Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása
Kiíró:
Balassi Bálint Intézet
Határidő:
09/30/2013
Érvényes:
09/30/2013
Tárgymutató:
zenei jellegű művelődési rendezvények
Pályázhat:
- magyarországi és határon túli amatőr kórusok amelyek jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
- magyarországi és határon túli amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, (közművelődési intézmény, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, települési/megyei önkormányzat, egyház, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek)
- közművelődési intézmény közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmény az 1997. évi CXL. törvény szerint, megyei közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást ellátó szervezet,
- országos hatókörű szakmai szervezet
- Amatőr kórus, amely jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetként működik (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
- Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, szervezet
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET "ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA" TÉMAKÖRBEN

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) megbízásából a Balassi Intézet (a továbbiakban: Intézet) nyílt pályázatot hirdet a "Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása" tárgyában, két témakörben.
A támogatás felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kell eljárni.
Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!
A pályázat célja, kategóriái
I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása
A témakör célja
Amatőr kórusok közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése. A területi alapon szervezett hazai találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság területi és központi rendezvényeinek megvalósításához szükséges források, tervezhetőségük és megrendezésük garanciáinak megteremtése. Előnyt élveznek azok a kórusok, amelyek a XX. és XXI. század magyar kórusműveit - különös tekintettel Kodály Zoltán életművére - szólaltatják meg.
Témakörben pályázók köre
- magyarországi és határon túli amatőr kórusok amelyek jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
- magyarországi és határon túli amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, (közművelődési intézmény, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, települési/megyei önkormányzat, egyház, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek)
- közművelődési intézmény közművelődési tevékenységet alapító okiratban rögzítetten végző intézmény az 1997. évi CXL. törvény szerint, megyei közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást ellátó szervezet,
- országos hatókörű szakmai szervezet.

Hivatásos művészeti csoport, népművészeti csoport, népdalkör nem pályázhat.
A témakörben igényelhető támogatás összege és formája
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100 000 Ft, maximum 300 000 Ft.
Támogatható kiadások
- vállalkozási vagy szolgáltatási szerződés alapján számlás kifizetés (dologi költség)
- előadói tiszteletdíjak (megbízási szerződéssel, munkáltatói járulékkal együtt)
- szakmai anyagok költségei (pl. kották)
- hazai versenyeken, találkozókon való nevezési díj
- utazási és szállítási költségek (külföldi utazás és szállítás kivételével!)
- szállás költség
- terembérleti díj
- PR- és reklámköltségek

II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása
A témakör célja
Az amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű európai versenyeken való részvételének támogatásával a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése. (Debrecen, Tolosa, Tours, Várna, Arezzo, Gorizia, Maribor, valamint más, nemzetközi szinten jelentős, kiemelt esemény)
Témakörben pályázók köre
- Amatőr kórus, amely jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetként működik (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
- Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, szervezet.

Hivatásos művészeti csoport, népművészeti csoport, népdalkör nem pályázhat.
A pályázat kizárólag azon kórusok támogatását teszi lehetővé, amelyek szakmai tevékenysége példaértékű, magyar viszonylatban legalább hangversenykórus minősítéssel rendelkezik, és/vagy nemzetközi versenyeken az utolsó öt évben elért I., II., III. díjjal, vagy nemzetközi elismertséggel rendelkezik
A témakörben igényelhető támogatás összege és formája
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100 000 Ft, maximum 400 000 Ft.
Támogatható kiadások
- külföldi versenyeken, fesztiválokon való nevezési díj,
- szakmai anyagok költségei (technikai eszközökre, műszaki cikkekre nem!),
- jogdíjak,
- csoportos utazási és szállítási költségek,
- PR- és reklámköltségek

Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 12 000 000 Ft, azaz tizenkettő-millió forint.
A két témakör közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.
A Főkuratórium az egyes Szakkuratóriumokhoz rendelt ("Dunatáji népek kutatása" Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása" , "Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása", "Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása" és a "Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása" kiírások tekintetében) pályázati keretet a Szakkollégiumok javaslatai alapján a teljes keret leghatékonyabb felhasználása érdekében a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége függvényében módosíthatja.
Nem részesülhet támogatásban az a személy/szervezet, aki/amely
a) a pályázat benyújtásának időpontjában a szervezet nem felel meg a rendezett az 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben meghatározott munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
c) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
d) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
e) korábban valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
f) szervezetnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van,
g) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
h) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte,
j) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
k) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
l) jogszabályban vagy az Ávr-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
m) az Ávr. 76. § (3) bekezdése alapján az előző évben vagy években azonos vagy jogelőd fejezethez tartozó azonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére előírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidőben nem teljesítette,
n) nem teljesítette az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényben foglalt követelményeket.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. június 20-2014. március 15. közé eső időszak.
A pályázat forrása
A 1074/2011. (III. 23.) Kormányhatározat alapján megszűntetett Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány vagyona.
A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
A Hivatal a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül utalja át.
A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, banki utalás útján közvetlenül a kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa a megjelölt számlatulajdonos szervezet számlájára történik.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
Amennyiben a támogatás kedvezményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, a kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a Magyar Államkincstár által visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
Benyújtható pályázatok száma
Jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot papír alapon NÉGY elkülönített példányban (EGY eredeti és HÁROM másolat), illetve CD-n/DVD-n egy példányban, de EGY csomagban (borítékban) kell benyújtani. A papíron benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- Pályázati adatlap (cégszerűen aláírva, dátummal ellátva).
- Részletes költségvetési összesítő (cégszerűen aláírva, dátummal ellátva).

A papír alapon benyújtott pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:
Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája
Budapest 1519 Pf. 385
Amennyiben a felsorolt mellékleteket vagy egyéb dokumentumokat nem magyar nyelven nyújtja be, köteles csatolni annak magyar nyelvű hiteles fordítását is. Vitatott esetben a magyar nyelvű változat az irányadó.
A pályázatok benyújtásának határideje 2013. szeptember 30. 24.00 óra
A borítékra kérjük, írják rá:" I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása" vagy
"II. Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása"
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely legkésőbb a beadási határidő napján postázásra került, a postai bélyegző dátuma a mérvadó.
A pályázat kezelője
Balassi Intézet
Budapest 1519 Pf. 385
A hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek, elbírálásra nem kerülnek. Hiánypótlásra lehetőség nincs.
Érvényességi vizsgálati szempontok:
a) a pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek kitöltöttsége, megfelelősége
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
c) cégszerű aláírás/aláírás megléte
d) a megadott határideig történő benyújtás
e) előírt példányszámban való benyújtás

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Szakkuratórium javaslata alapján a Főkuratórium bírálja el a pályázatok beérkezését követő 30 napon belül az alább meghatározott szempontrendszer szerint.
A pályázat elbírálásának szempontjai
- a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
- az elérendő célok mérhetősége,
- a költségvetés realitása,
- a pályázat igényessége, átláthatósága, felépítése.

A támogatás a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapítható, de a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.
A támogatási döntésben meghatározhatók a támogatás felhasználására és a szerződéskötésre vonatkozó feltételek.
A pályázók döntést követő kiértesítése
A döntést követően az Intézet 15 napon belül elektronikus értesítéssel (az adatlapon megadott email címre) és írásban is tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről, valamint az eredményeket közzéteszi. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.balassi-intezet.hu és a http://www.kih.gov.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
Szerződéskötés
A kedvezményezettel - a szerződéskötéshez szükséges dokumentáció Intézethez való megküldést, valamint azok elfogadását követően, a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén, - a támogatási szerződést a Hivatal köti meg.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok és az Intézet által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat kiemelten a biztosíték nyújtására szolgáló számlavezető pénzintézet(ek) által nyilvántartásba vett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó (inkasszó) levelet.
Hatályát veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további harminc napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezettnek korábbi költségvetési támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
Az Intézet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, az Intézet a kedvezményezettet 10 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Szerződéskötés előtti módosítási kérelem
A támogatásról szóló döntés - amennyiben a megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható (döntési kikötés). Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében az Intézet felhívja a pályázót arra, hogy a támogató határozatnak megfelelően módosítsa a pályázati programját. A pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg arányával megegyezően módosíthatja a program teljes költségvetését. A módosítás során a kiírás által előírt tartalmi követelményeket be kell tartani, és a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a pályázat elbírálása során - a kiírásban rögzített szempontoknak megfelelően - előnyként került értékelésre. A módosított pályázati programot jóváhagyás céljából az Intézet részére a támogatási szerződés megkötése előtt be kell nyújtani az eredeti pályázattal azonos módon. Szerződéskötésre csak az Intézet által elfogadott és a Hivatal által jóváhagyott módosítások esetén kerülhet sor.
Szerződéskötés utáni módosítási kérelem és bejelentési kötelezettség
A támogatási szerződésben a kedvezményezettnek kötelezettséget kell arra vállalnia, hogy ha a támogatott program megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, vagy a pályázati program megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megváltozik, akkor legkésőbb 8 napon belül bejelenti ezt az Intézetnek.
Módosítási kérelem benyújtására legkésőbb a teljesítési határidő (projekt vége dátum) utolsó napjáig van lehetősége. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a beszámolás során legfeljebb 20%-os eltérés megengedett a részletes költségvetési terv egyes költségvetési alsorai között. Kérjük, hogy a 20%-ot meghaladó mértékű költségvetés-módosítási kérelmüket időben nyújtsák be!
A költségterv módosítása nem minősül a támogatási szerződés módosításának. A költségterv módosítását az Intézet ellenőrzését követően a Hivatal hagyja jóvá.
A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és a pénzügyi beszámoló beérkezésének végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap, de legkésőbb 2014. április 15.
Az elszámolással kapcsolatos útmutató segédlet letölthető a http://www.balassi-intezet.hu honlapról.
A levonható általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a pályázónak nyilatkoznia kell az áfa levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban.
A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó áfa elszámolási szabályoknak, melyről szerződéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell.
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló). A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető beszámolónak, vagyis ha valamelyik rész hiányzik, akkor ellenőrzés nélkül hiánypótlást küld az Intézet a hiányzó rész pótlására vonatkozóan.
A beszámolási kötelezettség teljesítése során a kedvezményezettnek igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a döntés szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót az Intézet vizsgálja meg és - amennyiben szükséges - egy alkalommal, 15 napos határidővel a hiányosságok kijavítására, pótlására szólítja fel a kedvezményezettet. A felszólítást elektronikus (a pályázatban megjelölt email címre) és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. A beszámolót a Hivatal fogadja el.
A kedvezményezett csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekintheti a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítania arra, hogy a támogatás (és saját forrás) teljes összegével el kell számolni. Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a Hivatal 10032000-00285128-00000000 számú kincstári számlaszámára, a pályázati azonosító közlemény rovatba történő feltüntetésével.
Egyéb ellenőrzések
Az Intézet, a Hivatal, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére.
A kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követő 10 éven át köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni az Intézetet és a Hivatalt.
E kötelezettség megszegése esetén a Hivatal jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.
Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának tényéről az Intézet értesíti a kedvezményezettet, és egyúttal intézkedik az esetleges banki felhatalmazó levél visszavonásáról is.
Lemondás
A kedvezményezett a döntés után bármikor kezdeményezheti a támogatási összeg egészéről vagy részéről való lemondást. Gyakori eset, hogy a kedvezményezett a beszámoló elkészítése során szembesül azzal, hogy a támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, ebben az esetben a beszámolóval együtt kell beküldeni a lemondó nyilatkozatot, valamint a visszautalást igazoló terhelési értesítő hitelesített másolatát.
A lemondó nyilatkozatot a szervezet hivatalos képviselőjének/személynek kell aláírni és indoklással ellátni.
Adatmódosítás
Amennyiben a szerződés megkötését követően a kedvezményezett adataiban változás következik be, azt a kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles az Intézetnek bejelenteni a változást igazoló dokumentumok megküldésével egyidejűleg.
További információk
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határoz meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
Jelen pályázati kiírás, továbbá a pályázati adatlap és mellékletek együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati kiírás és dokumentáció a http://www.balassi-intezet.hu honlapról tölthető le.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás az Intézet munkatársaitól kérhető:
Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu
Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatait az Intézet nyilvántartsa, illetve a nyertes pályázó nevét, pályázott célját és a támogatás összegét jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagokat (kézirat, fotó, CD stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Irodáján átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő letelte után - külön értesítés nélkül - a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati dokumentumok letöltéseIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum