Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányút
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
10/10/2017
Érvényes:
10/10/2017
Tárgymutató:
ösztöndíj rövid külföldi tanulmányútra, Campus Mundi
Pályázhat:
Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
- mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
- osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
- doktori képzésen folytat tanulmányokat, és
- a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; vagy
- doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
- doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták;
továbbá:
- a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
- a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik;
- vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét
A kiíró(k) adatai


Az őszi pályázati forduló keretében várhatóan 2017. augusztustól lehet majd pályázatot benyújtani.
CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTHOZ
Módosított pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára
külföldi rövid tanulmányút megvalósítására

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2017. szeptember 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósítható rövid tanulmányutak támogatására felsőoktatási hallgatók számára.
A 2017. őszi pályázati fordulóban 2018. március 1. és 2018. szeptember 30. között megvalósuló rövid tanulmányútra lehet pályázni.

A pályázat célja
A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt, mely biztosítja a nemzetközi tudományos vagy művészeti életbe történő bekapcsolódásukat, megjelenésüket, szakmai és interkulturális tapasztalatszerzésüket. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt. A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

A fogadó intézmény/rendezvény kiválasztása
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott.
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
- mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
- osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
- doktori képzésen folytat tanulmányokat, és
- a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; vagy
- doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
- doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták;
továbbá:
- a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
- a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik;
- vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.
Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

Az elnyerhető támogatás összege
A rövid tanulmányútra elnyerhető ösztöndíj összege a fogadó ország megélhetési rátáitól és az ösztöndíjas időszak napjainak számától függően sávosan kerül megállapításra
Az ösztöndíjas időszak időtartamához további 1+1 napot számítunk az utazási napokra, melyet a pályázónak nem kell hozzáadnia a tervezett időtartamhoz. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig a hazaérkezést és a mobilitás lezárását követően.)

Kiegészítő pályázati lehetőség
Útiköltség-támogatás: a legalább 1000 km távolságra utazó hallgatók útiköltség-támogatásra pályázhatnak a pályázati felületen. Az útiköltség-támogatás összege a küldő felsőoktatási intézmény székhelye és a rövid tanulmányút helyszínének távolsága alapján, a Distance calculator adatai szerint kerül meghatározásra. Az útiköltség-támogatás összegével tételesen elszámolni nem kell.

A pályázat benyújtása
Pályázatot a http://www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet beadni.
Csatolandó mellékletek:
- Kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott, keltezett és beszkennelt pályázati adatlap a pályázati rendszerből generált adatokkal;
- Kitöltött motivációs levél és munkaterv (minta használata kötelező);
- Kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással ellátott, keltezett és beszkennelt szaktanári (szakvezetői/tanszékvezetői/intézetvezetői) vagy témavezetői ajánlás (minta használata kötelező);
- Kutatási, művészeti tevékenység vagy nemzetközi szakmai versenyen történő részvétel esetén a fogadó intézmény által kitöltött, kinyomtatott, hivatalos (eredeti aláírással, pecséttel és/vagy fejléccel ellátott), keltezett és beszkennelt fogadólevél (minta használata kötelező) - ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, akkor később pótolható, de pótlásáig nem kötjük meg a nyertes hallgatóval a támogatási szerződést (feltételesen támogatott státuszba kerül);
- Konferencia-előadás és poszter-prezentáció esetén az absztrakt és igazolás az absztrakt elfogadásáról - ha a pályázat beadásának határidejéig az absztrakt elfogadásáról szóló visszaigazolás nem áll rendelkezésre, akkor később pótolható, de pótlásáig nem kötjük meg a nyertes hallgatóval a támogatási szerződést (feltételesen támogatott státuszba kerül). Az absztrakt utólag nem pótolható;
- A tanulmányi osztály által hitelesített (kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel ellátott, beszkennelt) igazolás(ok) (pl. törzslapkivonat, teljesítésigazolás, Neptun/ETR kivonat, leckekönyvmásolat, Igazolás tanulmányi adatokról mintadokumentum) a hallgató jelenlegi képzésének tanulmányi adatairól, amely(ek)en szerepel a hallgató neve, tanulmányi azonosítója, oktatási azonosítója, a felsőoktatási intézmény neve, a képzés megnevezése, szintje, a képzés keretében teljesített aktív félévek száma, valamint mester- és osztatlan képzés esetén az oktatás nyelve, munkarendje és a hallgató összesített korrigált kreditindexének értéke (minta használata opcionális);
- A munkanyelv megfelelő ismeretét igazoló dokumentum(ok): legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvi követelményeket támaszt a kiutazó hallgatókkal szemben, akkor az az irányadó);
- OTDK 1-3. helyezés vagy különdíj igazolása; nemzetközi, idegen nyelvű szakmai publikáció elérhetősége (linkje); nemzetközi szintű szakmai versenyen elért 1-3. helyezés vagy különdíj igazolása; nemzetközi szakmai konferencián tartott idegen nyelvű előadásra vonatkozó oklevél vagy igazolás; a szakos tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység (TDK vagy OTDK részvétel, aktív szakkollégiumi tevékenység, hazai vagy magyar nyelvű tudományos, művészeti vagy sporttevékenység) igazolása;
- Egyéb szakmai és közéleti önkéntes tevékenység (pl. szakmai szervezetben betöltött tisztség, demonstrátori tevékenység, szakmai rendezvény szervezésében való aktív közreműködés, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.) kitöltött, kinyomtatott, eredeti aláírással és pecséttel vagy eredeti aláírással és fejléccel ellátott, keltezett és beszkennelt igazolása (minta használata kötelező);
- Egyéb, a pályázat szempontjából fontosnak tartott dokumentumok (pl. konferencia, nemzetközi verseny programja).
Csak kinyomtatott, eredeti (nem elektronikus és nem elektronikusan a dokumentumra illesztett) aláírással és - ahol szükséges - pecséttel ellátott és beszkennelt dokumentumokat fogadunk el. Az aláírások és pecsétek képként történő beillesztése nem elfogadható.

Pályázat véglegesítésének határideje:
- őszi forduló: 2017. október 10. (kedd) 23:00 óra
A pályázatok bírálata, döntés
Az értékelés menete:
- A benyújtott pályázatok formai és szakmai bírálatát a Tempus Közalapítvány végzi. A formai bírálat során csak a pályázati felhívás és az online pályázati felület útmutatásainak minden tekintetben megfelelő pályázat fogadható el. A formai hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
- A szakmai bírálat az előre meghatározott bírálati szempontrendszer alapján történik (1. sz. melléklet). Kutatási tevékenység esetén a szakmai bírálatot független szakértők végzik. Az elért pontszámok alapján összesített rangsor készül.
- A Tempus Közalapítvány kuratóriuma a rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével dönt az ösztöndíjasok létszámáról és az egyéni ösztöndíjak összegéről. A döntés várható időpontja a pályázat beadási határidejétől számított 4 hónap.
A Tempus Közalapítvány kuratóriumának döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség.
A pályázatot benyújtók pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, új pályázati felhívás közzététele, valamint a meghirdetett pályázati tevékenység elmaradása miatt kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphetnek fel sem a küldő felsőoktatási intézménnyel, sem a Tempus Közalapítvánnyal szemben.
A Campus Mundi ösztöndíj nem vehető igénybe az európai uniós alapok által fedezett költségek megtérítésére. Kettős finanszírozást kizáró szabály: a Campus Mundi ösztöndíj mellett ugyanarra a tevékenységre és időtartamra nem lehet egyéb ösztöndíjat igénybe venni. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik egyéb, kiegészítő jellegű juttatásokra.) Amennyiben a pályázó rendelkezik vagy rendelkezni fog ilyen ösztöndíjjal, és a jelen kiírásra benyújtott pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik ösztöndíjat veszi igénybe. Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Kiegészítő információk
- Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, ha életvitelszerűen Magyarországon élnek. Az állampolgárságot adó országba történő kiutazás a bírálat során a legalacsonyabb prioritást kapja.
- Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem kaphat Campus Mundi ösztöndíjat:
- aki a Tempus Közalapítvány által nyújtott támogatás kapcsán nem tett eleget elszámolási és/vagy beszámolási kötelezettségének;
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésében foglaltakat nem vagy csak részben teljesítette;
- aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó a 2007. évi CLXXXI.tv. 6.§ és 8.§-a értelmében;
- akinek a részvételből való kizártságának tényét a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
- A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség, kivéve, ha erre technikai okokból kerülne sor (pl. feltöltött fájl megsérül, nem olvasható). Kutatási és művészeti tevékenység, valamint szakmai versenyen való részvétel esetén a fogadó intézmény által kitöltött és aláírt fogadólevél vagy konferencia előadás és poszter-prezentáció esetén az absztrakt elfogadásáról szóló igazolás pótolható, ha ez a pályázat beadásának időpontjában még nem állt rendelkezésre.
- Egy pályázati fordulóban a hallgató ösztöndíj-típusonként egy-egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszakai nem eshetnek egybe.
- Campus Mundi rövid tanulmányútra a program teljes futamideje alatt (2016-2021) egy hallgató legfeljebb ötször nyerhet támogatást.
A pályázat beadásával a pályázó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos valamennyi adatát küldő felsőoktatási intézménye és a Tempus Közalapítvány a pályázati program végrehajtása érdekében kezelje.
Bővebb információ, a kötelező és javasolt mintadokumentumok, az online pályázati útmutató és a pályázati folyamattal kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdésekre adott válaszok a http://www.campusmundi.hu honlapon megtalálhatók. További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 telefonszámon érdeklődhet.
http://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum