Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A külpolitikai közgondolkodás elősegítése / KÜM-2012-4
Kiíró:
Külügyminisztérium
Határidő:
12/14/2012
Érvényes:
12/14/2012
Tárgymutató:
külpolitikai közgondolkodás elősegítése
Pályázhat:
a Rendelet 2. § a) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű civil szervezetek, amelyeknek céljai közé tartozik a pályázatban foglaltakhoz hasonló programok, projektek szervezése, és amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett, valamint az alapszabálynak, alapító okiratnak megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják.
A Rendelet 2. § a) pontja alapján az alábbi szervezetek minősülnek civil szervezetnek:
a civil társaság, a biztosító társaság és a szakszervezet kivételével az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott civil szervezet, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyet a bíróság - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - a pályázat kiírása előtt vagy a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább két évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának, alapító okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Magyarország Külügyminisztériumának
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
A külpolitikai közgondolkodás elősegítése tárgyában
A pályázat kódszáma: KÜM-2012-4

A Magyarország Külügyminisztériuma a Külügyminisztérium fejezetnél a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 2/2012. (VII. 5.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26. §-a alapján pályázatot hirdet civil szervezetek számára a magyar társadalom külpolitikai közgondolkodásának fejlesztése és megismertetése céljából.

1. A támogatás tárgya:
1.1. A magyar társadalom külpolitikai közgondolkodásának fejlesztése, Magyarország külpolitikai tevékenységének, szerepvállalásának megismertetése.
1.2. Támogatott tevékenységi körök: A közvélemény tájékoztatását célzó tevékenységek megvalósítása, rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek szervezése, illetve a civil társadalom, kiemelten az ifjúság külpolitika iránti érdeklődésének fokozását elősegítő programok készítése.
1.3. Nem adható támogatás
a) idegen és magyar nyelvű lapok, könyvek, albumok, folyóiratok, reklám-, PR és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésére és beszerzésére;
b) fotók, filmek és videó-anyagok, elektronikus információhordozók (szoftver, CD, DVD, CD-ROM) készítésére;
c) nyomdai előkészítésre, nyomtatásra;
d) európai uniós és más nemzetközi donorok által meghirdetett pályázatokon való eredményes részvétel elősegítése érdekében önrész (saját forrás) biztosításához nyújtott támogatáshoz. 1.4. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek
a) újszerű kommunikációs megoldásokat alkalmaznak;
b) az ifjúság külpolitikai ismereteinek bővítését célozzák meg;
c) regionális projekteket valósítanak meg;
d) a 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben (Visegrádi Csoport, Közép-Európai Kezdeményezés) betöltendő magyar elnökségek vonatkozásában valósítanak meg projektet;
e) felsőfokú képzést illetve középfokú képzést nyújtó intézmények együttműködésében valósulnak meg.

2. A pályázók köre
2.1. Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 2. § a) pontjában meghatározott magyarországi székhelyű civil szervezetek, amelyeknek céljai közé tartozik a pályázatban foglaltakhoz hasonló programok, projektek szervezése, és amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két évvel nyilvántartásba vett, valamint az alapszabálynak, alapító okiratnak megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják.
A Rendelet 2. § a) pontja alapján az alábbi szervezetek minősülnek civil szervezetnek:
a civil társaság, a biztosító társaság és a szakszervezet kivételével az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott civil szervezet, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyet a bíróság - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - a pályázat kiírása előtt vagy a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább két évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának, alapító okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja.
2.2. Nem nyújthatnak be pályázatot: pártok, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervek, biztosító egyesületek, valamint az egyházak.

3. A pályázattal elnyerhető támogatás
3.1. A pályázatra elkülönített keretösszeg: 4 800 000 Ft (négymillió nyolcszázezer forint).
Az egy pályázattal elnyerhető támogatás:
—- legkisebb összege 100 000 Ft (százezer forint),
-— a legnagyobb összeg 800 000 Ft (nyolcszázezer forint).
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3.3. A pályázónak a támogatandó projekt költségvetésének legalább 10%-át saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás.
3.4. A pályázó a támogatás összegét kizárólag akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A pályázó a támogatás összegét köztartozás törlesztésére vagy más jellegű adó kifizetésére nem használhatja fel. A támogatási összeget a pályázó nem használhatja fel a megbízási díjakkal vagy honoráriumokkal kapcsolatban felmerülő más adók vagy járulékok kifizetésére. A támogatás nem használható fel szállítási és biztosítási költségekre, valamint saját dolgozók bérköltségének fedezésére, sem ezen dolgozóknak egyéb jogviszony alapján történő kifizetésére.
3.5. A pályázat benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, projektre vagy programra támogatás nem adható.
3.6. A nyertes pályázónak a megpályázott tevékenység megvalósítását legkésőbb 2013. május 10-i határidővel be kell fejeznie.
3.7. Indokolt esetben - a pályázó kérelmére - a minisztérium döntése alapján az elnyert támogatás legfeljebb 25%-áig utólagos elszámolással előleg folyósítható. Az előleg iránti kérelemben részletesen ki kell fejteni a kérelem indokait.
3.8. A támogatási összeg folyósítására - a 3.7 pontban foglalt esetet kivéve - utólag, a támogatott tevékenység teljes megvalósítását követően kerül sor, a tartalmi jelentés és a pénzügyi elszámolás elfogadása után. A pályázó köteles pénzügyi elszámolást készíteni a támogatás felhasználásáról, valamint tartalmi jelentést készíteni a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről, eredményéről.
3.9. A pályázó tudomásul veszi, hogy a projekt lebonyolításának teljes összegével a támogatott tevékenység befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013. június 10-ig köteles elszámolni (a támogatás felhasználásáról készített beszámoló, tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás megküldése).
3.10. A kedvezményezett a támogatással érintett tevékenységet kizárólag a pályázat benyújtását követően kezdheti meg, az elszámolás során kizárólag a szerződés megkötését követően kiállított számviteli bizonylat fogadható el, kivéve a saját forrás elszámolását.
3.11. A határidőn túl beküldött elszámolások a támogatási összegek visszafizetésének kötelezettségét, valamint a jövőbeni pályázatokból való kizárást vonják maguk után.

4. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:
a) akit a miniszter írásbeli döntésével kizárt az előirányzat támogatási rendszeréből, a kizárás hatálya alatt, vagy
b) aki saját forrást biztosít és a saját forrást nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, vagy
c) aki a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződésében foglaltakat megszegte és emiatt a minisztérium elállt a támogatási szerződéstől, vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a minisztérium nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás, tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy
d) akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban meghatározott, vagy a Rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződésből eredő akadálya van, vagy
e) aki az igényében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott, vagy
f) aki végelszámolási, csőd-, felszámolási eljárás, vagy a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt áll, vagy
g) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett tartozása van, vagy
h) aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a) pontjában meghatározott követelményeinek, vagy
i) aki nem felel meg a jelen pályázat kiírásában foglalt feltételek bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) rendelkezéseinek.

5. A pályázat tartalmi elemei
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó azonosító adatait, így különösen nevét/cégnevét, székhelyét/címét, telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetőségét (több elérhetőség esetén annak megjelölését, hogy az értesítéséket melyik elérhetőségre kéri),
b) a pályázó adószámát (adóazonosító jelét),
c) a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
d) a projekt leírását: a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek alapján igényelhető támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetését,
e) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, a részletezett költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét, valamint a saját forrás felhasználási módját),
f) előleg igénylése esetén a támogatási előlegre vonatkozó kérelmét,
g) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül:
ga) a központi és a fejezeti kezelésű előirányzatokból, alapokból, illetve jogszabály alapján igényelt, kapott egyéb támogatásokból, valamint az államközi szerződés alapján külföldi segélyekből kapott támogatások összegét,
gb) az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított és támogatott alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól a pályázatban szereplő programhoz, projekthez igényelt, illetve kapott hozzájárulás összegét és formáját, szervezetenként felsorolva,
h) megvalósítási ütemtervet: a megvalósítás és finanszírozás időbeni ütemezését (a Külügyminisztérium támogatásból megvalósítandó programszakasz leírását, ütemezését a kezdő és befejező időpont megjelölésével),
i) a rendezvények pontos időpontját és helyszínét, tervezett költségeit,
j) a rendezvények célközönségét,
k) a tervezett előadások felkért, esetleg már egyeztetett, vagy felkérni kívánt előadóinak neveit, elérhetőségét, szándéknyilatkozatát,
l) az együttműködő partnereknek a projektben való részvételét igazoló szándéknyilatkozatát,
m) annak ismertetését, hogy a projekt során milyen módon tájékoztatják a célközönséget a támogatást nyújtó Külügyminisztériumról, illetve annak bemutatását, hogyan használják fel a támogatást nyújtó Külügyminisztérium logóját.

6. A pályázathoz csatolni kell:
a) hiteles másolatban a pályázó harminc napnál nem régebbi cégkivonatát vagy igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről,
b) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját, ötszázezer forintot meg nem haladó költségvetési támogatás esetén az igénylő képviselőjének pénzintézetnél szereplő eredeti vagy a pénzintézet által hitelesített aláírás-bejelentő kartonját,
c) eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet harminc napnál nem régebbi igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlájának vezetéséről, fizetőképességéről,
d) a pályázó létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot,
e) az igénylő képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy:

ea) az igénylőnek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,
eb) az igénylő felhatalmazza a támogatót a Rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt adatok nyilvántartására,
f) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétéről; a pénzbeli saját forrást bankszámlakivonattal, szerződéssel vagy hitelígérvénnyel is igazolni kell,
g) igénylő nyilatkozatát arról, hogy felhatalmazza a támogatót beszedési megbízás benyújtására,
h) a pályázó által kitöltött jelen pályázati felhívás 1. mellékletében foglalt pályázati adatlapot,
i) a pályázó képviselője által cégszerűen aláírt, jelen pályázati felhívás 2. mellékletében foglalt nyilatkozatát,
j) a Knytv. 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot, amely jelen pályázati felhívás 3. mellékletét képezi (a közzétételi kérelmet csak abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázónak a hivatkozott törvény szerinti érintettsége illetve összeférhetetlensége fennáll. Ha az érintettséget magalapozó körülmény a támogatási igény benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az igénylő a tudomásszerzéstől számított 10 napon belül kezdeményezi e körülmény közzétételét. Ha az igénylő a közzétételt határidőben nem kezdeményezi, a támogatási igény elutasításra kerül.).

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja:
A pályázat benyújtására regisztrációs díj nincs.

A pályázók a pályázati anyagot személyesen is leadhatják. Az ily módon beérkező anyagokat kizárólag 2012. december 14-én, 10 és 13 óra között a Külügyminisztérium Nagy Imre tér 4. alatti épületének portáján van lehetőség leadni.
A pályázat beérkezésének időpontját a Készenléti Rendőrség bélyegzője igazolja.
A postai beérkezés határdátuma: 2012. december 14., az ezután beérkező pályázatokat, tekintettel a jogszabályi háttér betartására, nem áll módunkban befogadni.
azzal, hogy a pályázat benyújtásának határideje a Külügyminisztérium internetes honlapján történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet. Amennyiben jelen pályázati felhívásban megjelölt határnap a Külügyminisztérium internetes honlapján történő közzétételtől számított 30 napnál rövidebb, úgy a pályázat benyújtásának határideje az internetes közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat beérkezésének időpontját a Készenléti Rendőrség bélyegzője igazolja.
A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA MIATT IGAZOLÁSNAKHELYE NINCS!
A pályázatokat zárt borítékban, egy példányban az alábbi címre kérjük benyújtani:
Külügyminisztérium, Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási és Közbeszerzési Osztály, 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
A benyújtott anyagon (borítékon) fel kell tüntetni A külpolitikai közgondolkodás elősegítése pályázati címet és a pályázat kódszámát (KÜM-2012-4).

8. Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus
A támogató munkabizottsága - a támogatási igény alapján - javaslatot tesz a támogatás odaítélésére.
A munkabizottság a pályázat benyújtásától számított harminc, vagy a hiánypótlás határidejének lejártától számított tizenöt napon belül teszi meg a javaslatát támogatás odaítélésére, valamint egyéb kifizetések teljesítésére.
A pályázat elbírálása során a munkabizottság bírálati szempontként együttesen figyelembe veszi, hogy tervezett tevékenység milyen mértékben:
a) illeszkedik a Külpolitikai Stratégiai Dokumentumban foglaltakhoz. A dokumentum elérhetősége: http://www.kormany.hu/download/a/cb/60000/kulpolitikai_strategia_20111219.pdf
b) alkalmas az előirányzat céljának megvalósítására,
c) felel meg a pályázati felhívásban megfogalmazott konkrét követelményeknek,
d) erősíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti kapcsolatot,
e) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának elősegítésére,
f) költséghatékony,
g) biztosít saját forrást.

A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügyminisztérium egy alkalommal a pályázót - a jelen pályázati felhívás 6. és 7. pontjában meghatározottak vonatkozásában - hiánypótlásra hívja fel, azzal, hogy a jelen pályázati felhívás 3. mellékletében foglalt nyilatkozat/közzétételi kérelem csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.
A nyilatkozat/közzétételi kérelem (3. melléklet) csatolása nélkül a pályázat érvénytelen, figyelemmel a Knytv. 14. §-ára. (A nyilatkozattal/ közzétételi kérelemmel kapcsolatos segédlet a jelen pályázati felhívás 3/A. mellékletében található).
A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított nyolcadik nap. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.
A Külügyminisztérium az eredményről a döntéstől számított tizenöt napon belül írásban értesíti a pályázót.
A Külügyminisztérium a döntés eredményét közzéteszi a Külügyminisztérium internetes honlapján (http://www.kormany.hu)
A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás igénybevételére. A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni.
A Külügyminisztérium a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeiről szerződésben állapodik meg. A Külügyminisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást nyújtson.

9. A támogatási döntés elleni jogorvoslati lehetőség, határideje és benyújtásának módja:
Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 90. §-ban meghatározottak az irányadók.
A pályázó, a támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: kifogást tevő) a kifogást írásban nyújthatja be a külügyminiszternek.
A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kifogást tevő adatait (név, székhely vagy lakcím, képviselő);
b) a kifogással érintett pályázati eljárás, támogatási igény, támogatás azonosítását (így különösen pályázat címe, támogatás célja, támogatási szerződés száma);
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket, a jogszabálysértés megjelölését;
e) a kifogás célját;
f) a kifogást tevő, vagy a nem természetes személy kifogást tevő képviselőjének saját kezű aláírását.
A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított harminc napon belül lehet benyújtani.

10. Egyéb rendelkezések
10.1. Egyéb, a pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az Áht., a Knytv., az Ávr., valamint a Rendelet rendelkezései az irányadók.
10.2. A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a Külügyminisztérium Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási és Közbeszerzési Osztálya ad, kizárólag írásban (fax: 06-1-458-1059, e-mail: pako@mfa.gov.hu).
10.3. A Külügymisztérium fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást a beérkezési határidő előtt visszavonja.
10.4. A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a Külügyminisztérium honlapjáról (http://www.kormany.hu).
10.5. Jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezik mellékletei (együttesen: pályázati felhívás). Ezek együttesen tartalmazzák a pályázathoz szükséges valamennyi feltételt. A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jogszabálymutatóban szereplő jogszabályok az irányadóak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum