Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése / TÁMOP-5.3.10-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
09/03/2012
Érvényes:
09/03/2012
Tárgymutató:
leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése / TÁMOP-5.3.10-12/1
Pályázhat:
államháztartáson belüli nonprofit szervezet
A kiíró(k) adatai

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése
c.
Kiemelt Pályázati Felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-5.3.10-12/1

Alapvető cél és háttér információ
A konstrukció alapvető célja a hátrányos helyzetű személyek, különösen a hátrányos helyzetű településeken élők társadalmi helyzetének javítása, az öngondoskodás erősítése, az elszegényedés, a leszakadás mértékének és hatásainak csökkentése, az etnikai és szociális szegregáció fékezése munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében.
Az alapképességek jelentősen befolyásolják, hogy az egyének miképp tudnak alkalmazkodni a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális változásokhoz, miképp tudják megállni a helyüket a társadalomban, szűkebb közösségükben és a munkaerőpiacon. Az alapképességek hiánya megnehezíti, illetve lehetetlenné teszi az új helyzetekhez való alkalmazkodást. Az alapképességek hiányából, funkcionális analfabetizmusból fakadó nehézségek Magyarországon az 1990-es években, a gyors társadalmi, gazdasági változások idején éleződtek ki, melyek az aluliskolázottakat érintették először.
A funkcionális analfabetizmus okai több tényezőre vezethetők vissza. Ezek közül a kulturális-művelődési szokások változása, az elektronikus tömegkommunikációs eszközök elterjedése (televízió, számítógép), a közoktatási rendszer hiányosságai és területi szintű infrastrukturális és felkészült pedagógus ellátottságában tapasztalható eltérései emelhetőek ki. Az egyén szintjén a gazdasági, társadalmi és kulturális környezet, kiemelkedően az óvodai és iskolai környezet jelentős hatással van az egyének kompetenciájának fejlődésére. Az iskolai bizonyítvány megszerzése nem jelenti egyben azt, hogy az iskolát befejező személyek az alapképességek birtokában vannak. Az iskolából lemorzsolódott, vagy alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek körében jellemző az alapképességek hiánya.
A konstrukció keretében a kompetencia-felméréseken gyenge teljesítményt mutató, analfabéta, illetve funkcionális analfabéta, jelentős szövegértési gondokkal küzdő személyek kapnak lehetőséget kompetenciáik fejlesztésére. Ezen személyek képtelenek gyakorolni azokat a tevékenységeket, amelyekben az írásbeliségnek fontos szerepe van, így sokszor nem csupán a munkaerőpiacon, hanem saját közösségeikben is jelentős hátrányt szenvednek el: nem tudják gyakorolni állampolgári jogaikat, a mindennapi életben nehézségekkel küszködnek, illetve az olvasás, írás, számolás képesség hiányából adódóan képtelenek előmozdítani saját, illetve közösségük fejlődését, általában képzési motivációik alacsonyak.
Magyarországon nincsenek pontos adatok az analfabetizmusra vonatkozóan, de a szövegértési felméréseken elért eredmények alapján, illetve az iskolázottsági mutatókból kiindulva százezres nagyságrendűre tehető az analfabéták száma. Jelentős problémát jelent, hogy ez a szám - az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján - nem mutat csökkenő tendenciát, illetve a funkcionális analfabéta felnőttek száma jelentősen meghaladja ezt a mértéket. Az analfabetizmust leginkább kistelepüléseken és a városi perifériákon jelenik meg, míg a funkcionális analfabetizmus ennél szélesebb körben érinti a társadalmat.
A konstrukció új esélyt jelenthet azon személyek társadalmi-gazdasági-kulturális integrációjára, akiknek nem nyílt lehetősége az alapvető képességek, készségek és kompetenciák elsajátítására sem, vagy már azok használatában, életkörülményeikből adódóan nem jártasak. A konstrukció fő célja ezen alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező inaktív felnőtt korú csoportok foglalkoztathatóvá, aktív, értékteremtő állampolgárrá és öngondoskodásra képes, tudatos egyénekké formálása az alapkészségek és kompetenciák fejlesztése, mentálhigiénés támogatások révén. A konstrukció keretében megszerzett vagy felfrissített képességeik által, a bevont személyek képessé válnak becsatlakozni képzési-, illetve foglalkoztatási programokba.
A konstrukció keretében elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek alapképességek hiányával küzdő lakosait kívánjuk megcélozni, de a célcsoportba tartoznak a TÁMOP 5.3.8./B konstrukció keretében elért, de a kompetencia-felmérés elért eredményeik alapján a TÁMOP 5.3.8/B konstrukció keretében képzésbe nem bevont, konvergencia régióban élő személyek is.

Rendelkezésre álló forrás
A kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 3 300 000 000 forint a konvergencia régiók vonatkozásában.
A konstrukció keretében átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 5%-a, azaz legfeljebb 165 millió forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

PROJEKTGAZDAK KÖRE
Jelen kiemelt projekt kedvezményezettje olyan szervezet lehet, amely:
- területi felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a felzárkózás politikai eszközeit alkalmazó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- országos hatáskörrel, ugyanakkor helyi, területi szervezeti egységekkel rendelkezik
- feladatai és tevékenységei között szerepelnek a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítását, kompetenciáik fejlesztését és társadalmi felzárkózásukat, integrációjukat szolgáló feladatok és tevékenységek
- feladatai között szerepel a kapcsolattartás önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, kormányhivatalokkal, munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarákkal.

A pályázat konzorciumban nem nyújtható be.
Jogi forma
Jelen kiemelt projekt kedvezményezettje olyan államháztartáson belüli nonprofit szervezet lehet, amely:
a KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény alapján központi költségvetési szerv (KSH 312)

Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy.

A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Kiemelt Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve Pdf, Tif formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A Kiemelt Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen Útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az jelen Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai9 /futárposta10 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.3.10-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, vagy személyesen kívánja benyújtani, a dokumentumcsomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.3.10-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése), a Projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a projektjavaslatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A kiemelt projektterv benyújtására jelen pályázati dokumentáció http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon való megjelenésétől (2012. 08. 03) számított 30. napig van lehetőség. A projektterv benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Tervezési útmutató (pdf, 1 459 kB)
Adatlap (doc, 345 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum