Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kutatói kezdeményezésű témapályázat / K_16
Kiíró:
Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
03/17/2016
Érvényes:
03/17/2016
Tárgymutató:
kutatói kezdeményezésű témapályázat / K_16
Pályázhat:
magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
- felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján kutatóhelynek minősülnek;
- Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető olyan gazdasági társaságok pályázhatnak, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá (az NKFI Hivatal ellenőrizheti, hogy a pályázó gazdasági társaság megfelel-e a kutatóhely kritériumnak, alkalmas-e kutatási projektek befogadására és kezelésére);
- non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek (a továbbiakban befogadó intézmény) és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (a továbbiakban vezető kutató) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZATHOZ KÓDSZÁM: K_16

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvénnyel összhangban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) 2016-2020 időszakra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) terhére pályázatot hirdet kutatók számára kizárólag felfedező kutatási (alapkutatási) projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításának elősegítésére.
A.1. A pályázati kiírás célja
A pályázat a tehetséges kutatók és kutatási projektjeik támogatásával a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. A pályázati felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes alapkutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható, különösen olyan eredmények, amelyek megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés kiválóságon és versenyképességen nyugvó jövőjét, mivel azokból új módszerek, eljárások kidolgozása is várható.
A kutatói kezdeményezésű témapályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.
A támogatás odaítélésénél előnyt jelent a fiatal kutatók bevonása. A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.
A.2. A rendelkezésre álló forrás
A támogatás forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a LXII. fejezet: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, 6. cím: Kutatási témapályázatok támogatása.
A támogatás jogcíme: A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) 24. § (1) bekezdés a), e), f), g), h) és j) pontja.
Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a 2016-2020 közötti időszakra a költségvetési törvényben foglaltak szerint, az NKFI Alap programstratégiájára figyelemmel összesen 7 milliárd forint keretösszeget kíván biztosítani, amelyből a 2016. évi kifizetésekre rendelkezésre álló forrás a 2016. évi Programstratégia függvényében 2,42 milliárd forint.
A.3. A támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok száma várhatóan 250-300 db.
A.4. A pályázat nyelve
A pályázatokat - tudományterülettől függetlenül - angol nyelven kell benyújtani. Egyes pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar nyelvű beadását az NKFI Hivatal - külön kérésre - előzetesen engedélyezte, mert ezek kutatási programját a pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A kérelmet és az indoklást a pályázat megírása előtt, de legkésőbb 2016. március 1-ig elektronikus úton kell eljuttatni az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési elnökhelyettesének. Az illetékes kollégium elnöke engedélyezheti a magyar nyelvű pályázat beadását. Előzetes engedély nélkül beadott magyar nyelvű pályázat nem kerül értékelésre.

B. A PÁLYÁZÓK KÖRE
B.1. Jogi forma, székhely és egyéb feltételek
A jelen pályázati kiírásra magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező
- felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) alapján kutatóhelynek minősülnek;
- Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető olyan gazdasági társaságok pályázhatnak, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá (az NKFI Hivatal ellenőrizheti, hogy a pályázó gazdasági társaság megfelel-e a kutatóhely kritériumnak, alkalmas-e kutatási projektek befogadására és kezelésére);
- non-profit szervezetek, amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző szervezetnek minősülnek
(a továbbiakban befogadó intézmény) és magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (a továbbiakban vezető kutató) pályázhat együttesen, amennyiben megfelel az alábbiakban leírt feltételeknek.
A pályázat benyújtásakor, illetve a támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a befogadó intézmény és a vezető kutató jogviszonyára az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
- magyar állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia;
- külföldi állampolgárságú kutatónak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban kell állnia.
A vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltételek:
A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (EU-n kívüli országok esetében honosított) kell rendelkeznie és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie. Határon túli magyar kutatók magyarországi befogadó intézményhez regisztrálva nyújthatnak be kutatási témapályázatot. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két NKFI Hivatal által támogatott kutatási témapályázatban lehet kutatásvezető. Ha a pályázó vezető kutatóként egyidejűleg MTA Lendület pályázatot is benyújt, támogatást csak az egyikre kaphat. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen hirdetmény alapján nyújtanak be, de a kutatói munkaidő ráfordítás (továbbiakban FTE) értéke a kutató részvételével működő projektekben együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-et. A pályázathoz
- éves bontásban is - csatolni kell a megvalósítandó kutatás programját, pénzügyi tervét, várható eredményeit, a részt vevő kutatók eddigi tevékenységének leírását. A pályázó kutató(k)nak a
pályázatban nyilatkozniuk kell az összes érvényben lévő támogatásukról és folyamatban lévő más
pályázataikról is. Az idei évtől kezdődően a később meghirdetésre kerülő posztdoktori pályázat kizárólag a támogatott posztdoktor bérjellegű kifizetésére ad lehetőséget, így a posztdoktorok önálló kutatási támogatást ebben az évben csak jelen kutatási témapályázat keretein belül pályázhatnak és nyerhetnek meg.
B.2. Kizáró okok és adminisztratív feltételek
B.2.1. A pályázatból kizárt jogalanyok
Nem nyújthat be pályázatot az a jogalany és nem részesülhet támogatásban,
a) aki nem felel meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
b) aki a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben
foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;
c) aki nem minősül átlátható szervezetnek;
d) aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll vagy ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
e) akivel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség áll fenn;
f) akivel szemben az NKFI Alapból nyújtott támogatással összefüggésben az NKFI Hivatal
szabálytalan felhasználást állapított meg, és akinek a keletkezett visszafizetési kötelezettségéből adódóan - a pályázat benyújtásának időpontjában - lejárt tartozása van;
g) akivel szemben bíróság - az NKFI Alapból nyújtott támogatással összefüggésben - a támogatási kérelem benyújtását megelőző három évben jogerősre emelkedett elmarasztaló ítéletet hozott;
h) aki Magyarországon kívül megvalósítandó projekttel pályázik.
B.2.2. További információk a kizáró okokkal kapcsolatban
Amennyiben a pályázat benyújtását követően a pályázó adataiban, a kizáró okokat érintő körülményeiben, jogi helyzetében változás áll be (így pl. csőd-, végelszámolási, felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul ellene), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, a pályázat kiíróját haladéktalanul értesítenie kell.
B.3. A projekt területi korlátozása
A projekt kutatási feladatait magyarországi székhelyű befogadó intézményben kell megvalósítani.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C.1. A támogatható tevékenységek köre
A kutatási témapályázatban felvázolt kutatási- és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott projekttervben foglalt tevékenységek maradéktalan megvalósítása.
C.2. Az elszámolható költségek köre
Kizárólag a kutatási témapályázat keretében elnyert projektek megvalósítása érdekében felmerülő költségek számolhatók el a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint.
Amennyiben a pályázó befogadó intézménynek a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA- levonási jogosultsága, akkor a pályázóra vonatkozó összköltség számítása az ÁFA-val növelt bruttó költség alapján történik. Ha a pályázó áfalevonásra jogosult, a pályázóra vonatkozó összköltség számítása az áfa nélküli nettó költség alapján történik.
Elszámolható költségek például a kutatás dologi költségei, a kutatásban alkalmazni tervezett kutató(k) (doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok, fiatal kutatók), illetve a kutatáshoz szorosan kapcsolódó, annak eredményességéhez feltétlenül szükséges más résztvevők (technikus és egyéb kisegítő személyzet) munkabére, műszerek, berendezések, kutatási segédeszközök beszerzése, nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartására, kutatási eredmények konferencián történő ismertetésére fordított költségek, illetve a kutatási eredmények publikációs költségei.
A fogadó intézményt - általános költségekre (rezsi) - a kutatási támogatás közvetlen költségekre eső összegének 20%-a illeti meg. A teljes rezsi költség egynegyedét köteles tudományos információk beszerzésére (könyvtár, adatbázis, Open Access) fordítania, a tudományos információk beszerzésének felét az intézmény köteles az Open Access költségekre fordítani.
A támogatási összegen belül további 7,5% összeg erejéig, a vezető kutató rendelkezése alapján, a kutatás megvalósításához igazolhatóan szükséges egyéb költségek (pl. irodaszer, tagsági díj, szakcikk vagy könyv nyelvi lektorálása) is elszámolhatók.
A projekt keretében elszámolni kívánt tárgyi eszközök, immateriális javak, az egyéb igénybe vett szolgáltatások - nettó 200 000 Ft felett - beszerzését 3 árajánlattal köteles az intézmény alátámasztani kivéve, ha a beszerzés központosított közbeszerzés keretében történt.
A három árajánlat benyújtásától való eltérés abban az esetben elfogadható - kizárólagossági nyilatkozat benyújtása mellett -, amennyiben az adott beszerzés vagy szolgáltatás kizárólagos hazai vagy külföldi forgalmazótól történik.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D.1. A támogatás formája
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
D.2. A támogatás összege, mértéke
Jelen pályázati kiírás alapján projektenként maximum 48 hónapra maximum 48 millió forint támogatás igényelhető.
A támogatás maximális intenzitása 100%, tehát a projektek megvalósításához nem kell saját
forrást bevonni, illetve nem vehető hozzájuk igénybe egyéb támogatás.
A pályázható összeg emelése új lehetőségeket teremt a pályázók részére, azonban felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a szakterületre általában jellemző kutatási költségek figyelembe vételével készítsék el a költségtervet, aminek a realitását a bíráló szakértői csoport kiemelten fogja vizsgálni.

E. PÁLYÁZATKEZELÉS
E.1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
E.1.1. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatokat az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell benyújtani. Ennek leírása a pályázati kiírás mellékletét képezi. A már benyújtott pályázat kinyomtatott, aláírásokkal és bélyegzővel ellátott példányát is el kell juttatni az NKFI Hivatalba.
A pályázati értékelés az elektronikus pályázati dokumentumok alapján történik.
Az elektronikus példányt az NKFI Hivatal honlapján közzétett eljárással, az NKFI Hivataltól kapott felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani. Az elektronikus beadásnak, amely csak az intézményi jóváhagyást követően lesz érvényes, a végső határideje 2016. március 17-e. A határidő az adott nap (közép-európai idő) 17:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.
A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb 2016. március 24-i dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni.
Az elektronikusan, kutatói véglegesítés vagy intézményi jóváhagyás nélkül benyújtott, illetve határidőn túl feladott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatok bírálatára nem kerül sor. Az a pályázat, amelyhez nyomtatott pályázati anyag nem érkezik be, nem értékelhető.
Egy pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha:
- az elektronikus pályázatot a kutató véglegesítette, valamint a befogadó intézmény vezetője jóváhagyta;
- a pályázat nyomtatott példánya az NKFI Hivatalhoz beérkezik.
E.1.2. A pályázatok benyújtásának helye
A pályázatoknak az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatához kell beérkezniük:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 2. emelet
A benyújtandó/beküldött csomagra rá kell írni a pályázat betűjeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán található (K_16) és a pályamű EPR rendszer által adott 6 karakteres azonosítóját.
<K_16 >-<pályamű azonosító>
E.1.3. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása elektronikus úton legkésőbb 2016. március 17-ig lehetséges. E végső benyújtási határidőig benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet e határidőig a kutató elektronikusan véglegesített és a befogadó intézmény jóváhagyott, valamint nyomtatott formában is beérkezett az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.
E.2. Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálata és elérhetőségei
Az NKFI Alap pályázati kiírásaival és azok benyújtásával, valamint a támogatási szerződésekkel és módosításukkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán keresztül kérhetők.
Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának e-mail címe: nkfialap@nkfih.gov.hu Az NKFI Hivatal pályázati telefonos és személyes ügyfélszolgálata:
Lehetőség van telefonos ügyfélszolgálat, illetve előzetes egyeztetés alapján bizonyos esetekben a személyes ügyfélszolgálat igénybevételére az alábbi elérhetőségeken.
Az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 (1) 795 9500
Személyes ügyfélszolgálat (kizárólag előzetes egyeztetés alapján!): 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (2. emelet)
A személyes és telefonos ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfőtől csütörtökig 09:00-16:00, pénteken 09:00-13:00
Az NKFI Hivatal pályázati levelezési címe:
Az NKFI Alappal kapcsolatos bármilyen hivatalos kommunikáció, a pályázatokkal és szerződéssekkel, szerződésmódosításokkal, pénzügyi elszámolásokkal (kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók) kapcsolatos dokumentációk benyújtása az NKFI Hivatal pályázati levelezési címén lehetséges.
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Az NKFI Hivatal weboldala: http://nkfih.gov.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (K_16)
Pályázati útmutató (K_16)
A pályázó (befogadó) intézmény Nyilatkozatai
A pályázó (befogadó) intézmény Átláthatósági nyilatkozata
Átláthatósági nyilatkozat kitöltési útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum