Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása / VP4-11.1.-11.2.-18
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
12/15/2018
Érvényes:
12/15/2018
Tárgymutató:
ökológiai gazdálkodásra történő áttérés
Pályázhat:
aktív mezőgazdasági termelők
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


FELHÍVÁS
A Felhívás címe:
Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

A Felhívás kódszáma: VP4-11.1.-11.2.-18
Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának, illetve az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az agrobiodiverzitás növelését, továbbá a gyepterületek védelmével és kezelésük szabályozásával a szénháztartás stabilizálásával az éghajlatváltozás elleni küzdelemet. A cél elérését a Kormány az aktív mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzés(ek) lezárultát követő 30 napon belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket normatív, területalapú vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez, azaz az agrobiodiverzitás növeléséhez, továbbá a gyepterületek védelmével és kezelésük szabályozásával a szénháztartás stabilizálásával az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A jelen Felhívás célja a környezet megóvása, valamint a termelők és fogyasztók egészségének védelme érdekében az ökológiai gazdálkodásba vont területek növelésének, valamint az ökológiai gazdálkodás fenntartásának támogatása..
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 900 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg 1248/2016. (V.18.) kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 4-es vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
4/A A biodiverzitás visszaállítása és javítása, a természetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó kihívások kezelésével.
4/B A vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve.
4/C Az ökológiai gazdálkodás hatására többek között a talajállapot javulása is várható.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
legalább a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.
A 2019. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (a továbbiakban: KET) fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.
A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:
a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.
Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdetének időpontjában a KET vonatkozásában az átállási időszak már korábban megkezdődött, de még nem telt le, a KET az átállási támogatásra az átállási időszakból fennmaradó időre jogosult.
Az átállási időszak kezdete a Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai tanúsító szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.
A KET ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint kerül megállapításra és ez alapján kerül meghatározásra az átállási/fenntartási támogatás összege.
Amennyiben a támogatást igénylő a KET-re vonatkozóan átállási időszak lerövidítése iránti kérelmet nyújtott be az illetékes ökológiai tanúsító szervezethez és azt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jóváhagyta, a támogatási összeg az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület ökológiai státuszváltozása kezdetének követő évétől módosul.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló kormányhatározat számát a támogatás igénylő a kérelmében feltüntette vagy a kormányhatározatot kérelme mellékleteként csatolta.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
(1) A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2018. december 1. és 2018. december -. között van lehetőség.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.
(4) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás adattartalma szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
(5) Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelemben különböző földhasználati kategóriákra és áttérési, valamint fenntartási támogatásra is igényelhet támogatást.
(6) Egy KET-re csak egy földhasználati kategória igényelhető.
(7) A támogatási kérelemben fizikai blokkonként kell feltüntetni az igényelt terület nagyságát.
(8) A támogatást igénylő köteles meghatározni a támogatásba bevinni kívánt földterület nagyságát, a KET-et legalább 3 méter pontossággal beazonosító EOV koordinátákat vagy shape file feltöltésével a támogatási kérelem részeként elektronikus úton benyújtani. A földterület beazonosítását a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem beadásával együtt kell elvégeznie, és a kérelemmel együtt kell benyújtania. A területmérésre vonatkozó útmutatót az 1. számú melléklet tartalmazza.
(9) Azon támogatást igénylők esetében, akik az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatásban is részt vettek és az ötödik gazdálkodási év végén támogatott területtel rendelkeztek, az ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatás során jóváhagyott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területet legalább 3 méter pontossággal beazonosított poligonok kiválasztására is lehetőség van, amennyiben a jelenlegi állapotnak is megfelel a KET.
(10) A mérések pontosságát alátámasztó, a mérést végző és a támogatást igénylő által is aláírt a 2. számú melléklet szerinti területmérési jegyzőkönyv eredeti példányát a kötelezettségvállalási időszak alatt és a kötelezettségvállalási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni.
(11) Ültetvény földhasználati kategória esetében a kérelemben meg kell jelölni, hogy melyik ültetvénycsoportra vonatkozik a kérelem.
(12) A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz - amennyiben releváns - mellékelni kell:
1. szaktanácsadóval kötött szerződést;
2. amennyiben a gazdálkodó maga is "A támogatási kérelem bírálása” (4) pontjának megfelelő szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt;
3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt;
4. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot;
5. gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottjának munkaszerződését, kinevezését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;
6. gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi, a http://www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető cégkivonatát, amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra.
(13) A támogatási kérelem mellékleteit jpg vagy pdf formátumban elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a támogatási kérelem részeként.
(14) A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához az Államkincstár hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.
(-) A támogatási kérelem Államkincstár általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
(16) A nem támogatható területekre és a blokkhatárra változásvezetési kérelem benyújtására is van lehetőség, amennyiben a támogatást igénylők annak MePAR kialakításával nem értenek egyet.
(17) Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/B. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő helyett meghatalmazott jár el, akkor meghatalmazottként - ugyanezen rendelet - 57/L. § előírásai alapján kamarai meghatalmazott is eljárhat.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás öt éven keresztül, évente kerül kifizetésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.
A kifizetések a kötelezettségek teljesítéséből fakadó többletköltség és a kieső jövedelem elve alapján kerülnek kiszámításra.
A támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra, függetlenül az esetenként fennálló talajtani, vízgazdálkodási vagy egyéb domborzati és klimatikus különbségektől.
I. Kifizetési kérelem benyújtása
(1) Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy kötelezettség-átvételi kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl: nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás alatti döntések). Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési kérelmet benyújtani. Az a 3.4.1.1.I. 6. pontjának megfelelő támogatást igénylő, aki vagy amely az egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig nem rendelkezik jogerős támogatói okirattal, mind a jelen felhívás alapján, mind az AKG pályázati felhívás alapján benyújthat egyidejűleg kifizetési kérelmet. Amennyiben későbbiekben a jelen felhívás alapján támogatásban részesül, az AKG pályázati felhívás alapján benyújtott kifizetési kérelme - szankció alkalmazása nélkül - elutasításra kerül.
A támogatási kérelmek benyújtására 2018. december 1. és 2018. december 15. között van lehetőség.
(2) A kifizetési kérelem benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve a területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi az adott támogatási évre vonatkozó kifizetést. A kifizetés kizárólag kifizetési kérelem benyújtásával igényelhető. Az egységes kérelemben a KET-en belül kell táblásítani és az adott évi hasznosításokat megadni.
(3) A kifizetési kérelmet évente, az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani. A kifizetési kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú. A kifizetési kérelem az egységes kérelem mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
(4) Kifizetés a KET-en található lehatárolt tájképi elemek (pl. kunhalmok, facsoportok) területére is igényelhető, azok területét a KET-ből visszavonni nem szükséges.
(5) A kifizetési kérelem igénylése során, a KET-en belüli táblák bejelentésénél és mérésénél az adott évre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
II. A támogatás folyósítása
(1) Az adott évi támogatás kapcsán az 1306/2013/EU rendelet 75. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdése alapján előleg fizethető az 59. cikk (1) bekezdése szerinti adminisztratív ellenőrzések és a keresztellenőrzések lefolytatása után a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
(2) Amennyiben a támogatást igénylő az adott naptári évben nem nyújt be kifizetési kérelmet a támogatott területre, úgy arra a naptári évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott naptári évben is fennállnak.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben az Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja a kötelezettségek betartását.
(4) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
(5) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-111-112-18-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum