Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A cilinder titka alkotópályázat
Kiíró:
Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
Határidő:
06/26/2020
Érvényes:
06/26/2020
Tárgymutató:
alkotáspályázat, A cilinder titka
Pályázhat:
valamennyi 6 és 15 év közötti gyermek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A CILINDER TITKA ALKOTÓPÁLYÁZAT

Játékszabályzat 2019-2020
A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szervező) alkotópályázatot ír ki a Nincs mááásik! 130 éves a Fővárosi Nagycirkusz című kiállításhoz kapcsolódóan. A cilinder titka alkotópályázat (továbbiakban: Alkotópályázat) 2019. június 27. és 2020. június 26. között kerül megszervezésre. Az Alkotópályázat kiírását, megszervezését, a részvétel feltételeit, a nyertesek személyének megállapítását és közlését, valamint az Alkotópályázattal kapcsolatos valamennyi adatkezelési és adatvédelmi kérdést a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szabályoz, az alábbi feltételek szerint.

I. Az alkotópályázatban részt vevő személyek
Az alkotópályázaton részt vehet valamennyi 6 és 15 év közötti gyermek, akinek pályázatával együtt beérkezik hozzánk a kitöltött, aláírt "Szülői, gondviselői hozzájárulási nyilatkozat" című nyomtatvány (lásd: melléklet).
Két korcsoportban bíráljuk el a beérkezett műveket:
1. korcsoport: 6-10 évesek,
2. korcsoport: 11-15 évesek.

II. Az alkotópályázat témája
A pályázat témája a cilinder titkának felfedése: Milyen történetbe helyezné a pályázó a varázscilindert?
"A cilinder titka
Mi titka lehet egy cilindernek? Kié lehetett? Ki viselte a fején? Egy feledékeny varázslóé volt, aki egy pályaudvaron hagyta a nagy kapkodásban? Vagy egy világhíres bűvészmesteré, aki örökre beleköltözött? Vagy egy elegáns, ifjú tündérúré, aki mindig ebben repült a felhők felett?
Számos történet és mese kering róla, biztosat nem tudhatunk. Honnan származhat, kié lehetett ez a csodálatos cilinder? Talán Te hallottál valamit. Talán te tudod, hogyan került a mi cirkuszunkba..."
Bármilyen technikával készülhet az alkotás. A pályázó írhat mesét a cilinder titkáról, vagy költhet verset róla, ábrázolhatja is a történetet - rajz, festés, ragasztás stb. -, készíthet fotósorozatot, vagy akár elő is adhatja a barátaival egy mobillal készült videóban. Szívesen fogadjuk a vizuális, a hang, a szöveg, vagy játékos tevékenység keretén belül bemutatott műveket is.

III. Az alkotópályázat menete
1. Az alkotópályázatra jelentkező elkészti a cilinder titkának történetét bemutató művet a II. pontban megjelölt témában és formában.
2. Pályázó az alkotással egy időben megküldi a következő adatokat:
a) korcsoport (1. vagy 2.)
b) pályázó neve,
c) postacíme,
d) szülő, gondviselő email címe,
e) szülő, gondviselő telefonszáma,
f) szülői, gondviselői hozzájáruló nyilatkozat.
3. Az elkészült pályázati anyagokat a kiállítás időtartama alatt összesen három alkalommal értékeljük:
- a 2019. október 26. és 2020. február 25. között beérkezett anyagokat 2020. február 26-án,
- a 2020. február 26. és június 25. között beérkezett anyagokat 2020. június 26-án.
A műveket postán (MACIVA Művésztelep, Cirkuszművészeti Múzeum, 1146 Budapest, Francia út 73.), emailen (130@maciva.hu) és személyesen is eljuttathatja hozzánk. A borítékon, illetve email esetében a tárgy mezőben tüntesse fel: A cilinder titka alkotópályázat.
A postán esetlegesen elkallódó, megrongálódott pályázatokért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért kérjük, fényképezzék le a műveket vagy szkenneljék be maguknak a képeket postára adás előtt!
4. Szervező az általa legjobbaknak ítélt pályaműveket családi cirkuszjeggyel jutalmazza.
5. A beérkezett anyagokat a Szervező saját belátása szerint előválogatja, és az arra alkalmasnak ítélt műveket feltölti és közzéteszi a Facebook oldalán - http://www.facebook.com/nagycirkusz.
6. Szervező a beérkezett pályázatok függvényében dönthet úgy, hogy további játékot hirdet a Facebookon a pályázaton résztvevőknek. Ebben az esetben a pályázati anyagokra lájkolással lehet szavazni. A legtöbb lájkot elért alkotások készítői további nyereményekben részesülnek.
7. Az alkotópályázatra beérkezett pályaműveket a Szervező a kommunikációjához, illetve későbbi kampányaihoz szabadon felhasználhatja - függetlenül attól, hogy díjazásban részesült-e az alkotás.

IV. Díjazás
Mindkét korcsoportban a három értékelési időpontban 25-25 díjazottat választunk ki.
Az összesen 150 nyertes egyenként 1-1 darab ajándék családi belépő nyereményben részesül. A belépő az azon megnevezett műsorra és időpontig felhasználható. A nyertes az elnyert belépőt előzetes egyeztetés után felhasználhatja. A nyeremény másra át nem ruházható, pénzösszegre be nem váltható.
Szervező saját belátása szerint különdíjat állapíthat meg. A nyeremények az alkotásokkal megküldött postacímekre kerülnek kipostázásra az elbírálást követő 30 napon belül.

V. Pályázati feltételek
Az alkotópályázaton kizárólag azok a 6-15 éves gyerekek vehetnek részt, akik az előírt módon pályáznak. A Szervező jogosult ellenőrizni az alkotópályázat nyertesét. A játékba egy gyermek többször is jelentkezhet. Amennyiben nem valós személyek kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) megállapításra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.
Az alkotópályázatra történő jelentkezéssel valamennyi pályázó hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén akár arccal, névvel is megjeleníthető a Szervező honlapjain és Facebook oldalán.

VI. Felelősség kizárás
A játékban felmerülő, vagy adatfeltüntetésből származó hiányosságért (névelírás, téves adatközlés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során, vagy azt követően a Szervezőnek módjában áll ellenőrizni.

VII. Pótnyertesek megállapítása
Amennyiben a Szabályzat szerint valamely pályázó helyett pótnyertest kell megállapítani, a pótnyertes megállapítása a Szabályzat e szakasza szerint történik. A pótnyertes pályázót akként kell megállapítani, hogy a valamely okból kizárt vagy kiesett pályázót a IV. pont szerinti rendezett listából ki kell húzni, majd a díjazott pályázókat az ekként módosított sorrend alapján kell a IV. pont szerint megállapítani.

VIII. Adatkezelési szabályok
Az alkotópályázat elsődleges célja a díjazott pályázó nyereményben részesítése. Az alkotópályázat során a Szervező által gyűjtött személyes adatok kezelésének célja a nyertes pályázó megállapítása, a nyertesség tényének, valamint a nyertes pályaművet benyújtó gyermek a nyertesség tényével együttesen történő közzététele esetlegesen névvel és arccal, akár a Szervező weboldalán, akár facebook oldalán, a nyertes pályázó településnevével együtt.
A részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen Szabályzat alapos elolvasása. A Szervező minden esetben úgy tekinti, hogy a játék résztvevői a szabályzatot a pályázás előtt elolvasták. A résztvevők pályázati anyaguk megküldésével elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulásukat adják a Szabályzatban meghatározott, a pályázók által önkéntesen megadott személyes adatokkal végzett, a fentiekben kifejtett célokból történő adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező által kezelt személyes adatok: a pályázó vezetékneve, keresztneve, postacíme, szülőjének, gondviselőjének email címe, telefonszáma, illetve opcionálisan a pályázó neve és arcképmása.
Az adatkezelés céljai az alkotópályázat lebonyolítása (nyertesek megállapítása, értesítése, reklamációk kezelése, nyeremények átadása, nyertesek adatainak nyilvánosságra hozatala), valamint az e fejezetben megállapított promóciós tevékenység. A Szervező adatfeldolgozóként a következő személyt használja: Joó Emese.
A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatokat az e pontban megnevezett vállalkozáson és személyen kívüli harmadik személyek részére nem továbbítja, nem teszi hozzáférhetővé.
Az adatkezelés időtartama az alkotópályázat kezdete és az utolsónak átadott nyeremény felhasználhatóságának vége (2020. szeptember 6.) közötti időszakra vonatkozik. Az érintettek jogorvoslati jogait a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az érintettek a 130@maciva.hu e-mail címre, vagy a MACIVA Művésztelep, Cirkuszművészeti Múzeum, 1146 Budapest, Francia út 73. postacímre küldött, a személyes azonosításukra alkalmas adataikat is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. Ebben az esetben személyes adatait a Szervező azonnali hatállyal törli. Amennyiben azonban a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásra a díjazottak megállapítását vagy/és a nyeremény átadását/felhasználását megelőzően kerül sor, az érintett pályázó helyett a Szabályzat rendelkezései szerint pótnyertes(eke)t kell megállapítani.

IX. Szerzői jog
Az alkotópályázaton a pályaművek benyújtásával a pályázó és valamennyi - a pályamű elkészítésében részt vevő - tagja kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad a Szervező részére, hogy az alkotópályázaton benyújtott pályaművet - azok díjazásától függetlenül - a Szervező bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja. A felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra a lehető legteljesebb mértékben kiterjed.
Az alkotópályázatra a pályamű benyújtásával a szülő, gondviselő kijelenti és szavatol azért, hogy a Szervező jogszerzése semmilyen tekintetben nincs akadályozva vagy korlátozva. A pályaművek felhasználásával kapcsolatos valamennyi, a Szervezővel szemben támasztott igényért az pályaművet benyújtó szülője, gondviselője teljes egészében helytállási kötelezettséggel tartozik.
https://www.fnc.hu/kiallitas/alkotopalyazat


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum