Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram / SZOC-FP-19-KK
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
01/31/2019
Érvényes:
01/31/2019
Tárgymutató:
konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram / SZOC-FP-19-KK
Pályázhat:
- Települési önkormányzat, a működési helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Települési nemzetiségi önkormányzat, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság (ha a közfeladat ellátására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor) a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei a program megvalósítási helye szerinti települési roma nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Egyház, egyházi jogi személy a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Szociális szövetkezetek, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával és a roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram

A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-19-KK
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) nyílt pályázatot hirdet a Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósításának támogatására
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.

1. A felhívás célja
1.1. A felhívás szervezett keretek között támogatja és fejleszti a támogatott háztartások megélhetését, hozzájárul az életminőségük javulásához, növeli a bevont kedvezményezettek önálló egzisztenciateremtési esélyeit.
1.2. A felhívás a bevont családok önellátó képességének, valamint önfenntartó képességének kialakítását és fejlesztését célozza. A kiskert művelésére és kisállattartásra irányuló folyamatos tevékenység komoly munkatapasztalatot eredményez és egyben felelősséget is ró a család tagjaira. A szabadidő hasznos eltöltésén túl a család jövedelemszerző funkciója is erősödik. A Konyhakerti és Kisállattartási szociális földprogram hozzájárul:
- a területi hátrányok mérsékléséhez;
- a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez;
- a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához;
- a hátrányos helyzetű családok megélhetésének, életminőségének javításához;
- a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához;
- a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához - a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által.
A szociális földprogram közösségformáló, közösség alakító eszköz is. A támogatott családok együttműködése, együttgondolkodása helyi közösségi háló kiépítéséhez is hozzájárulhat. A program által a szolidaritás, kölcsönös segítés és támogatás, egymás iránti empátia újra működésbe léphet, kialakulhat a bizalom a település lakosai között. A program közvetetten a helyi közügyek iránti érdeklődést is erősíti, és aktivizálja a családokat a közügyekben való részvételre.

2. Pályázat benyújtására meghatározott jogosultsági feltételek
2.1. Jelen Pályázati felhívás keretében azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek esetében a bejegyzett működési helyet biztosító település 2018. 1-10. havi átlagos "relatív mutatója” (a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva) eléri, vagy meghaladja a 3%-ot. (A 2018. 1-10. havi átlag 3,96%) A Pályázók a településükre vonatkozó 2018. 1-10. havi átlagos relatív mutatót az illetékességi területükön működő járási munkaügyi kirendeltségtől kérhetik.
2.2. Előnyt élveznek azon szervezetek, amelyek bejegyzés szerinti telephelye/székhelye/ és a projektben vállalt tevékenysége olyan településeken valósul meg, amelyek esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 18 000 Ft-ot.
Az adóerő-képesség figyelembe vétele a következők szerint történik:
A 2016. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2017. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2016. évi iparűzési adóalap összegéről. A 2017. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében adatot nem szolgáltató önkormányzat esetében:
ca) ha az önkormányzat 2015. július 1-jén sem rendelkezett iparűzési adórendelettel, úgy az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség 10 000 Ft,
cb) ha az önkormányzatnak 2015. július 1-jén még volt hatályos iparűzési adórendelete, de azt 2016. július 1-jéig megszüntette, úgy az egy lakosra jutó adóerő-képessége 12 500 Ft.
Ezen önkormányzatok esetében a számított adóalap a számított egy lakosra jutó adóerő-képesség és az önkormányzat lakosságszáma alapján kalkulált.
d) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2018. január 5-éig a települési önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet I.1-I.3. pontok, II.1-II.4. pontok, III.2-III.7. pontok, IV.1. pont a)-h) alpontok és a IV. 2. pont szerinti, valamint 2018. április 15-éig az e melléklet IV.1. pont i) alpont szerinti támogatások települési önkormányzatokat megillető összegét.
e) Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait.
Jelen pályázat keretében mindazon hazai település (elsősorban falu és község) részt vehet, ahol a családok konyhakerti és kisállattartási gyakorlata visszaszorult vagy visszaszorulóban van és ahol jelentős nehézséget okoz a hátrányos helyzetű családok megélhetése.
2.3. Pályázat benyújtására jogosultak köre
- Települési önkormányzat, a működési helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Települési nemzetiségi önkormányzat, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság (ha a közfeladat ellátására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor) a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei a program megvalósítási helye szerinti települési roma nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Egyház, egyházi jogi személy a program megvalósítási helye szerinti roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
- Szociális szövetkezetek, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával és a roma települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.

FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.
A BM járási startminta programban résztvevő települések is részt vehetnek a családok megélhetését elősegítő konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramban, azonban programjukat elkülönítve szükséges megvalósítaniuk.
Amennyiben adott településen az elmúlt 10 évben minimum 6 alkalommal szociális földprogramra kapott támogatást a minisztériumtól, úgy a 2019. évi szociális földprogramjukhoz rásegítő szakmai program elemet szükséges megvalósítaniuk önerő ráfordításával annak érdekében, hogy a bevont családok önálló konyhakert művelőkké és kisállattartó gazdákká váljanak a megélhetésük biztonságosabbá tétele érdekében. A rásegítő szakmai programelem maximum egy oldalas leírását a pályázathoz csatolni szükséges.
A rásegítő programelem tartalmi követelményeit az Útmutató 4. 1 pontja tartalmazza.
Az a család, aki az elmúlt 10 évben 4 alkalommal részt vett a programban, mint végső kedvezményezett a továbbiakban nem vehet részt.
Az a szervezet, mely az elmúlt 10 évben 6 alkalommal részt vett a programban, a következő egymás utáni 2 évben nem vehet részt a pályázatos programban.

3. A pályázatok benyújtásának módja
- A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Támogatáskezelő által működtetett elektronikus pályázatkezelői rendszer felületén keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati kiírásban és a Pályázati útmutatóban leírtaknak megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
- A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak az elektronikus pályázatkezelői rendszerben regisztrálnia kell magát, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). Pályázatot kizárólag az elektronikus pályázatkezelői rendszerben lehet benyújtani, magyar nyelven. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az elektronikus pályázat kezelő rendszer felhasználói kézikönyvében leírtak szerint és a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

FIGYELEM! A rendszert a http://www.emet.gov.hu oldalon lehet elérni.
FIGYELEM! Egy településről kizárólag egy pályázat támogatható, továbbá egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen felhívás keretében.
3.1. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat elektronikus pályázatkezelői rendszerben való véglegesítésének határideje: 2019. január 31.
A pályázati felhívás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka:
2019. március 1.-2020. február 29.
3.2. Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 180 000 000 Ft, azaz Egyszáznyolcvan millió forint Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/59/5. "Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 331195) terhére.
3.3. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 600 000 Ft. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 300 000 Ft. A Mintakertet megvalósító szervezetek esetében további 200 000 Ft.

FIGYELEM! Azok a szervezetek, melyek a 2012 és 2018 közötti időszakban legalább 4 alkalommal szociális földprogramot valósítottak meg, a 2019. évi programjukban külön 200 000 Ft többlet támogatás igénybevételével újabb mintakertet hozhatnak létre.
A pályázó szervezet köteles ismertetni az előző években mintakertet művelő családok nevét és lakcímét. A 2019-es program keretében mintakert kialakításával és művelésével megbízott család nevét és címét is kérjük megadni.
A már mintakertet művelő gazda 2019-ben 200 000 Ft többlettámogatásra nem jogosult.
A mintakert létrehozására bevont családdal kötött megállapodást a pályázathoz szükséges csatolni. A megállapodásban kérjük ismertetni a kedvezményezettel szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, illetve azt, hogy a mintakert hogyan járul hozzá a szociális földprogram általános célrendszerének hatékonyabb megvalósulásához.
A mintakert létrehozása 2019-ben nem kötelező program elem. Mintakertet azon települések esetében célszerű létrehozni és működtetni, ahol a pályázat általános céljainak megvalósulása helyi szinten megerősítést igényel. A mintakert létrehozásának általános célja a bevont családok önfenntartó képességének elősegítése, a helyi önálló (támogatás nélküli) konyhakerti termesztés és kisállattartás meghonosítása.
Azon szervezetek esetében, melyek mintakert létrehozására jogosultak, de nem kívánnak mintakertet létrehozni, külön szakmai indoklást kérünk a pályázatukhoz csatolni. A szakmai indoklásban kérjük ismertetni, hogy az elmúlt években a bevont családok milyen mértékben váltak önálló termesztőkké, kisállattartókká, és hány kedvezményezett család került ki sikeresen (aktivitását megtartva) a programból, illetve hány új családot vontak be a programba.
A már mintakertet létrehozott szervezeteknek minimum 2 évig szükséges fenntartani és működtetni azt, illetve addig, amíg helyben a szociális földprogram megvalósítását sikeresnek és lezárhatónak ítéli meg a megvalósító.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
3.4. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.
3.5. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. A felhívás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.
3.6. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti 100%-os támogatási előleg formájában történik. Az előleg igénylését és a kapcsolódó szakmai indoklást az elektronikus pályázatkezelői felületen keresztül szükséges megtenni.
FIGYELEM! Előnyt élveznek azok a pályázók, akik nyilatkozatukkal igazolják, hogy a 2019. évi programjukba bevont családok helyére legalább 50%-ban új kedvezményezett családokat vonnak be.

4. A Kertkultúra és kisállattartási szociális földprogramot megvalósító szervezeteknek vállalnia kell:
- A program időszaka alatt a SZOFOSZ által szervezett szakmai rendezvényeken történő megjelenést és aktív részvételt.
- A bevont családok részére mezőgazdasági tájékoztató előadások szervezését 10 óra keretében, a kedvezményezettek azon való részvételének biztosítását, felkészítését;
- A projekt végrehajtásakor lehetőség szerint szakképzett agrár,- vagy mezőgazdasági végzettségű szakembert kell biztosítani, aki a kedvezményezettek programra történő felkészülését segíti, folyamatos szaktanácsadást nyújt, és a program időszakában, mint folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres megvalósulását. Amennyiben a településen nincs agrárszakember, úgy a SZOFOSZ-tól gyakorlati tanácsok kérhetők a feladat megvalósításához.
A Pályázó a támogatással előállított mezőgazdasági alapanyagokat és a megtermelt javakat is a kedvezményezett háztartásában köteles felhasználni, így azt nem értékesítheti.
FIGYELEM! A programra támogatás abban az esetben igényelhető, ha a pályázó minimum 10 háztartást bevon a programba.
Csak olyan településről nyújtható be pályázat, amelynek területén más hasonló, kertkultúra kialakítását és/vagy kishaszonállat tartását célzó program - a szociális földprogramon kívül - nem valósult meg.
A programra igényelhető támogatás összege és formája a bevont kedvezményezett háztartások száma alapján sávosan meghatározott. A mezőgazdasági javakra maximum 40 000 Ft/háztartás támogatás biztosítható:
- 10 háztartás bevonása esetén: 400 000 Ft mezőgazdasági javakra, +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra, +100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.
- 11-20 háztartás bevonása esetén: 440 000-800 000 Ft mezőgazdasági javakra, +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra, +100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.
- legalább 21 háztartás bevonása esetén: 840 000-1 100 000 Ft mezőgazdasági javakra (háztartásonként maximum 40 000 Ft), +100 000 Ft mezőgazdasági tájékoztató előadásra, +100 000 Ft folyamatsegítői személyi kiadásokra.

Amennyiben a folyamatsegítés valamint a tájékoztató előadás önerőből valósul meg, azaz nem igényel támogatási forrást, úgy a felszabaduló forrás (100 000 Ft) további háztartások bevonására fordítható.
FIGYELEM! 2012 és 2018 között legalább 4 alkalommal támogatást nyert szervezetektől 2019-ben nem elvárás, hogy a pályázat keretében 1 bevont család portáján családi mintakertet alakítson ki. Ahol mintakert kialakítására vállalkoznak, ott javasoljuk, hogy a kedvezményezett legalább 3 féle konyhakerti növényt termesszen, legalább 2 féle haszonállatot tartson, a gyümölcsös kertjében legalább 3 féle gyümölcsfát ápoljon, és virágos kertrészt is műveljen.) A 2019-ben mintakertet vállaló szervezet 2 évig köteles a helyi konyhakertművelők és kisállattartó családok számára szerződésben vállalt segítési módokat megadni.
A mintakert olyan példaértékű családvezetést és gazdálkodást folytató család portáján kerüljön kialakításra, mely család az elmúlt évek során igazolhatóan együttműködött a szervezettel, a programokban a saját felelősségét és vállalását teljesítette, a család élvezi a település bizalmát, szorgalmukkal kivívták a település tiszteletét. A bevont családnak vállalnia kell, hogy irányított keretek között portáját bemutatja, tapasztalatait megosztja az érdeklődőkkel. A családi porta kialakításához a szervezet 200 000 Ft többlet költséget számolhat el.
A mintakert(ek) létrehozását vállaló szervezeteknek a mintakert bemutatását célzó szakmai részprogramjukat minimum 1 és maximum 2 oldal terjedelemben csatolniuk szükséges a tervezett projekthez tartozó részletes költségvetéssel egyetemben.
A szakmai beszámoló részeként a kedvezményezett szervezetnek önértékelést kell elvégeznie az útmutatóban ismertetett értékelő lap alapján (a pályázati útmutató 2. számú melléklete). Az önértékelés átfogó célja annak megítélése, hogy a szervezet a pályázati célokat milyen mértékben valósította meg. Az önértékelés során a bevont családok aktivitását, együttműködését, előrehaladását stb. egyenként szükséges elvégezni. Az egyenkénti értékelés eredményeinek átfogó megállapításait (a pályázati útmutató 13.1.6 pontja) a pályázó a szakmai beszámolójában ismerteti. A pályázó a kitöltött sablont a szakmai beszámolója mellékleteként csatolja.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/konyhakerti_es_kisallattartasi_szocialis_foldprogram1/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum