eszközbeszerzése, amelyek az önkormányzat területén az egészségügyi alapellátásokat (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás, illetve legalább 3 háziorvos együttműködésével létrejövő praxisközösség) egy épületben valósítják meg;
- azon helyi önkormányzatok/társulások eszközbeszerzése, akik az egészségügyi alapellátásokat (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, a védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
Az MFP keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
- önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft
- önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén, melynek keretében az adott egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás vagy védőnői ellátás) mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás végzéséhez (kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén) szükséges eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft
- praxisközösség megléte, létrehozása esetén: orvosonként 3 millió Ft.
Egy pályázaton belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez érintett rendelőnként külön-külön és együttesen is igényelhető támogatás (egy épületen belül), azonban a pályázatban igényelt összeg nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget.

4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum