Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az LHH kistérségekben "A komponens" / TIOP-1.2.5-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
08/06/2012
Érvényes:
08/06/2012
Tárgymutató:
oktatás esélyegyenlőség elvú infrastruktúra-fejlesztése, LHH kistérségi / TIOP-1.2.5-12/1
Pályázhat:
- az alábbi, önállóan működő és gazdálkodó intézmények önállóan, vagy konzorciumban:
- az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi, OM-azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények: általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény, valamint
- a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységével, valamint
- kulturális, közművelődési intézmények és múzeumok (az 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről)
- továbbá az A4. pontban feltüntetett táblázatban felsorolt alábbi szervezetek:
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328).
Amennyiben az intézmény nem önállóan működő és gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartó nyújtja be. Ebben az esetben a pályázó az alábbi szervezet lehet a (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi nemzetiségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Országos nemzetiségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
- Területfejlesztési tanácsok közül:
- Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- Önkormányzatok jogi személyiségű társulása, európai területi együttműködési csoportosulás
- Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Nonprofit szervezetek:
- Egyházi szervezetek közül
o Egyház (KSH 551)
o Egyházi intézmény (KSH 552)
o Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 553)
o Egyéb egyházi szervezet( KSH 559)
- Alapítvány
o Közalapítvány (KSH 561)
o Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
o Egyéb alapítvány önálló intézménye (KSH 563)
o Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit gazdasági társaság
o nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
o nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet:
o egyesülés (KSH 591)
o egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
Bookmark and Share Add a Startlaphoz
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű
minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás
támogatása érdekében az LHH kistérségekben
"A komponens"

c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TIOP-1.2.5-12/1

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.

LHH program
A 311/2007. (XI. 17.) kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek több, egymást erősítő társadalmi-gazdasági problémával küzdenek, melyet a területi elszigeteltség, a periferikus elhelyezkedés gyakran tovább súlyosbít.
Közös, az országos átlagtól eltérő jellemzőik különösen:
- a népességszám csökkenése, ugyanakkor a 14 évnél fiatalabb népesség országos átlagot meghaladó aránya,
- a közoktatási (óvodai és iskolai) közszolgáltatások országos átlagtól jelentősen elmaradó színvonala,
- a szociálisan hátrányos helyzetűek országos átlagot jelentősen meghaladó aránya
- súlyos foglalkoztathatósági, egészségügyi és lakhatási problémák, és
- rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, alacsony vállalkozás-sűrűség, magas munkanélküliség.
Jelen fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciák fejlesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.
Konstrukció bemutatása
A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciák fejlesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. Indokoltság: A kulturális, köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága sem mennyiségében, sem minőségében nem illeszkedik a folyamatosan növekvő felhasználási igényekhez. Az informatikai infrastruktúra, amelynek zömét az informatikai laborok adják, nem képes a pedagógia, módszertani reform támogatására. A mind fontosabbá váló kulcskompetenciák fejlesztése nagymértékben függ az IKT infrastruktúrától (infó-kommunikációs technológia), a taneszközök, szemléltető eszközökkel történő készségek fejlesztése kiemelt fontosságú. Az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a fejlesztés biztosítja a kistérségek kulturális intézményeinek szolgáltatás-fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát. Az egész életen át tartó tanulás fontos színterei a könyvtárak és múzeumok. Azonban az elégtelen infrastrukturális feltételek miatt a múzeumokban őrzött tudásbázis, képzési potenciál jórészt kihasználatlan, az intézmények csak részben kapcsolódhatnak be a képesség- és kompetenciafejlesztésbe. Többségük nem rendelkezik korszerű, a képzést segítő, csoportfoglalkozásokra alkalmas, jól felszerelt múzeumpedagógiai részlegekkel, közösségi képzési terekkel, a múzeumfoglalkozásokat támogató, a gyűjteményekhez kapcsolódó informatikai pontokkal.
A formális oktatás hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy mennyire támaszkodik a könyvtárakban őrzött dokumentumokra és az információvagyonra, a könyvtárak révén hozzáférhető információs rendszerek használatára. A könyvtárhasználat beépítése az oktatásba egyúttal felkészíti a tanulókat az információs rendszerek iskolán kívüli kezelésére.

PÁLYÁZÓK KÖRE
Projektgazda kizárólag a jelen útmutató A4. pontjában található táblázatban projektgazdaként nevesítve szereplő szervezetek és a Komplex programmal támogatott leghátrányosabb helyzetű kistérség (311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak) valamelyikében működő intézmény vagy annak fenntartója lehet, valamint olyan székhelyintézmény, amelynek tagintézménye a fent meghatározott kistérségek valamelyikében működik és a tagintézmény a fejlesztésben érintett.
Projektgazda (konzorcium vezetője) csak az a szervezet lehet, mely a jelen útmutató A4. pontjában található táblázatban projektgazdaként nevesítve szerepel. Ettől eltérni csak a pályázati útmutató 3. számú mellékletében szereplő nyilatkozat kitöltésével lehet, melyben az eredetileg támogató döntéssel rendelkező szervezetnek le kell mondania a jóváhagyott projektötlet megvalósításáról és az arra jóváhagyott forrásról egy másik, a projektötlet megvalósítását vállaló szervezet javára és ezen döntést indokolnia is szükséges. Az új szervezetnek a pályázati útmutatóban meghatározott minden feltételnek meg kell felelni (kivéve az A4 pontban szereplő nevesítést), továbbá vállalnia kell a zsűri által meghatározott projektcél megvalósítását a jóváhagyott forrás keretén belül. A projekt adatlaphoz csatolni kell a projektről lemondó önkormányzat, vagy kistérségi képviselőtestületi/ társulási-tanácsi határozatát, valamint az adott kistérség projektgazda cserére vonatkozó támogató határozatát.

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak
- az alábbi, önállóan működő és gazdálkodó intézmények önállóan, vagy konzorciumban:
- az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi, OM-azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények: általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény, valamint
- a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységével, valamint
- kulturális, közművelődési intézmények és múzeumok (az 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről)
- továbbá az A4. pontban feltüntetett táblázatban felsorolt alábbi szervezetek:
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328).
Amennyiben az intézmény nem önállóan működő és gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartó nyújtja be. Ebben az esetben a pályázó az alábbi szervezet lehet a (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311)
- Központi költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi önkormányzat (KSH 321)
- Helyi Önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322)
- Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv) (KSH 325)
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 326)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327)
- Területfejlesztési önkormányzati társulás (KSH 328)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Helyi nemzetiségi önkormányzat (KSH 371)
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 372)
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek közül
- Országos nemzetiségi önkormányzat (KSH 351)
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 352)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (381)
- Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv (382)
- Területfejlesztési tanácsok közül:
- Regionális fejlesztési tanács (KSH 361)
- Térségi fejlesztési tanács (KSH 362)
- Megyei fejlesztési tanács (KSH 363)
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- Önkormányzatok jogi személyiségű társulása, európai területi együttműködési csoportosulás
- Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása (KSH 951)
- Európai területi együttműködési csoportosulás (KSH 952)
- Nonprofit szervezetek:
- Egyházi szervezetek közül
o Egyház (KSH 551)
o Egyházi intézmény (KSH 552)
o Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (KSH 553)
o Egyéb egyházi szervezet( KSH 559)
- Alapítvány
o Közalapítvány (KSH 561)
o Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
o Egyéb alapítvány önálló intézménye (KSH 563)
o Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Nonprofit gazdasági társaság
o nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
o nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet:
o egyesülés (KSH 591)
o egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599).

A projektbe a megvalósulás helyszínéül bevont tagintézmény(ek), intézményegység(ek), telephely (ek), feladat-ellátási hely(ek) kizárólag a pályázó és/vagy a konzorciumi partner(ek) fenntartásában állhatnak, illetve a többcélú kistérségi társulás működési területén helyezkedhetnek el.
Azon többcélú kistérségi társulás, mely pályázatában olyan intézményt jelöl meg feladatellátási helyként, melynek nem fenntartója, pályázatához csatolnia szükséges a fenntartóval megkötött, jelen útmutató 17. sz. melléklete szerinti együttműködési megállapodást.
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 8. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok maximális száma 7 lehet, a konzorcium vezetőjével együtt.
Konzorcium vezetője csak az a szervezet lehet, amely jelen útmutató A4. pontjában található táblázatban projektgazdaként szerepel. Ettől eltérni csak a B. pontban leírt esetben és módon lehet.
Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve Pdf, Tif formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal (2. számú melléklet) együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai2/futárposta3 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Kódszám: TIOP-1.2.5-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TIOP-1.2.5-12/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. július 6-tól 2012. augusztus 6-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 404 kB)
Adatlap (doc, 285 kB)
Adatlap_2_melleklet_kitoltesi_utmutato (pdf, 101 kB)
1_melleklet_Koltsegvetes (xls, 9 531 kB)
2_melleklet_Nyilatkozat_elektronikusan_benyujtott_palyazathoz (doc, 163 kB)
3_melleklet_Nyilatkozat_projektgazda_csererol (doc, 149 kB)
4_melleklet_ERFA_Altalanos_utmutato (pdf, 263 kB)
5_melleklet_Kedvezmenyezettek_tajekoztatsi_kotelezettsegei (pdf, 192 kB)
6_melleklet_USZT_arculati_kezikonyv (pdf, 17 034 kB)
7_melleklet_Tamogatasi_szerzodes (pdf, 175 kB)
8_melleklet_Konzorciumi_megallapodas (doc, 153 kB)
9_melleklet_Szakmai_Oneletrajz_minta (doc, 62 kB)
10A_ melleklet_Kozzeteteli_kerelem (doc, 161 kB)
10B_Nyilatkozat_Knyt_szerinti_erintettsegrol (doc, 150 kB)
11_melleklet_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 99 kB)
12_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 106 kB)
13_melleklet_Kozbeszerzesi_utmutato (pdf, 468 kB)
14_melleklet_Erteket_a_penzert (pdf, 46 kB)
15A_melleklet_Dokumentum_matrix (xls, 55 kB)
15B_melleklet_Dokumentum_matrix_ellenorzesi_szempontok (pdf, 184 kB)
16_melleklet_Muszaki_specifikacio (xls, 92 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egyben
Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes

Nyomtatóbarát változat
Vissza
Felhasználási feltételek