Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Központi munkaerőpiaci program keretében speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatás támogatása Zala megye járásában: Nagykanizsa
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
04/25/2017
Érvényes:
04/25/2017
Tárgymutató:
közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatás támogatás, Nagykanizsa
Pályázhat:
Zala megye illetékességi területén székhellyel (telephellyel, fiókteleppel) rendelkező egyéni vállalkozó, jogi személy
A kiíró(k) adatai

Pályázati felhívás

A Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: Támogató) a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40.§-a alapján pályázatot hirdet központi munkaerőpiaci program keretében speciális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó munkaerőpiaci szolgáltatás támogatás nyújtására Zala megye következő járásában: Nagykanizsa

1. A pályázati kiírás célja, tartalma
Zala megye meghatározott járásában, olyan munkaerőpiaci és mentori szolgáltatások támogatása, melynek célja a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelése.
A szolgáltatások nyújtásának célja, hogy a speciális közfoglalkoztatási programban résztvevők számára elősegítse az elsődleges, vagy másodlagos munkaerőpiacra történő kilépés lehetőségét.
A fenti cél elérése érdekében a munkaerőpiaci, továbbá a mentori szolgáltatás magába foglalja:
- az ügyfél elhelyezkedését akadályozó tényezők feltárását;
- az elsődleges munkaerőpiacon történő munkába állást akadályozó személyes problémák feltárását;
- a munkavégzés során követelményként támasztott képességek és kompetenciák fejlesztését;
- a munkaerőpiaci integrációt elősegítő személyiségjegyek fejlesztését;
- a folyamatos mentori szolgáltatás biztosítását.
A szolgáltatásokat a pályázati felhívásban meghatározott településeken lévő mentális, szociális és egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők számára kell biztosítani.

2. A szolgáltatás célcsoportja
Az a mentális, szociális és egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskereső, aki az elsődleges vagy másodlagos munkaerő-piacra történő elhelyezkedés érdekében, esélyeinek növelése céljából a szolgáltatást igénybe veszi, vagy:
- regisztrált álláskereső;
- munkaképesség csökkenése legalább 40%;
- minimum 24 hónapja tartósan álláskereső;
- 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező;
- minimum 3 kiskorú gyermeket nevelő;
- a családban legalább két fő regisztrált álláskereső van.

3. A pályázaton történő részvétel feltételei
A pályázók köre: A pályázaton részt vehet a Zala megye illetékességi területén székhellyel (telephellyel, fiókteleppel) rendelkező egyéni vállalkozó, jogi személy aki (amely):
a) szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztálya ideiglenes nyilvántartásában, mint munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezet,*
b) vállalja, hogy a pályázatban meghatározott célcsoportok számára a szolgáltatást térítésmentesen és magyar nyelven nyújtja,
c) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytatta azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta,
d) alapító okirata, társasági szerződése, alapszabálya, egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolása tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységi kört,
e) egyéni vállalkozó esetében további feltétel, hogy a pályázatában megjelölt szolgáltatási tevékenységre jogosító vállalkozói igazolvánnyal rendelkezzen,
f) vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja,
g) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,
h) vállalja, hogy a támogatással megvalósított szolgáltatás elvégzésére másnak megbízást nem adhat (alvállalkozó igénybevétele kizárt),
i) vállalja, hogy az elnyert támogatást kizárólag a pályázatban foglalt tevékenységre fordítja,
j) vállalja, hogy a szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet mellékletében meghatározott feltételekkel (bármely felsőfokú iskolai végzettséggel, és a jelen pályázatban megjelölt munkaerőpiaci információk nyújtása területén legalább egy év szakmai gyakorlattal)
k) a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82. §-ában meghatározott - feltételeinek megfelel, és azok fennállását igazolja,
l) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pont alapján átlátható szervezetnek minősül,
m) vállalja, hogy a támogatott szolgáltatást igénybevevő személyeket a Zala Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződésben rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja,
n) vállalja, hogy folyamatosan együttműködik a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályával és a Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatalai foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályaival, ennek keretében:
- részt vesz a tevékenységéhez kapcsolódó konzultációkon és a szükséges előzetes szakmai felkészítéseken,
- beszámol és adatokat szolgáltat az elvégzett tevékenységéről, valamint utánkövetésről.
o) vállalja, hogy folyamatosan konzultál a munkaerőpiaci szolgáltatással érintett járási hivatalok foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályainak vezetőivel az aktuális munkaerőpiaci helyzetről, a térségi munkaerőpiaci és foglalkozási információs igényeiről, illetve a munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtás eredményéről.
p) tudomásul veszi, hogy a pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználását Támogató a támogatás ideje alatt bármikor ellenőrizheti.
q) tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználása során a Támogató a kötelezettségvállalással érintett időszak lejárta után egy éven belüli is vizsgálhatja a támogatás hatékonyságát, ehhez a támogatott a szükséges adatokat szolgáltatja.

4. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:
a) aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a)-b) pont alá tartozó személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) aki jogszabályban vagy az Ávr. rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
g) aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
h) akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztatozása van.
A munkaadó a feltétel fennállását:
- 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal [Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiak: NAV)] által kiállított együttes adóigazolás), vagy
- a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonattal igazolja, vagy
- szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

5. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki:
a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
c) jogszabályban vagy Ávr-bena támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A pályázat keretében nyújtható támogatás időtartama, egyéb követelmények:
A támogatott szolgáltatás időtartama: 2017. május 01.-2017. augusztus 31.
A program ideje alatt a munkaerőpiaci szolgáltató folyamatosan biztosítja a mentori szolgáltatást. 1 fő mentor, maximum 10 fő álláskereső számára biztosítja a szolgáltatást, napi 8 órában, havi 160 órában.
A program ideje alatt minimum 2 fő szolgáltatást nyújtó személy teljes munkaidőben, legalább 6 órában nyújtják a szolgáltatást.
A Pályázó munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel történő alkalmazásával 75 fő szolgáltatását biztosítja a program ideje alatt.
A pályázó a szolgáltatás ideje alatt biztosítja a program koordinálását, az elszámolás naprakész dokumentumainak ellenőrizhetőségét.
Pályázó az elvárt ügyfélszámon belül vállalja:
1. A program ideje alatt a szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat kötelezően nyújtja:
I. Bevonási, beilleszkedési szakaszban (2017. május 01.-2017. május 31.):
1. 3 napos újraorientáló csoportos foglalkozást biztosít, mely Egyéni Tervvel zárul, ahol meghatározásra kerül az egyén célja, a cél eléréséhez szükséges lépések, meghatározott időintervallumra lebontva. Az Egyéni Tervben meghatározott egyéni cél legalább a bevonáskori munkaerőpiaci, szociális, egészségügyi helyzetéből való pozitív elmozdulás, amelynek kizárólag eszközei lehetnek az újabb szolgáltatási elemek.
2. Munkatanácsadás (egyéni tanácsadás)
II. Megvalósítási szakaszban (2017. június 01.-július 31.):
1. Munkatanácsadás (egyéni tanácsadás)
2. További munkaerőpiaci szolgáltatások egyéni igények alapján.
III. Befejező szakaszban (2017. augusztus 01.-augusztus 31.)
1. 3 napos álláskeresési technikák csoportos foglalkozást biztosít.
2. Munkatanácsadás (egyéni tanácsadás)
2. A program ideje alatt személyre szabottan a programba bekerült vagy ismételten bekerült egyén fejlesztéséhez szükséges egyéni és csoportos foglalkozásokat biztosít.
3. A program teljes időszaka alatt biztosítja a mentori szolgáltatás.
4. A Támogató által biztosított képzésen, egyeztetésen részt vesz.
5. Szolgáltató vállalja, hogy az Egyéni Tervben meghatározott célok a résztvevők 20%-ának teljesül.
6. A támogatott szolgáltatás helye, érintett terület:
A szolgáltatást az alábbi helyeken és a hozzájuk rendelt tanácsadói, mentori létszámmal - összesen 10 fő - kell nyújtani. A szolgáltatást a pályázati kiírásban szereplő közfoglalkoztatási pontokon, a közfoglalkoztatást biztosító munkáltatók telephelyén kell biztosítani.
Csak olyan pályázat támogatható, amely a fentiekben meghatározott szolgáltatást nyújtó létszám foglalkoztatását vállalja, az alábbi helyszíneken:
1. VIA Kanizsa Nonprofit Kft., Nagykanizsa
2. Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Nagykanizsa
A támogatott szolgáltatás nyújtásának dologi feltételei:
A szolgáltatás teljes időtartama alatt, az általános tárgyi és technikai feltételek közül a munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtására alkalmas bútorozott helyiséget telefonvonallal, szociális helyiséget, rezsit a foglalkoztatást biztosító közfoglalkoztató biztosítja.

7. A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása, formája, összege, folyósítása:
A támogatás forrása: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének 2017. évi központi kerete.
A támogatás formája: a szolgáltatás költségeinek teljes összegét elérő, vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási összeg legfeljebb: 36 000 000 Ft, azaz harminchatmillió forint.
A támogatás mértéke a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott költségnorma összeghatárait nem haladhatja meg.
A támogatás mértéke egyéni tanácsadás esetén legfeljebb 11 719 Ft/fő/óra.
A támogatás mértéke csoportos tanácsadás esetén legfeljebb 10 045 Ft/óra.
A támogatás mértéke mentori szolgáltatás esetén legfeljebb 5022 Ft/óra.
A speciális közfoglalkoztatási programban lévő, szolgáltatásba bevonandó létszámok:
1. VIA Kanizsa Nonprofit Kft. - 25 fő
2. Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. - 50 fő
A támogatás elszámolható mértéke arányosan csökken, ha ezt a támogatott nem teljesíti.
A támogatás folyósítása: a Zala Megyei Kormányhivatallal kötött hatásósági szerződésben foglaltak alapján havonta, utólag történik a támogatott bankszámlájára.

8. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások
A pályázatot erre rendszeresített és cégszerűen aláírt adatlapon (Pályázati adatlap) kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell (a pályázati és a költségvetési adatlap szerint):
- a pályázó általános adatait,
- a szervezet korábbi - a pályázat tárgyát képező - szolgáltatás nyújtásának bemutatását,
- a szolgáltatás fő céljainak ismertetését,
- a szolgáltatással érintett célcsoport meghatározását és jellemzését,
- a szolgáltatás időtartamát, érintett létszámát,
- a szolgáltatás módszerének részletes bemutatását,
- a szolgáltatást nyújtó szakemberek nevét, végzettségét, szakmai gyakorlatának ismertetését,
- a szolgáltatás részletes költségvetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
- cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén:
- ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája, vagy annak a munkaadó által az "eredetivel mindenben megegyező és hatályos" felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata (A kormányhivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.)
- ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változás-bejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a munkaadó által az "eredetivel mindenben megegyező és hatályos" felirattal és az aláírási címpéldánynak/ aláírás-mintának megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata.
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirat módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi),
- egyéni vállalkozás esetén a bemutatott vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
- egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat,
- a NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),
- a szolgáltatás nyújtásában résztvevő valamennyi közreműködő szakmai önéletrajza,
- a szolgáltatást nyújtó személyek iskolai végzettségét igazoló okirat másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezet nem áll felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, nem kezdeményezett csődeljárást, illetve bejelenti, ha a pályázat elbírálásáig ellene ilyen eljárás indul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot benyújtó szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az Ávr. 82. §-ában meghatározott - feltételeinek megfelel,
- nyilatkozat az eljárás során tudomására jutott adatok rendeltetésszerű felhasználásáról,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó legalább egy évig folytatta azt a tevékenységet, amelynek támogatására pályázott,
- nyilatkozat a dologi feltételek biztosításáról, amennyiben azt a pályázónak kell biztosítani,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban meghatározott célcsoportok számára térítésmentesen nyújtja a szolgáltatásokat,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban megadott adatok, nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, a pályázathoz mellékelt iratok az eredetivel mindenben megegyeznek,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatot benyújtó szervezet az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben nem követett el súlyos szerződésszegést, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket teljes egészében teljesítette,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személyeket a kormányhivatallal kötött megállapodásban rögzítetteknek megfelelően, azonosításra alkalmas módon tartja nyilván,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban foglalt adatokban bekövetkező változásokról - különös tekintettel az érintettségre/összeférhetetlenségre vonatkozóan - a pályázatot kiíró szervet 8 napon belül értesíti,
- a pályázó nyilatkozata, hogy részben helyt adó döntés esetén is fenntartja a benyújtott pályázatban foglaltakat,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy támogatás esetén a pályázó neve, címe, a támogatás tárgya, a támogatás összege és aránya, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható, továbbá az interneten megjelentethető,
- költségvetés és a költségvetés indokolása.

9. A pályázatban kiírt szolgáltatások keretei
Bevonási szakasz: 2017. 05. 01.-2017. 05. 31.
- újraorientáló csoportos foglalkozás (3 napos)
- egyén munkavállalási tanácsadás
- mentor
Megvalósítási szakasz: 2017. 06. 01.-2017. 07. 31.
- egyén munkavállalási tanácsadás
- egyéni igények alapján biztosított munkaerőpiaci szolgáltatások
- mentor
Befejező szakasz: 2017. 08. 01.-2017. 08. 31.
- egyéni munkavállalási tanácsadás
- álláskeresési technikák (3 napos)
- mentor
Újraorientáló csoportos foglalkozás (3 napos)
Célja: A szolgáltatás célja a munkát kereső ügyfél korábban megszerzett szakmai ismereteinek, átvihető tudásának, tapasztalatainak tudatos feltárása révén, a tartós munkanélküliség okozta negatív, személyiségkárosító hatások oldása, a reintegráló csoportfoglalkozásra épülve. Fokozza a munkaviszonnyal már rendelkező tartósan munkanélküliek motivációját, álláskeresési aktivitását, csökkentse döntési bizonytalanságukat, erősítse önbizalmukat.
Egyéni munkavállalási tanácsadás:
Célja: Segíteni a munkát kereső munkaerőpiacra történő be/visszalépését, mely érdekében személyre szabottan feltárja, vizsgálja és értékelje az ügyfél elhelyezkedését akadályozó körülményeket, valamint azok megszüntetése érdekében pontosan meghatározza az egyén munkavállalói készségeit, képességeit, tapasztalatait, melyek feltárását követően a szükséges lépések egyéni cselekvési tervben rögzíthetőek.
Mentor: (munkaerőpiaci, rehabilitációs)
Célja: Támogatni az munkát keresőt/megváltozott munkaképességű állást keresőt az egyéni cselekvési tervében meghatározott lépések megtételében. Az ügyfél számára eljuttatni a megfelelő szolgáltatásokat, információkat a munkaerőpiaci, szociális és mentális helyzetének megoldásához, hogy képes legyen a munkaadó elvárásainak megfelelni, kiemelten a szociális információnyújtás biztosított ismeretek hasznosításával.
Álláskeresési technikák oktatása (3 napos):
Célja: A munkát keresőt felkészíteni, az álláskeresési ismeretek elsajátításával a reális célállás megjelölésével az önállóbb álláskeresésre és a legrövidebb időn belüli lehelyezkedésre.
Egyéni cselekvési terv készítése:
Célja: Konkrét lépések meghatározása a munkaerőpiaci elhelyezkedési esély növelése érdekében, az egyén igényeinek, szükségletének felmérése alapján.

10. A pályázat beadására vonatkozó előírások
A pályázatot a Támogató által kiadott pályázati adatlapon, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, az előírt mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az eredeti és a másolati példányokat is (külön-külön), fűzve vagy kötve, oldalszámozással ellátva, gépelt formában kell elkészíteni és benyújtani.
A pályázati adatlapot és költségvetési adatlapot elektronikus formátumban, egyszer írható CD-n is be kell nyújtani.
Az eredeti példányt a pályázó szervezet hivatalos képviseletére jogosult személynek kell aláírni, majd a szervezet bélyegzőjével ellátni, továbbá valamennyi oldalát, a lap alján le kell szignálnia és bélyegeznie.
Ehhez a példányhoz kell csatolni az előírt eredeti aláírásokkal és bélyegzőkkel ellátott nyilatkozatokat és dokumentumokat. A komplett, valamennyi szükséges mellékletet, aláírást, oldalankénti szignót, bélyegzőt tartalmazó eredeti példányról kell a pályázat másolati példányát elkészíteni.
A teljes dokumentációt (pályázati adatlap, mellékletek) az alábbi címre, személyesen vagy elektronikusan és postai úton kell benyújtani:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály
IV. emelet (461.iroda)
1052 Budapest, Kálmán I. u. 2.
fszf_titkarsag@ngm.gov.hu

A pályázatot tartalmazó zárt borítékon fel kell tüntetni: "PÁLYÁZAT KÖZPONTI MUNKAERŐPIACI PROGRAM" megvalósítására, a pályázó teljes nevét, címét.
A pályázati adatlap letölthető a http://nfsz.munka.hu, vagy a http://www.kormany.hu honlapról.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 25. 14.00 óra
A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelemmel nem menthető ki. A határidő lejártát követően benyújtott pályázatot a Támogató levélben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Csak a pályázati kiírásnak megfelelő, kötelező mellékletekkel ellátott pályázatok kerülnek elbírálásra, hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázattal kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály munkatársa Hágen Tímea főoosztályvezető-helyettes (tel.: 06-1-795-4568 ) ad információt.

11. A pályázatok elbírálása, támogatási szerződés
A határidőben benyújtott pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiaciért és képzésért felelős államtitkára "-a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról-" szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 27/B. pontja alapján mérlegelési jogkörben 2017. április 26-ig dönt. A döntésről a Támogató a döntést követő 5 napon belül írásban értesíti a pályázót. A döntéssel kapcsolatban fellebbezésnek helye nincs.

A támogatás folyósítására a nyertes pályázónak a Zala Megyei Kormányhivatallal hatósági szerződést kell kötnie, amelyre a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a hatósági szerződés, a támogató döntés érvényét veszti.
Amennyiben a pályázó a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatást késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. A kötelezettségeket és az azok megszegése esetén érvényesíthető szankciókat a hatósági szerződés részletesen tartalmazza.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- a pályázó korábbi, más pályázatban szereplő hasonló szolgáltatás nyújtásában szerzett gyakorlata, tapasztalata,
- a pályázatban nevesített szakemberek pályázati felhívásban megjelölt szakterületen végzett gyakorlata, munkatapasztalata.
A támogatásban részesített pályázó nevét/megnevezését, a támogatott szolgáltatás megnevezését és a megítélt támogatás összegét a döntést követően a Támogató - a pályázó külön hozzájárulása nélkül - a http://nfsz.munka.hu internetes honlapján közzé teszi.

palyazat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum