Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása / 41392
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
10/07/2013
Érvényes:
10/07/2013
Tárgymutató:
segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása / 41392
Pályázhat:
az a szervezet, amelynek létesítő okiratában a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került, terápiás kutya esetében a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása szerepel. További feltétel, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, www.matesze.hu)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
(kód: 41 392)
címmel

1. A pályázat hivatkozási száma 41 392

2. A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

3. A pályázat célja, célcsoportja
A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.
A pályázatban "segítő kutya” alatt értjük a 27/2009. (XII. 3.) számú SZMM rendelet a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól 2. § (1) bekezdése szerinti definícióba tartozó kutyákat (vakvezető kutya, mozgáskorlátozott személyt segítő kutya, hangot jelző kutya, rohamot jelző kutya, személyi segítő kutya, terápiás kutya).
A pályázatban "fogyatékos személy”: a 27/2009. (XII. 3.) számú SZMM rendelet a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól 1. § a) részében részletezett "fogyatékossággal élő személy”.
A pályázat közvetlen célcsoportját a segítő kutyák kiképzésével foglalkozó szervezetek, közvetett célcsoportját a segítő kutyát igénybe vevő személyek alkotják.

4. Támogatásban részesíthetők köre
Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amelynek létesítő okiratában a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került, terápiás kutya esetében a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása szerepel. További feltétel, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület, http://www.matesze.hu).

A pályázat nyilvános.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
- amelyek csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak,
- amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját az FSZK Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az FSZK Nonprofit Kft.-vel, illetve a Minisztériummal szemben,
- amelyekkel szemben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok áll fenn.
- amelyek 2009. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezte és nem esik a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. március 13-án hatályba lépett 2010. évi XIV. törvény hatálya alá;
- amelyek megsértették az egyenlő bánásmód követelményét és ennek tényét az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapította;
- amelyeknek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
- amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
- pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn,
- a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.

5. Támogatott projektek
Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására, valamint terápiás kutya alkalmazásának költségeinek fedezésére. A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya átadása a fogyatékos személy részére megtörténjen (kivéve terápiás kutya), illetve a terápiás kutya alkalmazása maximum heti 3-4 alkalommal megvalósuljon. A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportja kizárólag fogyatékos személyek lehetnek.
A pályázás további feltétele, hogy a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki rendelkezik az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutyakiképző szakképesítéssel.

6. A program forrása, a támogatás mértéke
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 24 550 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.
A pályázatban minimum 700 000 Ft, maximum 8 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető összesen.
A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:
- vakvezető kutya: 1 900 000 Ft
- mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1 900 000 Ft
- hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1 600 000 Ft
- személyi segítő kutya: 1 300 000 Ft
- terápiás kutya: 500 000 Ft.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető. Nem lehet olyan tételekre támogatást igényelni, melyek finanszírozása állami vagy egyéb más forrásból megtörténik.
A 3 000 000 Ft-nál magasabb összegű támogatás esetén pénzügyi vezetőt kötelező bevonni a projektbe, akivel szemben elvárás, hogy felsőfokú pénzügyi, vagy mérleg-képes könyvelői végzettséggel rendelkezzen.
A pályázatban önrész vállalása nem szükséges.

7. A pályázati projekt megvalósítási időszaka
A támogatott projekt megvalósítási időszaka 2013. október 1-től 2014. április 30-ig tart.

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati űrlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: http://www.fszk.hu / Pályázatok / Aktuális pályázatok. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2013. október 7.
(A benyújtási határidő a postára adás napját jelenti.)
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (41 392)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón (Word és Excel formátumban) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása esetén a pályázat formai okok alapján kizárásra kerül.

Regisztrációs díj:
A megpályázott összeg nagyságától függően:
Megpályázott támogatási összeg - Regisztrációs díj
500 000 Ft-1 000 000 Ft - 5000 Ft
1 000 001 Ft-2 000 000 Ft - 10 000 Ft
2 000 001 Ft-5 000 000 Ft - 20 000 Ft
5 000 001 Ft-8 000 000 Ft - 25 000 Ft

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (41 392) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati űrlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

9. A pályázat regisztrációja, elbírálásának menete, szempontrendszere
A pályázatok regisztrációja a benyújtási feltételeknek való megfelelés vizsgálata. A benyújtási feltételeknek nem megfelelő pályázat elutasításra kerül. A benyújtási feltételeknek megfelelő pályázatok elsőként jogosultsági ellenőrzésre, majd formai értékelésre kerülnek.
Elutasításra kerülnek mindazon pályázatok, amelyek a jogosultsági és a formai ellenőrzés alapján támogatásra nem jogosultak.
A formai értékelés után kerül sor a tartalmi (szakmai és pénzügyi) értékelésre. Csak a formailag teljes és a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek szakmai és pénzügyi értékelésre. A pályázatok tartalmi értékelését a megadott értékelési szempontrendszer alapján a Társaság munkatársai illetve felkért szakértők végzik.
A pályázatok elbírálásának írásbeli dokumentálása, a pályázatok elbírálásáról készült emlékeztetők és a pályázat nyerteseiről szóló döntési listák tartalma tekintetében az Ávr. 68. §-a az irányadó, a támogatási döntést az értékelő bizottság javaslata alapján a szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hozza meg.
Az értékelési szempontrendszert a Pályázati Útmutató részletesen ismerteti.

10. Eredményhirdetés
A pályázók értesítése a döntésről a beadási határidőt követő legkésőbb 60. napig megtörténik.
A nyertes pályázó a Pályázat kiírójával támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás felhasználásának feltételeit, a beszámolás és ellenőrzés rendjét, a szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit. A támogatási szerződés megkötésére a Minisztérium és a Pályázat kiírója közötti együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

Az előfinanszírozási formájú támogatás folyósítása több részletben történik azon nyertes pályázók számára, akik 3 000 000 Ft-nál többet nyertek:
1. A megítélt támogatás első részletét a támogatási szerződés hatálybalépését (mindkét fél általi aláírása) követő 30 napon belül folyósítja a Társaság, amennyiben a fenti támogatás-utalási feltétel teljesül. Az Ávr. 84. § (4a) bekezdése alapján a kedvezményezett köteles az első finanszírozási részlet pénzforgalmi felhasználásáról a folyósítást követő 30 napon belül gondoskodni.
2. A többi, a nyertes pályázatban meghatározott, de maximum 3 finanszírozási részlet pénzforgalmi felhasználásáról a folyósítást követő 30 napon belül köteles gondoskodni a kedvezményezett, és erről pénzügyi jelentést, a projekt végén pedig pénzügyi és szakmai záró beszámolót benyújtani.

Az Ávr. 84. § (4a)-(4b) alapján, amennyiben a kedvezményezett az előfinanszírozási részletek maradéktalan felhasználásáról nem tud gondoskodni, úgy a fel nem használt összeget legkésőbb a folyósítást követő 30. napon vissza kell fizetnie a Támogató külön felszólítása nélkül. A finanszírozási részletekből esetlegesen fel nem használt összeg visszafizetése esetén, a támogatási szerződés módosításával lehetővé válik ennek az összegnek a következő előfinanszírozási részlettel együtt való folyósítása, és a kedvezményezett általi felhasználása. Valamennyi finanszírozási részletet a folyósítást követő 30 napon belül fel kell használni, illetve a fel nem használt összeget a finanszírozónak külön felszólítás nélkül visszautalni.

Ha a nyertes pályázó a visszafizetési kötelezettségét a folyósítást követő 30 napon belül nem teljesíti, a fel nem használt összeg után a folyósítás napjától a felhasználása vagy visszafizetése napjáig a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti mértékű kamatot köteles fizetni.

Az Ávr. jelenlegi szabályozása miatt kiemelten fontos a megfelelő pénzügyi ütemezés, és annak a kedvezményezett általi betartása. A finanszírozás új előírásairól az Ávr. 78-84. §-aiból, különösen a 78. § (5a) és a 84. § (4a) bekezdéseiből tájékozódhat.

A megvalósítás időszaka alatt a támogatott programot a Pályázat kiírója által megbízott személy ellenőrizheti. A pénzügyi elszámolás után helyszíni pénzügyi monitorozásra is sor kerülhet.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok másolati példányát a Pályázó szükség esetén átveheti a Pályáztatónál a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes listát a döntést követően tesszük közzé a http://www.fszk.hu honlapon.

11. Pályázati program megvalósítására, az elszámolásra vonatkozó információk
A finanszírozási részletekhez kapcsolódóan pénzügyi jelentés, a megvalósított pályázati programról egy alkalommal - a projekt zárását követően - pedig pénzügyi záró elszámolást, illetve szakmai beszámolót kell benyújtani. A záró elszámolás és beszámoló megküldésének határideje: 2014. május 20.
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
- Kitöltött beszámolólap és csatolt mellékleteit
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- Kitöltött beszámolólap és csatolt mellékleteit

12. Támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a kedvezményezettet a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettsége terheli az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.
A Támogatott biztosítékként köteles a támogatási szerződés megkötésekor benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Pályázat kiírójának javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, csak a Pályázat kiírója írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát, valamint a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést.

13. További információ:
FSZK Nonprofit Kft. Hazai Támogatások Programirodája
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.
Tel.: (1) 450-3230
e-mail: 41392@fszk.hu
http://www.fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentációIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum