Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Komplex ifjúsági fejlesztések támogatása / IFJ-GY-ÉM-09-B
Kiíró:
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
Határidő:
04/23/2009
Érvényes:
04/23/2009
Tárgymutató:
ifjúsági fejlesztések, É.-Mo.
Pályázhat:
Észak-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
b) alapítványok,
c) önkormányzatok,
d) egyházak,
e) egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló bevonásával)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Komplex ifjúsági fejlesztések támogatására
(A pályázat kódja: IFJ-GY-ÉM-09-B)

Az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III.18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet komplex ifjúsági fejlesztések támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái
A program fő célja a fiatalok ismereteinek, készségeinek, az ifjúsági szervezetek innovációs képességének fejlesztése komplex mikro- és/vagy kistérségi szolgáltatások, programok nyújtásával. A meghirdetett pályázat olyan projekteket támogat, amelyekben megjelennek a fiatalok közösségfejlesztését elősegítő minél szélesebb körű programok, szolgáltatások a fiatalok aktív közreműködésével. A fejlesztési projekt a fiatalok minél szélesebb körét érinti, új ifjúsági közösségek létrejöttét, vagy a már korábban indított közösségi kezdeményezések továbbfejlesztését segíti elő és hosszútávon megalapozza a térségi közösségi gondolkodást.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2 400 000 Ft, azaz kettőmillió-négyszázezer forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény SZMM fejezet 16/41/3/4 "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása fejezeti kezelésű előirányzata" (ÁHT: 31831) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 400 000 Ft, illetve legfeljebb 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 80%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 20%-a.

5. A támogatás folyósítása
Egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 11. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és 2010. április 30. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, az Észak-magyarországi régióban székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
b) alapítványok,
c) önkormányzatok,
d) egyházak,
e) egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló bevonásával),
amelyek a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató 5. pontja szerint, valamint, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- gyermek- és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
f) csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2009. április 23. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.

Amennyiben a pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a szakértők a Pályázati Útmutató 9. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzik.
A szakértők döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 45 napon belül teszik meg. A támogatásokról az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács dönt a szakértők javaslatának megérkezését követő 15 napon belül, melyet újabb 15 napon belül a szociális és munkaügyi miniszter ellenjegyez. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter ellenjegyzését követően a pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu, a http://www.mobilitas.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

15. Szerződéskötés
A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30 nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.mobilitas.hu és a http://www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mailcímen.
A pályázatok tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Tel: 06-46-560-347 ) nyújt segítséget.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás
Pályázati útmutató



Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink







Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum