Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Richter Aranyanyu Díj
Kiíró:
Richter Gedeon Nyrt.
Határidő:
11/05/2017
Érvényes:
11/05/2017
Tárgymutató:
Richter Aranyanyu Díj
Pályázhat:
minden 18. életévét betöltött, Facebook-regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Richter Aranyanyu Díj nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Terézanyu Online Kft. (a továbbiakban: Szervező) Richter Aranyanyu Díj hivatalos Facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.
A játék Szervezője a Terézanyu Online Kft. (székhely: 1028 Budapest, Dózsa György utca 23. ; cégjegyzékszám: 01-09-925212), továbbiakban: Szervező.
A Játékban résztvevő jelentkező (továbbiakban: Játékos) a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Facebook-regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a Játékos illetve a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Játékos illetve a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. §);
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő gazdasági társaságok, jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A játék leírása
A játékban a Játékos a Richter Aranyanyu Díj facebook oldalának kedvelői vehetnek részt.
A facebook.com weboldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

3. A Játék időtartama
A Játék időtartama: 2017. 09. 25-2017. 11. 05.
A sorsolás időpontjai:
2017. 10. 12-től 2017. 10. 27-ig naponta, valamint 2016. 11. 06-án. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra
A Játékra jelentkezni a Richter Aranyanyu Díj facebook oldalát kedvelve, az aktuális képrejtvényhez hozzászólással lehet.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása - melyeket a sorsolás után szükséges megadni.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
A Játékos csak abban az esetben vehet részt a játékban, ha elfogadja a jelen Szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult a személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény
A Játék Szervezője naponta kisorsol az adott napi Játékosok között 1db egyedi pólót, melyet a Szervező által megadott oldalról, több, mint 200 féle pólóból választhat ki.
A játék végi Nyertes nyereménye: 1 db Lenovo Tab 2 A7
A játék végi Nyertest azok közül a játékosok közül választja ki a szervező, akik érvényes szavazatot adtak le a http://www.arnyanyu.hu oldal szavazófelületén.
A nyeremény másra át nem ruházható.
A nyeremény nem váltható át készpénzre.

6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése
A nyeremény a Játék lezárása után kerül kisorsolásra azon Játékosok között, akik kedvelték a Richter Aranyanyu Díj hivatalos facebook oldalát. A sorsolás helyszíne: Terézanyu Online Kft. 1028 Budapest, Dózsa György utca 23. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül.
A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően 48 órán belül facebook üzenetben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos facebook elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja üzenetfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

7. Nyeremény kézbesítése
A nyereménytárgyat a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyertesnek. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében. A nyereményt a Szervező csak magyarországi címre küldi meg.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a Nyertes által megadott címre kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolja.
A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a sorsolást követő 30 naptári napon belül felróható módon ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyereményt a továbbiakban nem veheti át, és ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
Amennyiben a nyeremény átvétele a Nyertes e-mail címére megküldött jogosító kód vagy jelszó bemondásával lehetséges, úgy a Szervező minden tőle elvárhatót elkövet annak érdekében, hogy a kódot/jelszót kizárólag az arra jogosult Nyertes ismerje meg, és a Játékoshoz eljuttatott kód/jelszó titkosságának megőrzéséért a Játékos felel. A nyereményt minden esetben a kódot/jelszót elsőként felmutató személy veheti igénybe.

8. Adatkezelés
A Játékos személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók.
A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai a Terézanyu Online Kft nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
- a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adatokat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) - a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
- a nyertes Játékos(ok) név - és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze.
A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékost megillető adatkezelési igényekről, és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

9. Felelősség kizárása
A jelentkezés hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiók levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervező nem ellenőrzi, illetve nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatos minden felelősség, jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.
A Szervező a nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit, a nyeremény(ek)hez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására.
A Szabályzat elérhető a http://www.aranyanyu.hu/tartalmak/nyeremenyjatek-szabalyzat webcímen.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@aranyanyu.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.
A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum